onsdag 27 november 2013

Kommer Tyskland jämställa sin adoptionslag?


Tyskland har fått en ny regering. En koalition mellan kristdemokratiska CDU-CSU och socialdemokratiska SPD (dock ska regeringsförklaringen först godkännas i en medlemsomröstning inom SPD annars kommer inte det partiet att medverka). Att det varit hårda förhandlingar inom många områden lär nog ingen av de ansvariga politikerna förneka. Ett sådant område är HBT-politiken.

Socialdemokratiska SPD vill införa en könsneutral äktenskapslag, jämställa lagarna för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner (idag kan homopar bara närståendeadoptera), tillåta lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker, ändra den tyska författningen så att dess diskrimineringsförbud även explicit har med sexuell identitet (vilket inom tysk juridik betraktas omfatta både sexuell läggning och könsidentitet), utreda lagen om kraven för transsexuellas juridiska könsbyten. Allt det där är CDU-CSU emot, ibland tydligt ideologiskt, ibland med motiveringen att det är "onödigt".

Det CDU-CSU och SPD är ense om är att Tyskland fortsatt ska bekämpa homofobi och transfobi som en del av landets aktionsplan emot rasism och annan intolerans. Att utveckla Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (en stiftelse till minne av gayaktivisten Hirschfeld) och att Tyskland internationellt ska jobba för bl.a. att alla länder som idag förbjuder samkönade relationer ska avskaffa sådana lagar och fördöma den typ av lagar som Ryssland infört.

Men det intressanta när man går igenom en regeringsförklaring är vad en flerpartiregering är oense om. Från regeringsförklaringen (sid 105)
Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partners chaften Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Mensch en auf Grund ihrer sexuellen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Rechtliche Regelun-gen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption zügig umsetzen.....Die durch die Änderung des Personenstandrechts für intersexuelle Menschen erzielten Verbesserungen werden wir evaluieren und gegebenenfalls ausbauen und die besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehme.
På svenska blir det ungefär att även samkönade par upprätthåller (genom sina relationer) värden som är viktiga för samhället, att all diskriminering av homopar och människor p.g.a. deras "sexuella identitet" (sexuell läggning och könsidentitet) ska försvinna. Att förändringar när det gäller personliga rättigheter för intersexuella (Tyskland har som första land i Europa tillåtit intersexuella att tillhöra ett tredje juridiskt kön) ska "utvecklas" och att situaionen för transexuella och intersexuella ska tas i beaktande.

Det här är givetvis diplomatiskt avvägda formuleringar. Representanter från CDU-CSU avvisar att de genom formuleringarna sagt ja till en jämställd adoptionslag. Men det som är intressant är att SPD fått igenom en princippolicy att samkönade och olikkönade par ska behandlas lika juridiskt. Sedan kommer CDU trixa för att det inte ska bli verklighet.

Men om 10 år kommer Tyskland (precis som Storbritannien och Frankrike) ha en könsneutral äktenskapslag där adoptionslagen är jämställd för samkönade och olikkönade par. Vad det handlar om är hur länge tyska kristdemokrater kan blockera de reformerna.


måndag 25 november 2013

Alliansen är oense om 10 HBT-reformer.

Dagens nyheter har idag en genomgång av sju områden där det råder tydlig oenighet inom Alliansen och den borgerliga regeringen. Jag förstår att en sådan artikel inte kan vara heltäckande men låt mig komplettera med den splittring som finns inom Alliansen inom HBT-politiken.

Inom politiken generellt är s, mp och v (om man nu kan kalla de för ett "block") mer oense än de borgerliga partierna. Men inom just HBT-politiken är det tvärtom. Alliansen är oense om 10 centrala HBT-reformer medan s, mp och v är splittrade när det gäller 2 av dem.

1. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.

M, fp och c för medan kd är emot.

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.
En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

2. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

M, c och kd emot medan fp tvekar.

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Sydafrika och Nepal tillåter ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har avgjort att ett tredje juridiskt kön ska tillåtas som identfikation på vissa dokument (som pass) men har inte infört reformen i sin helhet i samhället.

Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Fp och c är för medan m och kd tvekar.

