söndag 30 augusti 2009

Sd och kd nära varann i Svenska kyrkan.

Ja, givetvis generaliserar jag något när jag skriver den rubriken. Kristdemokrater i Svenska kyrkan är emot främlingsfientlighet och för en generös flyktingpolitik vilket sd som bekant inte är.

Men det blir mycket hycklande när gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan i vissa intervjuer menar sig vara de som ideologiskt är längst ifrån Sverigedemokraterna. Tvärtom har kristdemokrater och sverigedemokrater inom samfundet mycket gemensamt.

Tydligast är det inom familjepolitiken. Tidningen Dagen berättar att Sverigedemokraterna lördagen 29 augusti presenterade sitt kyrkopolitiska manifest 2009.

Så här skriver sd i sitt manifest som är med på deras hemsida.

Svenska kyrkan bör på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter bör ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig förändringen av äktenskapsbalken, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet.Det är samma typ av retorik som Kristdemokrater i Svenska kyrkan har. De har på sin hemsida ett "inriktningsprogram".

Äktenskapet mellan man och kvinna är en hörnsten i det mänskliga samhällsbygget, samtidigt som det är ett uttryck för den djupaste gemenskapen mellan människor.


Men även i övrigt är mycket av retoriken och värderingarna inom Sverigedemokraterna och Kristdemokrater i Svenska kyrkan förvillande lika varann.

Gissa vilken av de två grupperna som skrivit följande. Rätt svar publicerar jag efter citaten.

1. Kyrkostyrelsens beslut att utarbeta ett vigselritual på blotta misstanken att riksdagen skall lagstifta i en viss riktning tyder på en förskräckande stor följsamhet att gå i politikernas och opinionens ledband i stället för att agera som ett fritt trossamfund.Att motivera brådskan med att remisstiden när det gäller gudstjänstordning och kyrkoordningsändringar inte får vara kortare än tre månader känns krystat. Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson har i all sin okunnighet sagt att bröllopsklockor skall ringa till midsommar 2009. Förmodligen är det därför kyrkostyrelsen är angelägen om att hjälpa till att uppfylla det löfte de båda partiledarna lämnat.

2. Förändring och förnyelse är livsviktigt för en kyrka som vill möta människor där de befinner sig. Men förändrings- och förnyelsearbete måste få ta tid. Anpassning till rådande värderingar och attityder i samhället får aldrig bli ett självändamål.... Det har inget egenvärde att välja bort ålderdomliga ord och uttryck om det leder till förlust av innebörd och mening.... Sverige är sedan tusen år ett land som präglats av kristen tro och etik. Vi vill att detta skall vara en naturlig och självklar grund för samhällsbygget även i framtiden.

3. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia....Exempelvis bör kyrkan verka för att den flerhundraåriga traditionen med kyrkliga skolavslutningar bibehålls. I de fall detta inte är möjligt bör kyrkan underlätta för föräldraburna kyrkliga skolavslutningar som ett komplement till de sekulära avslutningarna.

4. På samma sätt som man sedan länge konsekvent tar avstånd ifrån nationalsocialistiska och rasistiska idéströmmingar bör Kyrkan inte heller, under några omständigheter, legitimera antikristna och icke-demokratiska läror som anarkism och kommunism genom att ingå i gemensamma nätverk, manifestationer och organisationer tillsammans med dylika grupperingar.

5. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att värna om sina kyrkor som heliga rum. Det är viktigt att utforma tydliga principer för hur och till vilka ändamål kyrkans lokaler och andra fysiska tillgångar skall upplåtas så att nyttjandet ligger i linje med kyrkans mål och syfte. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att förvalta det kulturhistoriska arv som är knutet till kyrkorna. I förvaltningen av de kulturhistoriska värdena är det viktigt att ändamålsenlighet och funktion inte blir satta åt sidan.

6. Kyrkan bör på ett tydligare sätt bejaka sin roll som kulturbärare och kulturvårdare.

Rätt svar.

1. Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Artikel av gruppens ordförande Kurt Hedman i deras medlemstidning mars-april 2009.

2. Från inriktningsprogrammet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

3. Från Sverigedemokraternas kyrkopolitiska valmanifest.

4. Från Sverigedemokraternas kyrkopolitiska valmanifest. Ja, sd markerar mot rasism i sitt valmanifest vilket kanske förvånar en del, men däremot säger partiet inte något om det är fel att vara främlingsfientlig.

5. Från inriktningsprogrammet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

6. Från Sverigedemokraternas kyrkopolitiska valmanifest.

Givetvis menar jag inte att allt i de där citaten måste vara fel. Några delar av det kan för övrigt även andra grupper i Svenska kyrkan vara för. Poängen är istället att Sverigedemokraterna och Kristdemokrater i Svenska kyrkan i mycket har gemensamma konservativa värderingar. Det borde kristdemokraterna erkänna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar