torsdag 31 mars 2011

Socialpolitik. Del 2. Juridiska könsbyten för transsexuella.

Här är andra delen av min bloggserie om rapporten Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor från Socialutskottet i Riksdagen.

I den del av ärendet som handlar om könstillhörighetslagen bildar Alliansen och Sverigedemokraterna majoriteten som framför följande.
Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall trädde i kraft den 1 juli 1972. För att få en juridisk fastställelse uppställs enligt lagen fyra krav: den sökande ska vara 18 år, svensk medborgare, ogift och steril....

Enligt uppgift från Socialstyrelsen pågår ett arbete med remissammanställning, som beräknas vara klart före sommaren 2011. Därefter kommer rapporten och remissammanställningen att överlämnas till Socialdepartementet.

Utskottet vill betona att frågan om intersexuellas och transsexuellas situation är viktig. Utskottet konstaterar att Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd har remissbehandlats och att det nu pågår ett arbete inom Socialstyrelsen med att sammanställa remissyttrandena. Därefter kommer rapporten att överlämnas till Socialdepartementet. Utskottet anser att det arbetet inte bör föregripas.
Majoritetens svar är väntat. I frågor där någon reform utreds brukar det vara standard att regeringspartier hänvisar till att man "inte ska föregripa arbetet". Så fungerade det även när Socialdemokraterna var regeringsparti. Att Sverigedemokraterna (som är friare att lämna egna förslag eftersom det är ett oppositionsparti) ansluter sig till Alliansens svar visar att de inte tycker det är viktigt att snabbt ändra lagen. Det behöver däremot inte betyda att de är emot, eller för, några förändringar i sak. Tidigare har dock sd meddelat att de är negativa till att transsexuella ska få spara könsceller för att efter operationen ska kunna bli föräldrar.

Socialdemokraterna lämnar en reservation (alternativt förslag till kommentar från Socialutskottet) där partiet framför följande.
Socialstyrelsen föreslår i en utredning från 2010 bl.a. att kraven på att vara svensk medborgare, ogift och steril ska tas bort. De förslag till lagändringar som framförs i Socialstyrelsens utredning skulle dramatiskt förbättra livet för transpersoner i Sverige. De bör därför skyndsamt bli verklighet. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag.
Ironiskt nog är Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet egentligen ense med s om det här. Men i riksdagen lämnar regeringspartier nästan alltid gemensamma kommentarer även om de inte är eniga.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en egen reservation där de förutom att argumentera för att ta bort kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad framför följande.
I könstillhörighetslagen finns också en åldersgräns på 18 år för att kunna få behandling. Denna åldersgräns innebär att unga transsexuella tvingas genomgå puberteten i en kropp som upplevs som fel och främmande. Det är märkligt att juridiskt hindra människor som fått en diagnos av läkare från att få behandling i enlighet med diagnosen. Läkares bedömning ska räcka och åldersgränsen tas bort. Sverige måste säkerställa att alla transpersoner som önskar medicinska insatser kan få tillgång till dessa.
Det är den här delen som gör att s, mp och v inte lämnar någon gemensam reservation. Socialdemokraterna och Alliansen är inte för att avskaffa ålderskravet.

Kristdemokraterna har, trots att deras ordförande Göran Hägglund är ansvarig minister, ännu inte skaffat några åsikter i sak om möjliga förändringar av könstillhörighetslagen. Till deras riksting (kongress) i sommar har dock några av partiets politiker lämnat en motion om att kd bör bli för ett avskaffande av sterilitetskravet.


Uppdatering 1.

Igår arrangerade Riksdagen en debatt om migrationspolitiken med anledning av att Sverigedemokraterna begärt en sådan. Jimmie Åkesson (sd) inledde och framförde som väntat kritik mot uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet. Vänsterpartiet kritiserade uppgörelsen "från andra hållet". Socialdemokraterna framförde några invändningar men i allt väsentligt är partiet ense med Alliansen och mp om den nya "flyktinguppgörelsen".

Det verkar som att m och s definitivt lämnat den mer restriktiva flyktingpolitik som de tillsammans bedrev 1994-2006. Sedan det röd-gröna samarbetet upplösts har ju s ingen orsak att verka mer generösa än vad de är för att bli accepterade av mp och v. Och migrationsminister Tobias Billström (m) förtydligade att problemet inte är att Sverige har en relativt generös flyktingpolitik utan att många andra länder i EU är restriktiva.

Fyra debattörer något med koppling till HBT i riksdagsdebatten.

Fredrik Lundh Sammeli (s)
Genèvekonventionen måste följas och asylrätten hävdas. Rätten att få skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet. Alla länder som har undertecknat FN:s flyktingkonvention måste ha en öppen dörr för människor i behov av skydd.

Sverige och Europa är och ska förbli en fristad för människor som förföljs av politiska eller religiösa skäl, för fackligt engagemang, kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.
Fredrick Federley (c)
Från tid till annan när världen upplever kriser och svåra stunder är det många som gör tolkningen av det som sker väldigt enkel för sig. I sökandet efter en förklaring söker man en syndabock som får klä skott för allt som är fel. Är det inte bögarnas fel är det någon annans. Historiskt sett har det varit romer och judar som tydligast utmålats som samhällsomstörtare och menliga samhällselement i något som man upplever annars skulle ha varit det helt perfekta samhället....

I dag finns fortfarande antisemitismen kvar trots den kunskap om historien som vi har i det svenska samhället. Vi kan också se antiziganismen puttra under ytan och ibland få tydligare uttryck än annars. Det nya element som tillkommit på senare tid är den alltmer växande islamofobin.
Emma Henriksson (kd)
Vi kommer att fortsätta att driva på för att öka kunskaperna hos Migrationsverkets handläggare om minoriteters situation. Det kan handlar om sexuell läggning, religiösa minoriteter eller annat som gör att det finns särskilda skäl. Där är det viktigt att kunskaperna är tillräckliga, för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av vilka som har rätt att stanna.
Christina Höj Larsen (v)
Dessutom måste bestämmelserna om kvinnors och hbt-personers särskilda asylskäl förbättras för att hindra avvisningar till hedersrelaterat våld eller förföljelse på grund av sexuell läggning.

Uppdatering 2.

Jag har idag talat i telefon med Andreas Bergström som jobbar på den del av Arbetsmarknadsdepartementet som har integrationsminister Erik Ullenhag (fp) som ansvarig. Ullenhag är för övrigt sedan hösten 2010 även främste ansvarig för HBT-rättigheter i Regeringen.

I början av 2010 lämnade en utredning ett förslag om att alla arbetsgivare och utbildningsansvariga bör vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen (kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet, religion och ålder). Idag har arbetsgivare bara sådan skyldighet när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga gäller kravet även för sexuell läggning och funktionshinder.

I höstas tillsatte den borgerliga regeringen två kompletterande utredningar om hur lagen om aktiva åtgärder fungerar eftersom den inte tyckte det blev tillräckligt tydliggjort i den officiella utredningen. Andreas Bergström berättar att arbetet blivit något försenat, det planerades vara klart i april, men ville inte avslöja när arbetet beräknas vara slutfört. Ytterligare fördröjningar tyvärr men så fungerar politiken ibland och gjorde även när det var s-regering. Men ibland känner man att det är absurt att egentligen självklara reformer ska behöva fördröjas år efter år.

I sak är alla partier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna för att kraven på arbetsgivare och utbildningsansvariga ska gälla för alla grupperna när det gäller förebyggande åtgärder. M och sd tvekar ännu, Moderaterna med hänvisning till att de först vill avvakta att de två utredningarna blir klara.

Expressen berättar att en deltagare, Gökhan Gazi, blivit varnad efter att kommit med dödshot mot transsexuella Vanessa Lopez, båda är med i TV-programmet Big Brother. Dödshotet är givetvis fullständigt oacceptabelt i sig vem det än hade riktats mot. Men dessutom har konflikten utlöst (bland nätkommentarer) ett hat mot transsexuella som även det är absurt. Hets mot transpersoner är ännu juridiskt tillåten i Sverige, däremot förbjuden mot homosexuella, judar, svarta, muslimer, invandrare m.fl.

onsdag 30 mars 2011

Nya HBT-ställen i Malmö och lund.

Igår besökte jag Lund, den stad dit jag 1986 flyttade för att studera (Förvaltningslinjen, mycket statsvetenskap, en del ekonomi, juridik etc.) och stannade kvar där till 1993 då Malmö blev min hemstad. Förutom visiter på stadens ställen som säljer skivor (det finns nästan inga sådana kvar i Lund, absurt) gick jag till premiärkvällen för Queer Lund (nära Mejeriet) , ett nystartat HBT-café i ABF:s regi. City Lund hade i torsdags ett reportage (sid 6) om verksamheten.

Jag är liberal och inte socialdemokrat. Men min ambition inom politiken har alltid varit att jobba tvärpolitiskt. Och Queer Lund är öppet för alla. Till den som har borgerliga sympatier i Lund och tycker det är fel att ABF driver stadens enda explicita gayställe vill jag ge följande tips. Fixa så att Studieförbundet Vuxenskolan (fp och c är medlemmar där) eller Medborgarskolan (m är medlem) startar ett liknande initiativ. Kritisera inte de som gör något utan fixa så att det blir "konkurrens". Det senare gillar jag som liberal.

Även i Malmö har RFSL samarbetat med ABF i samband med Regnbågsfestivaler. Det är dags att "borgerliga" studieförbund fattar vilken "goodwill" det ger inför HBT-gruppen att upplåta sina lokaler gratis för HBT-evenemang. Och kontaktar den lokala RFSL-avdelningen och erbjuder samarbete. HBT är inte någon höger-vänster-fråga utan handlar om centrala mänskliga rättigheter.

Jag är dock kritisk emot att RFSL-Malmö i höstas samarbetade med Kvarnby folkhögskola i samband med Regnbågsfestivalen. Stället är generellt till för grupper som är till vänster om s. Att ha samarbete med föreningar med koppling till m eller s (eller andra "mainstreampartier) är en sak. Men när man samarbetar med Kvarnby folkhögskola blir det en för tydlig slagsida åt vänster. De tidningar som låg framme där var bara sådana med budskap som "avskaffa kapitalismen". Men återigen hoppas jag att folk i "borgerliga" studieförbund och föreningar börjar konstatera värdet av ett samarbete (där sådant saknas) med HBT-föreningar.

För övrigt har Malmö äntligen fått ett ställe som vänder sig främst till HBT-personer och som har öppet mer än 2-3 dagar i veckan. Q-bar (nära Triangeln) har öppet tisdag-lördag med olika teman för musiken respektive dag.

Någon kanske fråga varför jag är lokalpatriotisk idag. Mitt svar är att jag kände för det. Ni HBT-bloggare som bor på andra orter kan också på era bloggar lämna lokalpatriotiska tips. Som sagt gillar jag som liberal konkurrens. :-)

tisdag 29 mars 2011

Mahatma Gandhi var bisexuell?


Ny ordförande för RFSL-Ungdom.

RFSL Ungdom har på sin kongress i helgen valt Emelie Mire Åsell (bilden till den här bloggposten) till ny ordförande efter avgående Felix König. Ny vice ordförande blir Vio Szabo.

Qx berättar Åsell vad hon tycker är viktigast för RFSL-Ungdom.
- Förbättra situationen för unga transpersoner. Det har gjorts en utredning om vuxna transpersoner, men inte om unga. Nu ska den utredningen komma och då ska vi vara med och påverka. Det är livsviktigt! En annan viktig fråga är se till att alla platser funkar för hbt-ungdomar. Vissa unga känner sig inte bra bemötta av vården, polisen eller socialtjänsten. Då väljer man att inte gå dit.
Fridolin och Romson föreslås som mp-språkrör.

Miljöpartiets valberedning föreslår Gustav Fridolin och Åsa Romson som nya språkrör för partiet. Nuvarande, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, måste avgå efter de suttit maxgränsen för språkrör, 9 år. Anders Wallner, öppet homosexuell, föreslås bli ny partisekreterare. Det är partiet kongress i maj som slutgiltigt avgör vilka som ska få posterna. När Gustav Fridolin var riksdagsledamot för mp 2002-2006 var han en av de som var mest engagerade för HBT-rättigheter.

Mahatma Gandhi var bisexuell?

I en ny bok antyds att Mahatma Gandhi var bisexuell berättar Pinknews.
Great Soul, by former New York Times executive editor Joseph Lelyveld, describes the deep relationship between Gandhi and German-Jewish architect and bodybuilder, Hermann Kallenbach....

According to reviews, the book says: “Gandhi wrote to Kallenbach about ‘how completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance’.”

Gandhi left his wife Kasturbai Makhanji for Kallenbach, the book said, quoting intimate letters between the two men.
Fascinerande om det är sant eftersom Gandhi hyllas av många, även av en del homofober. Gandhi själv anklagas dock i boken för att ha lämnat en rasistisk kommentar om svarta vid ett besök i Sydafrika.

Nu är det ju inte alla som hyllar den här bokens avslöjanden.
Supporters of Mahatma Gandhi say claims that the Indian political leader left his wife for a male bodybuilder are blasphemous and wrong.
Komiskt att de använder ord som blasfemi, som om Gandhi vore någon religiös gestalt och inte en vanlig människa. Och visst är det intressant att konstatera att det för en del av hans supportrar verkar vara mer kontroversiellt att Gandhi kanske haft en kärleksrelation med en man (väl förenligt med hans budskap respekt för varandra) än att han framfört något rasistiskt mot svarta.

USA omprövar invandringsregler för gifta samkönade par.

Från HBT-siten 365gay.
The government says applications for immigration benefits for same-sex couples will no longer be automatically denied but instead will be put on hold pending legal advice following the Obama administration’s decision to stop defending the law that prohibits gay marriage....

Until now, applications from same sex couples were automatically denied because the law, the Defense of Marriage Act, did not allow the government to recognize gay marriage.

In February, Attorney General Eric Holder said the Justice Department would no longer defend the constitutionality of the law.

Borgerliga regeringen i Tyskland förlorar "majoritet" i Förbundsrådet.

Häromdagen skrev jag om att kristdemokratiska CDU efter 58 år som styrande parti i delstaten Baden-Würtemmberg måste lämna makten efter valet i söndags. Resultatet får också betydelse på nationell nivå i Tyskland.

Precis som i Sverige har landet ett direktvalt parlament, Förbundsdagen. Men dessutom även Förbundsrådet vars delegater utses av de 16 delstaterna. De har från en till sex röster beroende på folkmängd. Ledamöterna från samma delstat måste rösta likadant, annars blir deras röster ogiltiga. I omröstningar brukar de delstater som styrs av både något regeringsparti och oppositionsparti lägga ner rösterna. 14 av de 69 ledamöterna tillhör den gruppen idag.

Det betyder att 55 ledamöter är kvar. Efter maktskiftet i Baden-Würtemmberg ökar oppositionen antalet ledamöter från 24 till 30 medan regeringspartierna minskar från 31 till 25. Det betyder att den borgerliga regeringen för första gången sedan den blev vald har förlorat "majoriteten" i Förbundsrådet. Det här kan få viss betydelse för HBT-politiken eftersom det tvingar regeringen att mer än hittills söka kompromisser i de ärenden som måste godkännas av Förbundsrådet (bl.a. de flesta frågor med koppling till sociala rättigheter och familjepolitik). Och eftersom den borgerliga regeringen ofta är internt oenig kan det stärka liberala FDP i förhandlingarna med det HBT-negativa CDU-CSU (i Bayern heter kristdemokraterna CSU och är ännu mer konservativa än CDU).

Vilka resultat det blir vet vi givetvis ännu inte men det ska bli intressant följa utvecklingen.


Uppdatering 1.

Dagen intervjuar de av mp:s valberedning förslagna språkrören Fridolin och Romson. Samma tidning har en intressant artikelserie om den högerkristna tidningen Världen idag. Tidningen Dagen är själv homofientlig men har ibland neutrala nyhetsartiklar om homosexuellas och bisexuellas situation Det senare kan man dock inte anklaga Världen idag för. Deras homofientlighet (även på nyhetsplats) är ökänd för många HBT-engagerade människor.
Ordförande i den Livets ord-kopplade tidningen Världen idags styrelse är församlingens pastor Ulf Ekman. Han går nu också in som ansvarig utgivare och betonar skärpa när han på tidningens egen webbsida kommenterar beslutet:

- Världen idag har varit ett betydelsefullt redskap som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Andlig och teologisk fördjupning och skärpa, mod att gå emot strömmen och ljus över och svar på viktiga frågor i tiden kommer att göra tidningen till en välsignelse för många.

Även 32-årige Lukas Berggren, som tidigare jobbat som samordnare på Svenska evangeliska alliansen, betonar behovet av skärpa:
Notera att Ulf Ekman använder ordet "redskap" om tidningen. Men tidningens redaktion kommer nog fortsatt att förneka att de har någon som helst koppling till Livets ord. Bagdad-Bob på svenska typ.

Socialpolitik. Del 1. Blodgivning för bögar.

Socialutskottet i Riksdagen har 17 mars justerat (slutgiltigt antagit) betänkandet (rapporten) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor. För några dagar sedan blev dokumentet publicerat på riksdagens hemsida. Rapporten behandlar många förslag som har koppling till HBT-personers situation, direkt eller indirekt. Riksdagen debatterar och röstar om Socialutskottets rapport 6 april.

Den här veckans ska jag i en bloggserie granska olika delar av rapporten. Först ut analyserar jag hur Socialutskottet resonerar om blodgivningsreglerna för män som har sex med män (MSM).

Flera moderata riksdagsledamöter, bl.a. öppet homosexuelle Olof Lavesson, har lämnat motioner (förslag) om att MSM bör få bli blodgivare, något som inte är möjligt idag. Systemet i riksdagen fungerar så att regeringspartier nästan alltid avslår motioner även om de håller med om innehållet i sak. Alla riksdagspartier är egentligen ense om att stödja Socialstyrelsens förslag om att avskaffa nuvarande totalförbud för MSM att ge blod.

Ett enigt Socialutskott framför bl.a. följande.
Den 1 december 2009 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2009:28). De nya föreskrifterna innebär att sexuellt riskbeteende, inte sexuell läggning eller grupptillhörighet, ska vara styrande för riskbedömningen för vem som ska få bli blodgivare. En särskild karensregel infördes och innebär att personer som har haft ett sexuellt riskbeteende tillfälligt kan stängas av som blodgivare under ett år. Dit räknas bl.a. män som har haft sex med män (MSM-gruppen). Föreskrifterna trädde i kraft den 1 april 2010.

Plasma till läkemedel godkänns enligt en EU-gemensam procedur som koordineras av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Plasma, insamlad i Sverige för tillverkning av läkemedel till EU:s marknader, granskas och godkänns enligt denna procedur. Läkemedelsverket, som ansvarar för att se till att den blodplasma som används vid läkemedelstillverkning uppfyller de krav som ställs i EU-direktiv gör en annan tolkning än Socialstyrelsen av kommissionens direktiv 2004/33/EG när det gäller permanent kontra temporär avstängning på kriteriet sexuellt riskbeteende, såsom MSM. Läkemedelsverket reviderade den 27 januari 2010 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet genom LVFS 2010:2. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2010. Enligt föreskrifterna är personer som har haft ett sexuellt riskbeteende även i fortsättningen permanent avstängda från att lämna blod i de fall blodkomponenterna är avsedda för framställning av läkemedel. Således divergerar Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter sedan 2010.

De divergerande bestämmelserna innebär att blodcentraler som tar emot blod från t.ex. MSM-gruppen på ett säkert sätt måste avskilja detta blod så att det inte används för att leverera blodplasma till läkemedelsframställning. Socialstyrelsen har beslutat att ge 26 blodverksamheter som levererar plasma till läkemedelsindustrin dispens från bestämmelsen om att män som har haft sex med män ska få möjlighet att lämna blod. Dispensen gäller t.o.m. den 10 juni 2011. De två myndigheterna har kommit överens om ”Frågor och svar” i sammanhanget (se http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar?search=blodgivning).

Inom Europarådets European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM) finns en transfusionsmedicinsk kommitté (CD-P-TS) som sedan ett år tillbaka arbetar med ett projekt som syftar till att bl.a. inventera hur EU-reglerna för sexuellt riskbeteende i nuläget tillämpas nationellt, utreda förutsättningarna för en harmonisering av hanterandet av frågor kring riskbeteende hos blodgivare och utarbeta ett förslag till harmoniserade selektionsbestämmelser som ska läggas fram för EDQM och EU-kommissionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2009:28) innebär att sexuellt riskbeteende, inte sexuell läggning eller grupptillhörighet, ska vara styrande för riskbedömningen för vem som ska få bli blodgivare. Genom de nya föreskrifterna får motionerna So350 (M) yrkande 1, So378 (M) och So490 (M) anses tillgodosedda. Motionerna avstyrks.
Socialutskottets hantering är formellt riktig. Det är inte politiker som ska detaljstyra reglerna för blodgivning. Det måste avgöras av medicinska bedömningar. Dock är det tydligt att det totalförbud som hittills funnits för MSM är absurt. Även om en bisexuell man bara haft sex med en annan man för 20 år sedan, de bara hade oralsex och använde kondom så blir han avstängd från att ge blod för resten av livet. Samma regel gäller för kvinnor som haft sex med män som har sex med män.

Det är Läkemedelsverket som hittills blockerat förslaget att (en del) MSM ska få bli blodgivare. Vissa tycker även Socialstyrelsens förslag är diskriminerande eftersom reglerna är olika för MSM och heterosexuella (för de senare gäller förbudet bara om de haft någon ny sexpartner de senaste tre månaderna). Men hiv är betydligt vanligare bland MSM än bland de flesta andra grupper. Det är ingen mänsklig rättighet att få ge blod. Därför kan Socialstyrelsens förslag vara en vettig kompromiss till att börja med. Förhoppningsvis kan det bli fler liberaliseringar senare.

Kanske kan utredningen på EU-nivå föra frågan framåt så att det i sommar blir möjligt att genomföra Socialstyrelsens förslag till nya regler för blodgivning. Flera andra länder i Europa tillåter redan MSM som blodgivare bl.a. Spanien och Italien. Där är det inte någon fast karenstid utan läkarna vid blodcentralerna gör egna avgöranden. Flera andra EU-länder utreder nu att avskaffa totalförbud för MSM som blodgivare.

måndag 28 mars 2011

Avskaffa statsbidrag till katolska och muslimska samfund?

Liberala Expressen skriver idag på ledarplats om att de statliga bidragen till religiösa samfund bör avskaffas.
Civilminister Stefan Attefall träffade i förra veckan skaran av trossamfund som anses fina nog att sitta med i ett statligt råd och få skattepengar. Varje år delar "Nämnden för statligt stöd till trossamfund" ut omkring 50 miljoner kronor till olika religiösa föreningar.

För att få ta del av pengarna måste samfunden enligt lagen dela "samhällets grundvärderingar". Vilka är då dessa värderingar?

Kring den frågan ska viss oro ha uppstått under Attefalls religiösa samkväm.
Kanske undrade de katolska företrädarna om deras kyrka måste prästviga kvinnor för att anses leva upp till värderingarna. Från Islamiska förbundet frågade kanske någon om man måste acceptera homosexualitet för att få skattepengar.
De behöver inte oroa sig.

Stefan Attefall har inga planer på att fylla lagens floskel om "grundvärderingar" med något relevant innehåll. Även fortsättningsvis kommer skattepengar att tillfalla samfund som tycker att bögar och flator lever i synd och att kvinnan ska tiga i församlingen. Homofoba och misogyna trossamfund är trots allt en del av "civilsamhället" och det måste stöttas, anser politikerna.

Intervjuad i tidningen Dagen (25/3) försökte Stefan Attefall förklara sin hållning.
"Socialdemokraterna behöver inte anställa en moderat som partisekreterare och ett samfund behöver inte anställa en kvinna som präst, om man har den ämbetssynen", sa ministern.

Liknelsen är fullständigt absurd. Kvinnor är inte definitionsmässigt motståndare till den katolska kyrkan. De kan vara hur goda katoliker som helst, de får ändå inte bli präster - enbart för att de är kvinnor.

Kristna och muslimska samfund får naturligtvis vara hur inskränkta de vill - men inte med ekonomiskt understöd av staten. Problemet med det statliga stödet till trossamfund är att det fungerar som ett slags kvalitetsmärkning. Det är svårt att tolka listan över offentligt subventionerade trossamfund på annat sätt än att staten går i god för dem. Särskilt som lagen föreskriver att de delar "samhällets" värderingar. Men de åsikter som bokstavstroende kristna och muslimska samfund står för är ofta extrema i en samhällelig kontext.
Som HBT-bloggare vore det enklaste att bara hålla med Expressen utan några invändningar. Alla muslimska, de flesta kristna och en del judiska samfund är homofientliga.

Men det är många andra föreningar som får bidrag, idrottsföreningar, HBT-föreningar, föreningar för funktionshindrade etc. Det är inte självklart att statens bidrag till samfunden ska avskaffas - men givetvis inte heller att de ska vara kvar som idag. För Expressen framför skickligt hur riksdagen accepterar intoleranta attityder som de aldrig hade gjort om det handlat om bl.a. idrottsföreningar. En fotbollsförening som bara är öppen för vita ungdomar skulle garanterat bli utan bidrag. Inte heller någon ishockeyklubb som nekar muslimer att spela skulle få några statliga pengar.

Stefan Attefall (kd) representerar ett parti som tillsammans med Sverigedemokraterna är HBT-negativast och könsrollskonservativast i riksdagen. Attefall är nog inte personligen så bekymrad om HBT-personer och kvinnor blir utestängda från delar av religiös verksamhet. När partiet startades på 1960-talet hade nog partiet kallat de som gör det för att vara de "verkligt kristna" som förtjänar beröm. Sedan dess har dock både samhället och partiet förändrats. Om än att kd ännu är efter de flesta andra i utvecklingen.

Men egentligen har alla riksdagspartier ett ansvar för den här absurda situationen. Varken s-regeringar (ibland med mp och v som stödpartier) eller borgerliga regeringar har de senaste decennierna startat någon utredning för att ompröva bidragsreglerna för samfunden. Och sd har nog inte heller några allvarliga problem med bidragsreglerna - om de reaktionära samfunden är kristna.


Uppdatering 1.

Ibland är man för snabb och generaliserande när man skriver en rubrik till en bloggpost. Några minuter efteråt när man står och diskar konstaterar man att det där kanske borde kompletteras för att inte vilseleda folk.

Sant är att alla muslimska samfund är homofientliga men detsamma gäller inte för katolska. Den romersk-katolska kyrkan och Vatikanen argumenterar emot samkönade relationer och i FN har de t.o.m. försvarat att länder har totalförbud för homorelationer. Men det finns också några mindre katolska samfund i Sverige.

Både Gammalkatolska kyrkan och Liberala katolska kyrkan i Sverige är homovänliga och förrättar samkönade vigslar. Därmed är det förtydligat. :-)


Uppdatering 2.

Hans Ekström, öppet homosexuell, valdes på Socialdemokraternas extrakongress till ledamot i partistyrelsen genom ett fyllnadsval. Han blir den förste som är öppet HBT. Ekström är riksdagsledamot från Södermanlands län.

Flera riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har eller har haft partistyrelseledamöter som är öppet HBT. Bäst har det gått för Andreas Carlgren som i flera år var andre vice ordförande för Centerpartiet. 1998, några år efter att han kommit ut som bög, avancerade han till förste vice ordförande och behöll det uppdraget fram till 2000 då partiet avskaffade systemet med viceordförandeposter.

De "viktigaste" personerna inom en partistyrelse brukar vara med i verkställande utskottet. Idag är det i riksdagspartierna två öppet HBT-människor som är med i den typen av partiets "innersta krets", Andreas Carlgren (c) och Hans Linde (v).

Rebeller i Libyen sprider homofobi.

Dagens Nyheter avslöjar att rebellerna i Libyen spridit antisemitism och homofobi.
I inledningsskedet av inbördeskriget fick DN.se rapporter om hur Benghazis rebellradio ibland kallade Khaddafisidan för judar och homosexuella. Samtidigt kallade Khaddafi oppostionen för drogande al-Qaida-infiltratörer och USA-spioner. Den grova propagandan kanske i bästa fall kan vara effektiv på plats i Libyens del av Mellanöstern, men med tanke på det internationella stöd som Benghazi-rebellerna söker, verkar dessa utfall snarare ha samma effekt som att skjuta sig i foten.
Det är givetvis skamligt av en del av rebellerna att de sprider sådant här. De förtjänar skarp kritik för det. Men det är möjligt att konstatera, utan att för den skull försvara dem, att folk som kämpar mot diktaturer ibland är intoleranta. Så var det även i bl.a. Polen på 1980-talet där kommunistregimen och den demokratiska oppositionen anklagade varandra för att vara "judar och inte polacker". Eller när USA:s dåvarande president Richard Nixon kallade homosexualitet för "något som kommunister sprider för att förstöra vårt samhälle" medan Sovjetunionen kallade homosexualitet för "kapitalistisk dekadens".

Inte heller Kadaffi är någon vän av judar och homosexuella. Samkönade relationer är totalförbjudna och regimen har aldrig argumenterat för judars rättigheter i ett område där antisemitism är vanligt.

Att intolerans även är ett allvarligt problem bland en del som är engagerade emot diktatorer betyder inte att man ska ställa sig neutral i kampen mellan diktaturer och de som är emot dem. Tvärtom leder demokrati ofta till tolerantare attityder. Om Libyen blir en fungerade demokrati är dock som bekant ännu inte avgjort.

Grön-röd seger i Baden-Württemberg betyder HBT-vänligare politik.

Delstatsval i Tyskland brukar inte orsaka några dramatiska förändringar inom HBT-politiken. Men prognoserna från valet i Baden-Württemberg (granne med Frankrike) idag visar att kristdemokratiska CDU lär förlora makten efter att ha varit styrande parti (ibland med egen majoritet, ibland med något annat parti) i 58 (sic!) år.
De gröna och socialdemokratiska SPD vann tillsammans rejält över konservativa CDU plus liberala FDP, enligt enkäten, som redovisades i tv. De gröna fick i Baden-Württemberg enligt undersökningen 24,9 procent av rösterna, SPD 23,4, CDU 38,2 och FDP 5 procent.
Baden-Württemberg är den enda delstaten i Tyskland som ännu inte ger samkönade par rätt att ingå partnerskap i samma lokaler som olikkönade par som ingår äktenskap. (vissa städer där har dock fixat gemensamma lokaler). Baden-Württemberg är också en av de 3 delstater som inte jämställt de sociala förmånerna för äktenskap och partnerskap. Sachsen har också olika socialförmåner medan Thüringen utreder ett jämställande. Både Sachsen och Thüringen är delar av det område som tidigare var Östtyskland. Övriga 13 delstater har likställt reglerna eller håller på att göra det.