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud när den lämnade sin rapport 2008. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

4. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Fp, c och kd är för medan m tvekar.

Fakta:.Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Sommaren 2012 beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta en fjärde utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering. Den ska redovisa sina resultat senast 1 november 2013.

5. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Fp och c är för medan m och kd tvekar.

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

6. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Fp, c och kd är för medan m tvekar.

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland, och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

7. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

M, fp och c är för medan kd är emot.

Fakta: Idag råder har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem.

8. Att Sverige har en könsneutral äktenskapslag.

M, fp och c är för den medan kd vill avskaffa den och ersätta den med en könsneutral "samlevnadslag",

9. Att Sverige har en jämlik lag för samkönade och olikönade par när det gäller adoptioner.

M, fp och c är för medan kd vill att homopar avskaffa reformen och bara låta homopar närståendeadoptera (alltså adoptera sin partners barn)

10. Att Sverige har en jämlik lag för lesbiska och olikönade par när det gäller inseminationer vid kliniker.

M, fp och c är för medan kd vill avskaffa reformen.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är oense om följande HBT-reformer.
1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

Mp och v för medan s tvekar.
2. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Mp och v för medan s tvekar.


Uppdatering 1.

Könsneutrala leksakskataloger upprör.

Svenska dagbladet rapporterar om en del upprörda reaktioner över att en del leksaksföretag medvetet satsat på att ha kataloger där barn inte måste följa stereotypa könsroller. Inte bara pojkar lekar med bilar och inte bara flickor med dockor. Det tycks ha lett till ett förvånande ursinne bland en del konservativa människor.

Argumentation är dock grumlig. Först hävdar de här människorna (som inte oväntat också ofta finns inom främlingsfientliga partier)  att det är biologiskt grundat att pojkar och flickor är helt olika (och statistiskt tror jag också det finns olikheter men det är just statistik, inte vad som gäller för varje barn). Men sedan hävdas det är att om leksakskatalogerna blir könsneutrala kommer allt det där ramla ihop. Barnen kommer bli indoktrinerade.

Men grattis. Ni erkände just att vuxensamhället faktiskt påverkar barn. Oavsett om katalogerna är könsstereotypa eller inte så skickar det en signal till ungarna. Så var det med den teorin om att könsroller är något naturligt och inget som kan ändras.

Uppdatering 2. 

Homofoben Skånberg är lika intolerant som sd.

Tuve Skånberg, den mest homofientlige kd-riksdagledamoten bredvid Anneli Enochson, har hamnat på plats 2 på partiets rikdagslista för valkretsen Skåne norra och östra. Valberedningen hade velat placera honom som nummer åtta, förmodligen tycker de hans extremt HBT-fientliga åsikter är pinsamma även för ett konservativt parti  Kristdemokraterna kritiserar, med rätta, Sverigedemokraternas främlingsfientlighet men får svårt med trovärdigheten när deras lokalpolitiker igen och igen lyfter fram homofoba politiker som Skånberg.

Svenska kyrkans biskop i Stockholms stift, öppet homosexuella Eva Brunne, har invigt ett äldreboende för HBT-personer.torsdag 21 november 2013

Jimmie Åkesson (sd) kommer ut som homofientlig.


 


Imorgon startar Sverigedemokraternas landsdagar (kongress). Partiet ska bl.a anta en EU-valplattform (där HBT-rättigheter inte är med, varken positivt eller negativt kommenterat). Dock kan vi konstatera att sju av riksdagens åtta partier är för att EU bör införa ett direktiv om att alla medlemsländer bör ha lagar inom i princip alla samhällsområden när det gäller att motverka diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Eftersom även Piratpartiet och Feministiskt initiativ stödjer det betyder det att av Sveriges 10 största partier är sd ensamma om att tveka om de reformerna som skulle få en betydande positiv effekt i många HBT-personers vardag om de blev genomförda. Bland de 10 partierna är sd och kd ensamma om att vara emot att Sverige ska jobba för att alla unionens länder ska juridiskt erkänna samkönade äktenskap om ett svenskt par flyttar till ett annat EU-land.

Expressen avslöjar skiss till kapitel i bok.

