fredag 28 oktober 2011

Förebild.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Sommaren 1986 var Papa don´t preach med Madonna (bilden) den populäraste låten i USA och i Västeuropa. Vi hade kunnat lämna det. Men kolla videon på Youtube.
Papa I know you're going to be upset
'Cause I was always your little girl
But you should know by now
I'm not a baby

You always taught me right from wrong
I need your help, daddy please be strong
I may be young at heart
But I know what I'm saying

The one you warned me all about
The one you said I could do without
We're in an awful mess, and I don't mean maybe - please

Papa don't preach, I'm in trouble deep
Papa don't preach, I've been losing sleep
But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh
Hösten 1986 minskade tonårsaborterna i New York med 25 %. Nej, det är ingen skröna. Många katoliker har försökt minska antalet aborter. Ofta förgäves. De har predikat. I Sverige är det ännu 2011 ett mål för den borgerliga regeringen att försöka minska antalet aborter. Socialminister Göran Hägglund (kd) kämpar, ofta förgäves.

Principiellt håller jag med. Varje abort är ett misslyckande. Det måste även vi, som är för nuvarande abortlag, konstatera. Men till sist måste det vara berörd kvinna som avgör. Även om det är svårt. Givetvis gav inte Madonnas låt några bestående effekter. Det hade från början inte varit Madonnas syfte med sin låt att minska antalet aborter. Men det blev effekten av budskapet i låten.

Men Madonnas video orsakar att vi har möjlighet att konstatera vad som påverkar människor. Vi kan predika hur människor ska bete sig. De ska, precis som oss, inte bete sig HBT-fientligt, sexistiskt, rasistiskt etc. Men till sist är fakta att vi människor, och i synnerhet barn och ungdomar, beter sig som vi lever främst. Och inte som vi lär.

Vill du att dina barn eller andra unga ska bete sig jämställt, HBT-vänligt och anti-rasistiskt. Fine, framför det. Men till sist är det inte fina tal som är avgörande.

Barn och ungdomar beter sig efter hur du och jag lever. Inte hur vi lär. Det är en, kanske ibland jobbig men viktig sanning, för oss vuxna. Såväl 1986 som 2011.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 27 oktober 2011

74 % av länderna i (brittiska) Samväldet förbjuder manliga homorelationer.


Ibland används uttrycket att "tala inför redan frälsta", att vända sig till en publik där de flesta håller med. Men när Kamalesh Sharma igår fördömde förbud mot samkönade relationer gjorde han definitivt inte det. Tvärtom.

Sharma är generalsekreterare i Samväldet, förr kallat Brittiska samväldet men den första delen av namnet togs bort för att markera att Storbritannien inte har någon särställning i organisationen. Nästan alla medlemsländer i Samväldet är f.d. brittiska kolonier. Av de 54 länderna har 40 (74 %) ännu förbud mot manliga samkönade relationer. Från Pinknews.
The Commonwealth Secretary General, Kamalesh Sharma, spoke out for gay rights yesterday in his keynote address at the opening ceremony of the Commonwealth People’s Forum.

Speaking in Perth, Australia, ahead of the Commonwealth Heads Of Government Meeting, Mr Sharma said Commonwealth countries should “embrace difference” and commit to “tolerance, respect and understanding”.

He said: “We recall the 2009 Affirmation of Commonwealth Values and Principles, which includes a clear commitment to tolerance, respect and understanding. This means we embrace difference, and that includes sexual identity.

“Discrimination and criminalisation on grounds of sexual orientation is at odds with our values and I have had occasion to refer to this in the context of our law-related conferences.”
75 länder har totalförbud mot manliga homorelationer.

I maj i år publicerade jag en lista på de 75 länder som ännu har totalförbud mot manliga homorelationer. Drygt hälften av dem förbjuder även kvinnliga homorelationer. Jag delade också in länderna efter vilken som är den vanligaste religionen. Jag tog med 194 länder i sammanställningen, FN:s 192 (idag är det 193 eftersom Sydsudan blev medlem i juli i år) medlemsländer och Taiwan och Vatikanen.

Andel av länderna som har totalförbud mot manliga samkönade religioner

Alla länder ca 39 % 75 av 194

Muslimska ca 69 % 31 av 45
Otydligt vilken som är den vanligaste religionen 50 % 5 av 10
Buddistiska ca 33 % 4 av 12
Hinduism ca 33 % 1 av 3
Kristna ca 28 % 34 av 123
Judendom 0 % 0 av 1

Att vara f.d. brittisk koloni värre "riskfaktor" än att islam är vanligaste religionen.

Av Samväldets 54 medlemsländer har alltså 40 totalförbud mot manliga samkönade relationer. Det blir 74 %. "Riskfaktorn" att ha den typen av förbud är alltså ännu större om landet är medlem i Samväldet än att den vanligaste religionen i landet är islam.

34 länder där kristendomen är vanligaste religionen har totalförbud mot manliga samkönade relationer. Av de 34 länderna är 28 med i Samväldet.

Den här debatten borde givetvis tagits i Samväldet för många år sedan men positivt att den startat på allvar.


Uppdatering 1.

Jag har här på bloggen kommenterat att Svenska kyrkans kyrkomöte den här veckan debatterar två ärenden med koppling till samkönade vigslar. I en motion, 2011:54, föreslår sex ledamöter från Folkpartister i Svenska kyrkan att det ska bli en gemensam vigselordning för samkönade och olikkönade par. Gudstjänstutskottet är ense om att säga nej till motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Vid en muntlig presentation av arbetet hos utskottet framgick att målsättningen är att i kyrkohandboken ha endast en ordning för vardera dop, konfirmation, vigsel och begravning. Det önskemål som motionärerna för fram kommer, om detta blir resultatet av kyrkohandboksarbetet, att bli tillmötesgått.... Med anledning av motionärernas förslag betonar utskottet att det inte är lämpligt att nu ge ytterligare uppdrag till det pågående kyrkohandboksarbetet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Ett enigt kyrkomöte har idag beslutat att följa utskottet. Även Anna Ekström, en av de som lämnat motionen, hade inga invändningar men lovade att engagera sig igen om det blir tecken på att det inte planeras för en gemensam vigselordning, för samkönade och olikkönade par, i kyrkohandboken.

Just nu debatteras hur man ska hantera de homofoba "vigselstrejkande" prästerna. Jag återkommer senare om debatten och beslutet.

tisdag 25 oktober 2011

Kristna sd-politiker har dåliga kunskaper om Bibeln.


Sverigedemokraternas ledamöter i kyrkomötet i Svenska kyrkan (bilden är dess logga) anklagar ofta "liberalteologer" för att strunta i Bibeln. Men själva har sd-politikerna sämst kunskap om Bibeln enligt en enkät i kristna tidningen Dagen.

Idag börjar andra sessionen av årets kyrkomöte i Svenska kyrkan. Den preliminära planen är att ledamöterna onsdagkväll ska behandla En vigselordning i kyrkohandboken (om en eventuell gemensam vigselritual för samkönade och olikkönade par) och på torsdag Förordnande som vigselförrättare m.m. (om hanteringen av homofoba "vigselstrejkande" präster).

Sd-ledamöterna har sämst kunskap om Bibeln.

Dagen har lämnat en enkät om Bibeln till ett slumpmässigt urval av kyrkomötesledamöter.
Kyrkomötet fattar de avgörande besluten för Svenska kyrkans del. Men frågan är hur väl ledamöterna egentligen känner till innehållet i Bibeln. Ett slumpvis urval fick svara på tio kunskapsfrågor samt en fråga om hur viktigt det är att kyrkopolitiker kan Bibeln. Bland de elva nomineringsgrupperna som fick svara på frågorna hade Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) och Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) bäst resultat med 100, respektive 99 procent rätt....
I likhet med genomsnittet svarade 75 procent av socialdemokraterna rätt.
Det var totalt 37 svarsalternativ till de 10 frågorna. Det betyder att människor som helt saknar kunskap om Bibeln och bara gissar får i medel 27 % rätt. Bland nomineringsgrupperna hamnade Sverigedemokraterna sämst med 37 % rätt svar. När jag själv gjorde testet blev det 60 % riktiga svar, jag hamnade alltså före både kyrkomötesledamöterna från sd och Centerpartiet. :-).

Det som är fascinerande med sd:s dåliga placering är att partiet ofta anklagar de flesta andra nomineringsgrupper för att strunta i Bibeln. Att vara politiskt korrekta och bara anpassa sig till samhället i övrigt. Följande är med från Sverigedemokraternas kyrkopolitiska valmanifest 2009.
För att undvika att kyrkan blir en politisk vindflöjel som utnyttjas av direkt antikristna samhällsgrupperingar vill Sverigedemokraterna betona vikten av att Svenska kyrkans ställningstaganden har en tydlig förankring i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen.
Sd attackerar hellre minoritetsgruppers rättigheter än följer Bibeln och dess teologi.

Det är viktigt att konstatera att ingen kräver att Jimmie Åkesson, ordförande i sd, och de flesta andra i partiet ska vara några Bibelexperter. Men Dagens enkät vänder sig till några få människor i sd som är bland de främst kyrkligt engagerade i partiet.
Svenska kyrkan bör på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter bör ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig förändringen av äktenskapsbalken, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet.....

Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta.
Något populistiskt har sd sedan accepterat samkönade vigslar inom Svenska kyrkan även om partiet ännu är principiellt emot dem.

Men det blir tydligt att sd:s engagemang oftare handlar om att motarbeta minoritetsgrupper i samhället än om något genuint engagemang för Bibeln och teologin.


Uppdatering 1.

Fler nyheter om sd-politiker.

Den homofientliga, sexistiska och främlingsfientliga högerregeringen i Italien är i kris och partierna bråkar med varann. Om det blir nyval och regeringsskifte vore det positivt för HBT-rättigheterna i landet. Visserligen är mitten-vänsteroppositionen oense, även bland dem är en del HBT-negativa men förmodligen skulle ett regeringsskifte betyda ett införande av en sambolag för både samkönade och olikkönade par. Även att sexuell läggning blir omnämnt i landets lag mot hatbrott.

måndag 24 oktober 2011

Göran Hägglund (kd) kritiserar heteronormen (sic!)


Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund (bilden) har för första gången i en riksdagsdebatt kritiserat heteronormen. Öppet homosexuella riksdagsledamoten Marianne Berg (v) lämnade för några veckor sedan en interpellation (flera frågor) till socialminister Hägglund om diskriminering av hbt-personer i vården.
I Dagens Nyheter kan vi i dag läsa om en kvinna som nekats att ta ett enkelt blodprov på en vårdcentral i Stockholm (DN den 11 oktober 2011, s. 6). Den uttalade orsaken till att kvinnan nekades vård var att hon är homosexuell. Kvinnan fick även reda på att om hon hade varit heterosexuell skulle hon ha varit välkommen till vårdcentralen....

Vilka insatser gör socialministern i dag för att säkerställa rätten till likabehandling utan åtskillnad på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inom hälso- och sjukvården?

Vilka ytterligare åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa rätten till likabehandling inom hälso- och sjukvården oavsett sexuell läggning eller könsidentitet?
Kristdemokraternas familjepolitik ännu heteronormativ.

Göran Hägglund svarade Marianne Berg i 21 oktober (§ 10 i protokollet).
Diskrimineringslagen är tydlig och prövas i det mål som Marianne hänvisar till. Även hälso- och sjukvårdslagen är tydlig i detta hänseende.... Likaså är diskrimineringslagen tydlig....

Ändå har vi uppmärksammat att det ibland finns en omedveten diskriminering och okunskap i vården om hur ett gott bemötande ser ut för bland andra hbt-personer. Det heteronormativa bemötandet som förekommer i vården riskerar dessutom att leda till att hbt-personer avstår från att söka vård. Regeringen anser att det är oacceptabelt. Här måste vården och omsorgen göra mer. Hbt-personer har samma rätt till ett gott bemötande och en god vård och omsorg som alla andra. Ingen ska bli diskriminerad utifrån vem man är som individ.... Att frågan om diskriminering inom vården prövas i domstol är en garant för rättssäkerhet och för allas lika rätt till vård.
Visst är Göran Hägglund något hycklande eftersom han och kd är för en heteronormativ familjepolitik och emot att samkönade och olikkönade par ska ha samma möjligheter till adoptioner och inseminationer. Men det är trots det intressant att inte heller för en kd-ordförande är det 2011 tabu att kritisera heteronormen.

Enig stämma för Moderaterna röstade för avskaffande av sterilitetskravet för juridiska könsbyten.

Moderaterna hade som bekant stämma (kongress) i helgen. Från partiets hemsida.
Bland besluten på stämman märks bland annat följande:...

* Att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om surrogatmödraskap i Sverige.

* Att slopa dagens krav på att den som genomgör ett könsbyte ska vara steriliserad och ogift.
Det är positivt att en enhällig stämma (ingen argumenterade emot) beslutade att vara för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. En minoritet av partistyrelsen hade argumenterat för att utreda tillåtande av surrogatmödraskap. Och de fick faktiskt med sig stämman. Ingen röstade emot även om en del bl.a. justitieminister Beatrice Ask förklarade att ett utredning måste vara förutsättningslös och att hon själv var skeptisk. Moderaterna blir första borgerliga parti att bli för att utreda införande av surrogatmödraskap (Folkpartiet är bara för att utreda juridiska tryggheten för barn som kommit till genom surrogatmödraskap i annat land).

Mail till m om heteronormen.

När man granskar det nya idéprogrammet för Moderaterna kan man konstatera att mycket är bra när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella. Men det är beklagligt att könsidentitet inte blev omnämnt och att de i partiet som är engagerade i Öppna moderater inte heller brydde sig om att yrka det skulle vara med heller. Men det positiva överväger.

Jag har idag mailat Moderaterna och en del av partiets politiker om heteronormen.
Jag vill nu ställa den fråga jag lämnade i augusti. Är m som parti emot heteronormen i samhället? Jag tolkar era beslut och innehållet i ert nya idéprogram som att ni är emot heteronormativitet precis som sedan tidigare fp, c, s, mp och v är. Sd är för heteronormen medan kd ännu inte har någon officiell policy om det.

Kd är ju ännu ett HBT-negativt parti men debatt förs även inom dem och partiet har blivit bättre senaste åren.

Det är dags att m som parti även officiellt blir emot heteronormen. Före kd. :-)

Sedan menar jag att m ännu har en hemläxa att göra när det gäller bl.a. att transpersoner ska få samma juridiska skydd mot hets och hatbrott och i regeringsformens diskrimineringsförbud men de debatterna lär vi återkomma till senare.

Uppdatering 1.

Bland riksdagspartierna är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för att behålla kravet att människor måste vara sterila för att få byta kön juridiskt, övriga partier vill avskaffa det.

Efter Moderaternas stämma är de nu egentligen en majoritet i riksdagen för att utreda att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Sedan tidigare är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet positiva till en sådan utredning. De partier som är tydligast negativa till att ens utreda det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Fånigt av m att försöka skriva om historien om allmän och lika rösträtt.

För mig är det en gåta att Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten antingen argumenterat ohederligt eller är okunnig när det gäller rösträttsdebatten för ca 100 år sedan. Den här debatten gynnar inte m. Fakta är att liberaler och socialdemokrater i början av 1900-talet drev en kamp i riksdagen för allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.

Allmänna valmansförbundet (som m hette då) var negativa men en del i partiet var för begränsade reformer. Därför lämnade en högerregering 1907 ett förslag om allmän och lika rösträtt för män till andra kammaren. Även till första kammaren infördes allmän rösträtt för män men partiet ville behålla en graderad skala (rika män kunde ha upp till 40 röster medan fattiga hade 1 röst). Något förslag om kvinnlig rösträtt lämnades inte.

En del i högern fattade att för att försöka stoppa en total förlust var de tvungna att kompromissa. Många i partiet tyckte att allmän och lika rösträtt för båda könen och till båda kamrarna kunde införas senare men att arbetare och kvinnor inte var "mogna" för den reformen. En patriarkal och oacceptabel attityd givetvis.

Men högern fortsatte fram till 1918 att envist stoppa varje förslag i första kammaren (där partiet hade majoritet tack vare den graderade rösträtten) om fler rösträttsreformer. Först 1918 när det var betydande social oro både i Sverige och andra länder gav högern upp (de var rädda det annars kanske skulle bli revolution) och accepterade motvilligt förslag från liberaler och socialdemokrater om avskaffande av graderingen av rösträtten till andra kammaren. Högern accepterade även kvinnlig rösträtt.

Moderaternas attityd borde vara att erkänna att partiet betett sig fel men att de sedan länge är för allmän och lika rösträtt och vill fokusera på politiken idag. Det hade nog folk respekterat, men att försöka skriva om historien blir bara fånigt för m.

fredag 21 oktober 2011

HBT-kultur. Em dåre fri - Beate Grimsrud.


Kollade ni Debatt på SVT häromdagen? Programmet handlade bl.a. om Ghanna, en sjuk 91-åring utan anhöriga i sitt hemland Ukraina. Men som trots det riskerar utvisning. En ung kille, mediaansvarig, från Migrationsverket var med i studion. Och lämnade sympatiska svar. En släkting till Ghanna framförde att bakom Migrationsverket fasad pågår det allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

De flesta av oss TV-tittare förstår att Ghannas släkting är i affekt av den pressade situationen. Men som man brukar säga "även om hälften av det är sant är det illa nog". Samma känsla får jag när jag läser Beate Grimsruds bok En dåre fri (2010).

