måndag 28 april 2014

Förste hyftsat ledande politikern som är HBT-vänlig i sd.Kristdemokraterna svänger delvis om samkönade relationer i EU. Det handlar om Sverige ska jobba för att alla i EU som ingått äktenskap eller partnerskap juridiskt ska bli erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. Idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit. Tove Friedman, handläggare vid kd:s riksdagskansli, mailar följande.
Kristdemokraterna svarar "möjligen" på din fråga.
Inför EU-valet 2009 försvarade kd kompromissen för 2004.
.... De rättigheter som följer av lagstiftningen varierar från land till land, vilket leder till att vissa medlemsstater med sådan lagstiftning inte erkänner likkönade partnerskap från andra medlemsstater. Denna situation har vållat svårigheter för par som har utövat sin rätt till fri rörlighet. De medlemsstater som har infört lagstiftning om likkönade partnerskap menar vi ska erkänna ordningarna i andra medlemsstater med liknande bestämmelser. Ett antal medlemsstater har dock valt att inte införa några bestämmelser om likkönade partnerskap och bedömer att detta ställningstagande fortsatt är en angelägenhet för deras nationella regeringar. I dessa länder är det inte rimligt att Sverige kräver att svensk lagstiftning ska gälla, lika lite som andra länders lagar inte ska gälla i Sverige....
Det är viktigt att påpeka att reformen inte handlar om att tvinga något land att införa en könsneutral äktenskapslag. Utan om att den fria rörligheten ska gälla för samkönade par - även i praktiken. Att om ett svenskt bögpar ska få sitt svenska äktenskap juridiskt erkänt i Italien om de flyttar dit. Att ett gift lesbiskt par som flyttar till Grekland båda ska erkännas som juridiska föräldrar till det barn de är vårdnadshavare för.

Här är en sammanfattning av partiernas åsikter om reformen.

Sverige ska jobba för att alla i EU som ingått äktenskap eller partnerskap juridiskt ska bli erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: kd
Nej: sd, jl
 
Förste HBT-vänlige sd-politiken.

Inom Kristdemokraterna har det sedan flera år funnits en betydande HBT-vänlig minoritet. Samma utveckling har inte sd visat. Nu har dock en av dess riksdagsledamöter, Markus Wiechel (bilden), mailat att han principiellt är för nuvarande lagar när det gäller adoptioner och inseminationer.
Gällande de HBT-frågor du nämner så är jag personligen av den åsikten att det alltid ska göras en bedömning om de blivande föräldrarna kommer bli bra föräldrar, inte vem de råkar älska eller vara attraherade av.
Det som är intressant här är att Wiechel är partiets ledamot i civilutskottet i riksdagen, alltså det utskott som är ansvarigt för familjepolitiken. I telefon meddelar han dock att han är "dåligt insatt" när det gäller reformerna och att han inte kommer driva att partiet ska byta åsikter om dem. Sd vill idag avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner) och avskaffa lesbiska kvinnors möjligheter att bli inseminerade vid kliniker.

När det gäller en könsneutral äktenskapslag meddelar Wiechel att han "självklart är för". Sd var emot reformen när den genomfördes 2009 men vill inte avskaffa den och är idag varken tydligt för eller emot. Att en politiker i sd kommit ut ur garderoben som hyfsat HBT-vänlig förändrar givetvis inte partiet generellt, sd är ännu HBT-negativt, men det är ett tecken på att inte alla är för partiets ultrakonservativa familjepolitik.

Markus Wiechel har plats 20 på riksdagslistan inför höstens val. Sd har idag 20 mandat.

fredag 25 april 2014

HBT-kultur. Seger gayrevolutionens triumf - Linda Hirshman.


Seger -gayrevolutionens triumf är titeln på den här boken från 2013. Författaren Linda Hirshman erkänner själv att gayrörelsen verkligen inte segrat helt i USA. Ännu har ca hälften av delstaterna inga som helst egna HBT-positiva lagar, som förbud emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet eller juridiskt erkännande av samkönade relationer. Trots det finns det fog för Hirshmans tes om ett kulturskifte senaste decennierna i USA när det gäller HBT-rättigheter.

Det har publicerats många böcker inom genren HBT-historia senaste 20 åren. Det som dock gör Seger -gayrevolutionens triumf något annorlunda än de flesta andra är två saker. Dels att fokus är helt på USA (istället för västvärlden generellt vilket är det vanligaste). Från vilka typer av träffställen för män som har sex med män det fanns i början av 1900-talet till dagens äktenskapsdebatt.

Vänsterperspektiv.
'
Det som dock främst gör den här boken "avvikande" jämfört med andra inom genren är att det ibland finns ett tydligt vänsterperspektiv (enligt USA-definitionen, vänsterliberaler och socialister)  Linda Hirshman är jurist med inriktning på fackliga rättigheter. HBT-aktivister på vänsterkanten får ovanligt mycket utrymme.

Jag har bra koll på HBT-historien efter att ha granskat många böcker. Men även jag hittade en del nytt i den här boken. Det är en gedigen sammanställning av fakta och episoder. Dock finns det även brister. Hirshman jämför ofta tre olika rörelser i USA, för rättigheter för HBT-personer, svarta och kvinnor. Ibland är det relevant men tyvärr blir resultatet också en del onödiga upprepningar.

När hon ska redogöra för händelser så bli det ibland osammanhängande, utan kronologisk ordning. Hennes kommentarer om president Barack Obama är enligt mig för negativt vinklade. Visst har han haft sina fel och brister inom HBT-området men ingen tidigare president har så tydligt prioriterat HBT-rättigheter.

Trots dessa reservationer rekommenderar jag boken till folk som vill få information om HBT-rörelsens, och delvis USA-vänsterns, utveckling från början av 1900-talet till idag.

torsdag 24 april 2014

Alla riksdagspartier tydligt för könsneutral namnpolicy för 12-17-åringar - förutom kd.


I förra bloggposten avslöjade jag att kd svänger och motvilligt accepterar nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. En annan HBT-relevant diskussion är om 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) ska få välja könskonträra namn. 2012 meddelade patent- och registreringsverket att det ska vara tillåtet.Något som 7 av 8 riksdagspartier förklarat sig stödja.

Roland Utbult (bilden), kd:s ledamot i civilutskottet i riksdagen, mailar att partiet "har inte tagit ställning till det". Samtliga riksdagspartier, även kd, är för att namnlagen ska vara könsneutral för vuxna. Det som är intressant här är att t.o.m. Sverigedemokraterna, som ibland är ännu mer konservativa än kd, alltså idag är tydligare för nuvarande könsneutrala namnpolicy för folk från 12 års ålder än Kristdemokraterna.

En parlamentarisk utredning, med representanter för samtliga riksdagspartier lämnade dock maj 2013 i enighet ett förslag till en ny namnlag. Ledamöterna i utredningen kommenterar bl.a. följande.
När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.....Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga.
Kd har ännu problem med nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Jag har även kontaktat kd när det gäller om partiet nu accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag.
Vad tycker kd idag om den könsneutrala äktenskapslag som Sverige har sedan 2009? Ni vill tydligen ännu att den ska vara könsneutral och bör göras civilrättslig d.v.s. att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Men har ni accepterat att det är en äktenskapslag eller ni vill ännu byta ut ordet äktenskapslag till något annat, som samlevnadsslag? SVAR: Kristdemokraternas förslag var att införa en könsneutral civilrättslig ordning man gifter sig borgerligt.... Vi har inte tagit ny ställning i frågan sedan dess.
Jag ska inte gå i en lång debatt om äktenskapslag, den tog jag många gånger när det var aktuellt. Men några korta reflektioner. För det första lämnade kd en motion om det här hösten 2009 strax efter att riksdagen beslutat om en könsneutral äktenskapslag. Tydligen har ingen ledamot från kd nuvarande mandatperiod 2010-2014 haft något som helst intresse för att lämna något förslag om en civilrättslig "giftermålslag". Det är avslöjande.

Kd har problem med att samkönade relationer kallas för äktenskap.

För det andra så använder länder som Frankrike och Tyskland ordet "äktenskap" i sina lagar. Sedan förra året är lagen könsneutral i Frankrike. Spanien har samma system som Sverige, att religiösa samfund får genomföra officiella vigslar.

För det tredje är kd:s egentliga problem att de inte tycker samkönade relationer är värda att kallas äktenskap. Det är givetvis helt legitimt att vara för ett system att bara borgerliga vigslar ska ha juridisk verkan. Men det är inget kd argumenterat för tidigare. Först när samkönade par skulle få möjlighet att ingå äktenskap kastade partiet i desperation in ett nytt förslag för att försöka hindra det. Ordet äktenskap skulle av någon besynnerlig orsak försvinna från lagboken. Det är också viktigt att konstatera att nuvarande lag ger samfunden rätt att viga vilka par de vill, precis som tidigare.


Uppdatering 1.

Folkpartiet och Piratpartiet i konflikt om HBT-politiken.

HBT-ansvarige ministern i regeringen, Erik Ullenhag (fp), har en debattartikel i Svenska dagbladet om Sveriges HBT-politik. I en replik får han kritik av Anna Troberg, partiledare i Piratpartiet. Delvis tycker jag Troberg slår in öppna dörrar, Sverige kan inte tvinga andra länder att adoptera bort barn till homopar. Vi har också ett system där religiösa samfund får välja vilka par de vill viga, vill Piratpartiet tvinga samfund (med vigselrätt) får de faktiskt vara ärliga nog att föreslå det.

Mer relevant är Piratpartiets kritik när det gäller massövervakning, som kan vara extra kontroversiellt när det gäller folk som avviker från heteronormen, och utvisning av HBT-flyktingar. Där tror jag Ullenhag själv är bekymrad men utåt vill hålla "god min" eftersom han måste kompromissa med sina regeringskolleger inom fp och utanför partiet.

Jag välkomnar att de flesta partier idag tävlar om vilka som är mst HBTQ-vänliga. Så har det verkligen inte alltid varit.


Kd svänger och accepterar jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer.


2002 beslutade riksdagen (efter flera års, ibland hätsk, debatt) att samkönade och olikkönade par ska få adoptera på samma villkor. 2005 fick lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Kristdemokraterna röstade nej vid båda tillfällena. De var t.o.m emot närståendeadoptioner för homopar (alltså möjligheten att någon ska få adoptera en partners barn som redan finns i familjen). Just när det gäller den reformen gjorde dock kd en helomvändning 2010 och blev för.

Motståndet emot samkönat föräldraskap i övrigt finns dock kvar - även 2014. Jag mailade för några veckor sedan Roland Utbult, kd:s ledamot i civilutskottet (som ansvarar för familjepolitiken) i riksdagen, om vad partiet idag tycker om några konkreta reformer. Bl.a. om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Idag är lagarna olika. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om hon däremot är gift med en annan kvinna är det annorlunda. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Kd är emot könsneutral lag om föräldraskapresumtion.

En könsneutral föräldraskapspresumtion skulle förbättra tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar. En utredning föreslog redan januari 2007 det, Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3. Utredningen rekommenderar även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.
Vad tycker kd 2014 om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion? Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej. Det skulle ju innebära att man i lagstiftningen avtalar bort mannens föräldraskap, något som vi inte tycker. Alla barn har rätt till både en mamma och en pappa. 

Att ensamstående har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar. Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej. Vi vill att adoptionen så långt det är möjligt ska efterlikna det ursprungliga förhållandet, nämligen en mamma och en pappa. 

Att samkönade par har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar på samma villkor som olikkönade par? Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej, se ovan. 

Att lesbiska kvinnor (som är gifta eller sambo) har rätt att bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par i samma situation. Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej, se ovan. 
Kristdemokraterna har motvilligt accepterat redan genomförda reformer.