Expressen publicerar idag ett utkast till ett kapitel i sd-ordföranden Jimmie Åkessons bok Satis polito. Åkesson valde dock att inte att ta med det. Men det avslöjar något om hans egna värderingar. Av texten framgår att den är skriven efter att m beslutade bli för en könsneutral äktenskapslag. Jimmie Åkesson försöker tona ner det med att skissen är gammal men den är förmodligen från 2008. Då hade han varit ordförande i partiet i tre år, någon "ungdomssynd" bör det inte betraktas som.
Heteronormativt tolerant (formulering…) Sverigedemokraterna har inte precis profilerat sig som de främsta ivrarna för att HBT-anpassa det svenska samhället. Själv blev jag flera gånger, under min tid som ungdomsförbundets ordförande, citerad och sågad i homotidningen QX efter att jag i mina veckobrev kommenterat homolobbyns framfart, bland annat i frågan om homoadoptioner. Kanske formulerade jag mig väl vasst emellanåt, men det är – tyvärr – också vad som krävs för att man ska kunna bryta igenom det rådande medieklimatet. Det är också, har jag fått för mig, tillåtet att vara vass när man är ungdomspolitiker. Jag vill ändå betrakta mig som tämligen tolerant i de flesta avseenden och de HBT-relaterade frågorna är egentligen inget undantag från det. För att tala ren svenska: Jag bryr mig inte ett dugg om vad som sker privat och i samförstånd mellan två vuxna människor så länge ingen tar skada av det. Under den förutsättningen är andra människors kärleksliv inte min eller någon annan politikers ensak. Det betyder inte nödvändigtvis att jag, som representant för den så förhatliga heteronormen, någonsin kommer att förstå mig på homosexuell kärlek. Det är nog inte meningen att jag ska göra det och det är heller inte nödvändigt för att jag ska hysa samma mänskliga respekt för homosexuella som för andra. Det betyder inte heller att jag uppskattar Jonas Gardells billiga böghumor. Tvärtom, hade jag varit homosexuell hade jag förmodligen aldrig tillåtit en sådan typ agera självutnämnd representant för mig. Snarare hade han och det han representerar hållit mig kvar i den berömda garderoben livet ut. Jag tror för övrigt att det är viktigt att betona just detta, att de flesta homosexuella inte är som de smaklösa figurerna i Prideparaden. Åtminstone inbillar jag mig att de flesta homosexuella lever tämligen normala Svenssonliv. Så, vad är då politikerns ensak? På senare tid har frågan om könsneutrala äktenskap blivit aktuell, inte minst sedan 2007 års moderatstämma instämde i kraven på en genomgripande lagändring. Under min tid som politiskt medveten har två homodebatter av liknande dignitet klarats av ñ den om partnerskap och den om homoadoptioner. Varje gång har homolobbyn gått segrande ur striden och Beskriva varför könsneutrala äktenskap är fel… Det innebär dock inte att jag, som politiker, har någon skyldighet att legitimera normavvikelser genom särlagstiftning.
Sd internt splittrade.

Att Sverigedemokraterna är allvarligt splittrade när det gäller attityder till HBT-personer är väl ingen hemlighet. Dels finns det en ultrakonservativ kristen falang som närmast hatar samkönade relationer, sedan finns det människor som är islamofober (och verkligen är det, islamofobi används annars slarvigt som beteckning ibland) och främlingsfientliga men är liberala när det gäller sexualpolitik. Mitt emellan de två grupperna står Åkesson och försöker att inte få någon av dem att bli för arga på honom. Fegt och populistiskt? Givetvis men sd är delvis ett populistparti.