Med en ny grön-röd majoritet lär båda reformerna för samkönade par som ingått partnerskap bli genomförda i Baden-Württemberg inom de närmaste åren. De Gröna och SPD har lovat det inför delstatsvalet.

söndag 27 mars 2011

Osynliggör inte HBT Juholt!

Socialdemokraternas nyvalde ordförande Håkan Juholt hade inte med något som helst om HBT-rättigheter i sitt s.k. linjetal i lördags.

Peter Eriksson, språkrör i Miljöpartiet, gör i en debattartikel på Newsmill sin egen analys av Socialdemokraternas kongress i helgen.

Det finns en stark längtan tillbaka till den riktiga socialdemokratin till det som var stort och mäktigt och dominerade Sverige. Medlemmarna i det kantstötta partiet är hjärtligt trötta på Mona Sahlins HBTQ-svängar och anpassningar till mitten och storstaden. För all del även på miljöpartister. Nu ska det vara straight, med snaps till maten.
Det är ganska hårda ord från Eriksson vars parti fram till för några månader sedan hade ett nära organiserat samarbete med Socialdemokraterna (och Vänsterpartiet). Givetvis har Peter Eriksson partipolitiska orsaker att kritisera s, de konkurrerar ju ofta om samma väljare nuförtiden. Och visst är hans retorik fruktansvärt överdriven. De allra flesta s-politiker har inte några som helst problem med att partiet är HBT-vänligt. Men ett korn av sanning finns det.

Fler HBT-konservativa s-politiker i vänsterfalangen än i högerfalangen.

Socialdemokraterna är sedan januari i år för första gången för alla centrala HBT-reformer. Jag bedömer att en kompakt majoritet bland s-politiker stödjer det. Andelen homofober är liten precis som i de flesta andra riksdagspartier (förutom i kd och sd där de ännu är hyfsat många).

Men många mer konservativa socialdemokratiska politiker tycker att "HBT-rättigheter är inget att snacka om, det är inget vi ska prioritera, det är oviktigt". Paradoxalt nog är det oftare folk från sossarnas vänsterfalang än högerfalang som har de här konservativa attityderna enligt s-politiker jag haft kontakt med.

Bakom kulisserna är det en och annan som tycker Mona Sahlin snackat för mycket om "homosexuella och invandrare" och för lite om "vanliga arbetare". Som om homosexuella och folk med invandrarursprung inte kunde vara arbetare men också kräva rätt att slippa fördomar.

För några veckor sedan berättade jag här på bloggen att Håkan Juholt som biträdande partisekreterare 2005 försökte bagatellisera en homofob s-riksdagsledamot. Håkan Juholt är HBT-vänlig i sak och för bl.a. den könsneutrala äktenskapslagen. Men som ordförande gäller det för honom att också förmedla till svenska folket att partiet prioriterar och inte försöker osynliggöra HBT-rättigheter. Han förlorade i lördags sin första chans att kompensera att han gjorde bort sig för några år sedan i Sydsvenskan.

Den här bloggen är inte partipolitisk. De som främst bör avkrävas ansvar är givetvis den borgerliga regeringen och jag har ibland kritiserat den. Men även ett oppositionsparti har en skyldighet att tydliggöra att HBT-rättigheter handlar om centrala mänskliga rättigheter.

Fram till dess Håkan Juholt i tal och debatter inte explicit har med något om rättigheter för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner förtjänar han allvarlig kritik.

Två av tre nya talespersoner för Feministiskt initiativ är lesbiska kvinnor.

Även Feministiskt parti har haft kongress i helgen. De valde tre talespersoner för partiet. Två av dem är lesbiska kvinnor, Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco, och den tredje Carl Emanuelsson. Genom bloggen Vonkis har jag fått reda på att Emanuelsson är en av de medverkande i För en jämställd skola. Ett projekt (med bl.a. diverse korta filmer) som vänder sig till lärare.

Från skolverkets hemsida.
I denna film presenteras de tre principerna i genusordningen som samverkar och skapar ojämställdhet. Du får reda på vad en genusram är och varför vi måste arbeta med att synliggöra och motverka heteronormen om vi vill komma vidare i vårt arbete med jämställdhet.
Feministiskt initiativ är precis som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för alla centrala HBT-reformer.


onsdag 23 mars 2011

Tyskland och Tjeckien blockerar antidiskrimineringsdirektiv i EU.

16 mars lämnade Sveriges borgerliga regering Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010. Några delar av den nämner explicit HBT-rättigheter.

Från sid 45.
EU är en global aktör för de mänskliga rättigheterna (MR).... Flera tiotal individuella fall av MR-försvarare vars mänskliga rättigheter kränkts har särskilt tagits upp genom uppvaktningar och uttalanden under året. I flera fall har det rört sig om representanter för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Från sid 138.
EU:s byrå för grundläggande rättigheter blev operativ 2007.... Byråns mål är att ge unionens och medlemsstaternas berörda institutioner och organ stöd och sakkunskap i frågor om grundläggande rättigheter i samband med genomförandet av unionslagstiftningen.

Byrån ska arbeta inom de temaområden som anges i ramprogrammet för år 2007–2012....

Regeringen ser positivt på ramprogrammet och anser att områdena diskriminering, rasism och främlingsfientlighet är särskilt viktiga. Inom dessa är det angeläget att byrån kan arbeta med frågor om homofobi....

I april 2007 fattade rådet beslut om att inrätta programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap för perioden 2007–2013.... Under perioden 2009/2010 inkom 215 ansökningar, varav 48 beviljades finansiering. Ansökningar för projekt om rasism (21 stycken) och barns rättigheter (12 stycken) dominerade i antal och därefter kom ansökningar om arbete mot homofobi (6 stycken), skydd av personuppgifter och personlig integritet (4 stycken). Ingen svensk ansökning fanns bland de inkommande.
2 av 27 EU-länder blockerar direktivet.

I regeringens skrivelse hänvisar man bl.a. till ett möte med Riksdagens EU-nämnd när det gäller det s.k. Antidiskrimineringsdirektivet. Regeringen är skyldig att samråda med EU-nämnden före man åker till förhandlingar i unionens Ministerråd.

Integrationsminister Erik Ullenhag (fp) framförde bl.a. följande.
Som regelverket i dag ser ut på EU-nivå har man ett starkare skydd för diskriminering på grund av kön eller etnisk tillhörighet. Syftet med direktivet är att på samtliga diskrimineringsgrunder – religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning – ska man ha samma skydd. Det är grundtanken.

Den svenska inställningen har varit och är fortfarande att vi välkomnar ett brett direktiv mot diskriminering. Vi välkomnar också att det finns en gemensam miniminivå.

Det har nåtts vissa framsteg under det belgiska ordförandeskapet. De har brutit ut delar och kommit lite framåt.

Grundproblemet är tydligt: Tyskland är emot. Det står till och med i den tyska regeringsförklaringen att man är mot ett bredare antidiskrimineringsdirektiv. Vi har även numera efter en regeringsombildning Tjeckien emot förslaget. Vi vet inte om det finns andra medlemsstater som också är skeptiska men tar rygg på Tyskland.

Det krävs enhällighet i rådet. Det har varit uppe en vända i parlamentet, och parlamentet är positivt. Men det måste hända något med ett par medlemsstaters inställning för att vi ska kunna komma framåt i arbetet, för att uttrycka det i klartext.

Det kan vara intressant att ha med sig, för skulle det öppna sig är frågan vad det spelar för roll för svenska förhållanden. Ibland tror jag att EU-regelverket inte spelar så stor roll. Men det finns ett par punkter där det skulle kunna påverka svensk diskrimineringslagstiftning. Det ena är diskriminering på grund av funktionshinder, och det andra är ett bredare skydd för diskriminering på grund av ålder. I båda de fallen finns det två utredningar som nu är remitterade, och en har varit ute på remiss. Vi skulle väl vara hyggligt förberedda om det öppnade sig.
Högergrupper ännu negativa till direktiv om könsidentitet.

Att Tysklands borgerliga regering är emot EU-kommissionens förslag till direktiv mot diskriminering är välkänt. Men sedan regeringsombildningen i Tjeckien efter valet där förra året är tydligen det landet också negativt. Tidigare bildade det ledande högerpartiet ODS (som är med i den antifederalistiska högergruppen i EU-parlamentet) regering med ett kristdemokratiskt och ett grönt parti. Men i valet klarade de två senare inte 5-%-spärren och nu styr ODS landet tillsammans med två andra högerpartier som kom in i parlamentet 2010.

Det är tragiskt att två länder (av 27) kan blockera en viktig reform i EU för bl.a. homosexuella och bisexuella.

EU-kommissionens förslag (godkänt av EU-parlamentet med betydande majoritet) är en kompromiss mellan de största partigrupperna inom unionen. Flera grupper, socialdemokrater, liberaler, gröna och vänstersocialister ville att direktivet även skulle inkludera könsidentitet (transpersoner) men högergrupperna vände sig emot det. Moderaterna och Kristdemokraterna är dock principiellt för att könsidentitet ska bli inkluderat trots att de båda partierna tillhör en av högergrupperna i EU-parlamentet. Det är också den svenska borgerliga regeringens åsikt.


Uppdatering 1.

Gardell riktar försiktig kritik mot Hysén.

Jonas Gardell (själv öppet homosexuell) har en mycket bra artikel på kultursidorna i Expressen. Ämnet är fotbollsspelaren Anton Hysén (som kommit ut offentligt som bög) och maskulinitet i omklädningsrummen inom sporten. Gardell riktar också försiktig kritik mot Hysén själv för hans iver att distansera sig från "fjollorna" inom HBT-rörelsen.
Anton Hysén är också noga med att - trots sin nu (enligt TV4:s nyheter) "erkända" homosexualitet - ändå markera sin lojalitet med omklädningsrummets syn på maskulinitet, och tar avstånd från "fjollan".

I en intervju på sajten Mondoblog säger han att han inte skulle vilja ha någon fjollig kille och att Pride inte är något för honom, även om det är kul, för att det är "för hysteriskt och för fjolligt".
När det gäller Anton Hyséns kommentar om att han inte vill ha någon fjollig kille tycker jag Gardell är fel ute som försöker koppla ihop det med stämningen i omklädningsrum. Jag själv och och de flesta av mina bögvänner vill inte heller ha någon pojkvän eller sexpartner som är fjollig. Det är inte för att vi föraktar fjollor utan för att vi är maskulina män som gillar andra maskulina män, vi är bögar. Däremot har jag "fjolliga" killar i min bekantskapskrets som vänner.