Jag ville att Roland Utbult ska förtydliga sig om kd vill avskaffa de 3 reformer som redan är genomförda. Han mailar följande.
Vi har ju en demokratiskt beslutsfattande i Sverige. Vi som kristdemokrater driver inte frågan om att avskaffa reformerna du tar upp. När frågan om föräldraskapspresumtion kommer upp och det blir skarpt läge i utskottet kommer jag däremot att hävda vår ståndpunkt. Men det gäller ju tidigt i den politiska processen.
Kristdemokraterna förtjänar skarp kritik för att de ännu principiellt är emot jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn samt att alla barnrättsföreningar i Sverige idag stödjer att lagarna ska vara lika för samkönade och olikkönade par. Kd:s politik är orsakad av fördomar och inte fakta när det gäller homofamiljer. Men det är intressant att partiet nu svänger och för första gången inte vill avskaffa reformerna.

För några år sedan ville en betydande minoritet i partiet att kd i sak skulle bli för nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Majoriteten, inklusive partiledaren Göran Hägglund, röstade dock nej till det. Att partiet nu inte vill avskaffa reformerna kan möjligen tolkas som en kompromiss.


Uppdatering 1.

Nu är det bara sd som vill försämra HBT-rättigheter.
Det här betyder att Kristdemokraterna nu inte vill försämra några HBT-rättigheter. Visserligen kan man vara kritisk emot att de vill ta bort ordet äktenskap från lagboken men deras förslag är könsneutralt. Därmed är Sverigedemokraterna det enda av de 8 riksdagspartierna som vill försämra HBT-rättigheter. Sd är för följande förslag.

Avskaffa möjligheten för samkönade par att få adoptera, förutom närståendeadoptioner.

Avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Avskaffa DO (Diskrimineringsombudsmannen) utan att ersätta deras verksamhet med något annat.

Avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering och HBT-fientlighet samt avskaffa statsbidragen till  HBT-föreningar (idag ges det senare främst till RFSL men även några andra bl.a. EKHO, en förening för kristna HBTQ-personer).

Sd vill även kraftigt strama åt möjligheten att få asyl. Partiets mål är att bara en tiondel av de som idag får stanna skulle beviljas asyl med deras politik. Idag är det ca 40 % av alla asylsökande som får ett slutgiltigt beslut om asyl (efter överklaganden från en del). Med sd:s politik skulle alltså andelen asylsökande som får stanna hamna runt 4 %. Givetvis skulle det påverka även HBTQ-flyktingars möjlighet att få asyl. Radikalt fler skulle avvisas till länder som Iran, Irak och Uganda.

onsdag 16 april 2014

För första gången har en sd-ledamot lämnat HBT-vänliga kommentarer i riksdagen.Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 har de där bemött HBT-rättigheter med total tystnad. Varken några positiva eller negativa kommentarer någonsin. Fram tills för några veckor sedan i en debatt om situationen i Ukraina där Julia Kronlid (sd) kommenterade bl.a. följande.
Företrädare för Svoboda har rakt ut erkänt att de är nazister, och de värderingar som uttrycks i dag visar att partiet Svoboda är både homofobt och antisemitiskt. Vid försök att ordna prideparader i Ukraina har paraddeltagare slagits blodiga, och vid dessa tillfällen har Svoboda eller allierade högerextrema partier stått för attackerna.... Vi måste kunna ställa rimliga krav på den nya regeringen i Ukraina och ta avstånd från sådana åsikter som jag just redovisade, utan att man för den skull faller in i den felaktiga propaganda som Ryssland driver mot Ukraina eller för den delen den felaktiga propaganda som ofta drivs av Aftonbladet. Vill inte utrikesminister Carl Bildt att den nya regeringen i Kiev ska stå upp för allas lika värde, inklusive den rysktalande befolkningen, hbt-personer och judar?
Sverigedemokraterna har aldrig varit ett nazistparti men däremot har de sitt ursprung i halvnazistiska grupper som var tydligt homofientliga och antisemitiska. Idag tar dock partiet tydligt avstånd från nazism, har blivit judevänligt och accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Att de nu kritiserar diskriminerande behandling av HBT-personer (i ett "kristet" land dessutom, annars har deras kritik emot HBT-fientlighet i princip alltid handlat om muslimer) och försvarar rätten att hålla gayparader är möjligen ännu ett tecken på att attityderna långsamt håller på att bli förändrade i partiet. Även om de ännu är sämst bland riksdagspartierna när det gäller politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner.


Uppdatering 1.

Inget om HBT-äldres situation.

Jag har tidigare här på bloggen kritiserat att regeringen inte gett socialstyrelsen i uppdrag att göra en ordentlig utvärdering av situationen för äldre HBT-personer.

Regeringen har tidigare lämnat skrivelsen Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 Oppositionspartierna fick därefter möjlighet att i motionsförslag kommentera skrivelsen. När riksdagens socialutskott 18 mars behandlade ärendet fanns det dock inte med något om HBT-äldre, varken från regeringspartierna eller något oppositionsparti. Tyvärr.

Uppdatering 2.

Rättelse om sd.

Jag kommenterade i bloggposten att sd aldrig i riksdagens debatter tidigare framfört något som helst om HBT-rättigheter. Dock kom jag på idag att en ledamot från partiet argumenterade emot att avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt, de har alltså lämnat negativa kommentarer i en debatt, dock gäller ännu att det här är första gången de lämnar några positiva kommentarer.

S, mp och v vill (förmodligen) förbjuda hets mot HBT-personer i hela EU.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i riksdagens justitieutskott lämnat en gemensam reservation (alternativt förslag) bl.a. om HBT-personers situation i EU. Som jag tolkar det vill de tre partierna att samtliga länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar som förbjuder hets mot folkgrupp p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Jag är dock skeptisk men mer om det senare i den här bloggposten.

