lördag 30 juni 2018

Förvånansvärt positiva kommenterar om transutredning.


Kulturdepartementet i regeringskansliet har gjort en remissammanställning om utredningen Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Den första reaktionen jag gör är hur välvilliga kommentarerna generellt är. Jag har följt debatten om transpersoner i många år. Kunskapen har definitivt ökat senaste 10 åren. Här fokuserar jag på principiellt viktiga debatter, politiker måste givetvis sedan ta ställning även till kostnader för reformer även om de ofta inte är dyra när det gäller transgruppen.

Kritik emot att fokus på hedersförtryck är frånvarande.

Transföreningen Fpe-s är liksom flera andra remissinstanser, med rätta, kritiska till att hedersförtryck inte behandlas tillräckligt noggrant i utredningen. Akademikerförbundet Ssr kommenterar följande.
.... Däremot menar Akademikerförbundet SSR att ett införande av könsneutrala personnummer, till skillnad från utredningen, måste utredas närmare. Ett tredje juridiskt kön behöver inte per automatik förutsätta könsneutrala personnummer, och det skulle i sin tur kunna försvåra insamlandet av könsbaserad statistik avsevärt. Detta skulle kunna få långtgående följdeffekter på jämställdhetsarbetet. Något som i så fall måste belysas och utredas separat....
Jämställdhetsstatistik är viktigt men det bör utredas om det kan lösas även med könsneutrala personnummer.

Samma typ av kritik har Sveriges kommuner och landsting, Länstyrelsen i Östergötlands län. och Läkaresällskapet och några remissinstanser till.. Det är svårt att föreställa sig införande av ett tredje juridiskt kön utan att förändra systemet med personnummer eftersom det är könskodat idag. RFSL har föreslagit att ett alternativ är att samla könsindelad statistik hos Skatteverket. Att personer ska vara könskodade med ett tredje alternativ i offentliga register men att det inte ska avslöjas i id-handlingar.

Migrationsverket positivt till förslagen.

Göteborgs kommun är den enda svenska kommunen hittills som har ett HBTQ-råd, de tillstyrker utredande av ett tredje juridiskt kön precis som de flesta remissinstanser, däribland Svenska kyrkan. RFSL, RFSL-ungdom, RFSU, Svensk förening för transsexuell hälsaMalmö stad, Stockholms stad, Mucf, Skatteverket och Amnesty har lämnat en del intressanta kommentarer. Migrationsverket får ibland skarp kritik från aktivister på vänsterkanten men de stödjer i allt väsentligt förslagen från utredningen. Skolinspektionen påpekar att många skolor tyvärr först blir engagerade om transpersoners situation när någon elev avslöjat att hen är en del av gruppen.

Någon måste vara först.

Affärshuset Hansacompagniet som finns i centrala Malmö har en kaxig slogan.
.... Någon måste vara först....
1989 införde Danmark partnerskap för samkönade par  Det var revolutionerande. Nu kan Sverige bli först i Europa (flera länder utanför vår region är före oss där) att införa av ett tredje juridiskt kön.

I den andra och sista delen av min granskning ska jag kommentera radikalfeministernas attack på transpersoner i sina remissyttranden.

torsdag 28 juni 2018

Sd kritiserar s-mp-regeringen för att vara för positiv till surrogatmödraskap.


Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är andra och sista delen av min granskning av det. Från reservation 14 av sd.

När riksdagen debatterade betänkandet (§ 6) 11 juni hamnade fokus främst på surrogatmödraskap. Representanter för m, c och l kritiserade, med rätta, regeringen för att den inte vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Argumentationen finns i reservation 9 i betänkandet.

Sd kritiserar regeringen från andra hållet.

Men s-mp-regeringen fick också kritik från andra hållet. Sd har tidigare varit relativt frånvarande i debatten men profilerar sig nu som det parti som är mest emot surrogatmödraskap. Från reservation 10.
.... Vi ser med oro på utvecklingen att kvinnor i andra länder utnyttjas som surrogatmödrar och anser att regeringen bör verka för att förhindra att svenska medborgare använder sig av surrogatmödrar utomlands. Regeringen bör återkomma med förslag om detta....
Övriga riksdagspartier har, oavsett vad de tycker i sak om surrogatmödraskap, tagit ställning för att processen att erkänna juridiskt föräldraskap när familjen är i Sverige bör förenklas, för barnens skull. Det ogillar alltså sd. Det finns en ironisk twist där. Sd är verkligen inte välkända för att värna kvinnors rättigheter i fattiga länder. Tvärtom har de som ensamt riksdagsparti kritiserat s-mp-regeringen för att den internationellt är engagerad för avskaffande av abortförbud.

Liberalerna kritiska emot förslag om information från myndigheter.

Från reservation 12 av l.
.... I propositionen gör regeringen bedömningen att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bör ges i uppdrag att undersöka huruvida myndigheter bör förmedla riktad information till personer som överväger att bli föräldrar genom värdmoderarrangemang i utlandet. Jag har i likhet med flera remissinstanser svårt att se hur en sådan information skulle kunna utformas på ett icke-stigmatiserande sätt....
Ska man summera situationen blir det att det finns en bred enighet i riksdagen om att modernisera familjepolitiken. Generellt handlar det om detaljer om hur lagarna ska vara. Det kontroversiella är dock ännu altruistiskt surrogatmödraskap där m, c och l är i opposition, regeringspartiet mp vacklar internt. Kd vill avskaffa möjligheten för ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sedan har sd och kd ibland konservativa attityder men de driver det inte i riksdagen.


tisdag 26 juni 2018

Män och jämställdhet.


Jag har varit engagerad för jämställdhet sedan jag blev politiskt medveten som 12-åring. Senare argumenterat emot patriarkala strukturer. Emot hedersrelaterat våld, emot könsdiskriminering när det gäller löner, emot sexistisk reklam (även om jag inte vill förbjuda just det) etc. Har haft debattartiklar om att även HBTQ-rörelsen ibland har en "bögnorm".

Sluta låtsas det inte finns många svenska män som är engagerade för jämställdhet.

Häromåret hade en feministisk debattör en artikel i tidningen Metro. Budskapet var att inga män engagerar sig för jämställdhet. Att vi borde göra det. När jag var ute på stan i Malmö och kollat artikeln fick jag för första gången reaktionen "Alltså nu struntar jag i att jobba för jämställdhet, om vi inte kan få erkännande för det vi gör kan jag ägna mig åt annat".

Jag kräver inte beröm för att jobbar för kvinnors mänskliga rättigheter. Men sluta låtsas som att det inte idag finns många män i Sverige som jobbar just för jämställdhet. Inte tillräckligt många ännu men vi finns. Situationen har förbättrats betydligt senaste decennierna. Låt oss ta det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna. På 1970-talet fanns det ett omfattande dolt motstånd emot jämställdhet i partiet, främst bland män. Det har minskat radikalt sedan dess.

Män som är engagerade för jämställdhet finns överallt i Sverige.

Jämställdhetsengagerade män finns överallt. I HBTQ-rörelsen, i invandrartäta förorter, i bruksorter, i välbeställda förorter, i politiska partier, i religiösa samfund, i idrottsorganisationer etc. Att alla inte skriver debattartiklar betyder inte att vi inte för samtal om jämställdhet i vår omgivning. 

Visst borde vi bli fler. Och som den aktivist jag är fortsatte jag att jobba emot patriarkala strukturer efter den där debattartikeln. Men en del andra män förlorar engagemanget.


Uppdatering 1.

En del radikalfeminister hävdar säkert att de män som förlorar engagemanget egentligen inte var intresserade från början.

Yeah right. Not. Alltså radikalfeminister må ofta vara obegåvade ibland men det där måste vara något extra. I USA finns det ett uttryck, win-win-situation. Att få bort progressiva män från jämställdhetskampen måste vara en lose-lose-situation.

måndag 25 juni 2018

Riksdagen har beslutat om en HBTQ-vänligare familjepolitik.


 

Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är första delen av min granskning av det.
.... Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bl.a. att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. I propositionen föreslår regeringen också modernare regler om föräldraskap vid assisterad befruktning. Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet ska vara desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Regeringen föreslår även att socialnämnder och svenska domstolar ska ges ökade möjligheter att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. För att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska bli tydligare och mer rättssäker föreslår regeringen vidare att det ska införas särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bl.a. att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.... 
Fånig konservatism från kd.

Utskottet följde s-mp-regeringens proposition. Riksdagen röstade för betänkandet 13 juni (§ 11 i protokollet). I allt väsentligt är det här bra reformer. Men det fanns även invändningar från oppositionspartierna. Från reservation 3 av kd. 
.... Vidare bör principen vara att donerade könsceller ska få användas endast om det finns medicinska orsaker till barnlösheten. Enligt min mening bör barn inte fråntas möjligheten till både en pappa och en mamma. Därför bör inte assisterad befruktning med donerade könsceller komma i fråga för ett samkönat par eller för ensamstående.... 
Det där är bara fånig konservatism. Kd har motvilligt accepterat att en främmande man får donera sperma vilket gör partiets linje än mer inkonsekvent. Från reservation 5 av sd. 
.... Enligt regeringens bedömning är det tillräckligt att en läkare prövar om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Vi anser att det i stället är socialtjänsten som ska utreda de tilltänkta föräldrarnas psykologiska och sociala förhållanden inom ramen för den särskilda prövningen, liksom vid fråga om adoption.... 
Reform för att minska köerna.

Reglerna för adoptioner är betydligt striktare än vid assisterad befruktning. Nu är förvisso adopterade barn i en mer utsatt situation (att få lämna sin ursprungliga familj) men reglerna bör kunna ses över när det gäller villkoren. Från reservation 8 av v. 
.... Jag anser att det för de lesbiska par och ensamstående kvinnor där kvinnan som ska bära barnet inte har problem med infertilitet vore enklare att söka sig till en barnmorskemottagning för att få hjälp med inseminationen i stället för att behöva ställa sig i kö till ett sjukhus....
Även det där bör utredas för att minska köerna inom vården.

fredag 22 juni 2018

Sorgen i Ryssland.


Idag är det kanske viktigare än någonsin att förstå stämningen i Ryssland. Om inte annat så här vid VM. Och med en aggressiv politisk ledning. HBTQ-fientligheten.

Livsglädjen är central i kulturen från USA och Storbritannien. Det kontinentala Europa är mer känt för att delvis tillföra svärta, "det svenska vemodet" är ett framgångsrecept internationellt. Extremast är det i Ryssland.

Sorgen genomsyrar rysk kultur.

Ska man förstå, inte ursäkta men just förstå, stämningen i Ryssland måste man känna till det där. Det finns ett uttryck i landet "det kan alltid bli värre". Homofobin i Ryssland är förfärlig. Men unga i Moskva och Sankt Petersburg är ofta hyfsat HBTQ-vänliga. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO men varje utrikespolitiker vet att allt inte handlar om vapen.

Sorgen, det mörka, genomsyrar rysk kultur. Och Putin vet precis hur han kan använda det för sina egna politiska syften.

Uppdatering 1.

I internationella sammanhang måste vi vara tydliga med att vi i EU inte vänder oss emot ryssar generellt.

Ryssar har bidragit till en del av den bästa kulturen i Europa. Det vi vänder oss emot är den auktoritära regimen i Moskva.

Uppdatering 2.

De tyska trupperna var hösten 1941 så nära Moskva att invånarna i staden hörde striderna.

Två grymma diktatorer, Hitler och Stalin, hade blivit ovänner. Och sådant känner givetvis Putin till och exploaterar skamlöst inför landets befolkning med sin aggressiva utrikespolitik. Han vet givetvis att väst inte har några planer på att anfalla Ryssland men sprider propaganda om att landet är "omringat."

torsdag 21 juni 2018

Barbro.Barbro Westerholm (l) har fyllt 85 år. Grattis.

Det som är kul med Barbro är att man aldrig behöver berätta fakta om någon HBTQ-reform som man annars ofta gör gentemot andra riksdagsledamöter. "Den där utredningen har jag läst och det måste regeringen åtgärda" kan vara en kommentar från Westerholm i ett mail.

Jag har varit i kontakt med många riksdagsledamöter om HBTQ-politiken. Ingen riksdagsledamot har sådan koll som den där 85-åringen. Om det blir en borgerlig regering i höst hoppas jag partiledaren Jan Björklund vill få in Westerholm som socialminister. Allt annat vore tjänstefel.tisdag 19 juni 2018

Bekräftelse.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....

Citat från en bög-debattör i en gay-tidning för typ 10 år sedan.
.... Det är kanske inte är när vi mår som bäst vi besöker video-klubbarna....
Videoklubbar finns i Sverige främst i Stockholm och vänder sig till män som vill ha tillfällig sex med andra män. Det där citatet är både fel och rätt. En del bögar gillar det, andra bögar avskyr sådana ställen, men trots det finns det en poäng.

Oavsett kön och sexuell läggning kan en tillfällig förbindelse vara en bekräftelse.