Det är inte så att kärleken är "demokratisk". För då skulle alla vara bisexuella och intresserade sexuellt av varenda vuxen människa oavsett ålder, kön, etnicitet etc. Några tycks bli provocerade av att en del vita (oavsett sexuell läggning) bara är sexuellt intresserade av andra vita. Eller kanske bara av svarta. Och samma sak för svarta som bara är intresserade av andra svarta eller bara av vita. Kanske några människor bara av rödhåriga. Eller av 20-30-åringar. Eller av 70-80-åringar. Men det är alright, ingen har rätt att kritisera om folk bara blir förälskade eller sexuellt intresserade av en viss grupp. Så länge man respekterar alla oavsett kön och etnicitet som vänner.

Men i övrigt retoriskt skicklig argumentation från Gardell.


Uppdatering 2.

Sd har ännu inte bekänt färg om antidiskrimineringsdirektivet.

Sverigedemokraterna har ännu inte avslöjat vad de tycker om att Sveriges borgerliga regering jobbar för att antidiskrimineringsdirektivet ska bli genomfört i EU (däremot har regeringen stöd av s, mp och v). När integrationsminister Erik Ullenhag tog upp ärendet vid mötet med EU-nämnden kommenterade inte sd-ledamoten antidiskrimineringsdirektivet. Men det måste inte betyda att partiet är för det eftersom det var ett ärende för information, inte beslut.

Senare i vår ska dock Utrikesutskottet i Riksdagen behandla Sveriges politik i EU. Då blir det svårare för sd att undvika att bekänna färg.

Det är nog två orsaker till att sd inte är för antidiskrimineringsdirektivet i EU. Dels är de emot unionen som sådan och negativa till federalism. Sedan är inte arbete mot diskriminering deras främsta prioritet inom politiken för att uttrycka det milt.

Sverigedemokraterna är dock för den lag mot diskriminering (bl.a. p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet) i Sverige som infördes 2009.. Mitt tips är att partiet bedömer lagen som ganska okontroversiell bland svenska folket och att de inte vill verka för extrema genom att vara emot allt som har med arbete mot diskriminering att göra.

Uppgörelse mellan Reinfeldt och Åkesson vore bingo - för sd.

I Dagens Nyheters artikelserie om sd är det också resonemang vad som gynnar sd. En del menar att övriga riksdagspartier borde anpassa flykting- och invandringspolitiken åt sd:s håll för att desarmera partiet. Men all erfarenhet från andra länder visar att den taktiken nästan aldrig fungerar utan tvärtom gynnar främlingsfientliga partier som kallar sig "originalet" och de andra för "kopior". Det betyder inte att övriga riksdagspartier ska strunta i de allvarliga integrationsproblemen eller sprida förakt mot sd-sympatisörer, den taktiken har också fått dåliga resultat i Europa. Vad det handlar om är att tala om integrationsproblemen men göra det nyanserat. Och ännu viktigare - bedriva en politik som radikalt minskar problemen.

Och viktigast - inte träffa politiska uppgörelser med sd. Skulle statsminister Fredrik Reinfeldt ställa sig tillsammans med Jimmie Åkesson på samma presskonferens (kvittar egentligen hur bagatellartad deras politiska uppgörelse är politiskt) är mitt tips att sd skulle öka med 2-3 procentenheter. Kanske inte direkt men inom halvåret därefter. Det skulle ge sd legitimitet. Inte konstigt att Åkesson och hans kompisar desperat vill få förhandlingar med Alliansen trots att de kortsiktigt kanske tjänar på att vara "stigmatiserade" av övriga partier.


Uppdatering 3.

Ska förtydliga att jag menar det är en legitim debatt att vara för en mer restriktiv (eller mer generös) flykting- och invandringspolitik än idag. Det är en tendens i svensk politik att döma ut alla som är för en mer restriktiv flyktingpolitik som främlingsfientliga. En del av dem är det, men inte andra.

Min poäng är dock att om man ska radikalt skärpa flyktingpolitiken (vilket jag inte är för) så bör syftet med det inte vara att desarmera sd för min bedömning är att det riskerar få motsatt effekt. Dansk folkeparti fick i senaste valet i Danmark sitt bästa resultat hittills- efter många år av skärpningar för vissa grupper av flyktingar.


85 länder i FN fördömer förföljelse av HBT-personer.

Rekordmånga länder i FN stödde igår ett uttalande emot diskriminering och förföljelse av HBT-personer. Antalet stater som är positiva till den här typen av resolutioner har ökat drastiskt de senaste åren. ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) publicerar ett uttalande från bl.a. människorättsföreningarna Amnesty Internationel och Human Rights Watch.
On Tuesday 22 March 2011, the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in Geneva delivered a Joint Statement that called on States to end violence, criminal sanctions and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity, and urged the Human Rights Council to address these important human rights issues. This statement was delivered on behalf of a broad grouping of 85 States from all regions of the world.

In a stunning development for the principles of the Universal Declaration of Human Rights, at the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in Geneva, today, Colombia delivered a Joint Statement during General Debate that called on States to end violence, criminal sanctions and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity, and urged the Human Rights Council to address these important human rights issues. The statement was delivered on behalf of a broad grouping of 85 States from all regions of the world....

Today’s statement enjoyed the support of the largest group of countries to-date, on the topic of sexual orientation, gender identity and human rights. It builds on a similar statement delivered by Norway at the Human Rights Council in 2006 (on behalf of 54 States), and a joint statement delivered by Argentina at the General Assembly in 2008 (on behalf of 66 States). It is clear that every time these issues are addressed there is measurable increase in state support.
Följande länder stödde den HBT-vänliga resolutionen som visserligen inte är bindande men symboliskt viktig.
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Timor-Leste, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Alla länder I Europa stödde resolutionen förutom följande.
Azerbaijan, Belarus, Moldova, Russian Federation, Turkey, Vatican.
Ett muslimskt land röstade för HBT-vänliga resolutionen.

För EU:s del (alla i unionen röstar för övrigt likadant i FN vid den här typen av omröstningar) bör det noteras att ett av kandidatländerna, Turkiet, inte ville stödja resolutionen. EU-kommissionen bör ge en tydlig signal att det inte är acceptabelt av ett land som vill bli med i unionen och att man förväntar sig något annat beteende nästa gång FN röstar om HBT-rättigheter. En del sd-sympatisörer kanske argumenterar för att det visar att inget muslimskt land kan rösta för någon HBT-vänlig resolution. Visserligen är de flesta muslimska länder negativa och kampanjar emot men det bör noteras att Albanien röstade för resolutionen igår och det har landet gjort även vid tidigare omröstningar om det här.

Den kontinent där det varit den radikalaste förändringen de senaste åren är dock Amerika. Vid omröstningen i FN 2006 var det bara ett fåtal länder där som stödde dåvarande HBT-resolutionen, Kanada och några länder i Latinamerika. Sedan har som bekant USA fått en ny president och attityderna förändrats i många andra länder.

Nästan alla länder på Amerikas fastland röstade för.

Igår röstade alla länder på fastlandet i Amerika (förutom Peru och Guyana) ja till resolutionen om mänskliga rättigheter för HBT-personer. Guyana är för övrigt ensamt kvar bland den gruppen av länder att ha totalförbud för samkönade relationer. Bland ö-länderna är situationen betydligt sämre. Bara tre av dem, bl.a. Kuba, var för medan bl.a. Haiti och Jamaica vägrade stödja resolutionen.

Positivt är att några länder i Afrika börjat stödja den här typen av resolutioner. Sydafrika fick, med rätta, kritik när man inte gjorde det förra gången men nu har de bättrat sig. De fick sällskap av Centralafrikanska republiken, Ruwanda och Sierra Leone.

Även Mocambique har homovänlig lag.

När det gäller Afrika vill jag förtydliga en sak om vilka länder som har någon typ av homovänliga lagar. Jag brukar skriva att det bara är Sydafrika. Men brittiska HBT-siten Pinknews hade en artikel för någon vecka sedan om situationen i Mocambique.
It is currently illegal to discriminate on the grounds of sexual orientation in the workplace in Mozambique, but not in other areas of life.

The republic has made many advances in the issue of gay rights aided by its media, with the state-owned news agency covering campaigns against discrimination last year. Government representatives subsequently promised to look at the situation
En HBT-förening i landet kampanjar nu för att förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning ska komma med explicit i konstitutionen precis som i deras grannland Sydafrika. Förvånande nog stödde inte Mocambique HBT-resolutionen i FN igår. En positiv överraskning är dock att Mongoliet gjorde det. Mer väntat var att Japan, Nepal, Israel, Thailand, Australien och Nya Zeeland skulle vara positiva.

tisdag 22 mars 2011

Kd-politiker vill göra det enklare för lesbiska bli inseminerade.

Igår skrev jag här på bloggen om att tre kristdemokratiska politiker lämnat en motion (förslag) till Kristdemokraternas riksting i sommar om att avskaffa tvångssteriliseringarna av transsexuella som vill byta kön juridiskt. En av de tre ansvariga är Magnus Kolsjö som bl.a. jobbat med den "frihetsrapport" som gjordes internt i partiet våren 2010 med syftet att ompröva delar av partiets åsikter för att det skulle bli mindre av ett "förbudsparti".

Magnus Kolsjö har också lämnat flera andra motioner med HBT-koppling. Bl.a. att göra det enklare för lesbiska kvinnor att bli inseminerade i Sverige.

Från motionen Svenska spermier till alla (skulle kanske kunna vara en titel på en porrfilm i Sverigedemokraternas regi, men dess innehåll är seriöst).
Sedan 2005 är det möjligt för lesbiska par att genomföra assisterad befruktning med donera sperma på klinik i Sverige. Trots detta väljer många fortfarande att åka utomlands eller genomföra en privatdonation. Anledningen till detta är att det endast finns åtta kliniker i Sverige som genomför befruktningar med donerad sperma och att köerna till dessa ofta är långa.

Nackdelen med att många väljer att inte genomföra sin behandling på klinik i Sverige är, förutom kostnaden för den enskilde och riskerna vid privatdonation, att barnet förlorar möjligheten att få veta sitt ursprung. Att få veta sitt ursprung är ett av barnets grundläggande rättigheter och något som garanteras barn som föds via assisterad befruktning med donerade könsceller i Sverige.