6 mars lämnade den borgerliga regeringen skrivelsen Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. I den kommenteras att EU tydliggjort kraven på kandidatländer bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter, inklusive HBT-rättigheter. Oktober 2013 antog EU riktlinjer för arbetet för HBT-rättigheter internationellt. Från sid 50.
Riktlinjernas syfte är att ge stöd och vägledning åt ambassader och EU-delegationer runt om i världen i syfte att uppnå en mer enhetlig och tydlig gemensam EU-politik för mänskliga rättigheter.
S kommenterar situationen för samkönade par.

Sedan flera år stödjer den svenska regeringen ett förslag från EU-kommissionen om ett nytt antidiskrimineringsdirektiv som skulle förbättra skyddet emot diskriminering när det gäller bl.a. sexuell läggning. Hittills har Tyskland dock blockerat direktivet i ministerrådet. Två av oppositionspartierna har lämnat egna förslag med HBT-relevans i samband med att regeringens skrivelse presenterades. Socialdemokraterna kommenterar bl.a. EU:s regler om äktenskap och partnerskap.
Vi ser de här reglerna som ett första steg mot att inom unionen erkänna samtliga registrerade partnerskap och äktenskap. Framför allt samkönade par får, genom att deras civilstånd inte erkänns av många medlemsstater, sin rätt till fri rörlighet kraftigt inskränkt. Ska unionen på allvar leva upp till sina mål om fri rörlighet måste samkönade pars rätt på detta område kraftigt förstärkas.
Från Miljöpartiets motion.
Miljöpartiet anser att regeringen ska verka för att erkänna regnbågsfamiljer i EU och använda inkluderande definitioner av ”familj” i relevant EU-lagstift­ning. Miljöpartiet anser att det behövs arbetas för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen.
Lagar om hets mot folkgrupp bör avgöras på nationell nivå.

Mp får stöd av s och v när riksdagens justitieutskott lämnar ett yttrande om regeringens EU-skrivelse. En del förväntar sig nog att jag ska berömma initiativet eftersom jag är HBTQ-aktivist. Men så enkelt är det inte. Jag tycker det vore synnerligen bra om alla länder i EU förbjöd hets p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Dock hävdar jag att den här typen av reformer bör avgöras på nationell nivå. Visserligen är jag federalist men att vara det betyder verkligen inte att man ska tycka att EU ska genomdriva allt man i sak är positiv till. Enligt mig finns det en skillnad mellan den här reformen och att EU försöker harmonisera sina lagar emot diskriminering, det senare är jag positiv till

Dels så hävdar jag det finns en tydligare koppling när det gäller den fria rörligheten för lagarna emot diskriminering, om du blir avskedad från ditt jobb eller vräkt från din bostad p.g.a. att du är HBT-person försämrar det tydligt den fria rörligheten (en central del inom unionen) för gruppen. Samma direkta koppling finns inte när det gäller lagar om hets mot folkgrupp. Det finns också där en yttrandefriheten  som ska vägas emot skydd mot en annan viktig aspekt, skydd emot hets. Till sist bör varje land enligt mig få göra den avvägningen.

Sverige förbjuder hets mot transpersoner tidigast 2019.

Något annat som är problematiskt med förslaget är att Sverige inte förbjuder hets p.g.a. könsidentitet och en sådan reform blir genomförd tidigast 2019 eftersom det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan (ett lagförslag är inte förberett före riksdagsvalet i höst). Det blir en något udda situation om Sverige ska jobba inom EU för att förbjuda hets mot transpersoner när vårt eget land inte ens startat en utredning om att förändra lagen i den delen.

Det är riksdagens utrikesutskott som 29 april slutgiltigt ska behandla regeringens EU-skrivelse (justitieutskottet lämnar bara ett yttrande till utrikesutskottet) och lämna ett förslag som hela riksdagen sedan debatterar och röstar om 9 maj.

Fp och c argumenterade inte för att skydda transpersoner emot hets.

S, mp och v ska däremot ha beröm för att de vill skydda transpersoner i Sverige emot hets. Helene Petersson (s) framförde i riksdagsdebatten (§ 8) 20 mars en berättigad fråga till regeringen.
Att frågan kan komma att behandlas eller kan komma att tas upp har jag nu hört i över fem år. Är det inte dags att den kommer upp nu och att riksdagen ger regeringen till känna att det faktiskt är riksdagens mening att även transpersoner ska ha skydd mot hot och hets?
Ingen från Alliansen brydde sig i riksdagsdebatten om att kommentera reformen, inte ens Folkpartiet och Centerpartiet som i sak är för reformen. När det blev omröstning fick förslaget stöd av närvarande ledamöterna från s, mp och v medan övriga röstade nej.

söndag 13 april 2014

HBT-kultur. In Addition To Sleep - Galleri Vasli Souza.


Det var en något annorlunda känsla när jag besökte den här utställningens vernissage 4 april hos Galleri Vasli Souza vid Gustav adolfs torg i Malmö. I princip alla foton utgörs av nakna människor i olika ställningar. Det är alla typer av konstellationer, soloporträtt, två män, två kvinnor, en man och en kvinna, gruppbilder etc. Vi var väl ungefär 100 besökare i lokalen. Trots nakenheten som tema för fotona från Hen Rang verkade få som var närvarande generade. Men det blev en något annorlunda stämning jämfört med ett vanligt vernissage.

Från siten Världskulturmuseerna om utställningen Secret love 2012, där foton av Hen Rang fanns med.
När det gäller Rens egen homosexualitet så vet alla hans vänner om det, men inte hans föräldrar som bor långt från Beijing. Jag frågade honom vad han hade för tankar om att vara med i utställningen Secret Love, med mångfald kring sexualitet och kön som tema.... Dessa frågor måste lyftas fram och diskuteras öppet, menar Ren Hang. Men han hoppas att framtida utställningar inte ska vara kopplade till sexuell läggning. För denna unga och nyexaminerade universitetstudent är det en förhoppning att man i framtiden inte ska använda etiketterna "heterosexuell" och "homosexuell" för att skilja på människor.

Välkomponerade bilder.