Sd gör bort sig igen.Det är ibland tragikomiskt med sd-politiker. Det finns ett skämt "om sd rensat ut alla rasister hade bara Jimmie Åkesson varit kvar". Han må förtjäna skarp kritik ibland men rasistiska uttalanden har han inte gjort offentligt. Han är en av få ledande sd-politiker som aldrig lämnat tydligt rasistiska kommentarer i media.

Men nu utreds det om riksdagskandidaten Mikael Bystedt anonymt skrivit hundratals grovt rasistiska och islamofoba kommentarer, Bystedt är inte vilken som helst utan en av Åkessons närmaste medarbetare.
".... Bland inläggen har SD-politikern systematiskt spridit hat mot muslimer, kallat araber för "jordens avskum" och uppmanat folk att sko sig och fuska med skattepengar.När Fria tider berättade att moskéer bränts ned i London skrev han: ”Jäkla va bra gjort! Nu hoppas vi att detta sprider sig till Sverige som en löpeld....”
Det här visar varför inget borgerligt parti vill samarbeta med sd i höst.

Och partiledningen har givetvis inte haft en aaaaning om att han haft dessa åsikter. Trots partiets påstådda nolltolerans för rasism. Sd tror säkert att det här bara ger dem fler röster. Men det här gör främst att inget borgerligt parti vill samarbeta med dem inför valet i höst.

Sd får en ny chans efter valet att skärpa till sig så att övriga partier kan resonera om de vill samarbeta med dem inför valet 2022.

Uppdatering 1.

Till sd-politiker.

Tror ni m-politiker blir mer eller mindre intresserade av att samarbeta med er efter den här skandalen?. Gissa.

Uppdatering 2.

Sd kritiserar Helds HBT-nyheter.

Sd-riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson har nyss mailat mig om att jag av misstag hävdade i ett mail att rasistiske sd-politikern Mikael Bystedt hette Bylund i efternamn
.... Vet inte om jag egentligen bryr mig, då du brukar sprida oriktiga uppgifter, men du har blandat ihop Linus Bylund med Mikael Bystedt. Funderar på att skriva en blogg, typ: ”Bengt Held gör bort sig igen” Mvh Mikael Eskilandersson....
Det här visar hur extremt känsligt det här är för sd. Jag har verkligen inget emot att bli granskad, tvärtom. Starta en sådan blogg, det skulle förmodligen få mina bloggposter att bli mer spridda. Men sd representerar makten som ett av de tre största partierna. Jag är en bloggare som granskar partier med makt. Om man inte fattar det där kanske man inte ska syssla med politik.

Som HBTQ-bloggare vore det tjänstefel att inte granska riksdagens mest HBTQ-negativa parti.

lördag 16 juni 2018

Historisk dom från EU-domstolen om samkönade pars fria rörlighet.


Det här beslutet är historiskt. Bland de 3 viktigaste när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella sedan unionen bildades. Från siten Omni om att EU-domstolen beslutat att samkönade äktenskap och partnerskap måste erkännas i varje annat unionsland om ett homopar flyttar dit. .
....Även om Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap kan landet inte vägra att ge uppehållstillstånd till en amerikansk man som gift sig med en rumänsk man, konstaterar EU-domstolen. "Detta skulle leda till att den fria rörligheten för unionsmedborgare skulle variera från en medlemsstat till en annan beroende på om nationella rättsliga bestämmelser medger samkönade äktenskap eller inte", konstateras bland annat från domstolen. Fallet har gällt ett rumänskt-amerikanskt par som gifte sig i Bryssel 2010, men där rumänska myndigheter två år senare bara ville ge den amerikanske mannen tre månaders uppehållstillstånd. Med hänvisning till att Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap ansåg landet att den amerikanske mannen inte kunde ses som make till en EU-medborgare. EU-domstolen anser dock att begreppet "make eller maka" i det här sammanhanget ska ses som könsneutralt och därmed även omfatta en make eller maka av samma kön som unionsmedborgaren....
Segrar för HBTQ-rörelsen kan inte tas för givna.

Från Qx.
.... Europaparlamentarikern Fredrick Federley (c) gläds åt domen. – Det är ett tydligt utslag av EU-domstolen. Inget land kan neka samkönade äktenskap lika rättigheter och fri rörlighet inom unionen, konstaterar han. Dessa EU-länder erkänner i dagsläget inte samkönade äktenskap och/eller partnerskap: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien....
Det kan tyckas vara "bara" sex länder. Men det här handlar om något större. Vi vet inte vilka regeringar som framåt kommer finnas i unionen. Signalerna från Italiens nya populistregering har varit problematiska. För att uttrycka det milt.

Vi HBTQ-personer kan inte ta våra segrar för givna. Det visar historien. 1926 var Berlin den stad i världen där det var enklast att vara bög. 10 år senare skulle det bli den stad i världen där förföljelsen av bögar var som värst.

 
Uppdatering 1.

Sju av åtta riksdagspartier positiva till beslutet.

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att svenska samkönade äktenskap ska erkännas i hela unionen om ett homopar flyttar dit. Sd argumenterar för att de inte har något emot om något annat land juridiskt erkänner svenska samkönade äktenskap men att det är fel att "tvinga" länder göra det. Det handlar dock säkert även om partiets konservativa attityd.

Varje land i EU får avgöra vilka som ska få ingå äktenskap bland dess invånare och så bör det förbli. Men det här handlar om något annat. Den fria rörligheten som är en central princip i unionen. Om en person inte får ta med sin make eller maka vid flytt till annat land i unionen bara för att den är av samma kön avskaffas fria rörligheten för gruppen i praktiken.

Även Feministiskt initiativ och Piratpartiet är för beslutet.

fredag 15 juni 2018

Mp ger återvinning en ny betydelse om tredje juridiskt kön.


Vid Malmö pride meddelade HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) en positiv nyhet. Miljöpartiet vill utreda införande av ett tredje juridiskt kön.

Men vänta nu. Vid RFSL:s partiledardebatt inför valet 2014 lovade både s och mp att starta en sådan utredning om de skulle bli regeringspartier. Även v och l och så småningom c är för det. Mp har fått vika sig gentemot s när det gäller många saker där partierna varit oense, inget konstigt med det. Men när det gäller att utreda införande av tredje juridiskt kön fanns det alltså enighet inför valet 2014.

Om ett löfte sviks kan det lämnas igen.

En offentlig utredning lämnade i slutet av förra året en rapport där det bl.a. rekommenderas att det ska införas möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Men det var inte med något direktiv från regeringskansliet utan ett självständigt initiativ. Regeringskansliet håller på att sammanställa remissvaren.

Det här ger återvinning en helt ny betydelse. Om ett parti sviker något löfte kan det lämna det i nästa valrörelse.


Uppdatering 1.

Kritiken gäller givetvis också s.

De två partierna har ett kollektivt ansvar som regeringspartier. I sak är mp för att införa ett tredje juridiskt kön medan s tvekar. Mitt tips är att det främst är s som valt att inte prioritera en sådan utredning trots tydligt löfte tidigare. Men det fråntar inte mp ansvar.

Hiv-smittad frias i högsta domstolen efter att ha haft oskyddad sex.


Informationsplikten för hiv-positiva har delvis satts ur spel av Högsta domstolen. Dagens juridik avslöjar att den för någon vecka sedan lämnat en s.k. prejudicerande dom. Att det ska bli praxis inom rättsväsendet.

Den som är hiv-positiv och har en "välinställd behandling" ska inte dömas för framkallande av fara vid oskyddat sex. Risken för överföring av hiv är då i princip obefintlig. Den här debatten har förts senaste 20 åren. Om att Sverige tillsammans med Norge i princip är ensamma i Västeuropa om att ha informationsplikt för hiv-positiva. 

S-mp-regeringen har svikit ett vallöfte.

Att läkare idag kan ge patienter undantag från den s.k. informationsplikten även vid anala och vaginala samlag är positivt. Men den rättsliga situationen har varit osäker. Norge ändrade det 2017 genom ett lagförslag från dess högerregering där populistiska Fremskrittspartiet är en del. Nu har Sverige följt efter med en dom. S-mp-regeringen har varit oförmögna att ens tillsätta en utredning om informationsplikten ska avskaffas trots att båda partierna lovade det i valrörelsen 2014. Det är ett svek.

Principiellt är jag ännu för att informationsplikten för hiv-positiva ska avskaffas men jag kommer inte att framåt driva det. Det är bara de som vet att de har sjukdomen som kan fällas i domstol. Nu har hiv-smittade som har kontakt med vården möjlighet att få effektiv behandling för att hindra smittöverföring.

Sverige och Bayern fick de mest repressiva lagarna i Västeuropa.

Vi i Sverige har en självbild att vara ovanligt toleranta, ofta med rätta. Men när aids-paniken spreds på 1980-talet fick Sverige tillsammans med västtyska delstaten Bayern de mest repressiva lagarna emot hiv-positiva i Europa. Det infördes lagar som borde vara främmande för en västerländsk  demokrati.

I den betydelsen ger den här domen också en upprättelse för de hiv-positiva som behandlats illa förr.

Även RFSL och Qx har kommenterar domen.


torsdag 14 juni 2018

HBTQ-kultur. Generalen - bara jag vet som vinner. Björkman och Karlsson.


Från en presentation av Generalen - bara jag vet som vinner (2017) av Christer Björkman och Petter Karlsson.
.... Christer Björkman är mannen som förändrade svenskens syn på musik i allmänhet och Melodifestivalen i synnerhet. I Generalen berättar han med humor och värme om sin väg från brådmogen pojke i Borås till att bli en av Musiksveriges mäktigaste män. Om tevedebuten som femåring, om hur han hanterade insikten att han var homosexuell i en mindre tillåtande tid och om kärleksnatten med en av Hollywoods största filmstjärnor. Christer tar oss också med på turné med Roxette och Rocktåget och in i det drogstinna spelet kring Björn Borgs kalsongimperium. Men framförallt får vi följa med bakom kulisserna på Melodifestivalen som han revolutionerat sedan han tog över befälet för den 2002. Vad gjorde Carola till exempel när hon tappade klacken en minut före sitt nummer i Eurovision 2006? Hur nära var en snöflinga att förstöra den svenska segern i Eurovision 2012? Och hur kunde falska kontaktlinser och en vadslagning med Tomas Ledin och Magnus Uggla leda till att han själv vann Melodifestivalen 1992? Läs också de fantastiska historierna om när han smugglade in en bajonett på amerikanska ambassaden, blev föremål för förbön i Pingstkyrkan, fick ett varsel från sin döda mormor och en gång sov 31 timmar i sträck. Släktforskare påstår dessutom att Christer Samuel Björkman är ättling till en egyptisk farao. Generalen är skriven i samarbete med författaren Petter Karlsson....
Självkritik och självdistans från Björkman.

Jag brukar googla runt inför att jag ska göra en recension. Den här boken har fått få omdömen och de flesta av dem har varit blandade. Men det här är den bästa självbiografin jag recenserat.

Christer Björkman är den bög i Sverige som har mest makt. Men sällan har det funnits så mycket självkritik och självdistans i någon biografi som den här. Björkman verkligen bjuder på sig själv. Petter Karlsson förvaltar retoriken väl.

Första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation.

Boken kan delas in i två delar, före och efter 2002. Tidigare var det fokus på det personliga, senare på Melodifestivalen och Eurovision song contest. Den enda kritiken jag har är att man sällan får veta något om Björkmans privatliv efter 2002.

När han tävlade med Välkommen hem 1999 var det första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation. Den floppade helt. Jag gillar främst eurodisco. Men det var en fin ballad.fredag 8 juni 2018

Alla utom kd tydligt för att sambopar ska få adoptera.


Civilutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare adoptionsregler. 7 av riksdagens 8 partier vill att sambopar (olikkönade och samkönade) ska få bli prövade som adoptivföräldrar om det är en stabil relation. Bara Kristdemokraterna är negativa.
....I samma motion föreslås även två tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att sambor ges rätt att adoptera endast i vissa fall. Enligt motionärerna bör sambor gemensamt kunna adoptera ett barn som är eller har varit familjehemsplacerad hos dem.... Vidare bör en sambo kunna adoptera den andra sambons barn genom en styvbarnsadoption.... Motionärerna menar att den omständigheten att barnet redan har en relation till samborna i dessa fall väger tyngre....
Övriga riksdagspartier försvarar regeringens förslag om adoptioner från sambopar.
....Utskottet har bl.a. hänvisat till att barnets bästa värnas bättre genom att det i samtliga fall görs noggranna prövningar av stabiliteten i parets relation än genom en generell begränsning som innebär att en stor grupp blir formellt uteslutna från möjligheten att adoptera. Utskottet har även hänvisat till de skäl som anförs i propositionen i frågan om juridisk trygghet för barnet och förenligheten med 1993 års Haagkonvention....
Jag håller med.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna argumenterar i reservation 10 för att det "behövs insatser för att stärka möjligheterna till såväl nationella som internationella adoptioner" för samkönade par. I reservation 11 föreslår m, c och l att regeringen bör "ta nödvändiga initiativ till en översyn av de regler som gäller för adoptioner efter ett surrogatarrangemang i utlandet i syfte att säkerställa att reglerna löser de frågor som kan tänkas uppkomma på ett sätt som står i överensstämmelse med principen om barnets bästa".


torsdag 7 juni 2018

Vild debatt i riksdagen om ensamkommande.

Idag har majoriteten i riksdagen röstat om ensamkommande unga. Har kollat igenom riksdagsledamöternas kommentarer i debatten igår. Det här var verkligen ingen vanlig debatt. Sällan har det varit så mycket känslor, från båda håll. Ledamöter från m och l kritiserade öppet c, Alliansen brukar annars ha som policy att undvika sådant. 

Ledamöter från tre partier, c, l och kd meddelade att de inte ska rösta med sitt parti, det måste nog vara rekord senaste 15 åren i riksdagen. S tvingades försvara förslagen trots att majoriteten av dess ledamöter är emot det men accepterat det efter att mp hotat lämna regeringen annars. V kritiserade regeringen från andra hållet.

Individuell prövning av asylskäl ska vara principen.

Själv är jag emot propositionen (regeringsförslaget). Det här handlar om vuxna män som Migrationsverket inte bedömt har asylskäl. Jag tycker synd om grabbarna, att bli avvisad till Afghanistan är givetvis inte kul men någonstans måste vi hålla oss till den ordning som gäller, individuell prövning av asylskäl. Expressens liberala ledarsida har förklarat varför regeringens förslag är fel. 

Det är fascinerande att även bland riksdagsledamöter som annars ofta är svala och diplomatiska blev det en vild debatt. Oavsett vad man tycker i sak kan man konstatera att det här orsakar mycket känslor från båda sidor.

Misstag att säkerhetsventilen "ömmande omständigheter" togs bort.

Birgitta Ohlsson var en av tre från l som röstade för regeringsförslaget. Hon har gjort mycket för HBTQ-rättigheter, men här vill jag hänvisa till det som ofta framförs i USA. "We can agree to disagree".

Debatten visar igen att det var ett misstag av regeringen, m och sd att 2016 ta bort möjligheten att få asyl av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Få fick stanna av den orsaken men Migrationsverket kunde bevilja asyl i extrema situationer när det vore omänskligt att avvisa någon. De flesta av de afghanska killarna som fått avvisningsbeslut hade säkert inte kunnat få stanna av den orsaken men en del.

måndag 4 juni 2018

Nordiska motståndsrörelsen måste tas på allvar.


Tydligen har nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerat utanför RFSL:s rikskongress för några veckor sedan med budskap som "Stoppa homolobbyn". Hat och hot har gjort att Pride-evenemang kanske ställs in i Kalmar och Karlskrona.

Jag har haft koll på homofientligheten i Sverige i närmare 30 år, förr var det etniska svenskar, idag oftare invandrare. Att (oftast berusade) unga killar attackerade gay-ställen hände ibland. Generellt har svenska folket blivit betydligt HBTQ-vänligare. Men det Nordiska motståndsrörelsen sysslar med är något nytt, att det är så organiserat. I stad efter stad.  Har aldrig varit med om något liknande sedan jag blev gay-aktivist på 1990-talet.

Inga motdemonstrationer på RFSL-kongressen i Lund.

När jag engagerade mig i gayrörelsen visste vi att det fanns många som inte gillade oss. Men då RFSL höll rikskongress i början av 1990-talet i min dåvarande hemstad Lund var det inga hatiska motdemonstrationer.

Man får lov att kritisera och göra satir av RFSL, det gör jag själv ibland. Men Nordiska motståndsrörelsen och andra nassar vill tvinga in HBTQ-personer i garderoben igen. Det är en organiserad kampanj. De är få och kanske just därför så desperata. 

Det här börjar bli oroande på allvar.


Uppdatering 1.

New York anfölls av islamister 2001 i en förfärande attack.

CNN sände ut direktsändningar med rubriken "America under attack". Det Nordiska motståndsrörelsen just nu ägnar sig åt är det som brukar kallas "lågintensiv terror".

Uppdatering 2.

Jag fick ett tackande mail från Sveriges enhet för bekämpande av våldsbejakande extremism.

Är inte PK som ni vet och brukar inte kalla folk det ena och det andra men Nordiska motståndsrörelsens trakasserier emot HBTQ-rörelsen har nu nått en nivå som inte kan bemötas med tystnad. Att tiga inför det är att svika att värna den västerländska frihet de flesta av oss är för.


lördag 2 juni 2018

Radikalt förslag från s-mp-regering om lagar för unga transpersoner.


S-mp-regeringen har lämnat två s.k. departementspromemorier om regelverk för att ändra juridiskt kön och att personer med könsdysfori ska få tillgång till vård för det. Det är ytterst sällan jag tycker någon svensk regering lämnar förslag som är för radikala inom HBTQ-politiken. Det här är ett undantag. Men låt oss ta det från början. 

2015 lämnade en utredning bra och balanserade förslag till en betydligt friare könstillhörighetslag. S-mp-regeringen har varit långsam i processen men slutresultatet är i allt väsentligt bra. Att byta juridiskt kön ska bli en administrativ process utan krav på medicinska diagnoser. För att undvika missbruk av den regeln (bl.a. av kriminella som vill försvåra att de blir identifierade) bör enligt regeringsförslaget det prövas om någon har könsdysfori om någon vill byta juridiskt kön igen. 

Den mest radikala propositionen inom svensk transpolitik.

Minderåriga ska få byta juridiskt kön från 12 års ålder. Även utan vårdnadshavarnas samtycke från 15 års ålder om det finns intyg från vården att det är viktigt. Det som är intressant är att det här nog är det mest ideologiskt radikala som en svensk regering någonsin lämnat inom transpolitiken.

Men jag har även invändningar emot vissa delar. Det är bra att regeringen vill att det ska finnas "synnerliga omständigheter" för att minderåriga ska få genomföra "könsbytesoperationer". Håller definitivt inte med RFSL när de kritiserar det. Men det bör finnas en 15-årsgräns där och vårdnadshavares godkännande bör krävas, alltså det som utredningen föreslog.

"Political correctness gone mad".

Återigen, det här är i allt väsentligt bra förslag. Det stärker unga transpersoners situation. En grupp där suicidrisken är förfärande vanlig. Men låt oss konstatera. En 15-åring får inte köpa folköl. Men ska alltså ha rätt att utan vårdnadshavares godkännande få sitt skrev ombytt. En 13-åring får vanligen inte ens köpa en energidryck. Men ska alltså ibland kunna få avlägsnande av penis respektive slida accepterade om bara vårdnadshavarna är för det.

Det finns ett uttryck för det i Storbritannien. "Political correctness gone mad."


Uppdatering 1.

Länderna med radikalaste lagarna när det gäller juridiskt könsbyte.

Några länder, bl.a. Danmark har genomfört möjlighet att utan medicinsk diagnos byta kön juridiskt men det gäller bara för vuxna. I Norge är det tillåtet från sex års ålder, från 16 år krävs inte vårdnadshavarnas godkännande. I Argentina och på Malta finns inga åldersgränser, däremot vårdnadshavares godkännande för den som är yngre än 18 år. Om Sverige inför möjligheten från 12 års ålder, utan krav från vårdnadshavarna från 15 års ålder hamnar vårt land bland de fyra mest frihetliga när det gäller juridiska könsbyten.

Notera att det här gäller juridiska könsbyten. För medicinska "könsbytesoperationer" är det svårare att jämföra eftersom det ofta inte är lagreglerat när det gäller minderåriga.

Uppdatering 2.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar processen.

I mars kritiserade jag regeringen för att den inte lämnat några förslag.
.... Det är betydande sannolikhet att det blir borgerlig regering i höst. Mitt tips är att om det blir så kommer den att genomföra en sänkning av åldersgränsen för att få byta juridiskt före valet 2022. Men att kd, om de klarar riksdagsspärren,  kommer att hänvisa till "försiktighetsprincipen" och ytterligare fördröja processen något år. Förlorarna är unga transpersoner....
Det viktiga som hänt nu är att s-mp-regeringen lämnat departementspromemorior utifrån en utredning som startades av en borgerlig regering (det blir svårt för borgerliga partier att nonchalera det här). De ska skickas ut på remiss. Även om jag tycker att ett av dem i detalj är för radikalt hade nog problemet varit det motsatta om Alliansen tvingats enas.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar säkert processen att få fram en ny frihetligare könstillhörighetslag även om det blir en borgerlig regering efter valet i höst.