Hur kul är det med någon norsk transperson som flyttar till Sverige, har psykiska besvär, tar droger, blir tvångsvårdad på en psykiatrisk klinik? Och som ibland onödigt ofta upprepar vad hon gör i sin vardag. Beate Grimsrud har förklarat att det här inte är en självbiografi helt men tecknen är tydliga.

Grimsrud lämnar subjektiv redogörelse.

Det fattar väl vem som helst att Grimsrud ger en subjektiv upplevelse av sina erfarenheter av sina kontakter med psykiatrin. Och till socialarbetare eller präster för den delen. Hon utmålar sällan andra som onda. Snarare tafatta. Och även om upplevelserna är subjektiva avslöjar det att Sverige 2011 bakom sin "perfekta fasad" ännu har problem. Som när anhöriga till Ghanna förtydligar att bakom vår "medmänsklighet" så är saker mer komplicerade.

Sällan är huvudpersonen Eli så utlämnad som när hon blir "tvångsbältad" efter ett raseriutbrott.
Äntligen i fängelse. Äntligen fastbunden. En smärta i en annan smärta i en annan smärta . Kropp efter kropp som en rysk docka. Det ultimata straffet, låsta dörrar och fönster, låsta händer och fötter. Bara den innersta dockan går inte att öppna. Provar någon att äta på den får de bara ont i tänderna. Allt som är jag får trängas i den lilla dockan för att överleva. Det är det här jag har fruktat.
Boken ger oss alla orsak att reflektera. Vem är egentligen psykiskt sjuk? Jag har haft en diskussion om det här med en del vänner. Vi har kommit fram till att alla människor egentligen är psykiskt sjuka. Varenda en av oss. Bara en sak som "förälskelse" betraktar vissa (kanske med rätta) som ett tecken på "psykiska problem". Men det är bara de som passerar en viss gräns som kallas psykiskt sjuka. Trots att ingen människa är 100 % psykiskt frisk.

Beate Grimsruds bok är inte litterärt perfekt. Ibland blir hon för självcentrerad i sitt berättande. Men det hon vill avslöja berör oss alla oavsett kön och sexuell läggning. Vem är "normal" och "onormal"? Och vem avgör vem som är "normal"?

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 20 oktober 2011

Liberal transperson och socialdemokratisk bög i Polens parlament.


Nästa torsdag, 27 oktober, startar ILGA-Europes (paraplyorganisation för HBT-föreningar i Europa) årliga konferens. Den här gången i Turin i Italien. Bland de främsta talarna på konferensen är två HBT-personer som blev parlamentsledamöter i Polen efter valet där för någon vecka sedan. Från Pinknews.
A transgender woman is expected to become the first trans person in Poland to be elected as an MP.

Anna Grodzka, 57, of Krakow, believes she will be the world’s only sitting transgender MP if elected for the Palikot Movement party.

A gay man, Robert Biedron, is also expected to become an MP.

Palikot Movement is a new political party which advocates civil unions, legalising soft drugs and liberalising abortion laws.

It was set up by former Civic Platform MP Janusz Palikot
Två partier i nya parlamentet för partnerskapslag.

Liberal-konservativa PO (39,2 %) förblir regeringsparti i Polen efter valet 9 oktober. Även om partiet är HBT-negativt och emot juridiskt erkännande av samkönade relationer är det en positiv nyhet för HBT-personers situation i Polen. Det främsta oppositionspartiet, konservativa PiS (29,9 %), är nämligen ännu värre och tydligt HBT-fientligt. När de tidigare var i regeringen var det bl.a. debatter om att förbjuda homosexuella och bisexuella att jobba som lärare och om att förbjuda gayparader.

Det nya partiet Palikot's Movement (RP) är är liberalt och för en partnerskapslag för homopar. Partiet fick i sitt första val 10,0 % medan alla gamla partier i parlamentet minskade något. Konservativa PSL hamnade på 8,4 % och socialdemokratiska SLD på 8,2 %. Det senare partiet har tidigare varit i princip ensamt om att vara HBT-vänligt och argumentera för en partnerskapslag men har nu alltså fått sällskap av det nya liberala partiet.

Av de två nya polska parlamentsledamöterna är transpersonen Anna Grodzka (bilden) med i liberala RP och homosexuelle Robert Biedron i socialdemokratiska SLN.

Parlamentet i Schweiz har röstat nej till förslag om homoadoptioner.

Granskar man utvecklingen i Europa kan man konstatera att alla länder i Norden nu likställt sina lagar när det gäller adoptioner och inseminationer förutom att Finland ännu inte tillåter homoadoptioner. Även en del andra länder i Europa har likställt lagarna bl.a. Storbritannien och Spanien. Nu har debatten även nått Schweiz där ett förslag lämnats om att tillåta homoadoptioner. The Swiss Rainbowfamilies Association kommenterar..
“We are disappointed to see a majority of members of the National Council consciously perpetuating the legal discrimination of thousands of children growing up in rainbow families,” says Martina Scheibling von Känel of the Rainbow Families Umbrella Organisation.

By rejecting the petition “Equal Opportunities for All Families”, the demands for recognition of same-sex parenthood have been shelved for the time being. The two pending motions aimed at repealing the ban on adoption and on second-parent adoption are scheduled for deliberation during the winter or the spring session.
Liberaler var oense medan kristdemokrater och främlingsfientliga röstade nej.

Alla parlamentsledamöter från socialdemokratiska SP och gröna Glp röstade för en likställd homoadoptionslag. 12 ledamöter från liberala FDP var positiva medan 17 röstade nej. Från kristdemokratiska CVP och främlingsfientliga SVP röstade nästan alla nej. I debatten blev det dock tydligt att det lär finnas en möjlighet att senare få majoritet för närståendeadoptioner för samkönade par. Ett förslag som skulle kunna få stöd från liberala FDP och kanske även kristdemokratiska CVP.

När Schweiz, efter en folkomröstning, fick en partnerskapslag för några år sedan vara fyra av de fem största partierna för förslaget, bara främlingsfientliga SVP var emot. Som kuriosa kan jag avslöja att det en konflikt med samma partier på varsin sida om det förbud mot nya minareter som gäller i Schweiz efter en annan folkomröstning. Främlingsfientliga SVP var för förbudet medan de andra fyra partierna var emot. Islamofoba partier är som bekant sällan homovänliga även om de ibland låtsas vara det. Undantaget är Nederländerna där främlingsfientliga PVV är för lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer.


Uppdatering 1.

Carl Bildts kommentarer om eventuella brott mot mänskliga rättigheter är oacceptabla.

Röstsiffrorna om homoadoptionsförslaget blev 83 ja och 97 nej i parlamentet i Schweiz.

Idag har Moderaternas stämma (kongress) börjat. Fram till söndag ska den bl.a. debattera och besluta om ett förslag från partistyrelsen om en frihetlig lag för juridiska könsbyten och ett eventuellt utredande (som en minoritet i partistyrelsen är för) att tillåta surrogatmödraskap. Partiet ska även anta ett nytt idéprogram.

Den här bloggen är inte partipolitisk. Det var orsaken till att jag till en början inte kommenterade "Juholtaffären", däremot när debatten handlade om att han först varit positiv till ett absurt förslag om tillfälliga medborgarskap. Samma sak gäller för utrikesminister Carl Bildt (m). Jag har hittills inte brytt mig om att kommentera hans kopplingar till Lundin Petroleum. Men nu har det nått en sådan nivå att det blir tydligt att Bildt försöker mörka vad han gjort.

Fredrik Reinfeldt (m) eller Håkan Juholt (s) hade nog fått avgå inom några veckor om de, efter en "affär", varit så arroganta mot journalister som Carl Bildt är. Han vägrar t.o.m. att svara ja eller nej på direkta frågor som sitt ansvar. Det är viktigt att inte låta honom komma undan av den orsaken. Jag kräver inte Bildts avgång men jag förväntar mig att han erkänner sitt ansvar för sitt engagemang i företaget. Det handlar om dess eventuella ansvar för kränkningar av fattiga människor i Afrika. Precis som när det gäller tillfälliga medborgarskap har det koppling till mänskliga rättigheter. Därav min kommentar.

Dagen efter att jag skickade mitt HBT-nyhetsbrev för oktober till bl.a. flera journalister på tidningen Dagen har de en artikel om en av de saker som jag kommenterade i nyhetsbrevet. Men det kan givetvis vara en slump. :-)


Uppdatering 2.

Moderaternas stämma har i förmiddags behandlat förslaget till nytt idéprogram för partiet. Jag återkommer när jag hittat info om de delar som har koppling till HBT. De förslag som handlar om en ny könstillhörighetslag (bl.a. att avskaffa sterilitetskravet) och surrogatmödraskap väntas behandlas sent ikväll fredag. Ikväll avgörs det också om partiet ska kandidera i val inom Svenska kyrkan.