Att det finns så få kliniker i Sverige som genomför assisterad befruktning med donerade spermier beror på regelverkets konstruktion där det i princip bara är universitetssjukhus som får genomföra den typen av behandling.

Bristen på svenska kliniker leder inte till att lesbiska par föder färre barn. Det leder bara till att de väljer andra vägar. Vägar som ofta fråntar barnet rätten att få veta sitt ursprung.

Kristdemokraterna bör verka för att:
- det genomförs en översyn av regelverket för kliniker som genomför assisterad befruktning med hjälp av donerade könsceller med målet att öka tillgången till sådan behandling
Kolsjö har också lämnat förslag om något som har indirekt koppling till delar av HBT-gruppen eftersom många som får hiv är män som har sex med män.

Från Förbättrad hiv-prevention.
Trots att antalet personer som smittas av hiv ökar har nivån på de pengar som anslås för hivprevention varit oförändrad i 15 år.Detta innebär i praktiken att anslaget sakta har urholkats och rimmar illa dels med den ökade spridningen av hiv och regeringens mål att halvera spridningen av hiv i Sverige till 2016....

Den nuvarande smittskyddslagen motverkar sitt ursprungliga syfte, att minska spridningen av hiv. I stället stigmatiserar den redan utsatta sjuka och avskräcker människor från att testa sig....

Kristdemokraterna ska verka för att:
- Anslaget för hivprevention höjs
- Organisationer som bäst kan nå riskgrupper med information prioriteras när bidrag för hivprevention fördelas
- Insatser görs för att öka kunskapen om hiv och smittprevention hos svenskar som reser utomlands
- Avskaffa den så kallade informationsplikten i smittskyddslagen.
Att avskaffa informationsplikten är något som bl.a. RFSL, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för. Själv är jag positiv till att att utreda om lagen ska vara kvar eller inte och samma tycker Socialdemokraterna. Alla de fyra borgerliga partierna är i princip för att behålla informationsplikten även om det är en del politiker i Alliansen (främst i fp och c, även några i m) som är kritiska emot den. Och nu har alltså debatten även nått kd vilket är positivt. Vad Sverigedemokraterna tycker om lagen vet jag inte men mitt tips är att de är för nuvarande lag. DN har förresten en ny artikel om sd, om att många av partiets lokala politiker lämnat sina uppdrag.

Magnus Kolsjö har även lämnat en motion till kd i Stockholms län. Den handlar om att distriktet bör vara med vid Stockholm Pride i sommar. 2010 arrangerade partiets avdelning i Stockholm stad för första gången ett evenemang vid festivalen.

Bra initiativ från Magnus Kolsjö. Ska bli intressant att följa vad resultatet blir av det här.

Dagen avslöjar att ogifta pastorer har svårt få jobb inom en del evangeliska samfund i USA.
Församlingar är rädda att ogifta pastorer inte kan leda församlingar som i huvudsak består av gifta par, att de ska börja flirta med någon medlem eller att de kanske är homosexuella.
Man slutar aldrig förvånas över hur inskränkta många kristna samfund är i USA. Och vilken besatthet de har av sex. Kopplat till dubbelmoral - som om det skulle vara säkrare att låta en gift pastor ha ansvar för barn än för en ogift.

I Katolska kyrkan får de inte gifta sig. I många evangeliska samfund är det nästan ett krav att de ska vara gifta (heterosexuellt). Det kan inte vara lätt att vara präst.

måndag 21 mars 2011

HBT hamnar i fokus på kd:s riksting i år.

HBT-politiken lär bli en hyfsat central del på Kristdemokraternas riksting (kongress) i år. Dels ska ombuden 30 juni-2 juli debattera Framtidsgruppens (valanalysgruppens) rapport som kom i december och uppmanade partiet att skaffa sig en bättre politik för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Sedan har det lämnats flera motioner (förslag från medlemmar) till rikstinget. Tidigare har jag berättat om ett förslag från Daniel Sturesson (valledare för kd i Skåne 2010) om att partiet bör ompröva sin åsikt om homoadoptioner och bli för en likställd lag. Riksdagsledamoten Caroline Szyber avslöjar på sin blogg att hon tillsammans med Erik Slottner (öppet homosexuell och ledande kommunpolitiker i Stockholm) och Magnus Kolsjö lämnat en motion om att kd bör bli för ett avskaffande av tvångssterilisering av transsexuella.
Vi anser att ingen person ska behöva underkasta sig kirurgiska ingrepp eller acceptera sterilisering som en förutsättning för att få sin könstillhörighet erkänd. Vi föreslår rikstinget besluta Att Kristdemokraterna ska verka för ett avskaffande av kravet på tvångssterilisering vid könsbyte.
Är du själv medlem i kd eller känner någon som är det kan jag tipsa om att motioner måste vara partikansliet tillhanda senast vecka 13, alltså nästa vecka, för att bli behandlade.

Följande 4 HBT-reformer är Kristdemokraterna ännu EMOT mars 2011.

1. Könsneutral äktenskapslag.
Partiet vill istället ha en civilrättslig giftermålslag. Att de är för ett civilrättsligt alternativ är inget problem i sig. Däremot att de vill avskaffa ordet äktenskap från lagen därför att de inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap

2. Möjlighet för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för).
Inkonsekvent nog är partiet för att ensamstående ska kunna ha möjlighet till alla typer av adoptioner trots att partiet argument emot homoadoptioner är att barn behöver "både en pappa och en mamma)

3. Möjlighet för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

4. Föräldraskapspresumtion för lesbiska par precis som för olikkönade par.


Följande 6 HBT-reformer är Kristdemokraterna ännu TVEKSAMMA till mars 2011.

1. Avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att juridiskt byta kön.
Absurt krav när Sverige har en könsneutral äktenskapslag. Man kan ju tycka att parti som säger sig värna familjer borde vara emot tvångsskilsmässor.

2. Avskaffa kravet att någon måste vara svensk medborgare för att juridiskt byta kön.


3. Avskaffa kravet att någon måste vara steriliserad för att juridiskt byta kön.
Kd snackar mycket om etik, men är ett av få partiet som ännu inte är emot tvångssteriliseringar av transsexuella.

4. Tillåt transsexuella att spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

5. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Av de grupper som är inkluderade i den "vanliga" lagen mot diskriminering är det bara transpersoner som saknar motsvarande diskrimineringsskydd i regeringsformen.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska även skydda transpersoner.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga för er som är nya besökare här och inte följer HBT-politiken noga att de tre första reformerna (könsneutral äktenskapslag etc.) som kd är emot är redan genomförda. Däremot ännu inte könsneutral föräldraskapsregler och de sex HBT-reformer som kd tvekar om.

Få riksdagsmotioner från Sverigedemokraterna.

Dagens Nyheter skriver idag om att Sverigedemokraterna lämnat få motioner (förslag) i riksdagen hittills. Faktum är att ingen av dem argumenterar explicit för eller emot HBT-rättigheter. Däremot vill partiet avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering. Förslaget i den motionen betyder också att allt statligt stöd till HBT-föreningar (RFSL m.fl.) och invandrarföreningar försvinner.

Sd är också för att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de precis som kd är för) och vill även avskaffa lesbiska pars möjligheter att bli inseminerade vid kliniker. Sd har dock inte lämnat några motioner om det här vid allmänna motionstiden i höstas, möjligen gör partiet det i höst.

Sd är principiellt emot nuvarande könsneutrala äktenskapslag men vill inte avskaffa den nu när den är införd. Partiet är också negativa till att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Inom Svenska kyrkan är sd (deras ombud vid kyrkomötet) f ör att avskaffa möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap. I övrigt är partiet tveksamma till nya HBT-reformer.

Forskning visar att bögar och lesbiska ofta diskrimineras i olika yrken.

Tre forskare vid Linnéuniversitet i Växjö har en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Homosexuella män diskriminerades när de sökte efter arbete som till exempel butiksbiträden och verkstadsarbetare medan homosexuella kvinnor diskriminerades då de sökte efter arbete som förskollärare eller städare....

Men vår forskning visar också att de strukturer som styr mäns och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden även i högsta grad driver fram skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan homo- och heterosexuella. Att bryta dessa strukturer är således angeläget även i syfte att skapa ett jämlikt samhälle mellan personer med olika sexuell läggning.

söndag 20 mars 2011

Imam försöker sprida lögner om mord på homosexuella?

För några veckor sedan berättade jag r på bloggen om att två imamer i Malmö vägrat fördöma att deras samfundskolleger i Irak uppmanat till mord och tortyr mot homosexuella och bisexuella där.

Nu har en anonym människa lämnat en kommentar att tidningen förvrängt vad de två imamerna framfört till tidningen. En av imamerna ska ha låtsats som att det är en lögn att deras samfundskolleger i Irak skulle rekommenderat mord och tortyr mot homosexuella och bisexuella. Det är dock imamen själv som ljuger vilket jag ska kommentera senare i den här bloggposten.

Men låt oss börja med Skånska Dagbladets artikel från 20 februari i år.
Al-Muntadars religiöse ledare spred en fatwa med innebörden att homosexuella bör dödas. Organisationens företrädare i Malmö vill inte ta avstånd från den....

"Förbjudet. Straffas, i själva verket dödas. De människor som är inblandade bör dödas på det värsta, allra smärtsammaste sättet att dö på.". Det var 2006 som en fatwa från storayatolla Ali al-Sistani fick uppmärksamhet inom den globala gayrörelsen. Den shiamuslimske andlige ledaren, med säte i staden Najaf i Irak, besvarade då en fråga om homosexualitet på sin hemsida. Frågan var: Vad är straffet för sodomi och lesbianism?

I Sverige berättade tidningen QX och organisationen RFSL (riksförbundet för sexuellt likaberättigade) om förföljelser och mord på homosexuella som följde i fatwans spår. Senare togs fatwan bort från hemsidan.

Al-Muntadar-moskén i Malmö är en del av just ayatolla Ali al-Sistanis organisation. Moskén ägs av den europeiska grenen av rörelsen, vilket också bekräftas av församlingen.

Företrädare för församlingen hävdar att de inte känner till den aktuella fatwan. Detta, säger de, gör det svårt att förhålla sig till fatwan eller att ta avstånd från den....