Jimmie Åkesson försöker som vanligt "balansera" men här avslöjar han sig nog mer än han vill 2013. Flera av formuleringarna i skissen är stötande.
Heteronormativt tolerant...
Det där är tolerans när den är som sämst. "Jag tycker egentligen du är udda för du är homo eller bi men tillåter dig vara det". Men HBT-personer behöver inget godkännande av heterosexuella cis-personer. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter Jimmie Åkesson.
.... Sverigedemokraterna har inte precis profilerat sig som de främsta ivrarna för att HBT-anpassa det svenska samhället ....
Well, you can say that again... Hade sd fått bestämma hade vi inte haft könsneutral äktenskapslag, inte ens någon partnerskapslag, ja inte ens en sambolag för samkönade par. Vi hade varit kvar i situationen för 30 år sedan då två bögar eller två flator som bott ihop i 30 år betraktades som totala främlingar juridiskt.
....kommenterat homolobbyns framfart....
Formuleringen homolobbyns framfart är homofob. Låt oss testa om någon imam i Sverige framfört att judar har det för bra här p.g.a. "judelobbyns framfart". Jag är helt säker på att Åkesson, med rätta, kallat det för antisemitism.
.... den om partnerskap och den om homoadoptioner. Varje gång har homolobbyn gått segrande ur striden...
Återigen, homolobbyn. Men det som jag tycker är skrämmande med det citatet är inte det där om homoadoptioner eller ens uttrycket homolobbyn. Tolka mig rätt. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Men jag kan förstå att okunniga konservativa politiker ibland inte läst det. Det skrämmande är att Åkesson 2008 antyder att det var ett misstag att införa partnerskapslagen 1995. Nu var ju sd kraftigt emot reformen när den infördes och fram till 2004 vill de helt avskaffa den, samkönade pars partnerskap skulle bli ogiltiga juridiskt med partiets politik.

Men det här är alltså 2008. Då är Åkesson raljerande om att bögar och lesbiska faktiskt får stå inför en vigselförättare och markera sin kärlek. Det är ett tecken på "homolobynns framfart". Absurt.
Det innebär dock inte att jag, som politiker, har någon skyldighet att legitimera normavvikelser genom särlagstiftning.
Men hallå? Låt oss först diskutera normavvikelser. Sverigedemokraterna avviker ju kraftigt från den generella svenska normen att ta avstånd från främlingsfientlighet och HBT-negativa attityder. Är de några som är normavvikare är det sd.

Sedan särlagar. Det blir ju en helt absurd tolkning av det begreppet att hävda att om samkönade och olikkönade par får samma rättigheter så är det särlagar. De verkliga särlagarna är ju när olikkönade par har fler rätttigheter juridiskt än samkönade par. Här förfaller Åkesson till samma nivå som den kristna högern har i USA, att reformer för samkönade par kallas "special rights for homosexuals".

Sd är för diskriminering av HBT-personer.

Det är möjligt Åkesson modifierat sina åsikter något om det här senaste 5 åren. Men det här skrevs alltså av honom som ordförande för ett parti och när han varit politiskt aktiv i sd i mer än ett decennium. Att sd och Jimmie Åkesson vill juridiskt diskriminera samkönade par när det gäller adoptioner, och för lesbiska kvinnor inseminationer, är ingen nyhet.  Inte heller att de vill återinföra tvångssteriliseringar av transsexuella som vill byta kön juridiskt.

Men att Åkesson använder uttryck om att juridiskt erkänna samkönade relationer som "legitimera normavvikelser genom särlagstiftning" är stötande. Men ärligt. Tror inte Åkesson är "rädd för bögar". Gissar att han inte skulle ha problem om någon gäst i hans hem vore homosexuell. Men homofientlighet handlar inte bara om sådant. Det handlar om nedvärdering av samkönade relationer.

Åkesson kastade masken och kom ut ur garderoben som homofientlig.

torsdag 14 november 2013

Riksdagen bör införa en tredje "pappamånad"Folkpartiet inleder sitt landsmöte (kongress) idag. Det är många motioner (förslag) som har koppling till HBTQ-politiken. När man granskar partistyrelsens kommentarer till motionerna blir det dock bara en bekräftelse av tidigare åsikter från fp. Men givetvis kan ombuden på landsmötet gå emot partistyrelsen.

Något som inte tillhör HBTQ-politiken strikt men har en viss koppling till den är debatten om fler (eller färre) månader ska öronmärkas för en av föräldrarna-vårdnadshavarna. Det som ofta kallas för "pappamånaderna". Folkpartiets partistyrelse föreslår att en tredje öronmärkt månad införs.