Uppdatering 3.

Ska göra ett förtydligande om regeringen i Polen. Den utgörs inte bara av liberal-konservativa PO utan även konservativa PSL. I det nya parlamentet möts de av en opposition från två håll när det gäller HBT-rättigheter och jämställdhet. Dels liberaler och socialdemokrater som fick 18,2 % tillsammans, dels homofientliga konservativa Pis som fick 29,9 %. Förra mandatperioden kom oppositionen nästan bara från konservativt håll inom de här frågorna. Det finns orsak till viss optimism och även andra tecken på att många i Polen blivit HBT-vänligare, främst i större städer.


Uppdatering 4.

Ansvarigt utskott på Moderaternas stämma när det gäller "mångfald etc." har beslutat att hålla med partistyrelsen om att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta juridiskt kön. Utskottet går också emot majoriteten i Moderaternas partistyrelse och vill precis som en minoritet i partistyrelsen att tillåtande av surrogatmödraskap bör utredas.

Ärendena avgöra senare ikväll fredag.tisdag 18 oktober 2011

"Bara" 7 länder i Europa som allvarligt diskriminerar HBT-personer.


I fredags förbjöd myndigheterna i Vitrysslands huvudstad Minsk en planerad demonstration för HBT-personers mänskliga rättigheter avslöjar Gayby. Även om Vitrysslands president och diktator Aleksandr Lukasjenko (bilden) själv börjat resonera om att tillåta gayparader från att fram till 2010 helt varit emot sådana är det tydligt att han är extremt homofientlig. Eller egentligen bögfientlig vilket följande kommentar avslöjar.
I suggested that if they are female, we, men, are to be blame. Women doing this with women are pardonable. They can be tolerated. But if they are male, it is a horror.
Lukasjenko tyckte bögar borde skickas till kollektivjordbruk.

Han gjorde december 2010 bort sig inför Tysklands öppet homosexuelle utrikesminister, liberalen Guido Westerwelle, som besökte landet för att ge ekonomiska lån i utbyte mot demokratiska reformer
Referring to the sources within the Ministry of Foreign Affairs of Poland, Wprost writes, that during a meeting of heads of the Ministries of Foreign Affairs of Poland and Germany in Minsk with Aliaksandr Lukashenka, the president of Belarus has come up with a long monologue. "He said that he does not understand how the man can live with the other man. It was an obvious hint on Guido Westerwelle, Germany's first openly gay foreign minister, who has a partner. The German minister has become nervous, but Lukashenko has gone further on. In rather sharp expressions he said, that has nothing against lesbians, but he would rather send gays to the collective farms with a great pleasure", stresses a source of the newspaper.
Tydligen har den vitryske presidenten ångrat sig något för sin attityd mot Westerwelle. Kanske inte smart att förolämpa utrikesministern i det ekonomiskt viktigaste landet i Europa. Man får ju hoppas att om det är några grekiska homofoba politiker som möter Westerwelle att de har mer självbevarelsedrift än den vitryske presidenten.

Turkiet och Makedonien saknar lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

2008 gjorde jag en rapport om den juridiska HBT-situationen i Europas länder. Bl.a. Dagens Nyheter hade en artikel om den. Jag bedömde då att 13 länder hade så allvarligt diskriminerande lagar mot HBT-personer att länderna inte uppfyllde kraven för att få bli medlemmar i EU (några länder som redan var med i unionen var också med på listan). De senaste åren har jag konstaterat att tre av länderna förtjänar att bli avförda från den "svarta listan". Och när jag nu gått igenom information som ILGA-Europe (paraplyorganisation för HBT-föreningar i Europa) lämnat kommer jag att ta bort tre stater till från den.
On 12 October 2011, the European Commission issued its annual Enlargement Strategy and Progress Reports on EU accession and pre-accession countries....

ILGA-Europe is generally satisfied with the way most reports cover the human rights issues of lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) people. The European Commission rightly criticizes the governments of Turkey and FYR of Macedonia for omitting sexual orientation ground from the list of protected grounds in their national anti-discrimination legislation and reiterates that those laws do not comply with the EU acquis....

The Progress Reports also recommend that all Western Balkan countries who enacted comprehensive anti-discrimination laws (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro, and Kosovo) take measures to raise public awareness on the scope of those legislations and on the remedies they provide.
Gayparad i Makedonien.

ILGA-Europe har också lämnat mer detaljerade redogörelser för den juridiska och sociala situationen i de olika länderna.Tidigare har Makedonien förbjudit gayparader. Men tydligen har landet dessbättre ändrat sin policy.
The Helsinki Committee for Human Rights together with partner organizations organized a March for Tolerance in 2010 which was well protected by the police.
Info har tidigare lämnats om att Albanien inte tillåter juridiska könsbyten och att Serbien i praktiken förbjuder homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret och göra värnplikten. Det mesta tyder dock på att det blivit en förändring av det de senaste åren. Utan att ha några "bevis" är det följande "indicier".

1. Att lagarna mot diskriminering förbättrats senaste åren.

Från ILGA-Europes senaste rapport om Albanien.
Comprehensive anti-discrimination law was adopted on the 4th of February, 2010 and took effect on the 13th of March, 2010. The Commissioner for Protection from Discrimination was appointed on the 22nd of April 2010 and the budget for the Commissioner for 2011 was approved by the government.
Från ILGA-Europes senaste rapport om Serbien.
Comprehensive Anti-discrimination law was adopted in March 2009 and the Commissioner forequality was elected in May 2010 to deal with the discrimination cases.
2. Avsaknaden av exempel i rapporter.

Rapporterna om Albanien och Serbien innehåller flera exempel på diskriminering av HBT-personer men inte från något av de områdena jag granskat, juridiska könsbyten i Albanien och homosexuellas situation i försvaret i Serbien. Inte heller har jag hittat någon sådan info i andra rapporter senaste åren.

Jag har förgäves försökt att via mail få kontakt med HBT-föreningar i de två länderna. 2008 ägnade jag mycket tid i två månader åt min Europarapport. Skulle jag vara lika envis idag och maila igen och igen (ibland krävs det många påminnelsemail) och försöka hitta nya kontaktadresser om de gamla inte fungerar är det möjligt jag fått kontakt igen. Men jag är intresserad att nu åter ägna så mycket tid åt det. Därför avför jag istället de två länderna, Albanien och Serbien, tillsammans med Makedonien som definitivt har ändrat policy, från "svarta listan".

Det betyder att det "bara" är sju länder i Europa där det är tydligt att de har så allvarligt diskriminerande lagar 2011 att de inte uppfyller EU:s krav, när det gäller HBT-rättigheter, för att få bli medlemmar.

Förbud mot gayparader 4 länder
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien

Förbud för homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret 2 länder
Vitryssland, Turkiet

Olika åldersgräns för manliga samkönade och olikkönade relationer 1 land
Grekland

Förbud för transsexuella att juridiskt byta kön 1 land
Irland

På Irland har en utredning om juridiska könsbyten lämnats till regeringen som planerar att tillåta sådana nästa år. Därefter blir det 6 länder kvar i Europa som har allvarligt diskriminerande lagar (om inte några av dem även de ändrar sig). Intressant är att samtliga dessa 6 länder kommer vara i ett bälte i östra Europa från Ryssland över Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Turkiet till Grekland.


Uppdatering 1.

Konspirationsteorier från islamofober håller inte för faktatest.

I förra bloggposten kritiserade jag den undfallenhet mot muslimsk intolerans som många till vänster, och en del liberaler, ägnar sig åt. Muslimsk intolerans ska inte bedömas mildare än kristen. Men inte heller hårdare. Vilket många islamofober, som Sverigedemokraterna, Swedish Defence League och andra gör. Eller terroristen Anders Behring Brevik.
– Breivik säger att han inte hyser något hat mot muslimer utan att han slåss mot att kristna länder i Europa har blivit muslimska stater. Breivik menar att Arbeiderpartiet är det parti som gjort att vi har ett samhälle som har övertagits av muslimer. Det är Arbeiderpartiet han hatar, inte muslmerna, de är gäster här.
Kristna länder i Europa som har blivit muslimska? Det finns ett sådant idag, Albanien. Inget illa om Albanien men om syftet med islamismen är att få länder i Europa att bli muslimska är ett litet fattigt land med några miljoner invånare ett synnerligen magert resultat. Och fakta är också att det bara är en minoritet i Albanien som är religiösa.

Samma sak med vem som styr Norden. Hur många ministrar och börsbolagsdirektörer är kristna? Ateister-agnostisker? Judar? Muslimer? Den senare gruppen utgör väl färre än 1 % medan mer än 99 % är kristna, judar eller ateister-agnostiker. Men konspirationsteorier håller sällan för faktatest.

I Norden är kristna oftare homovänliga än muslimer även om det är en variation inom båda grupperna. Men det som är intressant, och förfärligt, med ILGA-Europes rapporter om Västra Balkan och Turkiet är att homofobin är lika kompakt, det kvittar om islam eller kristendomen (eller båda som i Bosnien) är vanligaste religionen. Hatet, hotet och våldet är en vardag för HBT-personer i alla länderna. Förutom möjligen Kroatien där situationen är något bättre än övriga.

I HBT-negativa Kristdemokraterna fortsätter konflikten om vem som ska vara partiordförande.

måndag 17 oktober 2011

"Humanisterna bör vara försiktiga granska religioners dåliga sidor"


Islam är den religion som bäst respekterar religionsfriheten. Den lögnen (ja, det är en lögn, lämnar länk till en rapport här där det avslöjas att 80 % av de länder som har sämst religionsfrihet är muslimska) framför Karen Armstrong (bilden) när hon chattar med folk för Dagens Nyheter. Hon har fått ett "pris för sin strävan att mäkla fred mellan religioner".
And I may say that I have found much greater openess to tolerance and pluralism in the muslim world than in Europe. In the muslim world they encourage me to speak critical of islam. Would we invite a Pakistani or a Palistinian and invite them to be critical of western institutions? I think not.
På frågan om vad hon tycker om en förening som Humanisterna svarar hon följande.
These non religous organisation will probably suit Sweden well. But they should be careful not to pick up some of the bad habits of the religons and become intolerant of rival ideologism. The rest of the world outside Europe is becoming more religious.
Karen Armstrong tycker att Humanisterna ska vara "försiktiga" kritisera dåliga sidor hos religioner.

Humanisterna ska alltså vara försiktiga med att granska dåliga vanor, som förföljelse och stigmatisering av homosexuella, för då blir föreningen intolerant. Och tydligen ska Humanisterna påverkas av argumentet att folk utanför Europa blir mer religiösa. Förutom att jag betvivlar att det är sant är det där majoritetsargumentet intressant. Kanske Karen Armstrong också tycker att om islamofobin ökar i Europa så ska muslimer vara försiktiga att kritisera islamofobi? Då ska de utan protester respektera förbud mot byggande av nya minareter i Schweiz eller?
But many people in the non western world have a bad view of democracy because the west has promoted tyrants and dictators to rule over them to suit western interest. This has given democracy a bad name.
Bagatelliserande av kränkningar av religionsfriheten i muslimska länder ger inte någon fred.

Hallå? Folk i Mellanöstern dör för rätten till demokrati. Indien, Japan och många andra länder är demokratier sedan decennier och fler och fler länder blir det i Afrika. Hela Latinamerika är demokratiskt förutom kommunistdiktaturen Kuba.

Karen Armstrong blir en karikatyr på en vänstermänniska (vad hon tycker om kapitalism framgår ju av intervjun) som kulturrelativistiskt har ett självhat mot väst. Och som fegt tiger när homosexuella förföljs i länder utanför Europa. "Det är ju deras kultur".

För 40 år sedan bagatelliserade den här typen av människor kommunistdiktaturer. Även då med "fredsargument". Idag ursäktar de kränkningar av mänskliga rättigheter i muslimska länder. För till sist är det ju västs och demokratiers fel eller hur?

Islamofobin är ett allvarligt problem i Sverige och många andra länder i Europa. Men situationen för kristna i de flesta muslimska länder är betydligt värre. Att inte våga framföra det, utan bagatellisera det senare problemet, ger ingen fred.


Uppdatering 1.

Siten Politiskt korrekt läggs ner.

Hemsidan Politisk inkorrekt (PI) ska tydligen läggas ned.

Det är väl få människor med någon typ av humanism i sig som sörjer om siten Politiskt inkorrekt försvinner. Det intressanta är att mycket av det som de sysslat med är vad Sverigedemokraterna själva gjorde fram till typ 2006 d.v.s. hängde ut folk med invandrarursprung som gjort något fel, men aldrig etniska svenskar som mördat, våldtagit, rånat etc. Arbetsfördelningen har varit tydlig senaste åren, PI gör grovjobbet medan Åkesson behåller de vita handskarna på sig utåt.


Uppdatering 2.

Ateisters mordhot värre än prästers och imamers?

En imam som riktat dödshot mot de som konverterat (bytt) från islam till annan religion blir inte åtalad för hets mot folkgrupp.
Om imamen inte hade blivit ifrågasatt av programledaren, hade ni då gått vidare?
-Det är svårt att säga. Uttalandet är baserat på en trosuppfattning, och det är högt i tak när det gäller sådana uttalanden, säger Marcus Agnvall, handläggare hos Justitiekanslern.
Det här avslöjar hur problematisk lagen om hets mot folkgrupp är. Den tolkas närmast godtyckligt. 15-åringar som gjort en Hitlerhälsning i skolan (vilket är fruktansvärt omdömeslöst) har blivit åtalade medan en vuxen imam som hotar att mörda (sic!) människor som byter religion kanske skulle bli friade även om ingen i radioprogrammet argumenterar emot.

Det blir tydligt att lagen om hets mot folkgrupp främst används mot etniskt svenska högerextremister medan men undviker att åtala präster och är ännu generösare mot hets från imamer. Om nu det nu ska vara högt i tak för religiösa människor, borde det inte vara lika högt i tak för andra? Då borde väl "missaktning" tas bort från lagen i alla fall och att man bara behåller "hot" (notera dock att även då borde imamen blivit fälld om ingen argumenterat emot).

Varför skadar mordhot från ateister och agnostiker människor mer än mordhot från muslimer. Och egentligen är resonemanget från Marcus Agnvall även kränkande mot liberala muslimer, han antyder att mord mot konvertiter skulle vara en central del av islam. När högerpopulister framför samma sak kallas de för islamofober.

Även Görans blogg skriver bra om det här.


Uppdatering 4.

HBT-siten Qx har en artikel om Irshad Manji som är en muslim som är liberal, även om själv kallar sig "pluralistisk". Från artikeln.
I veckan har Irshad Manji besökt Stockholm i samband med att hennes bok ”Allah Liberty and Love” getts ut. Hennes budskap är att muslimer måste, med stöd av andra frihetsälskande, på allvar ta itu med dogmatismen. Hon kritiserar Sverige för att lyssna till dogmatisk och patriarkal Islam och därmed svika frihetstörstade ungdomar....

Vid presskonferensen formulerar Manji hur hon ser just Sverige som ett problem där vänstern och liberaler låter den dogmatiska tolkningen av Islam bli den man förhåller sig till....

Under diskussionen lyfter Nima Dervish exempel ur svensk debatt och exemplifierar med Gudrun Schyman då hon avfärdar diskussionen om kulturellt baserat hedersvåld som rasistisk och hur filosofen Torbjörn Tännsjö menar att efter Breiviks Islam-hatiska förklaring till massmord i Norge till och med berättigad kritik mot "religiösa föreställningar" blivit problematiska.

- Talet om islamofobi är ett politiskt spel av de dogmatiska som används för att tysta debatten, kommenterar Irshad Manji och uppmanar med full kraft till en kritisk diskussion om påståenden och praktiker som uttalas och utförs i religionens namn. Oron för att tala om hedersproblematiken ur ett kulturellt eller religiöst perspektiv menar hon handla om att själv ha gett efter för gruppheder:
- Man är rädd för att bli kallad islamofob och därmed är det sin egen heder man oroar sig för, fnyser hon.
Den allvarligaste kritiken, just kopplat till hedersrelaterat våld, är att de som utsätts för hot och våld sviks av samhället. Genom att ta hänsyn till en dogmatisk uttolkning av religion och tradition så väljer man att ”stärka de redan starka som definierar vad heder är” medan vi samtidigt "inte stöttar de sårbara"....

Och, på frågan om vad hon anser om Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund, konstaterar hon efter att vara lite osäker på ”vilken av alla teckningar det handlar om” att avbildningar av Muhammed förkommer i den muslimska världen och inte ens är förbjudna inom Shia. Talet om förbud mot avbildning ser hon istället som ännu ett uttryck för hur profeten Muhammed, i strid mot det monoteistiska budskapet, behandlas som vore han en gud.
Det här är något som jag på bloggen framfört igen och igen. Positivt att även någon som själv är muslim sprider budskapet. Det bör vara lika viktigt att bekämpa muslimsk som kristen och judisk homofientlighet.

Moderaterna goes queer?


Fyra moderata riksdagsledamöter har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där de argumenterar för flera nya reformer som man skulle kunna definiera som "queer". Och det är inte Olof Lavesson eller Tomas Tobé, partiets öppet homosexuella riksdagsledamöter som är ansvariga för artikeln. Utan bl.a. Mats Gerdau (bilden) som är partiets gruppledare i Socialutskottet. Gerdau är alltså den moderat i riksdagen som främst är ansvarig för de här frågorna.
Lagstiftningen om ofrivillig barnlöshet är i dag en sörja av motsägelsefullhet där gamla invanda föreställningar, otidsenliga regler och lite moralism krockar med teknikens möjlighet och människors önskemål. Varje enskild fråga har säkert sina förklarliga skäl, men helheten blir obegriplig och vardagen väldigt orättvis.

• Varför är det okej att donera en hel livmoder men inte upplåta livmodern under nio månader åt någon annan (surrogatmödraskap)?

• Varför får provrörsbefruktningar (IVF) med donerade ägg/spermier bara genomföras på universitetssjukhus, när insemination och provrörsbefruktningar med egna ägg och spermier också får genomföras på privata kliniker?

• Varför får man donera spermier eller ägg så att nytt liv kan skapas, men inte både och (embryodonation)?

• Hur kommer det sig att adoptioner inom landet är så svåra att genomföra, trots att många barn har så miserabla hemförhållanden att de är placerade i familjehem?

• Varför finns en åldersgräns för adoptioner på 43 år för båda föräldrarna, när samma krav inte ställs vid insemination?

• Varför hjälper man bara den ena parten i ett lesbiskt par att få barn, men båda i ett heterosexuellt?....

Kravet att endast universitetssjukhus får göra provrörsbefruktningar med donerade ägg och spermier bör också kunna tas bort omedelbart, det skulle öka tillgången till denna behandling.

Olikheterna mellan landstingen är en annan fråga som måste åtgärdas, det är inte rimligt med så stora skillnader i exempelvis väntetider och antal befruktningsförsök. Andra frågor, till exempel surrogatmödraskap och embryodonation, behöver utredas mer....

Alla barn borde kunna få växa upp i trygga och kärleksfulla hem. De hemmen ser ibland annorlunda ut i dag och hamnar därför utanför lagstiftningen. Efter en bra debatt och bra beslut på partistämman och senare även i riksdagen måste vi kunna bidra till att lösa människors problem.
Mats Gerdaus partikollega i Socialutskottet, Isabella Jernbeck, är också ansvarig för artikeln. Jan R Andersson vet jag är generellt liberal när det gäller de här frågorna (dock utan att ha koll på vad han tycker i detalj) medan det är otydligt vad Margareta Kjellin tycker. Men det är tydligt att i alla fall tre av fyra m-ledamöter är positiva till en familjepolitik som är mer "queer". Det avgörande nu är att de får mandat av stämman i helgen att driva den politiken.

Ett annat parti i Alliansen, Folkpartiet, hade sitt landsmöte (kongress) i helgen. Landsmötet följde partistyrelsens förslag när det gäller konkreta reformer med koppling till HBT-politiken. Det betyder att fp nu är för att utreda både att tillåta barn att byta kön juridiskt och ett avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva. Fp är för "att verka för att behandling ska kunna ges även till personer som har ospecificerad könsidentitetsstörning och inte vill genomgå en fullständig könskorrigering."

Från Folkpartiets blogg om landsmötet.
Folk­par­tiet ställde sig tyd­ligt bakom för­sla­get att båda i ett les­biskt par­för­hål­lande ska ha till­gång till inse­mi­na­tion. Låt båda bära barn!....

Folk­par­tiet vill till­sätta en utred­ning om trygg­het och skydd för barn som fötts efter värd/surrogatmoderskap. Utred­ningen bör också se till skyd­det och trygg­he­ten för värd/surrogatmödrarna.

Mötet beslu­tade också driva frå­gan om en utred­ning om möj­lig­he­terna kring embryodonation. I Sve­rige finns idag ett stort antal ned­frysta embryon som inte kom­mer till använd­ning och som med dagens lag­stift­ning för­störs efter fem år. Kanske skulle dessa embryon istäl­let kunna använ­das för att hjälpa de par som så gärna skulle vilja få ett barn men som inte idag kan? Embryo­donation är dock en myc­ket kom­plex fråga med många etiska aspek­ter som behö­ver utre­das. Folk­par­tiet vill ta ini­ti­a­tiv till att en sådan utred­ning tillsätts.
Det är väl bra om det blir en tävlan mellan Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet om vilket parti som är mest queer. Ännu återstår dock en del att göra för alla tre partierna. Och de har ett samarbetsparti som närmast är antiqueer i sin politik, Kristdemokraterna.


Uppdatering 1.

Muf:s ordförande Erik Bengtzboe kommenterar i en debattartikel i SvD partiets stämma om några dagar.


fredag 14 oktober 2011

HBT-kultur. Keillers park.


Keillers Park är från 2006 men handlar egentligen om en dramatisk händelse i Göteborg 1997. Något som blev känt för de flesta som det året följde homomedia. Vad ska jag inte avslöja. För själv visste jag inte att filmen var baserad på en verklig händelse när jag började se den. Och det var nog bra, det blev mer spännande hur det skulle sluta.

Innan jag publicerar en recension av en bok eller en film brukar jag kolla andras recensioner. Främst av nyfikenhet. Jag konstaterar att Keillers Park fick generellt relativt dåliga recensioner. Men jag håller inte med dem. Och jag tycker du som bloggbesökare ska ge filmen en chans. Jag förstår invändningarna att skådespelarna ofta gör något onyanserade insatser. Men det är inte där filmens styrka är. Utan i berättandet.

Explicita sexscener.

Sällan har en film med homotema haft en så tydlig start. Redan från början blir det en känsla av något som är fel. Och det blir ett tema igenom filmen. Det blir explicita sexscener mellan de två manliga huvudrollsinnehavarna, Peter (Mårten Klingberg) och Nassim (Piotr Giro) . Och senare är en av dem naken i en scen.

Filmen handlar om homofobi och hatbrott. Men den väjer inte heller för resonemanget om hur jämställd en samkönad relation är där en av parterna är en etnisk svensk med ett välbetalt jobb medan den andre har flera jobb för att fixa sin ekonomi. Även om rasism aldrig är ett tema blir det lätt att notera att Nassim med sin bakgrund har det tuffare än Peter. Scenen där Peter på en "fin" restaurang låtsas som att han inte känner Nassim som är utanför och sedan blir bortförd visar obarmhärtigt att maktrelationer, och maktmissbruk, kan förekomma även bland homosexuella. Även om det görs av en man i slips som är nervös och inte vill att hans affärsbekanta ska veta att han är bög.

En mörk film.

Det här en mörk film. Trots att livsglädjen, förälskelsen, galenskapen och ömheten också är centrala delar. Men det slutar olyckligt. Det konstaterar man redan från början. Jag reagerade först för hur homofoba många av de heterosexuella rollfigurerna är. Sedan konstaterade jag att det här är 1997, inte 2011. Inte för att homofobin har försvunnit men det har trots allt blivit bättre.

Göteborg var fram till för några år sedan ökänd för sina problem med homofobi jämfört med Stockholm och Malmö (en vanlig och enligt mig trovärdig teori är att homofientliga frikyrkliga samfund var vanliga i Göteborg medan Stockholm och Malmö var mer sekulariserade) . Det här visar ett Göteborg där homofobin ännu var tydlig. Och där de flesta politiska ansvariga i staden teg om det. Där en del "goa gubbar" sällan var "goa" när det verkligen gällde.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 13 oktober 2011

Sd är ännu emot homoadoptioner i nytt förslag till principprogram.


Sverigedemokraterna ska anta ett nytt principprogram på sina landsdagar (kongress) i november.
Landsdagarna kommer att behandla förslag till nytt principprogram. Förslaget är nu ute på remiss till alla ombud.... Den största enskilda nyheten i det förslag till nytt principprogram som nu presenteras är att begreppet socialkonservatism lanseras som en ny ideologisk huvudbeteckning.... Som tydligt framgår av det föreliggande förslaget innebär inte antagandet av socialkonservatismen att vi på något sätt att överger nationalismen. Nationalismen är och kommer alltid att vara helt grundläggande för partiets världsåskådning. För att komma till sin fulla rätt behöver dock nationalismen kompletteras och sättas in i ett sammanhang.
Om jag ska kommentera förslaget till principprogram generellt kan jag konstatera att Sverigedemokraterna verkar försöka bli ett "seriöst" parti. Innehållet är betydligt mer intellektuellt och resonerande än tidigare program. Syftet med att etablera "socialkonservatismen" som partiets ideologi är nog också att försöka få bort stämpeln som extremistparti. Socialkonservativ är ju ett oskyldigt ord jämfört med främlingsfientlig nationalist.

Även om sd får ett seriöst program förblir de flesta sd-politiker oseriösa.