Ren Hang har betydande problem att få sina foton utställda hos gallerier i sitt hemland Kina. Nakenhet inom konsten är ännu ett tabu i landet och myndigheter har stängt flera av hans hemsidor. Gallerier riskerar att att bli åtalade för "spridande av pornografiskt material" vilket är förbjudet i Kina. Visst är en del av hans foton lätt porriga, det är några explicita bilder av penisar och slidor. Men han förenar nakenheten med en betydande dos konstnärlighet. Bilderna är välkomponerade. Ren Hang är ovanligt begåvad som fotograf.

Utställningen In Addition To Sleep hos Galleri Vasli Souza pågår fram till 25 maj.

Ren Hangs egen hemsida.

Kortfilmen The Art of Taboo om Ren Hang (Youtube).

fredag 11 april 2014

Junilistan försämrar sin HBT-politik.


Junilistan är ett parti som kom in i EU-parlamentet 2004 men åkte ut vid valet 2009. I år försöker de igen. Förvånande nog har jl försämrat sin HBT-politik senaste åren. När det gäller att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden var partiet tydligt positivt 2009.
Ja, självklart ska alla grupper i samhället behandlas likvärdigt, det är en av hörnpelarna i Junilistans politik. Diskriminering får inte förekomma utifrån sexuell läggning, kön, ursprung, funktionsnedsättning etc. Junilistan anser att EU har tre övergripande uppgifter att spela: att arbeta med gränsöverskridande miljöfrågor, utveckla den inre marknaden och att just upprätthålla mänskliga rättigheter i EU och därmed garantera att alla grupper behandlas rättvist.
I år har däremot Junilistan svängt. Eva Nisser har lämnat kommentarer för partiets del.
Detta är redan lag genom artikel 10, avdelning II i Lissabonfördraget och lagen ska efterlevas. Artikeln skriver ”kön” och inte exklusivt biologiskt och därmed exkluderas inte heller könsidentitet. Det är dock möjligt att det behövs en förtydligande skrivning, vilket vi skulle stödja.
Jl negativa till att Sverige ska jobba för juridiskt erkännande av svenska samkönade äktenskap i hela EU.

En annan reform är att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna par som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit). Även där är jl negativa och lämnar följande kommentar.
EU:s medlemsstater har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Köpenhamnskriterierna och Lissabonfördraget. Junilistan står helhjärtat bakom dessa deklarationers innehåll. Lagstiftning om äktenskap och partnerskap är nationella frågor som inte ska avgöras av EU. Om ett homosexuellt gift par flyttar till ett annat EU-land som inte har lagstiftning som tillåter homoäktenskap får paret dock inte diskrimineras på något sätt. Skulle så ske är det ett fall för domstolen.
Partiet kampanjade emot Lissabonfördraget.

Först är det möjligt att konstatera att sexuell läggning och könsidentitet inte är explicit omnämnt varken i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sedan har dock domstolspraxis i Europadomstolen ibland erkänt HBT-personers rättigheter. Det är anmärkningsvärt att Eva Nisser skriver att Junilistan står bakom Lissabonfördraget, partiet kampanjade nämligen själv emot att EU skulle anta det. I en debattartikel från deras toppkandidater så sent som för någon månad sedan, i Dagens nyheter, kritiserar jl tydligt Lissabonfördraget. Ett dokument som visserligen förbjuder diskriminering p.g.a sexuell läggning. Men fördraget tolkas olika i diverse länder i unionen. Många av dem har inte ens någon sambolag för samkönade par. Och det är inget krav i Lissabonfördraget att medlemsländer ska förbjuda diskriminering p.g.a sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

För det krävs det ett speciellt EU-direktiv. EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. Junilistan vill inte att Sverige inom unionen ska jobba för att alla länder juridiskt erkänner svenska samkönade äktenskap om ett homopar flyttar till ett annat land i EU. Istället hänvisar partiet diskriminerade par att anmäla till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (om paret är beredda på den publicitet och offentliggörande av dem som det orsakar). Det är att frånta politiker sitt ansvar.

En av partiets kandidater är positiv till HBT-reformer.

När det om Sverige inom EU bör jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN lämnar jl följande kommentar.
Det behövs inte mer lagstiftning utan ett säkerställande att den nuvarande efterlevs. Möjligtvis kan det krävas ett förtydligande av redan gällande lagstiftning. 
Partiet hävdar att det inte behövs fler lagar. Men en HBT-konvention i FN är inte någon lag utan en konvention som medlemsländerna antar, precis som det idag finns FN-konventioner emot diskriminering p.g.a. etnicitet, funktionshinder, kön etc. 76 länder i världen har förbud emot samkönade relationer. Även många andra länder har allvarligt diskriminerande lagar.

Det enda Junilistan idag är beredd att möjligen ge stöd åt är alltså att "kön" i Lissabonfördraget ska definieras som både biologiskt och socialt. Det är synnerligen magert.

Hèléne Goudin, som var ledamot i EU-parlamentet 2004-2009 och i år har plats 4 på partiets lista har mailat att hon är för alla 4 HBT-reformerna i EU, tvärtemot hennes parti.  Goudin var som ledamot engagerad för HBT-rättigheter.

torsdag 10 april 2014

Sd stödjer könsneutral namnlag från 12 års ålder. Men vill försämra homorättigheter.


Sverigedemokraterna stödjer att det är tillåtet att välja könskonträra namn från 12 års ålder (för 12-17-åringar krävs vårdnadshavares godkännande). Alltså att kunna välja ett förnamn som är typiskt för det motsatta könet än det egna juridiska. Däremot vill partiet ännu avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för) och även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det meddelar Per Ramhorn, partiets HBT-politiske talesperson, i telefon.

7 av 8 riksdagspartier för nuvarande namnlagspolicy.