Jag har själv svängt i den debatten, något jag kommenterade här på bloggen i somras i samband med att jag skickade ut ett pressmeddelande. Från bloggposten.
.... Jag har alltid varit principiell motståndare emot kvotering och är det ännu. Men debatten om föräldraförsäkring kan inte avfärdas bara som en kvoteringsdebatt. Vad det handlar om är ifall statliga ersättningar ska bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer. Mot det står det berättigade intresset för familjer att själva ha valfriheten att fördela föräldraledigheten. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten bidrar dock till att unga kvinnor får svårare att få jobb än unga män i samma situation p.g.a. arbetsgivarnas förväntningar. Vi kan konstatera att jämställdhetsbonus och andra åtgärder jag gett stöd haft relativt marginell effekt. Det som verkligen påverkat är när det blivit fler s.k. pappamånader i föräldraförsäkringen. Socialdemokraterna resonerar nu om vilka förslag de ska lägga fram inför valrörelsen nästa år efter deras kongressbeslut om att något bör göras. Folkpartiet kommer på sitt landsmöte i höst att debattera om partiet ska bli för en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Min rekommendation är att s och fp bör vara tydliga i valet 2014 - en tredje öronmärkt månad bör införas nästa mandatperiod (och det krävs en utredning, remissomgång, regeringsproposition etc vilket betyder att förslaget då lär träda i kraft först 2017-2018, familjer har alltså god tid på sig att planer införa en sådan förändring). Om det inte händer något mirakel i statistiken innan dess. Men att pappors uttag skulle drastiskt gå upp närmaste året är väl ungefär lika sannolikt som att Göran Hägglund (kd) kommer gå med i paraden i Stockholm i början av augusti.

- Jag beklagar att jag måste ta det här ställningstagandet. Varje ny öronmärkt månad i föräldraförsäkringen inskränker valfriheten som jag värnar, låt oss vara ärliga om det.. Men jag gillar också jämställdhet och att unga killar och tjejer ska få samma chanser. Familjetemat på Stockholm Pride kan bli ett lyft för både HBTQ-familjers erkännande och jämställdheten. Vi har nått långt i Sverige men ännu gäller den föräldraskapspresumtion som finns för olikkönade par inte lesbiska par efter en insemination. Ännu får lesbiska betala mer för inseminationer vid kliniker i Östergötland än olikkönade par. Medvetenheten om de patriarkala strukturerna är enormt högre idag inom gayrörelsen än den var för 20 år sedan, RFSL som jag ibland kritiserar har skärpt till sig ordentligt när det gäller det. Men ännu har vi alla en hemläxa att göra, män, kvinnor och transpersoner, att vi ibland upprätthåller patriarkala strukturer, avslutar Bengt Held.
Jag återkommer senare i veckan med kommentarer om motionsförslag och beslut på Folkpartiets landsmöte.

fredag 8 november 2013

Helds politiska HBT-fabrik startar igen.Hur är det i Helds HBT-fabrik? 

Nja, det har varit tystare än vanligt senaste 4 månaderna. Jag kände en trötthet för HBT-politik redan i juni. Mycket arbete gick sedan åt att sammanställa min rapport som Dagens nyheter för elfte året hade en artikel om (vilket jag är mycket stolt över). Men mitt engagemang har väl varit sådär. Att jag rapporterade om att Norge infört en lag mot diskriminering som jag hävdade skyddade BDSM-personer och fetischister, något som senare visade sig var fel, gjorde inte saken bättre. 

Men nu trycker jag in sladden igen i fabriken. Nu kommer Helds HBT-fabrik leverera fakta och argument inom HBTQ-politiken. Senaste månaderna har mitt fokus främst varit HBTQ-kultur. Och den bör inte underskattas. När jag som 23-åring för första gången besökte ett gayställe, i Lund där jag då bodde, blev jag något förvånad hur mycket uppmärksamhet som gaykulturen hade. Men efteråt förstår jag vilken förändringskraft böcker, filmer etc har. 

 Men till sist avgörs politiska beslut i politiska församlingar. Så är det bara. Mina prioriteringar fram till 1 juli 2014 kommer att vara följande (när jag redovisar dem handlar det om åtgärder som jag bedömer som realistiska bara viljan finns, sedan kan jag vara för att Sverige på sikt ska införa diverse reformer, som att införa ett tredje juridiskt kön, men jag fokuserar här på förslag som kan genomföras snabbt om det bara finns en vilja från den borgerliga regeringen och ansvariga myndigheter.

1. Aktiva åtgärder emot diskriminering. 

Utredningen om aktiva åtgärder emot diskriminering ska lämna sin rapport våren 2014. Idag har arbetsgivare skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. Inom utbildningsområdet även sexuell läggning och funktionshinder. Ålder och könsidentitet är inte omnämnda överhuvudtaget. Det här godtyckliga lapptäcket måste upphöra. Kanske det är dumt att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga diskriminering men då bör den lagen helt avskaffas. Eller ska den finns kvar, men då gälla för alla diskrimineringsgrunder i lagen. Nuvarande mellanläge betyder en oacceptabel rangordning av diskriminering. 

Den borgerliga regeringen bör senast juni 2014 skicka ut utredningsförslaget för remiss.  

2. Hatbrott.

Den borgerliga regeringen har hävdat att de lagt om regleringsbreven till myndigheter från att handla om vad de ska prioritera till vad de ska redovisa inför regeringen vad de gjort. Oavsett vilket kan vi konstatera att senast nuvarande regering gav Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott var 2007. Det är närmast nonchalant av regeringen att inte någon gång därefter krävt en sådan redovisning.

Den borgerliga regeringen bör i sina regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten (i slutet av december i år) för 2014 kräva att de redovisar hur de mer effektivt bekämpar hatbrott.

3. HBTQ-kompetens bland anställda inom Migrationsverket. 

Migrationsverket har senaste åren, på uppdrag av den borgerliga regeringen, försökt förbättra sin HBT-kompetens. Ett steg har varit att alla chefer inom myndigheten måste gå en sådan utbildning. För vanliga handläggare har det däremot varit frivilligt. Det kan tyckas vara bedrägligt tolerant att låta anställda själva välja vilka kurser som de vill genomgå. Men ofta är det de som bäst behöver utbildning som väljer att inte genomgå den om det är frivilligt. Nu har Migrationsverket ruckat på sin tidigare princip om "frivillighet". Alla nyanställda handläggare ska genomgå HBTQ-utbildningen. Bra. Men inte tillräckligt.

Migrationsverkat bör senast juni 2014 ta ett policybeslut att alla dess handläggare som avgör beslut om folk som uppger förföljelse p.g.a sin sexuella läggning och/eller könsidentitet ska få utbildning (typ en halvdag) om HBTQ-flyktingar senast 2016.

4. Likställda avgifter för olikkönade och lesbiska par när det gäller inseminationer.

Sedan norra sjukvårdsregionen tagit ett policybeslut om att avgifterna för inseminationer för olikkönade och lesbiska par ska vara olika (något jag verkligen hoppas håller på att genomföras inom landstingen där) så återstår bara Östergötlands läns landsting som diskriminerar lesbiska kvinnor. Det som är extra tragiskt är att högern och vänstern inom landstinget är ense om diskrimineringen. Men det blir inte bättre för det. Det har historiskt funnits många politiska diskriminerande beslut som tagits över blockgränsen. Det finns extrema exempel som inrättandet av det rasbiologiska institutet 1922 men även policyn idag att det är alright att exportera svenska vapen till Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, något som bl.a. s och m är ense om är ok. Absurt. Avgiften för lesbiska kvinnor i Östergötlands läns landsting, 1500 kronor, kan tyckas vara symbolisk men det handlar om en principdebatt. Hur skulle folk reagerat om landstinget beslutat att judar skulle betalat högre avgifter för insemination än kristna? 

Östergötlands läns landsting bör senast juni 2014 besluta att likställa avgifterna och reformen bör bli genomförd senast 2016.

5. Att utreda om människor yngre än 18 år ska få juridiskt byta kön.

Den borgerliga regeringen lovade i samband med avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen att den ska tillsätta en utredning om nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas.

Den borgerliga regeringen bör senast juni 2014 tillsätta en utredning om att avskaffa, sänka eller behålla nuvarande 18-årsgräns i könstillhörighetslagen..

6. Att s och m ska besluta att slå vakt om att 12-17-åringar med vårdnadhavares medgivande ska få könsneutralt få välja förnamn.