Mitt tips är dock att sd kommer att få betydande problem även om förslaget till nytt principprogram skulle gå igenom. De allra flesta sd-politiker är inte några intellektuella och resonerande människor. De avslöjar snabbt sin främlingsfientlighet och sina konspirationsteorier om andra partier ("etablissemanget" som vill "förstöra" Sverige). Om man granskar de delar av programförslaget som har koppling till HBT-rättigheter hittar man följande.
Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden.

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som mor- och fadersgestalter. Barn som inte växer upp i en kärnfamilj skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller var.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption och insemination för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper.

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort. Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa människor kan födas med en oklar eller ombytt könsidentitet och att dessa människor skall få samhällets stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem....

På samma sätt som vi betraktar könsidentitet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.
HBT-rättigheter har blivit en etablerad del av svensk politik.

Resonemangen om homosexuellas situation är mer utförliga än i det gamla principprogrammet från 2003 och det är fler tydligt positiva kommentarer. För första gången är transpersoners situation med även om sd inte använder det ordet. Ska man tolka det som att sd blivit HBT-vänligt? Nej, det vore att dra fel slutsats. Snarare att sd konstaterar att de måste förhålla sig till en situation där HBT-rättigheter blivit en etablerad del av svensk politik. Och där de försöker använda homofobi bland muslimer som argument för att värva bögar och lesbiska. Trots att sd tiger om kristen homofobi.

Att partiet ännu tydligt argumenterar emot att samkönade par ska få adoptera och lesbiska kvinnor bli inseminerade vid kliniker är ett tecken om något på att sd ännu är ett heteronormativt och HBT-negativt parti. Eller för den delen deras vurm för traditionella könsroller. Sd struntar i att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Ska man tolka programförslaget bokstavligt betyder det att sd även skulle bli emot närståendeadoptioner för homopar. Sedan 2003 är partiet för den reformen. Men det kan givetvis vara en slarvig formulering från programansvarigas sida.

Blir sd för en könsneutral äktenskapslag?

En annan intressant sak är att man kan tolka programförslaget som att sd nu blir för en könsneutral äktenskapslag. Senaste året har partiets policy visserligen varit principiellt negativ till reformen men de har inte velat avskaffa den. Men återigen är det möjligt att programförslaget bara är otydligt.

Vad som är tydligt är dock att sd nu försöker balansera mellan att locka homofoba konservativa människor och de som är HBT-vänliga men vill ha en betydligt mer restriktiv invandringspolitik.

Det ska förtydligas att det här programförslaget bara är ett utkast. Det ska behandlas av Sverigedemokraternas partistyrelse i början av november och sedan på deras landsdagar i slutet av samma månad. Man kan dock anta att deras ordförande Jimmie Åkesson läst och i sin helhet godkänt utkastet till nytt programförslag.


Uppdatering 1.

Kd, sd och nd är ense om homoadoptioner är den HBT-reform de främst ogillar.

Det är fascinerande att konstatera att 2011 är det främst en typ av reformer som HBT-negativa och HBT-fientliga partier är emot. Reformer om samkönade par och barn. Kristdemokraterna är precis som Sverigedemokraterna för att homopar och heteropar ska ha samma juridiska rättigheter - förutom när det gäller adoptioner och inseminationer.

Nationaldemokraterna publicerade i juni i år på sin hemsida "Våra viktigaste frågor". Följande del har koppling till HBT-politiken.
Ett barn har rätt till både en mamma och en pappa. Mannen och kvinnan är mentalt olika och kompletterar varandra. Vi vill att varje människa ska ha rätt till sin respektive könsroll så att de egenskaper som man begåvats med ska komma till sin rätt. Homosexuella ska inte ha rätt att adoptera barn.
Sedan är Nationaldemokraterna för att helt avskaffa varje juridiskt erkännande av homorelationer. Partiet är emot en könsneutral äktenskapslag, partnerskapslagen och att sambolagen ska gälla för samkönade par. Nationaldemokraterna som är ett rasistiskt, HBT-fientligt parti vill även avskaffa lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Men man kan konstatera att precis som sd och kd är det reformer om samkönade par och barn som de är tydligast emot.

Övriga nyheter relaterade till HBT och sexualpolitik.

Först tror man inte att det här är sant. Men tydligen har det hänt i Stockholm.
Kvinnan och hennes dåvarande fru skulle genomgå en fertilitetsutredning, men nekades att boka en tid för blodprov och hänvisades istället till en hbt-mottagning på Södersjukhuset. Tingsrätten slår fast att kvinnans sexuella läggning var orsaken till att hon nekades.
Anna Ek och Rolf Lindahl från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i Svenska Dagbladet en debattartikel om att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturen Saudiarabien.
Nu går den nybildade svenska myndigheten Försvarsexportmyndigheten ett steg längre. Denna vecka står man värd för ett lobbybesök från en officiell delegation från Saudiarabiens krigsmakt.... Det borde vara en självklarhet att inte beväpna diktaturer som fängslar, torterar och avrättar människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.
Jag håller helt med. Det är skamligt att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien som har dödsstraff för homorelationer och även i övrigt beter sig vidrigt när det gäller mänskliga rättigheter.

Kd-tidning ogillar BDSM- och urinsex.

Kristdemokraternas egen tidning framförde 1992 att "RFSL och homosexuella söker utvidga sitt ´Lebensraum´ när de driver politikerna framför sig". Kommentaren var främst orsakad av partnerskapsdebatten. Att kalla tidningens resonemang för omdömeslöst är bara förnamnet. Homosexuella blev placerade i koncentrationsläger i det nazistiska Tyskland tillsammans med bl.a. judar och romer. Att sedan jämföra RFSL:s engagemang för bättre juridisk situation för homopar med en diktators strävan att ockupera grannländerna blir absurt. Idag skulle dessbättre tidningen Kristdemokraten inte göra någon liknande jämförelse. Men förra veckan publicerade ledarsidan i tidningen bl.a. följande om en rättegång om en BDSM-relation.
För en tid sedan friades en 32-årig man i hovrätten efter att ha misshandlat en 16-årig flicka i en sexlek som flickan samtyckt till.....

Det är inte olagligt att släppa dörrar i ansiktet på folk, frysa ut människor eller vara elak i största allmänhet. Men de flesta av oss är överens om att vissa gränser fyller en funktion i vår vardag. Samtycke eller ej – att urinera på en medmänniska är att passera gränsen för medmänsklighet och respekt, även om det sker i en sexlek, och särskilt om det sker mot en ung flicka som har för vana att skada sig själv.
Vi noterar att 2011 tycker Kristdemokraternas tidning att det nog är alright att två män eller två kvinnor har sex med varann. Så var det inte 1992. Vi noterar att partiet går framåt om än långt efter övriga samhället. Men ännu 2011 avslöjar tidningsansvariga att BDSM är "misshandel" även om två människor ägnar sig åt det frivilligt. Och att det är hemskt att vissa, samkönade och olikkönade par, urinerar på varann när de har sex.

Man kan tycka vad man vill om urinsex, det är udda, men det är det även mycket annat i samhället som är. Det som är ännu mer udda är att ett riksdagspartis tidning vill recensera hur folk frivilligt har sex med varann.

Jag vill inte vara otrevlig men det var en pissig kommentar från kd:s egen tidning.

onsdag 12 oktober 2011

Håkan Juholt ville utvisa svenska medborgare.


De senaste dagarna har den främsta nyheten i Sverige varit att Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt (bilden) visat dåligt omdöme och ansvarslöshet när det gäller hantering av ekonomiska ersättningar. Kanske han även ägnat sig åt brottet bedrägeri, det får den rättsliga processen avgöra.

Jag har på Facebook kommenterat och kritiserat Juholt men inte här på bloggen. Av två orsaker. Dels därför att jag fokuserar på HBT-rättigheter och mänskliga rättigheter i övrigt. Men även för att den här bloggen inte är partipolitisk.

"Temporära medborgarskap" strider mot alla rättsprinciper.

Dagens Nyheter avslöjar idag att ordföranden för det största riksdagspartiet först sagt ja till införande av "temporära medborgarskap" för nya invandrare. Efter intern kritik låtsades Håkan Juholt dock att han själv aldrig godkänt förslaget utan placerade all skuld på partiets rättspolitiske talesperson Morgan Johansson. I en sådan situation kan jag inte låta bli att lämna en kommentar här på bloggen.

Att införa temporära medborgarskap strider mot alla rättsprinciper. Vi kan debattera vilka krav man ska ha för att få bli svensk medborgare. Jag är verkligen inte någon som är för en otydlig och kravlös integrationspolitik, det känner ni som följer min blogg till. Jag är för den policy som tillämpas i de flesta länder i Västeuropa, USA och Kanada, språkkrav för att en invandrare ska få bli medborgare. I Norge och Danmark är alla partier, från höger till vänster, ense om att det är rätt.

