onsdag 30 juni 2010

Socialstyrelsen vill avskaffa tvångssteriliseringar. Håller s, m och kd med?

Socialstyrelsen har idag lämnat sin utredning om transsexuella och könstillhörighetslagen Utredaren Karin Lindell vill radikalt förändra nuvarande lag (som är från 1972 och diskriminerande) i frihetlig riktning.

Idag är det fyra krav för att få byta kön juridiskt. Utredningen föreslår att tre av dem avskaffas, att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad. Könstillhörighetsutredningen från 2007 var också för de förändringarna men ville absurt nog istället införa ett kastrationskrav. Dessbättre innehåller Socialstyrelsens utredning inte något sådant förslag.

När det gäller det fjärde kravet i könstillhörighetslagen, att transsexuella måste vara 18 år för att få juridiskt byta kön, är Socialstyrelsen visserligen för att kravet behålls till en början. Men föreslår även en utredning av om det är lämpligt att tillåta även minderåriga att "byta kön".

Från utredningen (sid 32-33)
Det bör utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder. Förutsättningar för insättande av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner bör övervägas skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa. En ändrad juridisk könstillhörighet kan innebära en chans för den unga att lättare kunna leva i sin önskade könsidentitet och könstillhörighet....

Detta bör emellertid utredas separat och hänsyn bör tas till ett flertal aspekter, där psykosociala aspekter måste vägas mot andra eventuella ”risker”.
Jag menar att det här är ett klokt resonemang. Visserligen vet jag att RFSL, andra föreningar för transpersoner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet helt vill avskaffa åldersgränsen. Men jag bedömer att när det gäller ärenden som handlar om unga bör det utredas extra noggrant vad som är till barnets bästa. Precis som man gjorde när det gäller möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar.

Men det är mycket som tyder på att dagens åldersgräns är för stelbent. Idag kvittar det om barnet, föräldrarna och läkaren är eniga om att ett juridiskt könsbyte eller någon operation är lämplig, det är trots det inte tillåtet före 18 års ålder. Det är bara en detalj där jag är oense med utredaren. Karin Lindell vill utreda om det ska tillåtas med juridiska könsbyten från 16 års ålder. Jag menar att man istället ska bedöma det helt förutsättningslöst från vilken ålder det är lämpligt att tillåta det, om det sedan kanske blir 16 år är en annan sak.

Könstillhörighetsutredningen från 2007 föreslog ett behållande av 18-årsgränsen utan något förslag på utredning av det. En annan skillnad mellan de två utredningarna är att den från 2007 ville att den som är gift eller ingått partnerskap med någon transsexuell ska godkänna beslutet om juridiskt könsbyte. Det för att vederbörande annars kanske är gift "mot sin vilja" med någon av ett annat kön än vederbörande var när de gifte sig. Socialstyrelsen menar klokt nog att det här kan fördröja processen och att det istället blir partners ansvar att begära skilsmässa om vederbörande inte gillar konsekvenserna av det juridiska könsbytet.

Socialstyrelsens utredning är också för att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att kunna bli biologiska föräldrar även om de väljer att bli steriliserade vid sitt juridiska könsbyte. Det här inte förbjudet i lag idag, men hittills har Socialstyrelsen tolkat nuvarande sterilitetskrav i könstillhörighetslagen som att transsexuella inte bör få spara könsceller.

Utredningen berättar också en del om den svåra situationen för många transsexuella inom vården. Man har gjort enkäter både till människor som har juridiskt bytt kön och till vårdansvariga. Det avslöjas att reglerna varierar mycket från landsting till landsting vilket ibland orsakar godtycklighet när det gäller vilka rättigheter den som ska "byta kön" har.

Utredningen lämnar bl.a. följande förslag för att förbättra transsexuellas situation i vården. (sid 12-13 i utredningen)
Socialstyrelsen bör utarbeta informationsmaterial om vart man kan vända sig om man behöver hjälp, hur utredningen går till, vilken vård man kan få och vilka villkor som gäller för att få ny juridisk fastställelse.

Socialstyrelsen bör ta initiativ till samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i syfte att undersöka förutsättningarna att få till stånd tre till fem regionala utrednings- och behandlingsteam för vuxna med könsidentitetsstörningar.

Socialstyrelsen bör ta initiativ till samråd med SKL i syfte att undersöka förutsättningarna att få till stånd ett till två regionala utrednings- och behandlingsteam för och ungdomar....

Socialstyrelsen bör i samarbete med professionen ta fram ett nationellt vårdprogram/rekommendationer för vården av personer som lider av transsexualism och andra könsidentitetsstörningar.

Diagnoskoden transsexualism ska inte vara avgörande för om en person ska få behandling. Behandling ska kunna ges även till personer som har ospecificerad könsidentitetsstörning och inte vill genomgå en fullständig könskorrigering. Vid bedömningen ska överväganden göras utifrån patientens medicinska och psykosociala förutsättningar att genomgå behandlingen och hur behandlingen påverkar patientens livskvalitet.
Sammanfattningsvis är utredningens förslag bra. Nu ska det skickas ut på remiss. När remissrundan är klar har regeringen (vilken det blir efter riksdagsvalet i höst) ett viktigt ansvar att så snabbt som möjligt lämna en proposition om en ny frihetligare könstillhörighetslag. Allt annat vore ett oacceptabelt svek mot transsexuella.

Som jag skrev här på bloggen för några dagar sedan är fyra riksdagspartier för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När det nu varit debatt om det i flera år och även Socialstyrelsen lämnat ett sådant förslag är det verkligen dags även för Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att bekänna färg. Accepterar ni tvångssteriliseringar av transsexuella eller vill ni avskaffa kravet i könstillhörighetslagen. Och om ni vill behålla kravet, vilka andra grupper i samhället menar ni bör acceptera att bli tvångssteriliserade 2010?

S, c, fp, v och mp är för att avskaffa kraven att någon måste vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön och är för att transsexuella ska få spara könsceller. M och kd svarar "möjligen" till de tre reformerna.

Även Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagen skriver om Socialstyrelsens rapport.


Uppdatering 1.

Jag har nu ca 18.00 (ca 6 timmar efter att TT, DN och SvD skrev om Socialstyrelsens utredning) granskat hemsidorna för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Piratpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, muf, cuf, luf, kdu, ung vänster, grön ungdom, RFSL, Benjamin, transföreningen Fpes, HBT-siten Qx och RFSU. Totalt 22 hemsidor

Hur många av dem har skrivit om förslaget till ny könstillhörighetslag? Svaret är tre (sic), RFSL , Benjamin och Liberala ungdomsförbundet (luf). All heder åt dem men det här visar att transpersoners rättigheter ofta blir bortprioriterade oavsett om det handlar om könstillhörighetslagen eller lagar mot hatbrott mot transpersoner.

Från RFSL.s pressmeddelande.
— Nu har Göran Hägglund chansen att genomföra Socialstyrelsens förslag och gå till historien som socialministern som radikalt förbättrade transpersoners situation, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Idag släppte Socialstyrelsen sin utredning om vården för transpersoner. Senast den 17 juni meddelade socialminister Göran Hägglund i Aftonbladet att han strävar efter att transpersoner ska ”uppnå så god hälsa som möjligt” och att han såg fram emot ”att ta del av Socialstyrelsens tankar och förslag på området”. Nu har Hägglund tillgång till ett gediget material med konkreta förslag för att förbättra transpersoner hälsa – men också förslag som innebär att de kränkningar av transpersoners mänskliga rättigheter som fortfarande står inskrivna i svensk lag äntligen undanröjs.

— Tvångssteriliseringar är fortfarande en realitet i Sverige idag. Det är en skam för Sverige i internationella sammanhang, säger Ulrika Westerlund.
Benjamin, patientförening för transsexuella och f.d. transsexuella skriver bl.a. följande på sin hemsida.
Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

fortsatt åldersgräns på 18 år
fortsatt psykopatologisering

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet..
Från luf:s pressmeddelande.
Det är glädjande att Socialstyrelsen inser att dagens lagstiftning som tvingar transsexuella till sterilisering och skilsmässa är ovärdig en modern demokrati. Rätten till den egna kroppen är en grundläggande mänsklig rättighet, som Sverige genom steriliseringskravet förvägrar en redan utsatt grupp, säger Linda Nordlund, 2:e vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Unga transpersoner mår ofta psykiskt dåligt, men rigida regelverk tvingar dem att vänta tills artonårsdagen innan de kan påbörja processen att bli den de redan känner att de är. Utredningens förslag att göra det möjligt för 16-åringar att byta juridiskt kön är ett välkommet första steg, men det borde vara en läkares bedömning och inte en åldersgräns som bestämmer när man är mogen att genomgå könskorrigerande behandling.


Nu kan vi bara hoppas att socialminister
Göran Hägglund lyssnar på sin myndighet, och en gång för alla sätter punkt för Sveriges mörka historia av tvångssteriliseringar, avslutar Linda Nordlund.
Det måste glädja Göran Hägglund och övriga ansvariga på Socialdepartementet att de flesta i den röd-gröna oppositionen inte prioriterar att kritisera deras taffliga hantering av könstillhörighetslagen. Eller att det bland borgerliga föreningar bara är luf som försöker driva frågan framåt med ett pressmeddelande.

Det här ointresset var det inte när äktenskapsutredningen 2007 föreslog en könsneutral äktenskapslag, en reform för homosexuella och bisexuella.

Transsexuella och övriga transpersoner förtjänar bättre.


Uppdatering 2

Något som är positivt är att nästan alla som bloggat och länkat till artiklarna i DN och SvD är positiva till en frihetligare könstillhörighetslag. Jag kan bara hitta en som främst är negativ, Konservativa tankar. Ansvarig för bloggen är någon som kallar sig konservativ, kristen, nykterist och statsvetare.

Man kan ju förvänta sig att en människa som är statsvetare ska veta vad vederbörande snackar om när man kommenterar politiska nyheter. Men kan även förvänta sig att någon som kallar sig kristen ska ha någon typ av medkänsla med folk som har det svårt. Även om vederbörande kallar sig konservativ.

Men bloggaren skriver saker som.
Är det verkligen rimligt att kunna kräva vad som helst av sin omvärld? Om man till exempel vill byta kön från kvinna till man, borde man då inte inse att man också ger upp möjligheten till att skaffa barn?
Borde vi då inte avskaffa inseminationer helt vid de offentliga sjukhusen? Ska verkligen heterosexuella kärnfamiljspar (där en eller båda är sterila) ha rätt att kräva vad som helst av sin omvärld? Borde de inte ta konsekvenserna av sin sterilitet? Eller är det bara folk som en del konservativa ogillar som ska acceptera de konsekvenserna?
Sen kan man ifrågasätta om könsbyte är ett ingrepp som ska bekostas av det allmänna (det borde rimligtvis vara ett personligt beslut och en personlig kostnad) men jag lämnar den debatten därhän i dag.
Kommentaren är sanslöst cynisk. Ungefär som om folk juridiskt byter kön som en ploj, typ som andra piercar sig eller tatuerar sig. Återigen, det hade varit positivt om vissa bloggare skaffade sig kunskap innan de kommenterar eller lät bli att kommentera om de inte vet något om vad det handlar om.

Kristet konservativ medmänsklighet? Yeah, right.

Några bloggar som är positiva till en frihetligare könstillhörighetslag.
Transsexualism Lisa Olsson Reclaim Feministiskt initiativ HBT-sossen Trollhare Rasmus (liberal) Per Pettersson Nätverket Svart Måndag Helena von Schantz


Uppdatering 3

Amanda Brihed som för några veckor sedan hade en artikel i Aftonbladet om sitt juridiska könsbyte berättar idag om sin situation i Dagens Nyheter.

måndag 28 juni 2010

Obamas tal till (gay)folket.

President Barack Obama höll sitt tal till HBT-aktivister vid White House Pride-firandet 23 juni. Obama blir ibland anklagad för att vara bara en retoriker. Men jag menar att en presidents uppgift delvis är att inspirera genom sin retorik. Givetvis måste det sedan fyllas med innehåll.

Obama har hittills orsakat både glädje och besvikelse bland de i USA som sympatiserar med honom. Men det är mycket tydligt att USA fått en ny färdriktning inom många områden sedan han blev president. Själva White House Pride-firandet är ett bevis för det. Det hade varit omöjligt med ett sådant evenemang när George W Bush var president.

De senaste decennierna är det väl bara en annan president i USA som kan tävla med Obama när det gäller retorisk skicklighet, Ronald Reagan. Han hade ofta problem i debatter när han inte var förberedd. Hans politik var konservativ även om han aldrig försämrade några homorättigheter - till den kristna högerns besvikelse. Men folk som mötte honom säger att han hade en sådan karisma att de sällan sett det hos någon annan politiker. Och han var skicklig när han höll förberedda tal.

Några delar av Obamas tal som kanske kan fungera som inspiration även för oss svenskar när det nu är många Pridefiranden i sommar både här och i andra länder. Talet i sin helhet är på USA-gaysiten 365.com.
Hello, hello, hello! (Applause.) Hello, everybody! (Applause.) I was going to say welcome to the White House — but you guys seem like you feel right at home. (Laughter.) You don’t need me to tell you — it’s the people’s house.....

And it is also great to have so many activists and organizers from around the country — folks who fight every day for the rights of parents and children and partners and citizens to be treated equally under the law. And so we are very proud of all of you. (Applause.)

Oh, and by the way, the guy standing next to me — this is Joe Biden. (Applause.) Just because he’s a Phillies fan — he’s from Delaware. (Laughter.)

Now, look, the fact that we’ve got activists here is important because it’s a reminder that change never comes — or at least never begins in Washington. It begins with acts of compassion -– and sometimes defiance -– across America. It begins when ordinary people –- out of love for a mother or a father, son or daughter, or husband or wife -– speak out against injustices that have been accepted for too long. And it begins when these impositions of conscience start opening hearts that had been closed, and when we finally see each other’s humanity, whatever our differences....

Just stay with me here for a second. Last year, I met with Judy Shepard, Matthew Shepard’s mom, and I promised her that after a decade’s-long struggle, we would pass inclusive hate crimes legislation. I promised that in the name of her son we would ensure that the full might of the law is brought down on those who would attack somebody just because they are gay. And less than six months later, with Judy by my side, we marked the enactment of the Matthew Shepard Act. It’s now the law of the land. (Applause.)

Just a few moments ago, I met with Janice Langbehn and her children. Where did Janice go? There they are right there. And when Janice’s partner of 18 years, Lisa, suddenly collapsed because of an aneurysm, Janice and the couple’s three kids were denied the chance to comfort their partner and their mom — barred from Lisa’s bedside. It was wrong. It was cruel. And in part because of their story, I instructed my Secretary of Health and Human Services, Kathleen Sebelius, to make sure that any hospital that’s participating in Medicare or Medicaid -– that means most hospitals — (laughter) — allow gay and lesbian partners the same privileges and visitation rights as straight partners. (Applause.)....

In addition, I’ve issued an executive order[SIC]* to extend as many partnership benefits to gay and lesbian federal employees as possible under current law. And I’m going to continue to fight to change the law: to guarantee gay federal employees the exact same benefits as straight employees -– including access to health insurance and retirement plans. (Applause.) And in an announcement today, the Department of Labor made clear that under the Family and Medical Leave Act, same-sex couples –- as well as others raising children -– are to be treated like the caretakers that they are. (Applause.)

Because I believe in committed — I believe that committed gay and lesbian couples deserve the same rights and responsibilities afforded to any married couple in this country, I have called for Congress to repeal the so-called Defense of Marriage Act. (Applause.) We are pushing hard to pass an inclusive employee non-discrimination bill. (Applause.) No one in America should be fired because they’re gay. It’s not right, it’s not who we are as Americans, and we are going to put a stop to it.

And finally, we’re going to end “Don’t Ask, Don’t Tell”. (Applause.) That is a promise I made as a candidate. It is a promise that I reiterated as President. It’s one that this administration is going to keep. Now, the only way to lock this in -– the only way to get the votes in Congress to roll back this policy — is if we work with the Pentagon, who are in the midst of two wars....

And thanks to Patrick Murphy and others, for the first time in history, the House has passed a repeal that would allow gay men and women to openly serve in our armed forces. And this repeal is authored so that the Pentagon can complete its review of the policy — which is critical, by the way, not only to passage, but it’s also critical to making sure that the change is accepted and implemented effectively. In the Senate, the Armed Services Committee has approved repeal for the first time, and the full body is poised to vote soon.

So here’s the bottom line: We have never been closer to ending this discriminatory policy. And I’m going to keep on fighting until that bill is on my desk and I can sign it. (Applause.) ....

This is a reminder that we all have an obligation to ensure that no young person is ever made to feel worthless or alone — ever. Now, at the same time, I think there’s plenty of reason to have some hope for many of the young people including those who are here today. They’ve shown incredible courage and incredible integrity — standing up for who they are. They’ve refused to be anything less than themselves.

And we all remember being young — sort of. (Laughter.) But it’s not easy. It’s not easy standing up all the time and being who you are. But they’re showing us the way forward. These young people are helping to build a more perfect union, a nation where all of us are equal; each of us is free to pursue our own versions of happiness.

And I believe because of them that the future is bright. It’s certainly bright for them. Of course, it does depend on all of us. It depends on the efforts of government and the activism of ordinary citizens like yourselves. It depends on the love of families and the support of communities. And I want you all to know that as this work continues, I’m going to be standing shoulder-to-shoulder with you, fighting by your side every step of the way. (Applause.)

So, thank you. God bless you. God bless the United States of America. (Applause.)Uppdatering 1.

De flesta av oss svenskar tycker nog det är udda att Obama säger God bless you i sitt tal. Det är inte förenligt med den attityd de flesta av oss har i Sverige.

Men jag vill berätta när jag var på ett möte på Stortorget i Malmö 2003. Det var dagen efter dåvarande utrikesministern Anna Lindh blev mördad. Det var många människor på torget, de flesta var nog socialdemokrater men jag träffade också många borgerliga politiker där. Vi var givetvis alla bedrövade efter mordet. Som en sista del i ceremonin fick en präst säga några ord. Han avslutade med "Gud välsigne dig Anna Lindh". Och även om jag är sekulär och inte identifierar mig som kristen så var det kanske den finaste delen av talet. Det var så tydligt att han menade de orden och att det här handlade om något annat än simpel partipolitik. Det var en medmänniska som hade blivit mördad.

Fyra riksdagspartier vill avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Som första borgerliga partier säger Folkpartiet och Centerpartiet att sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör avskaffas. Alltså det krav som i praktiken betyder tvångssteriliseringar av människor. Däremot tvekar Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ännu. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är dock sedan några år för att avskaffa sterilitetskravet.

Det här är frågor som är aktuella nu eftersom Socialstyrelsens utredning om transsexuellas situation och könstillhörighetslagen ska bli offentlig på onsdag, 30 juni.

Barbro Westerholm, som är riksdagsledamot och talesperson för Folkpartiet när det gäller HBT-rättigheter, svarar i ett mail att partiet är för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Redan vid partiets landsmöte (kongress) hösten 2009 sa partiet nej till förslaget om att den som juridiskt ska byta kön måste vara kastrerad.

Partistyrelsens svar (som sedan blev godkänt av landsmötet) till en motion om könstillhörighetslagen var följande.
Partistyrelsen håller med motionären att kastrering inte är nödvändig för ett könsbyte. Det måste vara upp till den enskilde att själv välja om den vill behålla könskörtlarna eller inte. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 1 bifalls. Vad gäller yrkande 2 i samma motion vill partistyrelsen att det är önskvärt att byte av juridiskt kön föregås av noggranna överväganden från den enskilde själv. Någon form av prövningsförfarande för att säkerställa att individen är införstådd med konsekvenserna av sitt val är förmodligen alltid ofrånkomlig, men prövningen ska inte göras på ett sätt som skapar hinder i vardagen för den som har en genuin önskan att ändra könstillhörighet. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 2 anses besvarat.
Man kan tolka svaret som att partiestyrelsen ville avskaffa sterilitetskravet även om det inte skrevs explicit men nu har alltså Barbro Westerholm förtydligat att Folkpartiet är emot tvångssteriliseringarna av transsexuella som juridiskt byter kön.

Maria Kornevik Jakobsson, riksdagsledamot och talesperson för Centerpartiet när det gäller HBT-rättigheter, meddelar att även Centerpartiet är för att avskaffa sterilitetskravet.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sa hösten 2007 ja till att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. C, fp, v och mp är också ense om att säga nej till att införa krav på kastrering för att någon ska få byta kön juridiskt.

Vänsterpartiet lämnade 2008 motionen Transpersoners mänskliga rättigheter där partiet föreslog bl.a. följande.
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall som innebär att kravet på att sökanden ska vara steriliserad tas bort.
Miljöpartiet föreslog 2009 i riksdagsmotionen Transpolitik bl.a. följande.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kravet på att transsexuella ska vara ogifta, sterila och svenska medborgare för att få genomgå en könskorrigering tas bort, utan nya krav på borttagande av könskörtlar
Hur resonerar då övriga partier? Moderaterna och Kristdemokraterna har inte skaffat sig några åsikter om förändringar av könstillhörighetslagen. Därför har jag inte heller brytt mig om att maila dem om sterilitetskravet. V och mp var för reformen sedan tidigare.

De tre partier jag mailade igår var därför Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. De tre partierna är redan för att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. De har alltså inte något principiellt emot att även transsexuella blir föräldrar.

Folkpartiet och Centerpartiet har alltså svarat att de är för att avskaffa sterilitetskravet.

Kvar är då Socialdemokraterna som ännu inte svarat. Det var annars en motion om könstillhörighetslagen till partiets kongress hösten 2009. Från motionen.
att Socialdemokraterna i riksdagen tar ytterligare initiativ för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet

att den nya könstillhörighetslagen inte ska kräva vare sig sterilisering eller borttagande av könskörtlar.
Partistyrelsens svar (som sedan blev godkänt av kongressen) var följande.
När det gäller översynen av lagen om fastställande av könstillhörighet anser partistyrelsen att regeringens förslag ska inväntas, särskilt som utredningen varit ute på remiss.
Här menar jag att den socialdemokratiska partistyrelsen (och senare kongressen) var ganska fega. Jag har kritiserat den borgerliga regeringen för att den inte lämnat något förslag till ny "könsbyteslag" ännu. Men ett oppositionsparti bör ju för den skull inte avvakta med att i sak kommentera en viss del av lagen, när nu utredningens förslag har remissbehandlats d.v.s. att myndigheter och föreningar fått möjlighet att kommentera det.

Det är givetvis möjligt att Socialdemokraterna som parti trots det säger ja till ett avskaffande av sterilitetskravet även om det mest sannolika är att de behåller samma åsikt som förra hösten. Jag meddelar givetvis när sossarna svarat.


Ny artikel med HBT-koppling.

Dagens Nyheter. Pridesäsong i juni.


Uppdatering 1.

P.g.a. av ett missförstånd så blev det fel info om Centerpartiet i första versionen av den här bloggposten. Det Maria Kornevik Jakobsson menade att partiet inte "processat" var något annat. Centerpartiet är alltså för att avskaffa sterilitetskravet. Därmed är det fyra riksdagspartier som är för den reformen. Jag har nu ändrat bloggposten så att infon blir riktig.

Det betyder också att det bara är ett riksdagsparti kvar som är för att transsexuella ska få spara könsceller men som ännu inte sagt ja till att avskaffa sterilitetskravet, Socialdemokraterna. Moderaterna och Kristdemokraterna har som sagt inte sagt ja till några förändringar av könstillhörighetslagen ännu.

söndag 27 juni 2010

Homoäktenskap ingen mänsklig rättighet enligt domstol.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avgjorde 24 juni att det inte är någon mänsklig rättighet för samkönade par att ingå äktenskap. Det har fått vissa kristna extremistbloggare att sarkastiskt skriva att HBT-rörelsens måste vara allvarligt besviken.

Jag kan givetvis inte tala för andra som är engagerade för HBT-rättigheter. Själv bedömer jag att det varit en sensationell skräll om domstolen förklarat att länder som förbjuder samkönade äktenskap kränker rätten att slippa bli diskriminerad. Det är ju tydligt att det här är en kulturell process där vissa länder kommit betydligt längre än andra. Och domstolar gör ofta försiktiga tolkningar av mänskliga rättigheter när det gäller den typen av ärenden.

Det som är oväntat positivt är dock att tre av sju ledamöter i domstolen faktiskt tyckte att frånvaron av ett juridiskt erkännande av samkönade relationer (äktenskap, partnerskap etc.) strider mot centrala mänskliga rättigheter. Från hemsidan för ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå).
Today the European Court of Human Rights delivered its judgement in the case of Schalk and Kopf v. Austria and ruled that Austria did not breach Article 12 (right to marry) by not allowing a same-sex couple to marry.

Nevertheless, three out of the seven judges were of the opinion that there was a violation of Article 14 (prohibition of discrimination) taken in conjunction with Article 8 (right for respect for private and family life) and that Austria had an obligation to introduce a registered partnership law before 1 January 2010.

On a positive note, the Court acknowledged “a rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples had taken place in many member states and a considerable number of states had afforded them legal recognition”.

ILGA-Europe welcomes a conclusion by the Court that “a cohabiting same-sex couple living in a stable partnership, fell within the notion of ‘family life’, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would” in line with the intervention of Prof. Robert Wintemute on behalf of ILGA-Europe. This represents a shift in the reasoning of the Court, as it is the first time that the European Court of Human Rights referred to same-sex unions as families for the purpose of Article 8 (right for respect for private and family life) of the European Convention of Human Rights.

The Court also made an important reference to the EU Charter of Fundamental Rights and stressed that its Article 9 on the right to marry does not refer to men and women. The Court then said that it "would no longer consider that the right to marry enshrined in Article 12 [of the Convention] must in all circumstances be limited to marriage between two persons of the opposite sex".

Domstolens kommentarer är det tydligaste erkännandet hittills av samkönade relationer. För övrigt var det en motsvarande kulturell process i USA när det gäller "rasblandade äktenskap". California var 1948 den första delstaten att avskaffa förbudet mot äktenskap av folk från "olika raser". 1967 vara det 13 delstater som hade kvar sådana förbudslagar. Samma år avgjorde Högsta domstolen att lagarna inte var förenliga med landets konstitution.

Även Dagen skriver om nyheten (dock utan att berätta att ledamöterna i domstolen var oeniga).

Att kampen för HBT-rättigheter är viktig blev tydligt i helgen när bögar, lesbiska och transpersoner hade planerat en gayparad i S:t Petersburg, landets näst största stad. I flera månader verkade det som att paraden skulle bli tillåten men för några dagar sedan förbjöds den.

Från Dagens Nyheter.
Ännu en gång hindras ett hbtq-evenemang i Ryssland. Lördagens planerade Prideparad i S:t Petersburg förbjöds i förväg av staden. Ett 30-tal aktivister genomförde ändå en protestaktion, på eftermiddagen greps 22 av dem med bryska metoder.

Många är de Prideparader och hbtq-evenemang som har stoppats i Ryssland under åren. Men hösten 2009 lyckades gayrörelsen i S:t Petersburg för första gången i landets historia genomföra ett större arrangemang utan att hindras, International Festival of Queer Culture i S:t Petersburg....

Men nu tar det hela ett steg tillbaka. Trots att arrangörerna av Prideparaden i S:t Petersburg har lämnat in sex olika förslag på vilken väg man skulle kunna marschera genom staden beslöt stadsfullmäktige i S:t Petersburg att förbjuda genomförandet i onsdags.

Anledningen sägs vara att det pågår byggarbeten just där man föreslagit att Prideparaden ska ta sig fram eller att deltagarna skulle komma i närheten av en leksaksaffär. ”Och det kan hindra affärens normala verksamhet.” Arrangörerna Gayrussia har dessutom fått ta emot hot från flera extremnationalistiska organisationer.
Homofobers dåliga ursäkter för att säga nej till HBT-evenemang och reformer blir ibland ganska komiska. Ja, de där 30 människorna som gick förbi en leksaksaffär skulle verkligen störa affären. Extra pinsam blir deras argumentation eftersom de utan problem tillät en demonstration "för kärnfamiljen" samma dag.

Dagens Nyheter avslöjar att länder i Västeuropa som annars ofta är tydligt engagerade för gayparader i Östeuropa är betydligt tystare när det gäller hindrande av sådana demonstrationer i Ryssland.
Organisatörerna i S:t Petersburg har vänt sig till 13 EU-länder, Norge, USA, Kanada och Schweiz för att få stöd för sitt evenemang utan att någon har ställt upp.

– Europa har glömt bort debatten om mänskliga rättigheter i Ryssland. Olja och miljötillgångar är intressant men mänskliga rättigheter inte längre relevant, säger Nikolai Alexejev på gayrussia.ru.
Även Svenska Dagbladet skriver om nyheten.


Uppdatering 1
Nevertheless, three out of the seven judges were of the opinion that there was a violation of Article 14 (prohibition of discrimination) taken in conjunction with Article 8 (right for respect for private and family life) and that Austria had an obligation to introduce a registered partnership law before 1 January 2010.
Det här kan kanske inte tyckas vara så radikalt. Men det betyder som sagt att 3 av 7 ledamöter menade att det är en mänsklig rättighet för ett samkönat par att få ett juridiskt erkännande av sin relation genom äktenskap, partnerskap eller sambolag.

Av de 47 länder som är med i Europarådet är det bara 21 som har någon typ av juridiska lagar för samkönade relationer. Det betyder att om en fjärde ledamot i domstolen hållt med om att ett rättsligt erkännande av homorelationer är en mänsklig rättighet hade det varit en allvarlig kritik emot 26 av de 47 länderna som är med i Europarådet. Så nära var det alltså att det skulle bli ett radikalt domstolsbeslut som sedan hade kunnat användas i Italien, Grekland, Estland, Polen och andra länder som idag saknar den typen av lagar.