Därmed är sju riksdagspartier tydligt för nuvarande friare namnpolicy när det gäller könskonträra namn. Kristdemokraterna har tidigare meddelat att de är positiva till en könsneutral namnlag för vuxna men ännu inte kommenterat samma möjlighet för 12-17-åringar. Kd:s representant i namnlagskommittén stödjer dock utredningens eniga rapport där följande är med.
 .... När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.... Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga.... 
Det här visar att sd svängt när det gäller namnlagen. Partiet har ofta raljerat om och kritiserat genuspedagogik (och är ännu emot det vad jag vet) och ofta tyckt att konservativa könsroller är oproblematiska. Jag hade väntat att de skulle acceptera den nya policyn för vuxna personer men mer förvånande är att de även ger tydligt stöd åt att en 12-årig pojke ska kunna heta Lena eller en 12-årig flicka Lars. Att sd:s representant i namnlagskommittén inte motsatte sig att äldre barn ska kunna få välja könskonträra namn var dock ett tecken på en förändrad attityd.

Den borgerliga regeringen förbereder ett förslag till en ny namnlag. Mer information hittar du här.

Sd:s politik för adoptioner och inseminationer har sitt ursprung i fördomar.

Däremot har sd homonegativa attityder när det gäller adoptioner och inseminationer. Partiet förtjänar skarp kritik för sin politik där, det handlar om fördomar och inte kunskap. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Idag stödjer alla barnrättsföreningar i Sverige de jämställda lagarna för adoptioner och inseminationer, vilket du kan läsa om här.
onsdag 9 april 2014

Kd är för 3 av 4 HBT-reformer inom EU.


Inför EU-valet granskar jag vad 11 partier tycker om några konkreta HBT-reformer inom EU. Kristdemokraterna är precis som tidigare för följande reformer.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

Det avslöjar Désirée Pethrus, partiets ledamot i riksdagens EU-nämnd, i telefon. Pethrus tror att partiet precis som tidigare är negativt till att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. Idag råder en kompromiss som beslutades av EU 2004. En rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna samkönade par som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit. Det är alltså den kompromissen som kd (och förmodligen sd också) förmodligen vill behålla. 

Borgerlig oenighet.

Här är dock den borgerliga regeringen helt oense eftersom Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet, precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydliga med att svenska homoäktenskap bör bli juridiskt erkända oavsett vilket EU-land det samkönade paret flyttar till. Det handlar om att värna den fria rörligheten även i praktiken, också för samkönade par. Om ett gift bögpar eller flatpar flyttar till Italien idag betraktas deras äktenskap utan någon juridisk verkan där. Har de barn med sig kan det påverka hela familjen.

Kommentaren när det gäller den reformen är dock preliminär för kd:s del. Jag kommer att maila partiets förstanamn inför EU-valet, Lars Adaktusson, om vad kd som parti officiellt tycker idag. Adaktusson har själv avslöjat att han tycker mänskliga rättigheter är en av de saker han främst vill prioritera i sin kampanj. Förhoppningsvis gäller de rättigheterna också för HBTQ-persdoner och gifta samkönade par i EU.


Uppdatering 1.

Riksdagen behandlar migrationspolitiken 16 april.

Hur samkönade pars äktenskap och partnerskap respekteras juridiskt inom EU är något som riksdagens socialförsäkringsutskott behandlar i sitt betänkande (rapport) Migration och asylpolitik. Majoriteten i utskottet lämnar följande kommentar i rapporten från 3 april.
Det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG), som genomförts i svensk rätt, reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan medlemsstat. Begreppet familjemedlem i rörlighetsdirektivet omfattar även registrerade partner. Emellertid förutsätter likställandet i respektive nationell lagstiftning att den mottagande medlemsstaten behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap. Utskottet har tidigare beklagat att en registrerad partner enligt direktivet inte generellt likställs med en make, senast i betänkande 2011/12:SfU10. Utskottet uttalade då förståelse för att lagstiftningsarbetet inom EU innebär att medlemsstaterna från tid till annan tvingas till kompromisser. Utskottet, som konstaterar att en registrerad partner till en unionsmedborgare för svenskt vidkommande ska räknas som familjemedlem enligt rörlighetsdirektivet, förutsätter att Sverige även fortsättningsvis verkar för att regelverket fullt ut görs icke-diskriminerande.
Socialdemokraterna har lämnat en reservation (alternativt förslag) om det.
Det är även viktigt att Sverige verkar i EU för att hbt-personer som är EU-medborgare ska ha möjlighet att röra sig fritt inom EU och både kunna studera och arbeta på samma villkor som övriga EU-medborgare. För detta krävs att samkönade pars relationer och familjebildning erkänns inom samtliga medlemsstater, vilket inte görs i dag. .
I sak är 6 av 8 riksdagspartier, alla förutom sd och kd, för att Sverige ska jobba för att alla medlemsländer juridiskt erkänner samkönade äktenskap från andra länder om ett gift homopar flyttar dit.

Riksdagen kommer 16 april att debattera och rösta om rapporten från socialförsäkringsutskottet. Debatten kommer främst handla om flyktingpolitiken där HBTQ-flyktingars situation också berörs.

måndag 7 april 2014

Sd vill inte återinföra tvångssteriliseringar av transsexuella.
Riksdagen beslutade 2013 att avskaffa kravet att en människa måste vara steril för att få byta kön juridiskt. Den beslutade också att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter en eventuell "könsbytesoperation" kunna bli biologiska föräldrar. Sd var ensamt riksdagsparti att vara emot de båda reformerna

Per Ramhorn (bilden), partiets ledamot i riksdagens socialutskott, meddelar i telefon att sd principiellt ännu är emot förslagen men nu har accepterat dem och inte vill avskaffa reformerna.  Hans motivering till det senare är att "det är inte prioriterat för oss, det finns andra saker vi tycker är viktigare att förändra".

Sd förtjänar givetvis skarp kritik för att de i sak tycker att tvångssteriliseringar av en grupp människor är ok 2014 (hade deras politik fått råda hade sterilitetskravet ännu varit kvar). Att de nu accepterar reformerna visar dock att även de är påverkade av mer HBT-vänliga attityder i samhället. Idag ger det tack och lov inte många nya sympatisörer för ett parti genom att det kampanjar för att återinföra tvångssteriliseringar.