Jag är också för att betydligt fler utländska medborgare ska bli utvisade om de begått allvarliga brott. Vi ska ha en rättssäker och hyfsat generös flyktingpolitik. Arbetskraftsinvandring är positivt. Men utländska medborgare som begår grova brott har förverkat sin rätt att stanna här och bör utvisas om det är förenligt med FN:s konventioner om att inte skicka människor till länder där de riskerar att bli avrättade.

A-lag och B-lag.

När man väl blivit svensk medborgare ska man dock ha exakt samma rättigheter oavsett om man bott här hela sitt liv eller bara några år. Allt annat är helt oacceptabelt. Och i medborgarskapet ingår skydd mot att bli utvisad till ett annat land. Att ordföranden för Sveriges största parti i riksdagen inte förstår hur central den principen är något som är allvarligt. Alternativet är att vi får ett A-lag (med främst etniskt svenska människor) och ett B-lag (med folk med invandrarursprung).

Jag känner väl till Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som var den s-politiker som först lämnade förslaget om temporära medborgarskap. Reepalu är den mest arrogante och även den mest skicklige politikern i Malmö. Men någon rasist är han inte. Och det är säkert inte Morgan Johansson eller Håkan Juholt.

De flesta ligister i gängen i Malmö har invandrarursprung.

Det vore synnerligen vällovligt om rikspolitiker oftare kunde besöka Malmö och på plats tala med polis och andra. De allra flesta i Malmö, etniska svenskar och invandrare, är hederliga människor som tycker det är oacceptabelt att några gäng kan härja i stan. Fakta är dock också att nästan alla av ligisterna i gängen har invandrarursprung. Notera att ingen dementerar det efter Reepalus uttalanden. Antirasism är bra, ännu bättre är om ansvariga politiker kan fixa ett samhälle där laglöshet stävjas och att erkänna att integrationspolitiken i Malmö (och andra städer) fullständigt misslyckats.

Jag vet att även en del etniska svenska beter sig illa åt, vi har en serieskytt i Malmö som bekant, men det är ingen orsak att inte granska vilket ursprung de flesta som beter sig illa i staden har. Jag lovar dig att mer än 80 % av folk med invandrarursprung i Malmö håller med mig om det här.

Det betyder dock inte att vi ska lämna viktiga rättsprinciper. Att främlingsfientliga Sverigedemokraterna vill göra det är helt väntat. Att de får med sig flera ledande s-politiker är dock egentligen ännu värre.

måndag 10 oktober 2011

Mp vill kompromissa med borgerliga partier om "könsbyten".


Ett 50-tal motioner (förslag) med koppling till HBT-politiken lämnades vid allmänna motionstiden i riksdagen för några veckor sedan. Det är något färre än tidigare men orsaken är nog främst att många reformer redan blivit genomförda och inte att riksdagsledamöterna generellt skulle blivit mindre intresserade.

Vanligen blir i princip alla motioner avslagna men det här riksdagsåret kan kanske en av dem gå igenom. Miljöpartiet har lämnat Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. Det är tydligt av flera orsaker att den är lämnad för att kanske få stöd av några borgerliga partier. Dels har den med konkreta förslag till förändringar av lagar och paragrafer. För det andra har Miljöpartiet i motionen lämnat sitt tidigare krav att avskaffa 18 år som åldersgräns för juridiska könsbyten. Det beror säkert inte på att de bytt åsikt i sak utan att de vet att en motion med avskaffade åldersgräns aldrig skulle få majoritet det här riksdagsåret.

18 år kvar som åldersgräns i mp-förslaget.

Alla 25 riksdagsledamöterna för mp har skrivit under med sina namn på motionen (det är mycket ovanligt oavsett parti) med språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin först. Motionen följer i princip helt förslaget till ny könstillhörighetslag som Socialstyrelsen lämnade 2010.
Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år....

Fastställelse enligt 1 eller 2 § får meddelas endast för svensk medborgare eller för utländsk medborgare som sedan minst ett år är bosatt i Sverige....

Har någon erhållit fastställelse enligt 1 eller 2 § får, efter särskilt tillstånd, könskörtlarna avlägsnas. Detsamma gäller om någon ansökt om fastställelse enligt 1 § och förutsättningar för fastställelse föreligger. Tillstånd får endast om det finns synnerliga skäl meddelas innan sökanden fyllt tjugotre år....

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att spara könsceller inte ska inskränkas för personer som ska genomgå fastställelse av könstillhörighet....

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder....

Det bör utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder. Förutsättningar för insättande av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner bör övervägas skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa. En ändrad juridisk könstillhörighet kan innebära en chans för den unga att lättare kunna leva i sin önskade könsidentitet och könstillhörighet. Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken har vårdnadshavare en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska därvid allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Det synes således handla om en balans mellan ungdomars integritet och självbestämmande­rätt gentemot vårdnadshavares rätt till insyn och tillsynsansvar. Att få sin juridiska könstillhörighet ändrad är en åtgärd som är reversibel. En juridisk fastställelse av könstillhörighet som inte har föregåtts av någon könskorrigerande operation är en åtgärd som är reversibel och som borde falla inom ramen för den unges beslutskompetens.
S föreslår att transpersoner får bättre juridiskt skydd mot hatbrott.

I övrigt handlar HBT-relaterade motioner om ungefär samma reformer som tidigare. Socialdemokraterna har två kommittémotioner (vilket betyder att de är officiella från partiet), En rättvis värld är möjlig ( bl.a. att Sveriges ska jobba för en HBT-konvention i FN) och Trygghet mot brott (bl.a. att transpersoner ska få skydd av hetslagen och att könsidentitet explicit ska bli omnämnda i straffskärpningslagen vid hatbrott. Vänsterpartiet föreslår i kommittémotioner bl.a. en utredning av införande av ett tredje kön och att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet Bland de ledamöter som lämnat många enskilda motioner med HBT-koppling är Börje Vestlund (s), bl.a. om situationen för samkönade par i EU.

Ingen från c eller sd har lämnat HBT-vänlig motion.

Riksdagsledamöter från regeringspartier brukar sällan vara lika flitiga motionärer som oppositionen. Orsaken är givetvis att den förra gruppen främst påverkar i direkta kontakter med regeringskansliet. En del borgerliga ledamöter har dock lämnat HBT-relaterade motioner. Bl.a. Olof Lavesson och Margareta Cederfeldt om blodgivning för män som har sex med män, Barbro Westerholm om att föräldraskapspresumtionen även ska gälla för lesbiska kvinnor efter inseminationer och Caroline Szyber om HBT-flyktingar.

Däremot är det i år inga HBT-vänliga motioner från ledamöter från Centerpartiet (något oväntat) eller Sverigedemokraterna (helt väntat).

Av de kvarvarande viktiga HBT-reformerna är i princip alla med som förslag i någon motion i år, förutom att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Något som lämnats förslag om i många år men inte hösten 2011 av någon orsak.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga för er bloggbesökare som inte känner till debatten om en ny lag för juridiska könsbyten att orsaken till att mp:s motion kanske går igenom i riksdagen (eventuellt med vissa modifieringar av Socialutskottet) är att Alliansens fyra partier är helt oense om tvångssteriliseringar. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt medan Kristdemokraterna vill behålla det. Om inte kd viker sig har representanter från Folkpartiet och Centerpartiet framfört att det bästa kan vara en blocköverskridande lösning om att avskaffa sterilitetskravet.

Riksdagspartiernas åsikter om de olika delarna av könstillhörighetslagen.

Sd tvekar om att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt, övriga riksdagspartier är för.

Sd och kd är för att behålla kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt, övriga partier vill avskaffa kravet och tillåta transsexuella att spara könsceller. Kd är dock internt oenigt.

Mp och v är för att avskaffa kravet att vara 18 år eller äldre för att få byta kön juridiskt, fp är positiv till en utredning av att avskaffa åldersgränsen medan övriga partier i princip är för att behålla ålderskravet på 18 år.

Annan HBT-relaterad nyhet.

Homosexuell präst vigd av presbyterianer. (Dagen)


Uppdatering 2.

Carina Ohlsson och Olga Berg, ordförande respektive förbundssekreterare i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, har en debattartikel i Svenska Dagbladet om att en 32-årig man blev friad för BDSM-sex med en 16-årig tjej. Det här är ännu ett tecken på¨att sexualmoralismen orsakad av radikalfeministiska teorier är ett problem bland en del som engagerar sig i kvinnojourer (och ofta gör ett bra jobb där).. Jag hänvisar till debatten efter artikel på Newsmill om BDSM, jag deltog själv med flera kommentarer. Många av de argument emot frivillig BDSM-sex är ungefär desamma som användes emot homorelationer för några decennier sedan.