Genom beslut av Patent- och registreringsverket har namnlagen tolkats om så att 12-17-åringar har rätt att könsneutralt välja förnamn. I riksdagen har sedan tidigare alla riksdagspartier (förutom sd som tvekar) tagit ställning för att vuxna, 18+, ska få välja förnamn könsneutralt. Men när det gäller 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande har hittills bland riksdagspartierna bara mp, fp, c och v förklarat att de stödjer reformen. Namnlagsutredningen som lämnade sin rapport våren 2013 kommenterade inte just könsneutrala förnamn, dess rapport ska nu skickas ut på remiss.

Moderaterna och Socialdemokraterna bör senast juni 2014 förklara att de stödjer nuvarande praxis att 12-17-åringar, med vårdnadshavares godkännande, fritt bör få välja förnamn.

Nu sätter jag i kontakten igen i eluttaget i Helds HBT-fabrik. Den kommer att leverera vassa argument och fakta till politiker och andra fram till 1 juli 2014 (och även senare). Men det är här du kommer in. Du kan hjälpa mig genom att också lobba för de här sex sakerna, 6 konkreta reformer som är fullt realistiska fram till nästa sommar.

En bild är att där regnbågen tar slut finns det samhälle där ingen blir diskriminerad p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. En vision som inte kommer bli förverkligad till nästa sommar (om någonsin). Men vi kan steg för steg närma oss visionen.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

HBT-kultur. Juli slår knut - Anette Skåhlberg. Io längtar - Rebecca Landmér.


Anette Skåhlberg är en flitig författare när det gäller att göra barnböcker med HBTQ-tema och/eller som utmanar konservativa normer. Kalle som Lucia, Känn med hen (som egentligen inte handlar om ordet hen som man kan gissa av titeln) och Jösta och Johan är bara några av böckerna från henne. Tyvärr är hennes iver att berätta hur viktigt det är med acceptans för mångfald (en vällovlig ambition givetvis) så betydande att det ofta går ut över kvalitén.

Så var det i Jösta och Johan, två giraffhanar som blir kära i varandra. De båda ville adoptera en unge och till sist hittade de den unga krokodilen Junior. Berättelsen blev bara för mycket "PK". Juli slår knut (2013) är den fjärde boken om giraffparet. Familjen har utökats med även en orm, Juli. När Jösta och Johan ska ha party för att fira de varit ihop i 10 år är till en början allt bra, det blir kalas med löv och blad som huvudrätt. Men plötsligt konstaterar någon att Juli försvunnit, boken handlar sedan om de som är på festen ger sig ut och söker efter henne.

Boken är på rim. Även om det ibland blir krystat är det faktiskt ganska kul. Bland de barnböcker jag läst av Anette Skåhlberg är nog den här den bästa. Eller minst dåliga.

Mångfald av familjetyper blir något självklart.

Om Anette Skåhlberg blivit hyfsat känd för folk i Sverige som följer barnböcker med HBTQ-tema är väl Rebecca Landmér mer okänd. Men Io längtar kom 2012. Io bor hos sin mamma, en vecka. Och hos sin pappa, en vecka. Ios pappa är bög och hans sambo kallar Io för "Uffe-pappa". Det som jag gillar med den här boken är att den beskriver situationen för många barn idag, att det finns en mångfald av familjetyper, utan att det blir ivrigt politiskt korrekt utan något självklart. En rolig sak är att först på sista sidan av berättelsen avslöjas det att Io är en kille. Jag hade gissat det var en tjej och blev förvånad. Ett tecken om något att även vi som är engagerade för HBTQ-rättigheter är påverkade av normer i samhället.

Både Juli slår knut och Io längtar vänder sig främst till barn 2-6 år.

söndag 3 november 2013

HBT-kultur. Happy holiday - Bodil Sjöström.Sedan Jonas Gardell kom med Torka aldrig tårar utan handskar har debatten om hiv fått ett lyft i Sverige. Andreas Lundstedt berättade i sina memoarer Mitt positiva liv hur det är att leva först dolt sedan öppet som hiv-positiv. Är då Bodil Sjöströms Happy holiday (2013) ännu en bok i raden som avhandlar ämnet nu när det är "inne"?