För övrigt var det en stadsdel i Los Angeles 1985 som blev först i världen med att införa någon typ av sambolag för samkönade par. 1988 blev Sverige första landet med en sambolag för homopar. Danmark var 1989 först med partnerskapslag och Nederländerna 2001 först med könsneutral äktenskapslag.

Det är alltså först de senaste 25 åren som processen startat i världen med lagar som juridiskt erkänner homorelationer. Att då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter var nära att kräva det som en mänsklig rättighet är trots allt en viktig framgång.

fredag 25 juni 2010

Kd ska för första gången vara med vid Stockholm Pride.

För första gången någonsin ska Kristdemokraterna arrangera ett seminarium vid Stockholm Pride. Det berättar Dagen. En del kanske är förvånade men det är inte jag. Jag bedömer att timingen tvärtom är rätt för kd att nu börja delta vid Pridefestivaler i Sverige.

Homorörelsen (senare HBT-rörelsen) och Kristdemokraterna har ofta varit i konlikt med varann. Orsaken är givetvis att kd (eller kds som de hette tidigare) hade en tydligt homofientlig politik fram till ca 1998. Partiet var emot i princip alla reformer för homosexuella och bisexuella, lagen mot diskriminering av homosexuella (1987), sambolagen för samkönade par (1988), partnerskapslagen (1995) etc.

Från ca 1998 tills idag har partiet varit mer ambivalent inom HBT-politiken. Man har varit för en del reformer för bögar och lesbiska som individer men det har varit tydligt att man haft svårt att respektera samkönade familjer. Partiets politik har varit tydligt heteronormativ. Det är orsaken till att man envist bekämpade förslaget om en könsneutral äktenskapslag men dessbättre förlorade kd.

Kristdemokraterna antog dock hösten 2009 en valplattform för partiet där de för första gången i något program erkänner att även samkönade par med barn är familjer. Man använder ordet regnbågsfamiljer.

Från valplattformen.
För att kunna ge stöd till familjen måste politiken omfatta alla typer av familjer: kärnfamiljer, ombildade familjer, familjer med ensamstående föräldrar, och regnbågsfamiljer.
Kristdemokraterna har 2009 sagt ja till att straffskärpningslagen vid hatbrott ska skydda transpersoner. När regeringsrätten samma år avgjorde att namnlagen ska vara könsneutral för vuxna personer accepterade kd det och förklarade att man inte vill förändra den nya policyn. För några dagar sedan gjorde kd en helomvändning och sa ja till närståendeadoptioner för samkönade par.

Det här betyder inte att partiet är HBT-vänligt. De är ännu emot flera viktiga reformer, en könsneutral äktenskapslag, övriga homoadoptioner förutom närståendeadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Göran Hägglunds och Socialdepartementets hantering av könstillhörighetslagen har varit oacceptabelt tafflig vilket är ett problem för många transsexuella.

Men kd:s politik har nu ändrats tillräckligt för att partiet ska kunna starta en seriös dialog med HBT-rörelsen vid Pridefestivaler. Jag skrev här på bloggen i maj i år att kd för första gången var med i en gayparad, Regnbågspromenaden i Göteborg. Om partiets avdelning i Stockholm planerar vara med i Prideparaden där i juli vet jag inte, men det är givetvis möjligt och vore positivt.

För övrigt har Tuve Skånberg, riksdagskandidat för kd, i en artikel i Dagen kritiserat partiets ja till närståendeadoptioner för samkönade par.
- Michael Anefur luftar sina privata åsikter i denna fråga. Han har använt sitt mandat för att göra ett eget utspel. Han har rätt att göra det. Men han har inte rätt att ändra partiets hållning i en fråga.

Tuve Skånberg menar att Anefur överskridit sina befogenheter som partiets talesperson.

- Han ska inte förespegla att hela partiet står bakom. Kristdemokraterna har ingalunda ändrat sin syn på familjepolitik om homoadoptioner....

Han säger att frågan om närståendeadoptioner i regnbågsfamiljer överhuvudtaget inte diskuterats.

- Den har inte varit uppe till diskussion eller beslut, varken i riksdagsgruppen, förtroenderådet eller rikstinget. Den här debatten har Anefur skött med enskilda människor.

Däremot tillstår Skånberg att Anefur redovisat för riksdagsgruppen sina svar på en enkät.

- Han läste upp ett utkast som riksdagsgruppen accepterade. Jag uppfattade inte att det var något kontroversiellt i det. Det vore alldeles bedrövligt om rikdagsgruppen hade accepterat samkönade adoptioner.
Som vanligt har Skånberg tydliga problem med konsekvensen i sin argumentering.

Han erkänner att Anefur läst upp partiets nya policy om närståendeadoptioner för riksdagsgruppen och fått den accepterad. Trots det låtsas han som att det är Anefurs privata åsikter. Som jag skrev tidigare har partiet i sin Valplattform skrivit att man även ska jobba för "regnbågsfamiljer" och att vara för närståendeadoptioner för samkönade par är en konsekvent följd av det.

Ännu mer komiskt blir Skånbergs resonemang om de strategiska konsekvenserna av den nya policyn.
Tuve Skånberg fruktar att Anefurs uttalanden om närståendeadoptioner kan skada partiet inför valet.

- Om våra väljare får höra att vi ändrat oss i en fråga som vi slogs om med näbbar och klor, kommer de att antingen välja sofflocket eller rösta på ett visst parti som jag inte säger namnet på. Det kan innebära att KD åker ut ur riksdagen på grund av det här.

Det parti vars namn Skånberg inte vill säga är nog Sverigedemokraterna. Det Skånberg är okunnig om, eller låtsas inte veta om, är att sd faktiskt sedan flera år är för närståendeadoptioner för samkönade par. Det visar om något hur extrem kd:s gamla policy var, den policy som Skånberg vill behålla.

Det största hotet mot att kd ska vara kvar i riksdagen är nog inte att partiet börjar få en humanistisk politik när det gäller barn i samkönade familjer. Problemet är sådana som Tuve Skånberg, Lennart Sacredeus och Anneli Enochson som får kd att verka vara ett parti för kristna extremister.

Jag önskar mina bloggbesökare Glad midsommar.


Uppdatering 1


Dagen skriver om en enkät bland präster i Svenska kyrkan om vilket parti de sympatiserar med. Det är Kyrkans tidning som gjort enkäten där 269 av 280 svarat. Kristdemokraterna och Miljöpartiet är de populäraste partierna med vardera 21,6 %, som trea hamnar Moderaterna med 18,6 %. Sverigedemokraterna får bara 1,5 %.

Från Kyrkans tidning.
Men i Kyrkans Tidnings undersökning är det framför allt manliga präster över 60 år som föredrar Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna får bara några enstaka röster, 1,5 procent av de svarande prästerna stöder partiet. Alla de fyra är manliga präster över 60 år.
De två "konservativa" partierna som är emot en könsneutral äktenskapslag får tillsammans 23,1 % bland prästerna i Svenska kyrkan, men det visar sig att stödet är störst bland äldre manliga präster. Och när man granskade namninsamlingen emot homovigslar i Svenska kyrkan för några år sedan avslöjades det också då att många av de präster som skrivit på listan var pensionerade präster. Det vore fel att helt kalla det en generationsfråga men det är mycket tydligt att yngre och medelålders präster i Svenska kyrkan oftare än äldre är homovänliga.

torsdag 24 juni 2010

Sverigedemokraterna i Karlstad vill förbjuda gayparad.

RFSL-Ungdom i Karlstad och föreningen BFree arrangerar årets Värmland Pride 10 juli . Men det är tydligen kontroversiellt att i Karlstad demonstrera för mänskliga rättigheter för HBT-personer.

Från en artikel 15 juni i Nya Wermlandstidningen.
Under helgen dödshotades ordföranden för RFSL:s ungdomsdistrikt i Värmland av en man som ville stoppa årets pridefestival i Karlstad. Hotet är polisanmält....

Årets pridefestival blir den tredje i ordningen. I fjol var det lugnt men 2008 greps ett tiotal personer av polisen efter bråk mellan två skilda politiska grupperingar, som själva inte deltog i paraden. Då hade paraden föregåtts av diskussioner på olika forum på nätet om att paraden skulle stoppas.
Det är tragiskt med den här typen av hot men det gör det bara ännu viktigare att så många som möjligt som kan vara med är i Karlstad 10 juli. Positivt är att ansvariga politiker i Karlstad kommun är tydliga både när det gäller stöd till Värmland Pride och fördömer hoten.
I år satsar man ännu hårdare på festivalen och stödet från kommunen är också större den här gången. Det kommer att pågå olika aktiviteter under hela dagen i samarbete med Uno, Ungdomens hus, där det blir föreläsningar, workshops och konserter.
Från en artikel idag i Nya Wermlandstidningen.
Nyligen dödshotades ordföranden för RFSL:s ungdomsdistrikt i Värmland, av en man som ville stoppa årets Pridefestival i Karlstad.

Det har fått kommunpolitikerna att reagera. I ett gemensamt uttalande tar företrädarna från alla sju partier i kommunstyrelsen avstånd från dödshoten.

– I Karlstads kommun ska alla känna sig välkomna oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion och sexuell läggning. Att med hot och våld sätta dessa grundläggande mänskliga rättigheter ur spel är oacceptabelt, skriver politikerna....

Öppenheten och toleransen måste värnas, säger kommunalrådet Lena Melesjö Windahl (S) till NWT.

– Jag hoppas också att alla som har möjlighet deltar i manifestationen, att visa att man inte tolererar hoten.
Men Sverigedemokraterna i Karlstad har en annan attityd tydligen.
– Vi tycker absolut inte om den här Pridefestivalen. Homosexualitet är ett avvikande beteende, som är emot min moral, säger fullmäktigeledamoten Erik Braunerhielm (SD)....