Varken Yaser Mashkour eller Ali Laibi vill ta avstånd från fatwans innebörd.
– Först och främst vill vi inte ge någon ursäkt för någonting. Alla fatwor tillkommer vid en tidpunkt, i ett läge och i en miljö. Om doktorn har gett alvedon betyder inte det att den botar huvudvärk på alla platser och i alla tider, säger Yaser Mashkour.
– Vem är jag att säga att ayatolla Ali al-Sistani har gjort fel? Fatwan har aldrig varit avsedd för shiiter eller homosexuella i Sverige, säger Ali Laibi. Men om en andlig ledare uppmanar till mord på homosexuella, då faller det ju tillbaka på hans anhängare. Bör ni inte ta ställning mot den?
– Det gäller inte oss och det gäller inte i Sverige. Det är vår inställning, säger Yaser Mashkour....
Innehållet i den nya anonyma kommentaren (som i original är med vid min bloggpost om att de två imamerna vägrar fördöma mord och tortyr mot homosexuella och bisexuella i Irak)
Hej på er!
Intressant att komme in i denna bloggen.
Jag har läst artikeln och kommentarer här ovan och eftersom jag har haft kontakt med Yaser Mashkour och känner honom mer eller mindre försökte jag ta kontakt med honom för att kolla vad igentligen det handlar om. Eftersom det verkar väjligt ensidigt.
Så sent som idag fick jag av tillfällighet se honom och berättade hela historien. Han erkände att han träffade journalisten från Skånskan men blev väldigt förvånad efter varför hans och Alis ord blev avhuggna och förvridna på detta sättet. Han ville komma i kontakt med någon ansvarig på homosexuella föreningen för att klargöra dessa oklarheter.
Kort berättade han om att han och Ali Laibi träffade journalisten för att svara på han frågor om fatwarådet som bildades i Sverige och det hade inget med Sistanis påstodda fatwa att göra. De vägrade kommentera eller ge någon åsikt för en påstod fatwa och varje andra påstoende innan de kontaktar vederbörande för att konstatera dess äkthet eftersom det kan innebära erkännande av fatwans äkthet. De reste till Irak och Najaf där Sistani befinner sig och fick klart besked att Sistani har aldrig utfärdat sådant fatwa. Det konstaterades också att det brotala morden på homosexuella i Irak har fördöms och olagligförklarats. Yaser konstaterade att det inte finns någon hemsida som tillhör Ali Sistani själv och alla hemsidor drivs av hans anhängare.
Yaser påpekade också att han aldrig haft problem med homosexuella och har goda relationer med flera homosexuella och han förspråkar rättigheter åt alla människor. Han påpekade också att Ali Laibi har inte sagt att homosexualiteten förlöjligar religionen och det är rena påhitt av journalisten. Gällande fatwans plats och tid sade han att han menade fatwan i allmänhet och inte denna fatwa som han redan var skeptisk till. Han slutligen påpekade att han och Ali kommer att ta kontakt med Skånskan för att få förklaring till varför journalisten misstolkade deras åsikter.
Jag konstaterar följande saker.

1. Kommentaren framförs anonymt. Även om den för den skull inte ska avfärdas försämras trovärdigheten något.

2. Att imamen Yaser Mashkour inte blivit kontaktad främst för att diskutera situationen i Irak har egentligen ingen betydelse i sak. Han är ansvarig för vad han framför. Mashkour kallar artikeln för att "förvränga" vad han sagt men det intressanta är ju att det han framfört till sin bekant (som skrivit den anonyma kommentaren) tycks vara ungefär detsamma som Skånskan berättar i artikeln. D.v.s. att han inte kände till fatwan i Irak men inte heller ville fördöma den när han fick info om den. Det är vidrigt hur än Yaser Mashkour försöker backa nu. Han hade enkelt kunnat framfört följande. "Jag vet inte om det är sant att Ali al-Sistani lämnat en sådan fatwa. Men om någon från vårt samfund gjort det tycker jag att det är förfärligt"

3. Mashkour har blivit lurad eller ljuger sig själv blå i ansiktet när han framför att det inte lämnats någon rekommendation från Ali al-Sistani (om det är Sistani själv eller hans samfund har ingen betydelse) om att uppmana till mord och tortyr mot homosexuella och bisexuella.

Från en artikel på den brittiska HBT-siten Pinknews.
Iraqi gays are claiming success following the decision of Grand Ayatollah Ali al-Sistani to remove from his website a fatwa calling for the killing of homosexuals in the “worst, most severe way possible”.

The removal on 10 May 2006 follows protests to Mr Sistani by the London office of the Iraqi gay rights organisation, Iraqi LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender), which represents a clandestine network of lesbian and gay activists inside Iraq’s major cities, including Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Duhok and Basra.

Following two weeks of negotiations with Iraqi LGBT – UK, Mr Sistani’s office agreed to remove the fatwa calling for the murder of gay men, but refused to remove the fatwa urging punishment for lesbianism.

Initially, the office had demanded that Iraqi LGBT-UK delete their criticisms of Mr Sistani from their website and apologise to the Grand Ayatollah for questioning his religious authority.

Iraqi LGBT-UK refused. It issued a counter-demand that Mr Sistani remove his ‘death to gays’ fatwa from his website. After two weeks negotiations, Mr Sistani’s representatives in London and Najaf agreed to drop the homophobic fatwa from his website, except for the section calling for the punishment of lesbianism.

“We welcome the decision to remove the most murderously homophobic part of Sistanti’s fatwa from his website,” said gay Iraqi refugee, Ali Hili, who heads the organisation Iraqi LGBT – UK (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Mr Ali is also Middle East Affairs spokesperson for the British LGBT rights movement, OutRage!, which works closely with Iraqi LGBT – UK.

“This decision does not go far enough. The fatwa has been removed from Sistani’s website only. It has not been revoked. We want the entire fatwa withdrawn, including the hateful denunciation calling for the punishment of lesbians.

“Iraqi LGBT-UK urges Sistani to apologise and revoke his fatwa calling for the murder of homosexuals, and to issue a new fatwa condemning all vigilante violence, including vigilante attacks on gay and lesbian people.

“We believe that Sistani’s fatwa has encouraged and sanctioned the current wave of execution-style assassinations of lesbians and gay men. He owes gay Iraqis an apology. He owes all Iraqis an apology for setting straight Iraqis against gay Iraqis.

“Endorsing the murder of other human beings is unIslamic. Our Muslim faith is one of love, compassion, tolerance and mercy. Hatred and prejudice have no legitimate place in our religion.

“Sistani’s encouragement of homophobic violence provokes negative views towards the Islamic faith and towards Muslim people.

“Iraqi LGBT-UK holds Sistani personally responsible for the murder of lesbian, gay, bisexual and transgender Iraqis. He gives the killers theological sanction and encouragement,” said Mr Hili.

Outrage’s Peter Tatchell said: “We salute our gay Iraqi friends and allies. They have secured a very significant victory.

“It is thanks to their tenacious efforts that Sistani has removed his murderous fatwa from public display on his website.”

The fatwa initially appeared on the Arabic version of his website.

Det är enkelt att konstatera att det har utfärdats en fatwa. Markoush tror att han kan snacka bort det genom att argumentera för att Sistani inte har någon egen site, bara samfundet. Det är givetvis absurt. Inte heller har samfundet fördömt våldet, tortyren och morden mot homosexuella och bisexuella i Irak. Tvärtom har de haft kvar på sin egen site att lesbiska kvinnor bör straffas.

4. Om nu Yaser Mashkour är homovänlig (vilket jag definitivt betvivlar), har då Mashkour engagerat sig för att samfundet ska börja välsigna och viga samkönade par? Hittills är alla muslimska samfund i alla länder homofientliga, de vägrar erkänna samkönade relationer inom samfundet.

Förra året berättade jag att ansvariga för Sveriges unga muslimer ljög när det avslöjats att föreningen bjudit in en imam till en ungdomskonferens, trots att vederbörande argumenterat för dödsstraff för homorelationer. Något som jag kommenterade här.

Dagens Nyheter har idag en ledarartikel om hatbrott och antisemitism i Malmö. Som jag tidigare berättat är det en betydande risk att i staden bli trakasserad för någon jude som bär kännetecken för sin religion. De judar jag talat med menar att förr var det oftast nazister som var ansvariga för sådant, idag är det ofta unga radikala muslimer. Och att antisemitismen blivit betydligt värre de senaste 10 åren. Givetvis är annars de allra flesta muslimer emot trakasserier mot judar eller några andra för den delen.

Muslimer själva är ofta utsatta för trakasserier och hatbrott. Men två fel gör inte ett rätt. Alla hatbrott ska bekämpas. Och all intolerans, HBT-fientlighet, rasism, antisemitism, islamofobi etc. motverkas. Kräver man att kristna samfund ska respektera samkönade relationer ska givetvis samma krav riktas mot muslimska, judiska och andra samfund.

Flera tidningar avslöjar idag Sifos nya siffror för svenska folkets partisympatier. Skulle resultatet bli verklighet hade situationen i riksdagen blivit som idag, att varken Alliansen eller s+mp+v fått egen majoritet. De två HBT-negativa partierna Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 10,7 % mot 11.3 % i senaste riksdagsvalet.


Uppdatering 1.

Många människor i Benghazi i Libyen har nu ångest och är i förtvivlan. Även folk i Sverige med ursprung från Libyen och som är oroliga för sina anhöriga som är kvar där. Det är tyvärr inte så mycket vi vanliga människor kan göra. Det jag kan göra är att lämna ett citat som Jonas Gardell hade med i sin bok Om Jesus. Jag identifierar mig inte själv med någon religion. De flesta i Benghazi är muslimer. Men citatet är användbart även för folk i en stad i norra Afrika.
Vilddjuret rasar för han vet att dess tid är kort.

fredag 18 mars 2011

HBT-kultur. Johanna Lindbäck - Saker som aldrig händer.

Den här boken handlar främst om Erik. En kille som identifierar sig som heterosexuell, är ihop med flickvännen Hanna, går på gymnasiet. Han skulle nog själv kalla sig "en vanlig kille".

Efter många år träffar han återigen Andreas när han flyttar tillbaka till samhället där hans pappa bor. Erik och Andreas var kompisar som barn. När de möts igen känns det först som om de är främlingar för varann men efterhand får de bättre kontakt igen.