Kd och sd för att behålla 18-årsgränsen för juridiska könsbyten.

Per Ramhorn berättar också att sd är för att behålla nuvarande 18-års-gräns för juridiska könsbyten. Anders Andersson, Kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskottet, avslöjar i telefon att det partiet tycker detsamma. Att kd:s "ingångsvärde" är att vara emot en sänkning av åldersgränsen men att de senare ska utvärdera den utredning som ska lämna sin rapport senast 31 december 2014.

Det är en borgerlig regering och socialminister Göran Hägglund (kd) som tillsatt utredningen. Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Att nu både m och kd, två av regeringspartierna, berättat att de principiellt är emot reformen är något udda. Förhoppningsvis kommer utredningens resultat att sprida mer kunskap.

fredag 4 april 2014

Sd är ännu emot HBT-reformer i EU.

Som jag avslöjade häromdagen finns det ett brett svenskt politiskt stöd för HBT-reformer inom EU. Av de 11 partier jag granskar ställer sig 8 reservationslöst bakom samtliga av reformerna . Sverigedemokraterna bryter dock helt det mönstret. Johnny Skalin, partiets ledamot i riksdagens EU-nämnd, mailar att partiet är emot förslagen och lämnar även motiveringar.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)
- Nej, även om det är klart att det vore bra om gifta par erkänns över hela EU, men vi är likväl kritiska till att ge EU mer makt inom alla områden. EU:s makt är redan alltför stor och i grunden tycker vi att varje lands folk själva måste få bestämma sin egen utveckling. Däremot ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet)
- Nej, av samma anledning som ovan. Däremot tycker vi att sakfrågan i sig är eftersträvansvärd, att kandidatländer till EU och medlemsstater i EU bör erkänna de grundläggande mänskliga rättigheterna samt att i de fall medlemsstater lovat att anpassa sitt regelverk också ska göra det. I övrigt ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska regeringen och de flesta grupper i EU-parlamentet ville könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det kom inte med, den största högergruppen i EU-parlamentet, EPP, som tidigare var emot att inkludera könsidentitet i unionens antidiskrimineringsdirektiv har nu svängt och är för)
- Nej, med samma motivering som ovan.
4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.
- Nej, med anledning av att vi inte tycker att EU skall erkännas som en juridisk person i FN, då endast stater får det erkännandet. Däremot ställer vi oss öppna till att Sverige diskuterar frågan i FN.

2009 granskade jag reformerna 1-3 (hade inte med HBT-konvention i FN då) samt att EU ska kritisera medlemsländer och kandidatländer som förbjuder gayparader, inte tillåter transsexuella att byta kön juridiskt etc. Sd kommenterade då följande.
Nej. Svaret på samtliga frågor är att detta inte är en fråga för EU, utan en fråga för de nationella parlamenten. Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som tex kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv. Detta är samtliga frågor som skall behandlas i de nationella parlamenten.
Johnny Skalin berättar i telefon att sd nu tycker att EU faktiskt ska kritisera länder som allvarligt diskriminerar HBT-rättigheter, som förbud emot gayparader. Där har alltså sd svängt sedan 2009 och anslutit sig till övriga partier jag granskar. Sverigedemokraternas attityd för fem år sedan var närmast oförskämd när det gäller HBT-rättigheter i Europa. Och dessutom kulturrelativistisk, att mänskliga rättigheter inte är universella utan ska avgöras av "ett lands kultur och religion".

2014 är sd ännu emot viktiga HBT-reformer på EU-nivå men de har skaffat sig en annan retorik. De har blivit smartare. Eller mer PK om man vill formulera det så. Att de inte i sak är emot förslagen, tvärtom, men tycker att det där ska avgöras på nationell nivå. Det är dock viktigt att inte låta dem komma undan så lätt. Visst är sd ett EU-negativt parti och det påverkar säkert deras attityder till de 4 reformerna.

Dock bör vi konstatera följande.

Att Sverigedemokraterna sedan de bildades varit emot nästan varje HBT-reform. Bl.a. ogillade partiet införandet av partnerskapslagen (och ville fram till 2003 avskaffa den) och de var även negativa till införandet av en könsneutral äktenskapslag (även om de idag accepterat reformen).

Att i riksdagen 2010-2014 har ledamöter från alla partier förutom just Sverigedemokraterna kritiserat HBT-fientliga lagar i andra länder i Europa, som i Ryssland.

Att om sd hamnar i EU-parlamentet kommer de med all säkerhet ingå i någon främlingsfientlig grupp. Och just de främlingsfientliga grupperna har konsekvent och enhälligt röstat emot varje HBT-vänlig resolution, även "rekommendationer" till medlemsländerna.

Att de 4 konkreta HBT-reformerna handlar om människors vardag. Om att ett svenskt bögpar även i praktiken  kunna få del av den fria rörligheten i unionen och få sitt svenska äktenskap juridiskt erkänt i Italien om de flyttar dit. Att ett par som flyttar till Bulgarien inte ska behöva oroa sig för att bli vräkta från sin bostad för att de är lesbiska. Att en människa som flyttar till Grekland inte ska bli avskedad för att hen är transvestit.

Sverigedemokraterna är inte HBT-fientliga som för 10 år sedan. Men det är tydligt att de ännu tycker HBT-rättigheter är något helt oviktigt i praktiken. Förutom några vackra fraser.onsdag 2 april 2014

Brett stöd för HBT-reformer i EU. M ger tydligt stöd åt direktiv emot diskrimiering.


2009 gjorde jag för första gången en rapport om partiernas åsikter inför ett EU-val. I år blir det en uppföljare. Jag har kontaktat samtliga riksdagspartier och även Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Junilistan om vad de tycker om följande reformer. Svarsalternativen är ja, möjligen eller nej.

Fyra HBT-reformer inom EU.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet)

3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska regeringen och de flesta grupper i EU-parlamentet ville könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det kom inte med, den största högergruppen i EU-parlamentet, EPP, som tidigare var emot att inkludera könsidentitet i unionens antidiskrimineringsdirektiv har nu svängt och är för)

4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

2009 blev det ett brett stöd för de reformer jag hade med då. Och så är det även i år.