Det vore orättvist att avfärda Happy holiday av den orsaken. För det första fokuserar den främst på relationen mellan Maggan och Lena, ett lesbiskt par som åker till Thailand. Lena har fått ett fotografjobb där några dagar och Maggan vistas främst på deras hotell. Precis innan de åker dör deras hund. Och just liv och död blir ett tema i boken.

Maggan lärde på 1980-talet känna Christian när de jobbade tillsammans. Christian var öppet homosexuell, att han sedan fick hiv och aids ville han däremot inte berätta till en början. Men hans sjukdom fick Maggan att börja engagera sig i Noaks ark, en förening för hiv-positiva, anhöriga och andra som vill ge stöd och motarbeta hiv-spridning. Och på flygplanet till Thailand sitter Christian plötsligt där på sätet bredvid Maggan. Trots att han för länge sedan är död.  

Från en lesbisk kvinnas perspektiv.

Det som gör att den är här boken är annorlunda jämfört med många andra som handlar om hiv är att det är från en lesbisk kvinnas perspektiv. Lesbiska var den grupp som förmodligen drabbades minst av hiv, samtidigt hade de och bögar en gemensam erfarenhet av att vara stigmatiserade.

Happy holiday kan litterärt inte jämföras med Jonas Gardells Torka aldrig tårar-böcker men få böcker kan det. Den här boken är faktiskt spännande, det finns ett driv i den. En del av karaktärerna kan till en början verka stereotypa men relationen mellan Maggan och Lena skildras fint och nyanserat.

Och den avslöjar en del om 1980-talets Stockholm. Bodil Sjöström har i intervjuer förklarat att hon inte är identisk med "Maggan" men att hon själv engagerade sig för Noaks ark i slutet av 1980-talet och 1990-talet.

En intressant bok.

fredag 1 november 2013

HBT-kultur. Punkpapporna i London - Liz Wennberg.Boken Punkpapporna kom 2010. Av författaren Liz Wennberg. Och nu är det dags för uppföljaren Punkpapporna i London (2013). Båda vänder sig väl främst till barn i 10-årsåldern. Eller "barn i lågstadiet och mellanstadiet" som man skulle sagt när jag var ung. Jag resonerade redan när jag kollade första boken om jag skulle recensera den men kom fram till att jag inte skulle göra det. Tyckte inte den riktigt höll måttet. Och det gör kanske inte den här heller. Om man betraktar det rent litterärt. Från en vana att kolla vuxenböcker. Men det här är faktiskt en bok vars främsta målgrupp är barn. Och som det duger den bra.

En spännande bok.

Det är vardagligt. Och ibland blir det bara för klämkäckt med sitt mångfaldsvurmande. Men boken är faktiskt spännande. Även jag som vuxen ville veta hur den skulle sluta. Men dess främsta förtjänst är dess lågmälda humor. Som man kan le åt. Som det här (från sid 16-17).
Det hade kommit ännu mer snö under natten. Martin hoppade i skorna och tog på sig jackan och rusade ut och la sig på marken för att göra snöänglar. Kort efter låg granntanten bredvid honom och flaxade med armarna och benen. Martin reste sig upp och beundrade vinterns första snöängel.
"Res dig upp så jag får se på din ängel" sa Marin och satte händerna i midjan.
"Jag kan inte. Jag har ramlat" sa tanten och försökte rulla över på magen.
"Ramlat?"
Martin skottade snabbt ihop en liten snökulle, sedan drog han tanten i armarna, Det gled jättebra för hon hade en glansig och hal kappa på sig"
På samma lätt skämtsamma sätt avhandlas många andra ämnen. Att flickan Cornelia bor ihop med ett bögpar, varav en vit och den andre svart, problematiseras inte. När det ska fokuseras på att de är annorlunda är det för att de "har konstiga frisyrer som punkare".

Det här är verkligen inte den bästa barnboken med HBTQ-tema som jag läst. Ibland blir det bara för "PK". Men det finns en befrielse i att sexuell läggning, kön och etnicitet inte problematiseras. Och den lågmälda humorn är dess främst tillgång.