Men när Erik och hans flickväns relation får allvarliga problem p.g.a en otrohetsaffär börjar han ifrågasätta mycket i sitt liv. Johanna Lindbäck berättar trovärdigt och nyanserat om hur det är att vara tonåring idag (boken är från 2010). Om hur ungdomar söker bekräftelse men även funderar på hur de själv ska agera mot andra. Berättelsen utspelas i trakten av Luleå vilket vanligtvis inte har någon betydelse annat än att de ibland åker bort typ 4 mil för att köpa godis (jag lovar, vi som bor i Skåne skulle aldrig göra det, för de flesta av oss är 4 km en orsak att inte åka för långt bort utan vänta tills butiken öppnar nästa dag).

Till sist avslöjas det att en av de tre huvudpersonerna (Erik, Andreas, Hanna) i boken egentligen är homosexuell. Men innan dess har Erik fått orsak att fråga sig själv. Vem kan man lita på egentligen? Och kan man lita på sig själv? Hur gör man när man är i kris? Och hur bemöter man andra som är i kris?

Det vore enkelt att avfärda det här som en ungdomsbok. Visst, den utspelas i en ungdomsmiljö. Och är lämplig för att starta en debatt bland ungdomar om det egna ansvaret. Men debatten handlar om sådant som även vuxna möter. Hur är vi ärliga mot oss själva? Och andra. Och när ska man berätta saker.

Situationen i Libyen.

Jag brukar inte kommentera dagspolitiken i mina HBT-kultur-bloggposter men idag är en extraordinär dag eftersom FN:s säkerhetsråd beslutat att ge klartecken för att inrätta en flygförbudszon i Libyen och att slå ut delar av Kadaffis stridstrupper för att fixa att flygförbudet fungerar i praktiken.

Jag stödjer definitivt det här och tycker det är välavvägt. Att gå in med marktrupper är ett riskabelt projekt och inget som heller rebellerna i Libyen efterfrågat. Däremot vill de ha en flygförbudszon. Jag hoppas att USA, Frankrike och Storbritannien så snart som möjligt ser till att det blir möjligt. För Libyens civilbefolknings skull. Och för att hålla hoppet om demokrati vid liv i regionen.

I FN:s säkerhetsråd la bl.a. Tyskland, Ryssland och Kina ner sina röster vid omröstningen. En del blir kanske förvånad att Tyskland är i det sällskapet. Eftersom jag är intresserad av tysk kultur vill jag lämna en förklaring till varför det blivit en sådan situation.

Västtyskland, senare Tyskland, har i decennier varit en lojal medlem av NATO. Det har tidigare krasst handlat om att skydda landet från en invasion från kommunistdiktaturen Sovjetunionen. Men i Tyskland har det också sedan länge varit en stark pacifistisk tradition, långt mer populär än i Sverige och de flesta andra länder i Västeuropa. Orsaken är givetvis dels dess erfarenhet från andra världskriget. Storbritannien fick betala ett dyrt pris för kriget, men deras städer blev oftast hyfsat välbehållna. I Tyskland var 1945 många städer grushögar, inte bildligt utan bokstavligt.

Även att landet har varit delat har orsakat ett trauma som nog de flesta svenskar inte förstår. De människor som bäst kan veta hur det är finns nog i Sydkorea (de i Nordkorea har inte fått infon). Många tyskar konstaterar att senast det var krig i deras område ledde det till katastrof. Men att återförenandet 1989-1990 orsakade av en fredlig process.

Tyskland var en av de främsta motståndarna mot invasionen i Irak. Den enda gång de stött ett krig var mot Serbien på 1990-talet men det orsakade enorma slitningar internt, en av de gröna ministrarna fick blod kastat på sig på en partikonferens.

Jag är kritisk mot Tyskland i sak när det gäller attityden hur man ska hantera Libyen. Men en sak kan vi konstatera. I Österrike har främlingsfientliga partier ofta fått 20-30 % av rösterna i de senaste parlamentsvalen. Jag vill hävda att de inte tagit itu med sin (naziflirtande) historia och att det är orsaken. Något motsvarande hade varit omöjligt i Tyskland.

Var kritiska mot Tyskland. Men de har lärt sig något av sin historia. Jag önskar jag kunde säga samma sak om Ryssland.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Mail till Socialutskottet om könstillhörighetslagen.

Jag har idag skickat ett mail till representanter för Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i Socialutskottet i riksdagen. Det handlar om att de tre partierna nu även i riksdagen ska förtydliga att de är för en frihetlig könstillhörighetslag, alltså lagen som reglerar juridiska könsbyten.

Inom de närmaste dagarna ska jag även skicka ett mail till Kristdemokraterna (och uppmana dem att äntligen skaffa sig åsikter om förändringar av könstillhörighetslagen) och till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och rekommendera dem att i riksdagsdebatten 6 april låta könstillhörighetslagen bli en central del av argumenteringen från deras sida)
I det här mailet

Föreslår jag att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet tydligt berättar i riksdagsdebatten 6 april om betänkandet Hälso- och sjukvårdsfrågor att era partier är för en frihetlig könstillhörighetslag och ett avskaffande av kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad är en del av en sådan ny lag. Även att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.


HBT-siten Qx berättade om partiledardebatten vid Stockholm Pride 30 juli 2010.

"Statsministern lät leverera ett tydligt budskap till landets transpersoner. Moderaterna kommer med stöd av centern och folkpartiet att verka för att ta bort förbudet mot att spara könsceller, avskaffa tvångssterilisering, som Reinfeldt kallade en del av ”ett svart kapitel i svensk historia”, liksom att ta bort kravet på att den som könskorrigerar måste vara ogift respektive svensk medborgare. Här ser det alltså ut att finnas en överväldigande reformmajoritet i svensk politik."

Jan Björklund och Maud Olofsson var också närvarande och bekräftade att Reinfeldts analys delades av dem.

Redan I juli 2010 hade
Erik Ullenhag (då partisekreterare, nu HBT-ansvarig minister i den borgerliga regeringen), Barbro Westerholm och Agneta Berliner en debattartikel i Aftonbladet.

"Nu är det dags att ta nästa steg. Alldeles för länge har föråldrad lagstiftning skapat hinder och diskriminering för transsexuella. Ur vårt perspektiv är det självklart att det är den enskilda människan som själv har rätt att definiera sin egen könsidentitet. Folkpartiet kommer därför driva på så att Socialstyrelsens förslag till lagändringar kan genomföras så snart som möjligt."

Igår, 17 mars, lämnade Socialutskottet sitt betänkande (rapport) om Hälso- och sjukvårdsfrågor. En del av rapporten handlade om lagen om juridiska könsbyten.

28 februari beslutade ledningen för Socialstyrelsen att myndighetens olika avdelningar ska granska vad de kan göra för att förbättra situationen för transsexuella när det gäller vårddelen (rekommendationer till landsting och regioner etc.). Därefter ska Socialstyrelsens utredningsförslag om en ny könstillhörighetslag och remissvaren formellt lämnas till den borgerliga regeringen.

Tyvärr räknar ansvariga på Socialstyrelsen med att det blir möjligt först maj-juni. Det är enkelt att konstatera att det alltså blir ännu fler fördröjningar i arbetet för att förändra nuvarande föråldrade lag, alltså de juridiska delarna av förslaget. Det är egentligen oacceptabelt. Men processen går framåt om än långsamt.

Vad tycker då remissinstanserna? Kanske jag är först med att göra en offentlig sammanställning av det. (Socialstyrelsens egna sammanställningar är inte offentliga, däremot själva remissvaren). Myndigheten har fått in svar från 70 myndigheter, föreningar och andra som fått erbjudande att kommentera utredningsförslaget. Ett fåtal av dem är insända av individer som gjort det på eget initiativ.

När man granskar remissvaren i detalj blir det tydligt att det närmast är ett kompakt stöd för Socialstyrelsens förslag. När det är invändningar är det lika ofta sådana som tycker man borde gått längre som att förslaget från Socialstyrelsen är för radikalt.

Jag ska nu kommentera vad remissvaren säger om de fyra förslag som jag har med i den partirapport jag planerar publicera i sommar.

1. Avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få byta kön juridiskt.

Ingen remissinstans av de 70 har några invändningar emot den delen.

2. Avskaffa kravet att någon måste vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt.


Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 2 tveksamma.

3. Avskaffa kravet att vara steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 3 tveksamma.

4. Tillåta att transsexuella ska få spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Av 70 remissinstanser är 1 tveksam.

Några av de remissinstanser som ger tydligt stöd åt de fyra reformerna, avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad och att tillåta sparande av könsceller är Svenska kommuner och landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget Östergötland, Landstinget Västmanland, Karolinska universitetssjukhuset, Svensk förening för transsexuell hälsa, RFSL, RFSL-Ungdom, Transföreningen FPE, Ungdomsstyrelsen, RFSU, DO.

Nu är det dags att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet börjar leverera vad man lovade i valrörelsen 2010. Vallöften är till för att hållas. Det avgörande för transsexuella som vill byta juridiskt kön är inte löften vid Stockholm Pride även om det givetvis är trevligt i sig. Det avgörande är att löftena blir verklig politik. Där har ni som är representanter för m, fp och c i Socialutskottet ett betydande ansvar.

Det vore helt oacceptabelt om representanterna för m, fp och c i debatten 6 april ska argumentera för att "det här är svåra frågor" och låtsas som att ni som partier inte har tydliga åsikter om Socialstyrelsens förslag. Det vore att ge dubbla budskap. Ett för Stockholm Pride före valet. Och ett annat i riksdagen efter valet.

Var tydliga. Det lönar sig oftast - även inom politiken.

Mvh

Bengt Held

Malmö

Uppdatering 1.

Vill även du kontakta folk i Socialutskottet om könstillhörighetslagen är deras mailadresser ocn telefonnummer här. Viktigt att konstatera att den som är homosexuell och bisexuell (men inte är transperson) och kallar sig HBT-aktivist bör känna ansvar även för transpersoners situation. För transsexuella är den här reformen lika viktig som en könsneutral äktenskapslag är för bögar och lesbiska. Att låta transsexuella ensamma föra kampen är lika fel som när en del heterosexuella menar att homorättigheter är homosexuellas ansvar och inte andras.

Partiernas åsikter om könstillhörighetslagen.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi, spi (pensionärspartiet)
Möjligen: sd, kd
Nej:

Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi, spi (pensionärspartiet)
Möjligen: kd
Nej: sd

Piratpartiet (pp) är för att avskaffa juridiska kön och därmed försvinner behovet av någon könstillhörighetslag,