Men kommunfullmäktiges åttonde parti, Sverigedemokraterna, har på sin lokala hemsida pekat ut kampen mot Pridefestivalen i Karlstad som en prioriterad fråga under nästa mandatperiod. Partiet skriver att man vill ”sätta stopp för detta märkliga arrangemang med blottande människor, vars enda syfte är att visa upp sig offentligt.”

Erik Braunerhielm understryker dock att partiet inte ställer upp på våldshandlingar.

– Vi håller inte på med dödshot och sådana dumma saker, säger han.

Finns det risk att ni piskar upp en hotfull stämning, genom att gå till val på motståndet mot festivalen?

– Nu är vi ett litet parti, men det kan vara så, tyvärr. Men vi är inte för våld eller dödshot. Vi är för gamla för det, i alla fall jag, säger Erik Braunerhielm
Det är givetvis helt absurt och oacceptabelt att Sverigedemokraterna i Karlstad vill inskränka demonstrationsfriheten, en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. Erik Braunerhielms resonemang hade varit komiskt om det inte handlat om en så allvarlig fråga. Som om hans "privata moral" ska avgöra vad andra ska ägna sig åt eller demonstrera för.

Tack till Magnus för nyhetstipset. Om ni andra läser något som kan vara av intresse för den här bloggen är det kul om ni tipsar om det.

Uppdatering 1

Svenska Dagbladet avslöjar idag att flera kandidater för Sverigedemokraterna i kommun- och landstingsval är utländska medborgare. Trots att partiet vill förbjuda utländska medborgare att rösta och kandidera till den typen av politiska församlingar.

Givetvis har sd en poäng i att ett parti har rätt att följa ett regelverk även om man vill ändra det. Men för det första förstår jag inte varför det är viktigt att avskaffa rösträtten till kommun- och landstingsval för utländska medborgare (de ska ha bott några år i landet idag för att få rösträtt om de är från ett land utanför EU). Att kräva medborgarskap för att få rösta i riksdagsval kan motiveras med lojalitet mot ett land när man avgör bl.a. utrikes- och försvarspolitik. Men de argumenten gäller ju inte vid övriga val. Syftet tycks främst vara att försämra generellt för gruppen utländska medborgare.

Och indirekt säger Sverigedemokraterna med sitt förslag att deras egna lokala politiker som inte är svenska medborgare inte heller är lämpliga som kandidater. Annars hade ju partiet varit för att de skulle få behålla rätten att rösta och kandidera i de valen.

tisdag 22 juni 2010

Riksdagen har röstat ja till skollag som inte rangordnar diskriminering.

Idag har riksdagen röstat ja till en ny skollag. För första gången innehåller den inte någon rangordning av diskriminering utan är lika tydlig emot HBT-fientlighet, främlingsfientlighet etc. Den gamla skollagen är från 1985.

Regeringen lämnade propositionen (förslaget) Ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet i mars i år.

Från propositionen (sid 223).
I dagens reglering finns två områden uppräknade som särskilt ska beaktas av den som verkar inom skolan; att främja jämställdhet mellan könen samt att aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden....

Regeringen anser dock att en mer omfattande uppräkning av olika former av kränkande behandling är svår att göra helt uttömmande. En uppräkning kan leda till osäkerhet om andra beteenden är kränkande eller inte.
I den skollag som gällt hittills var alltså bara jämställdhet mellan könen och att motverka rasism explicit med, inget om HBT-fientlighet. I den nya lagen blir det istället ett konsekvent hänvisande till lagen mot diskriminering från 2009. En lag som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder.

Några delar av förslaget till ny skollag som har koppling till HBT.
Kapitel 1

....

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

....

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

....

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

....

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.
En annan del i nya skollagen är att det förtydligas att friskolor ska följa läroplaner och kursplaner.

Från propositionen (sid 240).
Som huvudregel ska alla skolor arbeta i enlighet med mål och riktlinjer i läroplan och kursplaner, vilket de flesta fristående skolor redan gör. För att samtidigt bevara ett utrymme för frihet och nytänkande föreslår regeringen också att det blir möjligt att i förordning medge vissa undantag från vad som annars gäller enligt lagen.
Det här kan vara viktigt för elever i religiösa friskolor. De är redan idag skyldiga att följa värderingarna i skollagen men nu förtydligas det att de även ska följa läroplanen och kursplaner, om det inte handlar om att de ska få undantag av pedagogiska orsaker. Men det är inte möjligt för religiösa friskolor att vägra elever saklig information om bl.a. homosexualitet och det blir ännu tydligare med den nya lagen.

När riksdagens utbildningsutskott 3 juni behandlade regeringsförslaget till en ny skollag var visserligen den röd-gröna oppositionen emot propositionen. Men deras kritik handlade om andra delar än om diskriminering och kränkande behandling. I princip är det enighet om att det inte ska vara någon rangordning av olika typer av diskriminering.

Miljöpartiet lämnade dock en reservation (alternativt förslag) om att HBT och jämställdhet borde vara med i kapitel 1 § 4 "Syftet med utbildningen inom skolväsendet".

Den borgerliga regeringens förslag är följande. (sid 19)
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Miljöpartiet skriver i sin reservation.
Respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar lyfts också fram, vilket är bra. Miljöpartiet anser dock att jämställdhets- och hbt-perspektiven saknas i formuleringarna.
Jag har ofta kritiserat sådana program och förslag som bara skriver explicit om kön och etnicitet och inte om HBT. Eftersom jag vill vara konsekvent är jag därför även emot att jämställdhet och HBT ska vara explicit med i "syftesparagrafen" och inte etnicitet etc. Även om det givetvis är bra i sig att Miljöpartiet är engagerade för HBT i skolan.

Den nya skollagen träder i kraft 1 augusti 2010.

Republikanerna i Texas vill förbjuda homorelationer.

När jag först läste Valplattformen för Texasrepublikanerna inför höstens kongressval så tvekade jag om dokumentet var äkta. Kanske det var någon liberal i USA som gjort en skicklig satir på hur ett knökhögerprogram skulle kunna vara. Budskapet var så extremt att jag letade fram hemsidan för Republikanerna i Texas och till sist hittade jag dokumentet där. Det var alltså sant.

Håll i er nu. Det här är alltså hämtat från valmanifestet från ett av de två stora partierna i USA. Som har egen majoritet i Texas kongress. Alltså en av de delstater i landet som har flest invånare. 2010.
The embodiment of the conservative dream in America is Texas. Throughout the world people dare to dream of freedom and opportunity. The Republican Party of Texas unequivocally defends that dream. We strive to preserve the freedom given to us by God, implemented by our Founding Fathers, and embodied in the Constitution.
Redan här i inledningen av programmet blir det tydligt att det är högerkristna som avgör politiken för Republikanerna i Texas. Men värre ska det bli.
Family and Defense of Marriage – We support the definition of marriage as a God–ordained, legal and moral commitment only between a natural man and a natural woman, which is the foundational unit of a healthy society, and we oppose the assault on marriage by judicial activists. We call on the President and Congress to take immediate action to defend the sanctity of marriage. We are resolute that Congress exercise authority under the United States Constitution, and pass legislation withholding jurisdiction from the Federal Courts in cases involving family law, especially any changes in the definition of marriage.

We further call on Congress to pass and the state legislatures to ratify a marriage amendment declaring that marriage in the United States shall consist of and be recognized only as the union of a natural man and a natural woman. Neither the United States nor any state shall recognize or grant to any unmarried person the legal rights or status of a spouse. We oppose the recognition of and granting of benefits to people who represent themselves as domestic partners without being legally married.... The primary family unit consists of those related by blood, heterosexual marriage, or adoption. The family is responsible for its own welfare, education, moral training, conduct, and property.

Family Values – We affirm that this section is a response to the attacks on traditional family values. These include wellfunded, vigorous political and judicial attempts by powerful organizations and branches of the government to force acceptance, affirmation and normalization of homosexual behavior upon school children, parents, educational institutions, businesses, employees, government bodies and religious institutions and charities. These aggressive, intolerant efforts marginalize as bigots anyone who dissents....

Marriage Licenses – We support legislation that would make it a felony to issue a marriage license to a same-sex couple and for any civil official to perform a marriage ceremony for such.

Homosexuality – We believe that the practice of homosexuality tears at the fabric of society, contributes to the breakdown of the family unit, and leads to the spread of dangerous, communicable diseases. Homosexual behavior is contrary to the fundamental, unchanging truths that have been ordained by God, recognized by our country’s founders, and shared by the majority of Texans.

Homosexuality must not be presented as an acceptable “alternative” lifestyle in our public education and policy, nor should “family” be redefined to include homosexual “couples.” We are opposed to any granting of special legal entitlements, refuse to recognize, or grant special privileges including, but not limited to: marriage between persons of the same sex (regardless of state of origin), custody of children by homosexuals, homosexual partner insurance or retirement benefits. We oppose any criminal or civil penalties against those who oppose homosexuality out of faith, conviction, or belief in traditional values.

Texas Sodomy Statutes – We oppose the legalization of sodomy. We demand that Congress exercise its authority granted by the U.S. Constitution to withhold jurisdiction from the federal courts from cases involving sodomy.
Republikanerna vill alltså att homorelationer återigen ska totalförbjudas i Texas. Delstaten var en av 13 (de flesta sydstater) som hade ett sådant förbud fram till 2003 då den federala Högsta domstolen förklarade att den typen av lagar är ogiltiga eftersom de är emot konstitutionen.

De vill göra utgivande av äktenskapslicenser till samkönade par till ett brott som kan ge fängelse. Och de sprider homofientlig retorik som borde vara ovärdigt ett parti 2010. Extra paradoxalt är att de låtsas jobba för frihet men vill förbjuda sånt som de själva ogillar. Även vad folk ska få lov att göra i sina egna privata hem. Snacka om förbudsparti.

Intressant är också deras snack om "naturliga män" och "naturliga kvinnor". Är de rädda för att transpersoner ska få gifta sig?