8 av 11 partier är tydligt för HBT-reformerna.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ svarar utan reservationer ja när det gäller de fyra HBT-reformerna. Ett av de åtta partierna, Moderaterna, hade dock 2009 en "brasklapp" när det gäller EU:s direktiv emot diskriminering. Moderaterna kommenterade följande.
Vi anser dock att EU inte ska styra hur denna lagstiftning ska se ut. Om en del länder vill gå längre ska de kunna göra det. En stor del av sådan lagsstiftning ska ligga på nationell nivå.
Inför årets val har dock m skippat den reservationen. Stefan Dubois, handläggare för m, mailar.
JA. Vi vill se en bred diskrimineringslagstiftning och tycker det är olyckligt att detta förslag blockeras i ministerrådet.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat. Junilistan har lämnat några generella kommentarer men inte svarat när det gäller ja, möjligen eller nej till de fyra HBT-reformerna.

S svänger om juridiska könsbyten för barn. M är ännu negativa.


För några dagar sedan avslöjade jag att Folkpartiet svängt när det gäller att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Från att ha tvekat är de nu, som första borgerliga parti, principiellt positiva till reformen. Även Socialdemokraterna har senaste året bytt åsikt. Tidigare har partiet varit emot reformen men förklarat att de inte skulle motsätta sig den utredning som den borgerliga regeringen planerade. Nu meddelar Jonas Gunnarsson, HBT-politisk talesperson för s, följande.
När det kommer till åldersgränser få vi lov att svara möjligen och invänta och se vad utredningen kommer fram till.
Det betyder att det äntligen finns en majoritet i riksdagen som i alla fall inte är negativ till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.  Även Moderaterna har svarat och tyvärr är deras attityd fortfarande att de principiellt är emot reformen. Stefan Dubois, handläggare vid Moderaternas kansli mailar följande om vad de tycker.
NEJ. Den som är under 18 år räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som ett könsbyte innebär. Dessutom innebär ett sådant system att det i realiteten blir barnets vårdnadshavare som ytterst beslutar om barnets ska genomgå ett könsbyte eller inte. Det pågår en statlig utredning som överväger om åldersgränsen bör sänkas eller inte.
Ovanligt att ett regeringsparti är negativt till något det beslutat att utreda.

Moderaterna attityd är förvånande av flera orsaker. Dels är det värt att konstatera att det faktiskt är en borgerlig regering med en moderat statsminister, Fredrik Reinfeldt, som tillsatt utredningen. Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Här blir det tydligt att det är främst Folkpartiet, med stöd av Centerpartiet, som drivit på. Det största regeringspartiet är ännu negativt.

Man kan givetvis tycka att en människa ska vara mogen och 18 år för att få genomgå "könsbytesoperationer" (även om jag hävdar att även där borde det förutsättningslöst prövas om det alltid är till barnets bästa med nuvarande rigida 18-årsgräns). Men nu handlar det alltså om juridiska könsbyten. Inte om några operationer som blir svåra att återställa om någon som vuxen ångrar sig. Trots det är m negativa redan innan utredningen lämnat sin rapport.

När det gäller att det är barnets vårdnadshavare som till sist beslutar om ett barn ska få byta kön juridiskt före 18 års ålder är det sant (jag tror få är positiva till att de ska få göra det utan vårdnadshavares godkännande). Men tror m på allvar att föräldrar av okynne kommer vilja byta kön juridiskt för sina barns del mot barnets egen vilja? Vad är det för attityd? Det är också värt att notera att i lagar är det tydligt att barn som är 12-17 år ska få vara delaktiga i viktiga ärenden om deras situation. Utredningen handlar inte bara om man ska behålla eller avskaffa nuvarande åldersgräns utan ett alternativ är att sänka den.

Men vi kan konstatera att den borgerliga regeringen i sak är tydligt oense om den här reformen. Fp och m har helt olika åsikter.

Partiernas åsikter om åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas alternativt avskaffas.

Ja, avskaffas: V, pp, fi
Ja, sänkas: Mp, fp
Möjligen: S, c
Nej: M

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat vad de tycker om reformen 2014.

tisdag 1 april 2014

Medvedevs avgång avslöjar ryskt hyckleri.


USA:s president Barack Obama beklagar att den ryske statsministern tvingats avgå. "Vi vill fortsätta att ha en dialog med Ryssland trots vår skarpa kritik emot dess nuvarande politik, att Medvedev fått lämna sin post för något som borde vara hans privatsak gör inte det lättare", kommenterade Obama.

De flesta av er har säkert konstaterat att situationen är något förvirrad i Ryssland efter att landets statsminister Dmitry Medvedev (bilden) tvingats avgå sent måndag kväll. Orsaken är delvis en maktkamp inom den ryska ledningen efter "turbulensen" vid Krim men siten Russian News avslöjade måndag kväll att Medvedev i smyg haft sexuella relationer med män i flera år. Trots att Ryssland officiellt har en tydligt homofientlig politik. Den ryska ortodoxa kyrkans patriark kommenterade att han är "chockad".

Russian News antyder även att Medvedevs partners funnits inom den innersta kretsen runt president Putin, vissa hävdar att Putin själv varit inblandad. Presidenten har dock ännu inte lämnat någon kommentar.

Medvedev vägrade först kommentera ryktena men strax efter sin avgång meddelade han "jag älskar både patriotiska ryska män, helst med hår på bröstet, och ryska sminkade kvinnor, sedan när är det fel?"

Givetvis är det inget som helst problem att Medvedev meddelar att han är bisexuell. Dock förtjänar han skarp kritik för att han trots det gett stöd åt absurt homofientliga lagar i Ryssland.

Mer om Medvedevs avgång kan du läsa här.

Uppdatering 1.

Som säkert en del av er redan gissat är den här bloggposten ett 1 april-skämt. :-)