I ärlighetens namn ska det förtydligas att Republikanerna inte är lika extrema i alla delstater. Republikanerna i Texas är ökända för att vara den kanske mest homofientliga delen av partiet. Men i nästan alla andra sydstater och delstater i Mellanvästern har Republikanerna ungefär samma ideologi. Även om de oftast formulerar det något mindre hatiskt än i Texas. Sedan är det en annan falang i partiet som är något mindre extrem. En minoritet i partiet är närmast högerliberaler, bl.a. Arnold Schwarzenegger som är den ende politikern av betydelse i partiet som är för en könsneutral äktenskapslag.

Men det är tydligt att den extrema konservativa HBT-fientliga falangen idag är i majoritet i partiet även på riksnivå. Förhoppningsvis behåller Demokraterna sin majoritet i kongressen även efter valet i november. Annars är det risk att det blir reformstopp för förbättringar för bögar, lesbiska och transpersoner i USA.

måndag 21 juni 2010

Kristdemokraterna helomvänder och säger ja till närståendeadoptioner för homopar.

Kristdemokraterna gör en helomvändning när det gäller närståendeadoptioner för samkönade par. Det berättar Michael Anefur, riksdagsledamot för partiet. Jag kontaktade partiet för några veckor sedan om de ännu är emot reformen. Eller om de bytt åsikt. Anefur svarar följande.
Det är viktigt att barn får växa upp i trygga miljöer. Kristdemokraternas utgångspunkt är att en adoption så långt det går ska efterlikna biologin. Vi tror att ett barn behöver både en mamma och en pappa. Eftersom en adoption innebär ett definitivt juridiskt åtskiljande från såväl de biologiska föräldrarna som andra anhöriga måste också det vägas in i bedömningen. Man kan också fundera över om adoption ska tillåtas när den andra föräldern fortfarande är i livet. Om man vänder på resonemanget kan man fråga sig om det ska vara möjligt att avsäga sig sitt föräldraskap. Om det ska vara möjligt, under vilka förutsättningar? Ska mor- och farföräldrar kunna förlora sitt barnbarn med arvsrätt och så vidare.

Det Kristdemokraterna vill påvisa är att adoptionsfrågan inte är så enkel som den ibland framställs vara.

Närståendeadoptioner handlar om barn som redan växer upp i en befintlig familjekonstellation. Kristdemokraterna anser att den förälder som redan lever med barnet ska kunna prövas för adoption oavsett sexuell läggning. Sexuell läggning kan inte i sig vara ett hinder för närståendeadoption i de fall där barnen defacto redan lever i familjen med den konstellationen.

Barnets bästa ska alltid sättas först. Att det efterlevs är det viktigaste för oss.

Med vänlig hälsning,

Michael Anefur
Det är positivt att Kristdemokraterna nu byter åsikt om närståendeadoptioner. Även om de egentligen borde gjort det tidigare. T.o.m Sverigedemokraterna som i övrigt är emot homoadoptioner har i flera år varit för närståendeadoptioner för samkönade par. Samma åsikt har Kristdemokratiska ungdomsförbundet (Kdu).

I svaret resonerar Anefur om möjliga problem med närståendeadoptioner. Men de gäller ju generellt, både för samkönade och olikkönade par. Givetvis kan Kristdemokraterna vara negativa till närståendeadoptioner av de orsakerna men då bör de vara för ett avskaffande av reformen även för olikkönade par. Eller så menar partiet att det är bra för vissa barn, och då bör det gälla även för samkönade par. Och det är det senare alternativet som partiet nu valt vilket är klokt.

Förändringen av Kristdemokraternas familjepolitik startade egentligen redan för ca ett år sedan då en arbetsgrupp i partiet föreslog att man tydligt skulle jobba även för andra typer av familjer än kärnfamiljen.

Kristdemokraterna antog sedan 30 oktober en valplattform för partiet. För första gången i något program så erkänner man där att även samkönade par med barn är familjer. Man använder ordet regnbågsfamiljer.

Från valplattformen.

För att kunna ge stöd till familjen måste politiken omfatta alla typer av familjer: kärnfamiljer, ombildade familjer, familjer med ensamstående föräldrar, och regnbågsfamiljer.


Tidningen Kristdemokraten har en artikel om debatten på kd-mötet. Partistyrelsen hade lämnat förslag om att erkänna olika typer av familjer och intressant nog placerade de kärnfamiljer sist bland dem. Kd-politiker från Stockholms stad yrkade på att ordet istället skulle vara först i meningen. Men tydligen var det ingen som ifrågasatte att partiet bör ha en politik även för homofamiljer. Det här visar på en tydlig förändring inom partiet.

Är jag förvånad att partiet nu vänder? Både ja och nej. Det har varit tydligt senaste året att partiets politiker i princip slutat argumentera emot när jag kritiserat dem för att vara emot närståendeadoptioner för samkönade par. Men det har även varit tecken på att det ännu är kontroversiellt i delar av partiet att säga ja till reformen. Jag hade nog förväntat mig att de skulle byta från "nej" (och att vara för ett avskaffande av reformen) till "möjligen". Att det nu blir ett tydligt ja förbättrar deras chans att få någon trovärdighet när de argumenterar emot "politisk styrning" av familjer.

Men det här betyder givetvis inte att partiet blir HBT-vänligt. Kd är ännu emot övriga homoadoptioner och de är emot inseminationer för lesbiska kvinnor. De vill avskaffa de reformerna. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. I äktenskapsdebatten är det ännu många i partiet som menar att samkönade par inte är värda att ingå borgerliga äktenskap.

Däremot är det ett tecken på att nästan alla partier i Sverige förändras positivt inom HBT-politiken. Kd distanserar sig något från Sverigedemokraterna som är det parti av betydelse i Sverige som har den sämsta HBT-politiken.

Poäng för partiernas HBT-åsikter juni 2010. (maxpoäng är 16)

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna +1 till 8p
Sverigedemokraterna 4p

Uppdatering 1

Dagen skriver idag om Kristdemokraternas ja till närståendeadoptioner för samkönade par, förmodligen har tidningen fått reda på det genom mitt HBT-nyhetsbrev som jag skickat de senaste dagarna.

Muslimska socialdemokrater inte intresserade bekämpa homofientlighet.

I förra bloggposten skrev jag om att alla muslimska samfund är homofientliga. Även kristen homofientlighet orsakar ofta problem även om bl.a. Svenska kyrkan blivit homovänligt de senaste åren. I Polen är situationen betydligt värre. Igår var det presidentval där.

Dagens Nyheter berättar att Bronislaw Komorowski från liberal-konservativa PO fått ca 41 % av rösterna och Jaroslaw Kaczynski från konservativa PiS ca 36 %. Det betyder att det blir en andra valomgång 4 juli eftersom ingen av dem fick fler än 50 % av rösterna.

Ibland kallas Komorowski och hans parti DO för liberaler i svensk media. Partiet är dock bara liberalt inom den ekonomiska politiken, socialt är de konservativa och emot varje juridiskt erkännande av samkönade relationer typ partnerskapslag. Partiets ordförande Donald Tusk som är Polens statsminister har offentligt sagt att han är emot gayparader men att "det tyvärr inte är konstitutionellt möjligt att förbjuda dem". Att han och partiet ibland kallas "liberaler" är nog för att konservtiva PiS är ännu värre och försökt förbjuda gayparader och även spridit homofientlig propaganda.

Alla partier i parlamentet i Polen är homofientliga förutom socialdemokratiska SLD som är för en partnerskapslag för samkönade par. SLD är landets tredje största parti efter DO och PiS.

Andra artiklar om presidentvalet i Polen.

SvD Sds1 Sds2

17 juni publicerade föreningen Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater Manifest för muslimska socialdemokrater. Föreningen har de senaste åren bjudit in även muslimer. Inget fel i sig givetvis. Det är bra om folk från olika religioner möts för att resonera om tolerans och mänskliga rättigheter. Men om man jämför föreningens Manifest för kristen vänster med Manifest för muslimska socialdemokrater blir det återigen tydligt att föreningen ägnar sig åt ett hyckleri.

I Manifest för kristen vänster är man mycket tydligt homovänlig, vilket givetvis är positivt.
Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. ....

Vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. All kärlek är bra kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra....

Kristen höger.... har en exkluderande syn på kärlek och familj, en förlegad uppfattning om könsroller som begränsar både kvinnor och män.

Manifest för muslimska socialdemokrater är däremot otydligare när det gäller HBT-rättigheter.
Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.

Vi anser att alla människor ska ha frihet att välja sitt eget liv och rätt till sin religiösa övertygelse och praktik, i enlighet med våra demokratiskt beslutade lagar. Det är bara i respekten för varandras livsval som vi kan få en riktig känsla av frihet och rättfärdighet i samhället.

Vi vill se ett öppet samhällsklimat där man inte ser det annorlunda som ett hot utan tar olika livsstilar och normer på allvar och ser möjligheterna.
De muslimska socialdemokraterna har nästan kopierat en del från Manifest för kristen vänster förutom vissa omformuleringar. Det är bara en sak som är annorlunda till innehållet, de muslimska socialdemokraterna var inte intresserade av att sexuell läggning explicit skulle vara med i texten. Och det är avslöjande. När läste du senast någon muslimsk socialdemokratisk politik offentligt argumentera för att muslimska samfund ska välsigna och viga samkönade par?

Det blir tydligt att de muslimska socialdemokrater som är ansvariga för manifestet (som för övrigt godkänts av Broderskapsrörelsens styrelse) snackar fint om att respektera att folk är annorlunda (vilket är positivt givetvis) men att de inte konkret vill bekämpa homofientlighet.

RFSL tiger ofta om muslimsk homofientlighet.

11 maj i år skickade jag ett mail till HBT-föreningen RFSL:s förbundsstyrelse med bl.a. följande innehåll.
Jag vill meddela att jag på min blogg Helds HBT-nyheter publicerat en ny bloggpost med kritik mot bl.a. RFSL och delar av övrig HBT-rörelse.

Jag publicerar delar av den sist i det här mailet. Här är länken till bloggposten i sin helhet.

Hade HBT-rörelsen hyllat naken Muhammed med halvstånd?

"Ibland har jag resonerat hur reaktionen blivit om man bytt ut Jesus mot profeten Muhammed inom islam. Muhammed är naken på bilden och har nästan halvstånd. Någon annan man placerar sin hand sensuellt runt Muhammeds midja. Hade HBT-rörelsen då också publicerat bilderna i sina tidningar, Kom Ut, Qx etc.? Och hade de även då kallat folk som protesterat för att vara intoleranta och homofober? Hade Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand etc. hyllat att man med bilden erkänt homosexuella muslimer? Hade statliga museer och konsthallar visat bilden av Muhammed med halvstånd som en del av dem visade bilden av Jesus med halvstånd?

För varför ska vi behandla muslimer annorlunda än kristna? Det är ungefär som att säga att muslimer är barbariska och primitiva som barn att man inte kan förvänta sig sansade reaktioner från dem när de blir "provocerade". Kristna är däremot vuxna som kan hantera även "provokationer". Det om något är rasistiskt emot muslimer....

Men det är också dags att HBT-rörelsen, politiker, media etc. slutar tiga om problemen inom delar av den muslimska gruppen.....

Tyvärr har RFSL ofta tigit i debatten om muslimsk homofientlighet. Det är i princip bara när Unga muslimer bjöd in en homohatare som gäst som RFSL var tydligt sin kritik. Annat är det i Norge där både HBT-rörelsen, och liberala och socialistiska partier, varit mycket tydliga i sin kritik mot homohatande muslimer och även kritiserat islamofobi."
Sedan dröjde det drygt en månad innan Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL, 17 juni svarade.
Hej,
ursäkta att jag inte hunnit svara tidigare. Jag har nu också sett dig följa läget för Elisabeth Ohlson Wallins bilder på Världskulturmuseet, så det här är ju en ständigt aktuell fråga. Jag vet dock inte om jag håller med dig om att RFSL är otydliga när det gäller "muslimsk homofientlighet". Kan du exemplifiera?

Hälsar,
Ulrika
Samma dag mailade jag följande till Ulrika Westerlund (jag skickade även en kopia till övriga ledamöter i RFSL:s förbundsstyrelse).
Hej Ulrika.

Eftersom det är drygt en månad sedan jag mailade ska jag inte leta fram länkar till allt jag skriver om i det här mailet. Jag vill även reservera mig för att jag givetvis inte har 100 % koll på någon förening. Men det är det totala mönstret som är avgörande.

1. RFSL har aldrig skickat några pressmeddelanden och tydliggjort att alla muslimska samfund i Sverige (och andra länder) är homofientliga (att homorelationer är "synd") Även många kristna och en del judiska samfund är homofientliga men där är även många homovänliga samfund och samfund som i alla fall startat en seriös debatt om att acceptera samkönade relationer.

Om du inte håller med om det jag skriver var då vänlig berätta vilka muslimska samfund som välsignar samkönade relationer. Jag har talat med fyra islamologer på ett möte i Malmö förra hösten så hittar du sådan info ska jag skicka den även till dem.

2. RFSL har inte haft några seminarium vid Stockholm Pride om muslimsk homofientlighet, däremot har ni ofta arrangerat debatter om kristen homofientlighet. Absurt nog arrangerade RFSL istället ett seminarium för något år sedan med titeln (ungefär) "islamofobi i HBT-gruppen". Inget fel i sig att debattera det men problemet med homofientliga muslimer är mångdubbelt värre än islamofoba HBT-personer. Även om det senare för den skull inte ska bagatelliseras. Men tyvärr används ofta islamofobi felaktigt.

Den som säger att Västeuropa har kommit längre än de muslimska länderna i Mellanöstern när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBT-rättigheter, individens frihet etc. blir ibland kallad för "kulturrasist" och islamofob trots att det faktiskt är FAKTA. Det betyder sedan givetvis inte att Västeuropa saknar allvarliga problem inom de här områdena.

Och tyvärr är det tydligen en rädsla bland många inom RFSL att inte våga kritisera folk från andra minoritetsgrupper "jag vill inte vara främlingsfientlig etc.". Men det är inte främlingsfientligt att vara lika tydlig mot muslimsk homofientlighet som kristen. Tvärtom är det förolämpande mot gruppen muslimer att låtsas de inte kan ansvara för vad de gör och att man bara ska kritisera kristna.

3. När det var debatt om filmen Sämre än djur skrev du saker som lätt tolkas som att du försöker bagatellisera homohatet som är betydligt vanligare i muslimska länder i Mellanöstern (och i vissa invandrartäta förorter i Sverige) än bland befolkningen generellt i Sverige.

http://www.qx.se/samhalle/11780/debatt-om-hbtpersoner-utsatta-for-hedersfortryck-

"Ulrika Westerlund tyckte att det även är viktigt att lyfta fram att många hbt-personer delar de erfarenheter som kommer fram i filmen oavsett bakgrund. Hon menar att homofobin också finns i Sverige och att det personerna i filmen berättar påminner om det som hon själv och hennes vänner har upplevt från sina egna familjer. Men påpekar att hon för den sakens skull inte menar att förtrycket ser exakt likadant ut, eller att det inte finns hedersrelaterade problem."

Jag kollade filmen och har snackat med hundratals etniskt svenska HBT-personer. Nästan ingen har de senaste åren varit i närheten av det som de två i filmen varit med om. Att låtsas som att homohatet är jämnt fördelat mellan olika kulturer är fegt och fel. Återigen, det betyder inte att etniska svenskar aldrig är homofober eller att alla som bor i Rinkeby eller Rosengård hatar HBT-personer men man ska kunna erkänna att problemen är värre på vissa ställen än andra. Annars blir det ju lika fånigt som att säga att folk i Småland generellt är lika HBT-vänliga som i Stockholm. Även det är fel. Men med många individuella variationer.

Dåvarande ordföranden i RFSL Sören Juvas kritiserade också filmen vilket jag menar var absurt. Ingen från RFSL hade nog kritiserat den om det bara varit två kristna HBT-personer med i filmen.

Det är nog möjligt att hitta fler exempel men det får räcka eftersom jag ska göra några ärenden på stan om en stund.

Jag är engagerad emot varje typ av intolerans och kritiserar ofta Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet på min blogg Helds HBT-nyheter. (kan tipsa om att jag skriver nyheter där nästan varje dag) Men det är möjligt att föra två debatter samtidigt. Både främlingsfientlighet och muslimsk homofientlighet ska bekämpas. Jag följer debatten även i andra länder och det verkar som att norska LLH har mer kurage att även debattera homofientlighet bland muslimer och folk med invandrarursprung. Utan att för den skulle generalisera om grupperna.

Mvh

Bengt
Ännu har varken Ulrika Westerlund eller någon annan från förbundsstyrelsen besvarat mitt senaste mail. Kanske för att de vet att jag har rätt i sak men att det bland vissa är "kontroversiellt" att förtydliga att alla muslimska samfund är homofientliga.

Men problemet måste väl vara intoleransen från de muslimska samfunden och inte att någon berättar om intoleransen. Om vi inte debatterar ett problem hur ska vi då kunna lösa det?

Och hade det varit så att jag haft fel när jag skriver att alla muslimska samfund är homofientliga vore det möjligt för någon från RFSL:s förbundstyrelse att maila om något muslimskt samfund (i Sverige eller annat land) som välsignar samkönade relationer och har debatt om att viga homopar. Ingen av dem har gjort det. Även det är kanske avslöjande.

fredag 18 juni 2010

HBT-kultur. Tips om 10 bra böcker om bögar.

2001 gjorde jag en sammanställning av några av de böcker som då var mina favoriter bland de som har homotema. Gemensamt för dem är att de handlar om män som är homosexuella eller bisexuella.

Jag vill passa på att förtydliga en sak. När jag skriver om politiska nyheter försöker jag få nyhetsrapporteringen så könsneutral som möjligt. Och att transpersoner inte bara ska bli ett alibi för att använda ordet HBT.

Även HBT-kulturen är en del av Sverige med dess patriarkala strukturer. Inbilla er inte något annat. Varför tror ni att man ofta använder lättklädda män i reklam för arrangemang som vänder sig till både bögar och lesbiska? Som bloggare är det viktigt att vara medveten om de strukturerna när man gör ett urval av nyheter. Det betyder inte att man ska göra någon kvotering. Men att man ska kritiskt granska även strukturerna inom HBT-rörelsen.

Men när jag skriver recensioner om kultur vill jag vara tydlig med en sak. Jag, och en del andra homosexuella och bisexuella män, prioriterar böcker, filmer etc. med bögar. Av den enkla orsaken att vi lättast identifierar oss med den typen av kultur. Av samma orsak är det en del homosexuella och bisexuella kvinnor som prioriterar böcker, filmer etc. med lesbiska kvinnor.

När det gäller kulturdelen på min blogg och mina recensioner har jag ett bögperspektiv. Det vore hycklande att låtsas som något annat. Och om jag ska vara ärlig har jag rätt att vara subjektiv.

Men när jag sagt det hoppas jag att ni kanske hittar något boktips som verkar intressant. Oavsett om ni är man, kvinna eller identifierar er som något annat. Och oavsett om ni är homo, bi eller hetero.

Änglaskuggor - Ronnie Busk
Om några killar som rymmer från en ungdomsvårdsansstalt.

Tårar för Alexander - Björn Collarp
Historien om två killar som möts i början av 1980-talet innehåller ganska mycket sex.

Dansa på min grav - Aidan Chambers
Historien om två tonårsbögar handlar om kärlek och besvikelse.

Finnas till, Nejliksmussland och Sodomsåpplet (trilogi) - Bengt Martin
Om Joakim som lever i det homofoba 1940-talet men trots det hittar män att älska.

Fångarna med rosa triangel - Heinz Hegger
Om en homosexuell fånge från Österrike i ett tyskt koncentrationsläger på 1940-talet.

Passionsspelet - Jonas Gardell
Kärleksberättelse med humor och en del referenser till kristendomen.

Spelar roll - Hans Olsson
Ungdomsroman om killen som är favorit bland tjejer men egentligen gillar killar.

Flammor i snö - Ingvar Amjörnsen
Norsk ungdomsdeckare med gaytema.

Om bara solen ville dansa - Tore Fretheim
En algerisk kille som är "illegal" flykting och en norsk kille inleder en relation i Oslo.

Min bror och hans bror - Håkan Lindqvist
Fin berättelse om en kille som i efterhand får reda på att hans bror som dog för 15 år sedan egentligen var bög.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Borgerliga regeringens HBT-politik förtjänar både beröm och kritik.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) skriver idag i en debattartikel på Newsmill om vad den borgerliga regeringen gjort inom HBT-politiken de senaste åren. Newsmill har där placerat rubriken "Därför är Alliansen det första HBT-vänliga regeringsalternativet" trots att Sabuni aldrig skriver något sådant i sin artikel. Det här är inte första gången Newsmill tyvärr hittar på egna kontroversiella rubriker för att få fler läsare.

Ni kan annars förvänta er att en del borgerliga politiker fram till riksdagsvalet i höst argumenterar för att alliansen gjort allt som varit möjligt inom HBT-politiken de senaste åren medan en del röd-gröna politiker säger de nästan inte klarat genomföra något. Sanningen är som vanligt mer komplicerad.

Jag bedömer att reformtempot varit ungefär detsamma inom HBT-politiken de senaste fyra åren som när det tidigare var socialdemokratiska regeringar. D.v.s. man har genomfört flera centrala reformer men ibland har arbetet varit för långsamt och vissa viktiga saker har inte blivit genomförda.

Vilket av de politiska blocken har då den mest HBT-vänliga politiken inför de närmaste åren då? När det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella menar jag att det i princip kvittar om det blir borgerlig eller röd-grön majoritet i höst. Alla centrala juridiska reformer är redan genomförda och håller på att genomföras. Det betyder att kd inte kan orsaka nya problem även om partiet ännu är emot vissa viktiga homoreformer.

När det gäller transpolitiken är däremot det röd-gröna alternativet något bättre än alliansen som situationen är idag. Orsaken är att Moderaterna och Kristdemokraterna ännu tvekar om flera centrala reformer, bl.a. förändringar av lagen om "könsbyten". Sedan vet vi givetvis inte om en eventuell röd-grön regering radikalt skulle förändra könstillhörighetslagen, Socialdemokraterna har som parti ännu inte sagt ja till att avskaffa sterilitetskravet. Men att m och kd är de partier som är sämst bland riksdagspartierna när det gäller den typen av reformer är tydligt.

Nu har HBT-vänliga politiker i alliansen några månader att lobba för att transpolitiken ska bli bättre från regeringens sida och att det ska bli en del av ett borgerligt valmanifest och av alliansrapporter inför Stockholm Pride. Transpersoner förtjänar det.

Insändare om att ca 80 länder har förbud mot homorelationer.

Sydsvenska Dagbladet publicerar idag min insändare om HBT-rättigheter internationellt. Jag redovisar där bl.a hur svår situationen är för HBT-personer i många länder och argumenterar för att även Kristdemokraterna ska säga ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Insändaren är med i papperstidningen (B-delen sid 16).

Det gäller mänskliga rättigheter

Homosexuella, bisexuella och transpersoner är förföljda i många länder. Värst är situationen i 8 muslimska länder som har dödsstraff för homorelationer. Annars är majoriteten av de ca 80 länder som har totalförbud för samkönade relationer kristna, de flesta av dem i Afrika. Generellt är situationen bättre i Europa men även här har vi allvarliga problem. Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Makedonien och delar av Ryssland förbjuder gayparader och demonstrationer för HBT-personers mänskliga rättigheter. Vitryssland, Serbien, Bosnien och Turkiet förbjuder homosexuella och bisexuella att göra värnplikten och jobba i försvaret.

De två EU-länderna Grekland och Bulgarien har delvis olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade sexbrott. Trots att det är helt oförenligt med EU:s policy om icke-diskriminering. Två andra länder, Irland och Litauen, följer inte heller policyn i unionen när de förbjuder transsexuella att juridiskt byta kön. Ett sådant förbud har även Albanien.

Den borgerliga regeringen var hösten 2006 först i världen att ha med HBT i en regeringsförklaring, det handlade om situationen för HBT-personer i länder med förföljelse. Flera ministrar har besökt gayparader i andra länder. Men inför nästa mandatperiod bör ambitionen höjas. En viktig del är att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Moderaterna sa i maj i år ja till en sådan konvention, sedan tidigare är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för reformen. Av riksdagspartierna är det bara Kristdemokraterna som ännu tvekar.

Det är nu viktigt att även kd accepterar att det är logiskt att ha som mål en HBT-konvention när FN redan har konventioner mot diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och funktionshinder. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter!

Bengt Held, liberal
Malmö

torsdag 17 juni 2010

Göran Hägglund (kd) försöker smita från sitt ansvar.

Igår skrev jag här på bloggen om den svåra situationen för många transsexuella. Nuvarande diskriminerande och föråldrade könstillhörighetslag orsakar många av problemen. Det handlar alltså inte om att staten inte gör tillräckligt för att skydda transexuella, det är staten själv som diskriminerar och försvårar för gruppen.

Amanda Brihed är en av dem som blivit drabbad och skrev om det i en debattartikel i Aftonbladet. Idag svarar socialminister Göran Hägglund (kd) i samma tidning. Tyvärr försöker han smita ifrån sitt eget och sitt partis ansvar för situationen.

Från hans debattartikel.
Transsexuella är en grupp som inte alltid fått, eller får, värdig vård och ett respektfullt bemötande. Fördomar mot transpersoner är utbredda och okunskapen är stor. Vi vet att den psykiska ohälsan är ett stort problem hos många transsexuella personer, i synnerhet bland dem som inte får behandling. Utsattheten är stor och självmordsbenägenheten är mycket hög.

Gruppen transpersoner är inte så stor, men för denna grupp är de lagar och regler som finns på det här området naturligtvis av helt central – ja, livsavgörande – betydelse. Och Amanda Brihed och jag är överens om att könstill­hörighetslagen behöver moderniseras.

Lagen, som trädde i kraft 1973, innehåller delar som inte är anpassade efter samhällsutvecklingen eller i enlighet med ny kunskap på området.
Det börjar ju bra. Argumenteringen från Hägglund skulle kunna vara hämtat från något RFSL-program. Men sedan börjar problemen för socialministern.
Den utredning som lämnade förslag på en ny könstillhörighetslag har fått mycket kritik, inte minst från de transsexuellas egna organisationer. Utredningen innehåller förslag som jag känner stor tveksamhet inför. Kring en del av förslagen råder också mycket stark oenighet bland remissinstanserna. Mot bakgrund av detta har det varit svårt att driva frågorna framåt utifrån utredningen.
Det är sant att könstillhörighetsutredningen från 2007 innehåller ett absurt krav, att sterilitetskravet ska avskaffas och att ett kastrationskrav istället ska införas. Från tvångssterilisering till tvångskastrering alltså. Men många av de andra förslagen i utredningen var progressiva och de remissinstanser som kommenterade de delarna var ense om att förändringarna är positiva. Bl.a. att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Trots det har både Moderaterna och Kristdemokraterna vägrat att ens säga ja till de här självklara reformerna. Det är inte acceptabelt.
På Socialstyrelsen pågår nu ett arbete som berör bemötande och vård för transsexuella personer. Även lagstiftningsfrågor kommer att beröras i den rapport som kommer att presenteras inom kort.

Jag har medvetet valt att avvakta med att lägga fram förslag på området i avvaktan på denna rapport och ser fram emot att ta del av Socialstyrelsens tankar och förslag på området.
Visst håller nu Socialstyrelsen på att förbereda förslag till förändringar av könstillhörighetslagen. De ska publicera sin rapport 30 juni i år. Förhoppningsvis blir förslaget bättre än det från 2007.

Men förvänta er inte att Moderaterna och Kristdemokraterna skaffar sig några åsikter i sommar för den skull. Förslaget från Socialstyrelsen ska remissbehandlas och ni kan nog vara säkra på att m och kd vill "avvakta" remissrundan innan de skaffar sig någon officiell policy. Trots att ett annat förslag om en ny könstillhörighetslag varit ute på en remissrunda 2007.

Folkpartisten Per Pettersson skriver på sin blogg bl.a. följande som kommentar till Hägglunds debattartikel.
Kristdemokraterna skulle som parti aldrig kunna acceptera att deras partiledare var drivande i att göra lagstiftningen rörande könstillhörighet mer liberal och modern.

Som kristdemokrat måste han också ta hänsyn till just de grupper som inte vill ha förändring, då dessa utgör en stor del av väljarbasen för KD. Det blir därför omöjligt för honom att driva frågorna, oavsett riktning.
Min kommentar till det är att Per Pettersson både har rätt och fel. Det är sant att Kristdemokraterna är det konservativaste partiet i riksdagen när det gäller könsroller. När den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting skulle lämna ett remissvar till könstillhörighetsutredningen skrev kd ett särskilt yttrande om att de inte höll med m, c och fp om att transsexuella bör få spara könsceller för att kunna bli biologiska föräldrar efter "könsbytesoperationen". En del kd-politiker har säkert problem med att acceptera att transsexuella ska få byta kön juridiskt utan vare sig sterilisering eller operation.

Men när Region Skåne lämnade sitt remissvar var det politisk enighet om att inte ha några invändningar mot sparande av könsceller. Även kd, och förvånande nog Sverigedemokraterna, i Region Skåne accepterade det. Och när riksdagsledamoten Michael Anefur var med i en radiodebatt om förslaget från Vänsterpartiets partistyrelse om införande av ett tredje juridiskt kön argumenterade han inte emot utan var försiktigt positiv.

Och när det gäller många andra delar borde förslagen egentligen inte vara kontroversiella för kd bl.a. att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Generellt är det också tydligt när jag haft kontakt med kd-politiker att reformer för transpersoner sällan är lika kontroversiella som en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner.