fredag 30 mars 2012

Kd är nu för att transsexuella ska få spara könsceller.


Kristdemokraterna säger nu ja till att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. I februari blev kd för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det här betyder att partiet inom någon månad gjort en helomvändning när det gäller två viktiga transreformer

Den borgerliga regeringen och socialdepartementet lämnade i mitten av mars en lagrådsremiss om förslag till ny könstillhörighetslag. Först vill jag förtydliga att förslaget är oväntat bra både när det gäller konkreta lagförslag och argumentationen för dem. Resonemangen är frihetliga. Den enda kritik jag har är att inte även sterilitetskravet avskaffas 1 januari 2013 (möjligen efter en snabb kompletterande utredning dessförinnan).

Första gången en kd-minister lämnar ett tydligt HBT-vänligt lagförslag. 

Det här måste vara första gången någonsin en kristdemokratisk minister, här partiets ordförande Göran Hägglund, levererar ett lagförslag som är tydligt HBT-vänligt. På punkt efter punkt, där utredningar och remissinstanser gör olika bedömningar, försvarar regeringen den mest liberala och frihetliga tolkningen. Det är många exempel på det men jag ska bara redovisa några.

Från sid 45 i lagrådsremissen om eventuellt krav att utländska medborgare måste varit bosatta här ett år.
Som ovan nämnts ska en person folkbokföras i Sverige enligt 3 § folkbokföringslagen om det kan antas att han eller hon kommer att vistas här under minst ett år. Könstillhörighetsutredningens förslag innebär ett krav på starkare anknytning till Sverige i och med att denna person ska ha varit bosatt här minst ett år före fastställelsebeslutet. Regeringen bedömer att det ytterligare krav på anknytning till Sverige som utredningen föreslagit framstår som överflödigt redan med hänsyn till att den gängse utredningsgången för personer med transsexualism i Sverige omfattar en tid om minst två år. Vid beslutet om ändrad könstillhörighet skulle således normalt sett en utländsk medborgare ha vistats i Sverige längre tid än vad som krävs enligt utredningens förslag till lagstiftning
Från sid 49 i lagrådsremissen.
Könstillhörighetsutredningen har föreslagit att det för svenska medborgare, som fått ett beslut om ändrad könstillhörighet i utlandet, bör göras en särskild prövning av svenska myndigheter.... Regeringen delar inte utredningens bedömning att det finns ett särskilt behov av kontroll när det gäller svenska medborgare. Mot ett sådant behov talar att i de länder som tillåter könstillhörighetsändring för utländska medborgare gäller samma krav som för en medborgare i det aktuella landet. Vidare är kraven för att en person ska få sin könstillhörighet ändrad likartade i de olika länder som har särskild lagstiftning i frågan, däribland Sverige. Dessutom bör principen att tillerkänna utländska domstolars eller myndigheters domar och beslut rättslig verkan i Sverige gälla oavsett vilken nationalitet personen har. Det framstår som tveksamt, både för utländska och svenska medborgare, att personen i fråga inte ska kunna inrätta sig efter en myndighets beslut i en så avgörande fråga. Av det sagda följer att i de fall en svensk medborgare som under bosättning i utlandet meddelas en dom eller ett beslut om ändrad könstillhörighet bör avgörandet erkännas i Sverige utan särskild prövning.
Kd ökar med 4p och närmar sig m. 

Och så här håller det på. Det är förvånande men givetvis glädjande. Jag har idag haft telefonkontakt med Martin Kits som är stabschef på socialdepartementet och därmed socialminister Göran Hägglunds närmaste medarbetare. Han bekräftar i samtalet att Kristdemokraterna nu säger ja till att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Jag har sedan 1998 gjort sammanställningar över partiers HBT-politik och gett dem poäng efter hur HBT-vänliga de är. Varje parti som är för en reform får 2p, om det tvekar blir det 1p och att vara emot reformen ger 0p. Om ett parti vill avskaffa en HBT-reform blir det -1p.

Riksdagspartiernas poäng mars 2012. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20 p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20 p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna +4p till 14p
Sverigedemokraterna 6p

Kristdemokraterna har fått en transvänlig politik.

Det vi kan konstatera är att Kristdemokraterna närmar sig Moderaterna. Och när det gäller transvänlighet har nu kd faktiskt passerat m. Bl.a. är kd för att transpersoner ska få explicit skydd i lagen om försvårande omständigheter när det gäller hatbrott, en reform som m ännu tvekar om Att kd ännu är sämre än m är främst därför att det förstnämnda partiet är emot viktiga homopolitiska reformer som att samkönade par ska ha rätt att ingå äktenskap, adoptera (och för lesbiska kvinnor) få bli inseminerade vid kliniker på samma villkor som olikkönade par.

Givetvis vidhåller jag min kritik mot att avskaffandet av sterilitetskravet inte genomförs även det 1 januari 2013. Och att kd varit oacceptabelt slöa med att skaffa sig en vettig politik för transpersoner. Men 2012 måste det trots allt konstateras att något nytt hänt. Kd har fått en transvänlig politik. Att hävda det känns ungefär som att ett sunkigt dansband gjort den coolaste discoremixen 2012. Icke desto mindre är det sant.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.


Uppdatering 1. 

Att kalla något för att inte vara "rimligt" är inte ett sakargument.

Senaste dagarna har det faktiskt startats en debatt i Dagens Nyheter om transsexuella ska få spara könsceller, något som alltså blir tillåtet enligt lagrådsremissen. Marc Bygdeman som bl.a. varit med och opererat en del transsexuella är emot reformen. Han har få sakargument, resonerar främst om att det inte är "rimligt". Men vad som är det är givetvis subjektivt. Något mer konkret blir han när det gäller badinrättningar.
Det finns också en social aspekt. Det finns flera aktiviteter, till exempel badinrättningar, som är uppdelade efter kön. Eftersom könstillhörighet endast bestäms av personnummer kan en man utan kirurgisk korrigering men med kvinnligt personnummer begära att få tillträde till den kvinnliga avdelningen. Är det önskvärt?
Det där är iofs en intressant debatt, vilket omklädningsrum den gruppen av människa ska använda,  men den har ju inget som helst med att göra om transsexuella ska få spara könsceller eller inte. Och problemet vilket som är lämpligt omklädningsrum finns ju redan idag för de transsexuella som genomgått en del operationer utan att ännu juridiskt tillhöra det nya könet.

Bl.a. Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL har en debattartikel där de tvärtom argumenterar för att möjligheten för transsexuella att spara könsceller bör införas tidigare än regeringen planerat.
Vi hoppas fortfarande att den proposition som kommer att presenteras senare i vår också innehåller förslaget om att ta bort tvångssteriliseringarna. Och att den lagändringen föreslås träda i kraft i juli i år, inte 2013. Vi har diskuterat detta länge. Vi har kommit överens. Låt oss visa att administrativa utmaningar inte får väga tyngre än respekten för mänskliga rättigheter.
Att införa den nya könstillhörighetslagen från 1 juli 2012 bedömer jag som orealistiskt. Riksdagsbeslutet kommer i mitten av juni och bara två veckors förberedelse för nya rutiner på diverse myndigheter blir inte tillräckligt. Däremot borde även avskaffandet av sterilietskravet och tillåtande av sparande av könsceller kunna genomföras 1 januari 2013. Det kommer ju att dröja 9 månader därefter innan någon som blivit gravid genom de nya reglerna föder något barn. Och då bör ju de regler som reglerar föräldraskap finnas på plats.


Uppdatering 2. 

Transfob bloggkommentar.

Vanligen brukar jag inte hänvisa till privata bloggare som är homofoba eller transfoba. De är sällan värda den uppmärksamheten. Och det är egentligen inte Åke Blomdahl heller men han framför något som förmodligen delas av en del andra okunniga och transfoba människor.
Transsexualitet är en sjuklig variant av sexualitet som skulle ha svårt att föras vidare under naturliga förhållanden. För att kompensera bortfallet av naturligt urval är det därför rimligt att den som byter kön också steriliseras och alla eventuella frysta ägg eller spermier kasseras.
För det första är inte transsexualitet någon sexuell läggning, det handlar om könsidentitet. En del transsexuella söker i sitt nya juridiska kön någon partner av samma kön, en del av motsatt och ännu andra av båda könen. För det andra är det ju absurt okunnigt att någon att kommentera den här debatten utan att veta om att transsexuella och övriga transpersoner har funnits lika länge som det funnits människor. Precis som det alltid var en del folk som varit homo, andra hetero och en del bi. Om det hade funnits en viss "transgen" som nu bara klarar sig "konstlat" genom att tillåta transsexuella att få spara könsceller (och att vi därför inte bör tillåta det) blir det ju besynnerligt hur den där transgenen finns kvar idag. Enligt Åke Blomdahls teorier borde transsexuella som grupp försvunnit genom "det naturliga urvalet". Att sedan hela hans bloggpost är hyllande av någon typ av rasbiologi gör det än mer obehagligt men också avslöjande.

söndag 25 mars 2012

Sverige följer inte Europarådets rekommendation om skydd för transpersoner.


Jag har ikväll mailat diverse politiker om att transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Har mailat dels bl.a. representanter från m, fp, c och kd i konstitutionsutskottet i riksdagen och till justitiedepartement (bifogar det mailet i den här bloggposten), dels till representanter för s, mp och v i konstitutionsutskottet.


Till representanter för Alliansen i konstitutionsutskottet.
Kopia till bl.a. representanter för Alliansen i justitieutskottet och till justitiedepartementet....


I det här mailet.

Föreslår jag att Alliansens ledamöter i Konstitutionsutskottet tydliggör i betänkandet Tryck- och yttrandefrihetsfrågor och i 12 april riksdagsdebatten att ni är positiva till en utredning av om transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.


Den borgerliga regeringen har genomfört en del viktiga reformer för att förbättra tryggheten mot brott. Bl.a. har som bekant antalet poliser ökat med ca 3000. Men än är det mycket som är kvar att göra. Bl.a. i kampen mot hatbrott. Konstitutionsutskottet ska som bekant på tisdag, 27 april, justera betänkandet Tryck- och yttrandefrihetsfrågor. En del av betänkandet handlar om motioner om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Jag vet att policyn i riksdagen tyvärr är sådan att i princip alla motioner blir avslagna. Men förhoppningsvis blir det trots det en positiv skrivning från Alliansens sida om transpersoners skydd mot hets-

Folkpartiet och Centerpartiet är (precis som s, mp och v) för reformen. Tidigare har Yttrandefrihetskommittén planerat behandla frågan men det senaste beskedet från dem är att de inte lär hinna med det innan de ska lämna sin slutrapport 31 augusti i år. Moderaterna och Kristdemokraterna bör nu som partier tydligt säga ja till att i grundlagen förbjuda hets p.g.a någons könsidentitet. Transpersoner förtjänar samma tydliga juridiska skydd mot hets och hatbrott som homosexuella, judar, svarta, muslimer etc. Något annat är inte acceptabelt.

I den borgerliga regeringens budgetförslag, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, avslöjades regeringen avsatte 100 000 kronor för att utvärdera vilka förändringar Sverige måste göra för att följa Europarådets "HBT-rekommendation" från 2010.
.... Regeringen avser att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Den 17 juni 2011 antogs en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter som uttrycker stor oro för våld mot och diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Händelsen är unik, eftersom det är första gången som en resolution om hbt-frågor antas i FN.

Det var också ett stort framsteg när Europarådets medlemsländer den 31 mars 2010 för första gången enades om en rekommendation som ger uttryckligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Sverige intog en ledande position i arbetet med rekommendationen dels i framtagandet av själva rekommendationstexten, dels vid förhandlingarna, och bidrar till finansieringen av Europarådets uppföljning av rekommendationen. Det är därför viktigt att analysera och beakta dessa rekommendationer i det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda brister inom området....

För att finansiera uppföljning av Europarådets rekommendation om åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet föreslår regeringen att anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. minskas med 100 000 kronor under 2012
Europarådets ministerkommitté antog 31 mars 2011 ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder.
Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court.
I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

Jag vet att en del av er principiellt är emot lagen om hets mot folkgrupp. Jag håller med om att den i vissa situationer är problematisk. Men när lagen nu är på plats (och inget tyder på att den försvinner inom det närmaste eftersom alla 8 riksdagspartier är för den) så bör transpersoner givetvis ha samma skydd som flera andra grupper som det hetsas emot. Det räcker ibland att följa kommentarer på hemsidor i samband med att tidningar skriver om transpersoner för att konstatera att det förekommer hets mot transpersoner.

Vänstern får inte ha monopol på kampen för allas lika värde och emot diskriminering. Det har ni ett ansvar att tydliggöra.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila.

Mvh

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

Givetvis är det många länder i EU som betydligt sämre än i Sverige respekterar mänskliga rättigheter för HBT-personer. Ett av dem är Slovenien.

Dagen avslöjar att det blev nej i en folkomröstning i Slovenien om ett förslag att bl.a. tillåta närståendeadoptioner för samkönade par. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat varför det blev en folkomröstning.
Folkomröstningen gällde bland annat ifall homosexuella ska få adoptera sin partners barn. En lag antogs av det slovenska parlamentet i juni förra året som skulle ge den rätten.

Men en konservativ grupp, stödd av Katolska kyrkan, gillade inte idén och fick igenom en folkomröstning. När i stort sett alla röster hade räknats hade 55 procent sagt nej medan 45 procent röstade ja....

Resultatet betyder att den gamla lagen, som trädde i kraft 1976 men som förändrats under årens lopp och gett homosexuella utökade rättigheter, gäller i åtminstone ett år framåt.

Valdeltagandet var dock lågt, bara 30 procent av slovenerna visade sin vilja. 40 000 slovener skrev på den namninsamling som gjorde folkomröstningen möjlig....

- Folkomröstningen är ett tydligt tecken på den kamp som finns i samhället mellan vilka som ska bestämma över människors liv, säger universitetsprofessor Vlado Miheljak i Ljubljana.
Det här visar hur problematiskt det är att hålla folkomröstningar om minoriteters rättigheter. Ingen människa kan rimligen orsakas skada av att förbättra den juridiska tryggheten för de barn som redan finns i homofamiljer. Trots det lyckas en liten grupp homofientliga katoliker mobilisera och genom 16.5 % av den röstberättigade befolkningen (55 % av de 30 % som deltog i folkomröstningen) stoppa en viktig reform.

Slovenien har sedan flera år en partnerskapslag som ger i princip samma rättigheter som äktenskapslagen förutom bl.a. när det gäller adoptioner och inseminationer.

fredag 23 mars 2012

HBT-kultur. Rosa, den farliga färgen - Fanny Ambjörnsson.


Fanny Ambjörsons bok Rosa - den farliga färgen kommenterade jag redan november 2011 med anledning av en intervju i Sydsvenska Dagbladet. Nu har jag läst boken. Jag får väl erkänna att jag inte hade några egentliga förväntningar på boken, varken positiva eller negativa. Visst gissade jag att det skulle bli en viss koppling till sexuell läggning och könsidentitet men att det skulle vara ganska marginellt.

Men den här boken avslöjar obarmhärtigt att färgen rosa har en koppling till föräldrars konservativa föreställningar. Och jag ska förtydliga att de föräldrar Fanny Ambjörnsson intervjuar inte är några svenska "rednecks". Tvärtom. Det är vuxna som är välbeställda, ofta feministiskt medvetna. Många av dem gillar inte att deras döttrar ska välja rosa kläder. De vill inte deras döttrar ska vara "offer". Att de ska bli "stereotypa". Då frågar Fanny föräldrarna om pojkarna bör bära rosa kläder. De flesta föräldrar blir förvånade, de har överhuvudtaget inte förväntat sig att deras söner ska vilja ha rosa kläder. I synnerhet en del pappor blir provocerade. Om en pojke ska ha rosa kläder är det "att gå för långt", det blir "ett onödigt provocerande".

Förakt bland akademiker för "arbetarklass".

Men Fanny Ambjörnsson gör också en "klassanalys" av färgen rosa. Även om jag ogillar indelning av folk i "klasser", jag föredrar "sociala grupper", är vi ense om analysen. Folk i villaområden med akademikerjobb föraktar ibland den smak som folk från arbetaryrken ofta har. Rosa blir ett tecken på "arbetarklass" och "dålig smak".

Men Ambjörnsson visar också att rosa för en del unga flickor kan vara en färg som symboliserar för dem att vara "i centrum". Att rosa kan vara en "feministisk strategi" i en del situationer även om flickorna givetvis inte formulerar sig så. För flickor, men givetvis även för pojkar. För mig blir det en parallell till debatten om Samantha Fox (som senare kom ut som lesbisk) som gjorde en stereotyp föreställning av en kvinna i videon till sin hitlåt Touch me 1986. Jag gjorde lumpen när den låten var populär och det var enkelt att konstatera att många heterokillar gillade den. Men när jag senare samma år på hösten började på universitet blev det tydligt att en del heterokillar gillade "följsamma" kvinnor men tyckte att Samantha Fox var "too much".

Fanny Ambjörnssons bästa stund hittills.

Rosa kan göra människor till "offer" men kan också vara en strategi för att inte vara det. Jag har läst böcker och krönikor av Fanny Ambjörnsson tidigare. Om jag ska vara ärlig har de varit mediokra. Inte ointressanta men de försvinner lätt i mängden. Här är något annat. När Frankrikes president Nicolas Sarkozy (som verkligen inte är en av mina favoritpolitik) höll presskonferens om anfallet mot diktatorn Khadaffi konstaterade jag att vi alla kan växa i rätt situation. Vi kan alla kan ha vår "bästa stund".

Även om Sarkozy förlorar presidentvalet senare i vår kan ingen ta ifrån honom det. Och även om Fanny Ambjörnsson kanske skriver politiskt korrekta men usla böcker senare kan ingen ta ifrån henne att hon kanske lämnat en av de viktigaste böckerna 2011. Hon är återhållsam i sin egen argumentation, låter de intervjuade tala för sig själva, men just därför är den här boken skoningslös mot konservativa attityder. Mot de politiker från Sverigedemokraterna som hävdar att genuspedagoger "indoktrinerar" barnen (vilket säkert är sant ibland men oftast inte, det är inte vad genuspedagogik handlar om) när den främsta styrningen av barnen är från föräldrar som tycker att deras barn ska få frigöra sig från stereotypa könsroller men bara "lagom". Ibland blir det "too much". Inte för barnen, men för föräldrarna.

Rosa - den farliga färgen borde placeras i händerna på någon småbarnsförälder i din närhet.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

tisdag 20 mars 2012

Danmark inför könsneutral äktenskapslag. Dansk folkeparti emot.


Danmark får en könsneutral äktenskapslag 15 juni i år. Förutom från regeringspartierna Socialdemokratiet, vänsterliberala Radikale venstre och Socialistisk folkeparti får reformen också stöd av oppositionspartierna Liberal alliance och vänstersocialistiska Enhedslisten.

I sin regeringsförklaring oktober 2011 lovade den då nya regeringen följande.
Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.
Remissinstanser positiva - förutom en del samfund och biskopar.

Jag tyckte då det var udda att de inte direkt kunde lova en könsneutral äktenskapslag men det är nu avgjort att det blir en sådan. Själva lagförslaget lämnade regeringen till det danska parlamentet 14 mars. Granskar man høringssvar (remissvar) om homoäktenskap kan man konstatera att det är samma tendens som i Sverige för några år sedan när vi skulle införa en könsneutral äktenskapslag. Alla remissinstanser är positiva förutom en del religiösa samfund, i Danmark har biskoparna i Den danske folkekirke också haft möjlighet att lämna remissvar, några av dem är positiva, en del hade hellre velat förrätta partnerskap för homopar medan några är emot båda alternativen.

Bisarra argument från Dansk folkeparti.

Främlingsfientliga och HBT-negativa Dansk folkeparti är idag ensamt parti kvar i danska parlamentet att vara emot en könsneutral äktenskapslag. Från ett pressmeddelande augusti 2011 efter att dåvarande borgerliga regeringen börjat debattera att tillåta förrättande av partnerskap inom Den danske folkekirke.
DF afviser kategorisk kirkelige vielser af homoseksuelle,,,,

- Forholdet er, at et ægteskab er mellem mand og kvinde, der sammen kan skabe en familie. Det er glimrende, at der er noget, der hedder registreret partnerskab, sådan at man tager et særligt hensyn til homoseksuelle, men dette hensyn skal ikke føre til, at det grundlæggende: Nemlig, at ægteskabet, der består af mand og kvinde, som i fællesskab er familieskabende, lider skade, siger Søren Krarup, der påpeger, at det er en form for latterliggørelse af det kristne ægteskab at lade to mænd eller to kvinder indgå det.
Samma bisarra argumentation som från en del i svenska Kristdemokraterna, att en könsneutral äktenskapslag "skadar" heteroäktenskap. Konservative folkeparti och högerliberala Venstre (de två tidigare regeringspartierna) har fram till förra våren varit tydligt emot en könsneutral äktenskapslag. Idag är båda partierna internt oense och kommer förmodligen tillämpa "fri röstning" för partiernas ledamöter i danska parlamentet. De flesta i Konservative folkeparti och en del i Venstre är ännu HBT-negativa.

Frivilligt för präster i Den danske folkekirke att viga homopar.

Från hemsidan för LGBT Danmark (danska motsvarigheten till RFSL.
Det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab. Lov om registreret partnerskab ophæves, og det bliver muligt at konvertere et eksisterende partnerskab til et ægteskab. Det bliver muligt at blive viet enten borgerligt eller i kirken.

Indførelsen at kønsneutralt ægteskab bliver en totrinsraket, idet ikke alle retsvirkninger kommer med i første omgang. Mere specifikt, viderefører man i første omgang partnerskabslovens bestemmelse om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke gælder for ægteskab (tidl. partnerskab) mellem to personer af samme køn. Dette skyldes først og fremmest, at man vil have afdækket konsekvenserne ift. andre love, særligt børneloven. For at kvalificere andet trin af raketten, iværksætter regeringen derfor en udredning om dette.

Som et vigtigt punkt, som LGBT Danmark har kæmpet for lige siden tilblivelsen af partnerskabloven, fjernes tilknytningskravene. For det registrerede partnerskab gælder bestemmelser om, at mindst den ene partner skal være dansk statsborger og være bosiddende i Danmark. Noget tilsvarende gælder ikke for det nuværende ægteskab. Disse bestemmelser bliver ikke videreført i det kønsneutrale ægteskab, hvilket er meget tilfredsstillende.....

Selvom partnerskabsloven ophæves, vil udenlandske partnerskaber, der er indgået efter love, der er sammenlignelige med den danske partnerskabslov, fortsat blive anerkendt som partnerskaber.

Det er meningen, loven skal træde i kraft 15 juni.

Samtidig med ophævelse af partnerskabsloven og revideringen af ægteskabsloven indføres i lovgivningen, at en præst af samvittighedsgrunde kan undlade at medvirke ved en vielse af et par af samme køn.
Icke-anonym donation av könsceller.

Ett annat förslag från den danska regeringen är att tillåta icke-anonym donation av könsceller (sperma och äggceller). Kommentaren från LGBT Danmark till det är följande.
Lovforslaget om kunstig befrugtning handler grundlæggende om at åbne op for ikke-anonym sæd- og ægdonation. Det har Landsforeningen talt for i mange år og så derfor frem til forslaget. Desværre undtager centrale dele af forslaget regnbuefamilier, som ellers kunne have stor gavn af de foreslåede regler.
I Sverige har barn som kommit till genom donation av sperma eller äggceller vid 18 års ålder rätt att få veta vem som är donatorn.


Uppdatering 1.

Tonårspojkar blev kastrerade av katolska kyrkan bl.a. efter att de anmält sexuella övergrepp

Flera tidningar avslöjar att katolska kyrkan i Nederländerna begått fruktansvärda övergrepp på tonårspojkar på 1950-talet. Från Svenska Dagbladet.
Den nederländska regeringen lovar att utreda de "mycket allvarliga och chockerande" uppgifterna om att hundratals tonårspojkar kastrerats av den katolska kyrkan. Ingreppen ska ha skett som ett led i "behandling mot homosexualitet".

Rapporten kommer från nederländska socialhistoriker och berättar om minst 400 pojkar och unga män som ha kastrerats medan de befunnit sig under katolska kyrkans försorg. Ingreppen ska ha skett under 1950- och 60-talen fram till 1968, skriver brittiska The Telegraph.

– Det var ingenting ovanligt, säger historikern Marnix Koolhaas till tidningen Volkskrant.

Som exempel ges pojken Henk Heithuis som kastrerades 1956 efter att han anmält präster för att ha förgripit sig på honom. Två präster dömdes, men pojken togs av polis till en katolsk psykklinik där han kastrerades.
Vidrigt.

Christer Sturmark har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet som replik till en tidigare artikel från två människor från konservativt kristna Claphaminstitutet. Sturmark kommenterar bl.a. homosexuellas situation.
onsdag 14 mars 2012

Svensk domstol ogiltigförklarar tvångssteriliseringar av transsexuella.


Jag har ikväll skickat följande mail till bl.a. socialministern kristdemokraten Göran Hägglund (bilden), politiskt anställda på socialdepartementet och andra kd-politiker.


Till socialminister Göran Hägglund och övriga ansvariga kd-politiker.

Hej!

Jag heter Bengt Held, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om politiken för HBT-personer, alltså rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

I det här mailet föreslår jag

Att ni tydliggör vad kd nu tycker om att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller), något som inte är förbjudet i lag idag men som Socialstyrelsen inte tillåter om någon juridiskt ska byta kön, det med hänvisning till könstillhörighetslagens sterilitetskrav. Ett krav som dock kanske i praktiken är upphävt med dagens dom från Förvalntingsrätten i Stockholm.

Att ni avslöjar när socialdepartementet planerar att lämna en lagrådsremiss om att i könstillhörighetslagen avskaffa kraven att vara ogift, svenska medborgare och steril för att få byta kön juridiskt.


Tidningen Riksdag & Departement avslöjar idag att Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom förklarat Sveriges nuvarande sterilitetskrav för att få byta juridiskt kön för att strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen och ska därför inte längre gälla. Det slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast i en dom.

Statens krav på sterilisering vid könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen och ska därmed inte längre gälla. Det meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom. Domen gäller ett överklagande från en person som har motsatt sig kravet på sterilisering från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön från kvinna till man. Överklagandet bifalls och den överklagandets könstillhörighet ska vara man, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

- Det här positivt för vår klient. Jag är mycket glad. Nu ska det bli intressant att se hur Socialstyrelsen gör, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har drivit fallet.

Rätten är dock inte enhällig i sitt domslut. Domaren hade en skiljaktig mening, medan de tre nämndemännen var eniga.
- Jag är förvånad över juristdomarens skiljaktiga mening, säger Kerstin Burman.

Tidigare har kravet på att vara ogift vid könsbyte upphävts av förvaltningsrätten. Den gången valde Socialstyrelsens rättsliga råd att inte överklaga domen till kammarrätten.

Socialstyrelsen har en längre tid drivit frågan om att steriliseringskravet ska tas bort.
Kristdemokraternas presidium meddelade på DN Debatt för några veckor sedan att partiet nu blivit för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det här tydligen efter beslut, utan reservationer från någon ledamot, på ett partistyrelsemöte. Jag välkomnar beslutet vilket är klokt. Min kritik mot att det dröjt alldeles för länge (och borde orsaka självkritik inom partiet) vidhåller jag men nu gäller det att fokusera framåt. Det är nu viktigt att en lagrådsremiss och senare en proposition lämnas så snabbt som möjligt. Socialstyrelsen har redan 2010 lämnat ett komplett lagförslag med följdändringar även i andra lagar som berörs av förändringarna av könstillhörighetslagen. Det finns också betydande enighet eftersom nu alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt.

Min fråga handlar dock om Kristdemokraterna med sitt beslut nu även är för att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) före eventuell "könsbytesoperation" för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. Intressant nog föreslog både könstillhörighetsutredningen från 2007 (trots dess, med rätta, hårt kritiserade förslag om kastrering som krav för juridiskt könsbyte) och socialstyrelsens utredning från 2010 att transsexuella ska få spara könsceller (vilket de inte får idag med hänvisning till sterilitetskravet i könstillhörighetslagen). Av 70 remissinstanser till socialstyrelsens utredningsförslag var det ingen som vara negativ till att transsexuella ska få spara könsceller och bara en remissinstans var tveksam. Övriga 69 var explicit för eller hade inga som helst invändningar emot det.

Era borgerliga regeringskolleger Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är, precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att transsexuella ska få spara könsceller. Något som är ett logiskt steg av att avskaffa sterilitetskravet. Tycker Kristdemokraterna detsamma?

Jag vill även fråga när socialdepartementet planerar publicera en lagrådsremiss om att avskaffa kraven i könstillhörighetslagen att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. D.v.s. att få Sveriges könstillhörighetslag sådan att svenska domstolar bedömer att den är förenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Har ni frågor eller kommentarer i övrigt kan ni givetvis maila.

Med vänliga hälsningar.

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

RFSL kommenterar domen från Förvalningsrätten. Dagen har en artikel om det.


Uppdatering 2.

Kd har stabilt dåliga siffror oavsett partiets policy om tvångssteriliseringar.

Flera tidningar berättar idag om senaste opinionsmätningen från Sifo. Hade resultatet blivit verklighet skulle s + mp + v få egen majoritet i riksdagen. Vad jag vet är det första gången de tre partierna tillsammans får egen majoritet i någon opinionsmätning efter valet 2010. Riksdagens två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 8,7 % jämför med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

För ca en månad sedan sa Kristdemokraterna ja till att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Nu minskar partiet från 3,8 % till 3,5 %. (I en del andra mätningar har dock partiet ökat senaste månaden) Betyder det att de har fått en negativ reaktion från svenska folket för sitt policybyte. Svaret är - vi vet varken om reaktionen blivit positiv, negativ eller om få brytt sig när det gäller partisympatier. Problemet är att många tolkar in opinionsmätningar som om de vore exakt vetenskap. Det enda vi vet är att s nog fått fler och m nog färre sympatisörer senaste månaden. Varje förändring mindre än 1 procentenhet bör helt avfärdas som något bevis för hur trenden är för något parti. Däremot kan förändringar för ett parti som i mätning efter mätning från samma opinionsinstitut visar att det har en positiv eller negativ trend betraktas som en trend även om varje månadsförändring är inom felmarginalen.

Det man kan konstatera är att Kristdemokraterna varken fått signifikanta förändringar (positiva eller negativ) när de kommenterat att de är för sterilitetskravet (juni 2011) eller emot (februari 2011). Sannolikt för att de flesta människor som tvekar mellan att rösta på kd (eller m etc) inte prioriterar sterilitetskravet när de ska avgöra vilket parti de sympatiserar med. Det betyder inte att de måste vara negativa till transpersoner eller en frihetlig könstillhörighetslag utan att för dem är andra frågor viktigare (som vilket parti som har bästa förslagen och är trovärdigast när det gäller jobben, skolan, omsorgen etc).

Vänsterpartiet var 2010 för kvinnohandel och barn som produkter.


När riksdagens socialutskott igår beslutade att uppmana regeringen att utreda införande av surrogatmödraskap protesterade Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Om det berättade jag här på bloggen igår. Eva Olofsson (bilden) är ansvarig för v i socialutskottet.

Låt oss då granska Vänsterpartiet argumentation i debatten. Från Svenska Dagbladet igår.
- Frågan om barnlöshet ska inte lösas genom att kvinnors kroppar används för att bära och föda barn åt andra människor. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara, säger Eva Olofsson (V).

Även om det slås fast att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel, menar hon.

Enligt Olofsson blir det en signal som ökar acceptansen och därmed också handeln med surrogatmödrar i till exempel Indien.- Det är möjligt att vi mer behöver reglera att det inte är tillåtet i Sverige att köpa ett barn som blivit till på det här sättet i Indien. Men det är ju inte så förslaget ser ut, säger hon.
"Barnet blir en produkt"

I Dagens Nyheter redovisades även ett annat argument från Vänsterpartiet.
I sin reservation hänvisar Vänsterpartiet till studier som visar att få personer föder barn åt andra utan ersättning. En nära vän eller släkting riskerar att pressas till det. Partiet vänder sig också mot att antalet indiska kvinnor som föder västerländska barn har ökar drastiskt under senare år.
Idag i Dagens Nyheter resonerar Eva Olofsson igen om det där hemska med surrogatmödraskap och varför det inte ens ska utredas.
Eva Olofsson (V) beskriver surrogatmödraskap som att barnet blir en produkt.
Kvinnor blir handelsvaror, barn blir produkter, släktingar blir pressade att mot sin vilja bli surrogatmödrar, legitimerar oetisk kommersiellt surrogatmödraskap i Indien. Ett riktigt hemskt förslag måste v tycka. Nästan som att sälja barn på auktion. Vänsterpartiet kan väl aldrig varit för ett sådant här förslag? Och definitivt inte så sent som förra våren? Jo, det är precis vad partiet var.

V argumenterade 2011 för att utreda surrogatmödraskap.

Riksdagen behandlade i socialutskottet 17 mars 2011 motioner (förslag) om surrogatmödraskap. Alliansen och Sverigedemokraterna var då avvisande (sedan dess har Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet blivit för en utredning). Därför lämnade Vänsterpartiet tillsammans Socialdemokraterna och Miljöpartiet en reservation (alternativt förslag). Representant för v i reservationen var samma Eva Olofsson som idag kallar det för att göra kvinnor till handelsvaror.
21. Surrogat- och värdmoderskap, punkt 21 (S, MP, V)

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Eva Olofsson (V) och Carina Moberg (S) ....

Vi anser att målet för all lagstiftning, oavsett politikområde, ska vara att den är jämlik och könsneutral. Det ska inte finnas några juridiska skillnader mellan hbt-personers eller andras möjligheter att bli föräldrar.

Ett traditionellt surrogatmoderskap innebär att en kvinna föder ett barn åt någon annan. För homosexuella män kan detta vara ett alternativ till adoption. Vi noterar emellertid att det finns svårigheter som har tydlig koppling till klass och kön. I vissa länder har det börjat växa fram en verksamhet där fattiga och utsatta kvinnor föder barn åt rika barnlösa par på beställning. Vi anser att detta är oetiskt och oacceptabelt.

Det finns emellertid surrogatmoderskap utan ekonomisk vinning. Det är ett faktum att det i dag finns barn i Sverige som har fötts genom surrogatmoderskap och att deras legala familjesituation upplevs som oklar.

Det finns också en typ av surrogatmoderskap som innebär att hälften av arvsmassan kommer från de blivande föräldrarna och kvinnorna i relationen. Det handlar dels om när en kvinna insemineras med sin mans sparade ägg, i ett par där mannen har en transsexuell bakgrund. Det handlar också om lesbiska par som donerar ägg till varandra. I båda fallen tillförs spermier utifrån, precis som vid annan insemination på klinik. I dag räknas båda dessa exempel enligt lagen som förbjudna former av surrogatmoderskap, trots att det inte kan ha varit lagstiftarens avsikt med lagen. Detta omöjliggör för en del familjer att skaffa barn på lika villkor som andra par, och lagen måste därför ändras så att denna form av surrogatmoderskap inte är förbjuden.

Vi konstaterar att frågan om surrogatmoderskap är svår och komplicerad, men trots att det i princip är förbjudet med surrogatmoderskap i Sverige så finns det ändå ett antal barn och föräldrar som har använt sig av surrogatmödrar. Det finns därför skäl att utreda surrogatmoderskap ur såväl barnens, surrogatmammans som föräldrarnas perspektiv. Regeringen bör tillsätta en utredning med denna uppgift.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Dåvarande partiordföranden i v var för att utreda.

Linda Snecker
var med och röstade i Vänsterpartiets partistyrelse när de bytte åsikt om surrogatmödraskap, 28 mars 2011, alltså bara 11 dagar efter att Eva Olofsson varit med om argumentera för att utreda att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Linda Snecker avslöjar att hon och Josefin Brink (riksdagsledamot som är öppet HBT för övrigt) reserverade sig och ville behålla partiets gamla policy att vara för en utredning, även dåvarande ordföranden Lars Ohly var för det.

Givetvis ska man respektera att partier byter åsikter. Även att riksdagsledamöter ibland måste vara med om reservationer i utskott i riksdagen därför att det är partiets policy trots att de inte själva håller med om den.

Hade samma åsikter som de nu hånar fram till för två månader sedan.

Men nog borde retoriken kunna vara något mer nyanserad och saklig när det bara är två månader sedan Vänsterpartiet på sin kongress lämnade den åsikt som Eva Olofsson och partiet nu häcklar och hånar när andra riksdagspartier argumenterar för den. Alltså att surrogatmödraskap bör utredas. Att reformen problematiseras av v har jag inget som helst emot, det är därför den ska utredas förutsättningslöst.

Man kan fråga sig vilka andra åsikter som Vänsterpartiet idag har som de efter en omröstning och byte av åsikt på nästa kongress efter två månader kallar för människohandel, vänsterextremism, diktaturhyllande, antisemitism, porrmoralism eller något annat, ungefär som de nu kallar surrogatmödraskap för kvinnohandel och barn som produkter.

Det är sådant här som v ägnat sig åt som ökar politikerföraktet.

tisdag 13 mars 2012

C och sd blir för utredande av surrogatmödraskap.


Majoriteten i socialutskottet i riksdagen har idag beslutat att uppmana den borgerliga regeringen att dels lämna ett lagförslag om att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker, dels att regeringen bör starta en förutsättningslös utredning om att tillåta surrogatmödraskap. Partierna redovisade i de flesta fall sedan tidigare kända åsikter men det finns några politiska nyheter. Centerpartiet och Sverigedemokraterna har tidigare inte haft någon officiell åsikt om surrogatmödraskap men nu blir de båda partierna tydligt för en utredning av reformen.

Jag är själv förvånad av två saker. För det första att ledamöter från m, fp och c inte bara utmanar kd när det gäller inseminationer utan även surrogatmödraskap. Ett regeringsparti har alltså samma dag i riksdagen blivit överkört av sina regeringskolleger i två ärenden. Det är nog första gången någonsin. För det andra är jag förvånad att sd tydligt blir för en utredning av surrogatmödraskap eftersom de annars hävdar att barn har "rätt till en pappa och en mamma". Men förmodligen tror en del i sd att det bara handlar om olikkönade par, mitt tips är att när väl utredningen lämnat sina förslag kommer sd att vara emot att det ska vara möjligt för bögpar.

Pressmeddelande från riksdagens socialutskott.

Från riksdagens hemsida.
Utskottet konstaterar att familjer i dag kan se ut på många olika sätt och att många barn växer upp i andra familjekonstellationer än i den traditionella kärnfamiljen. Mot bland annat denna bakgrund tycker utskottet att dagens regler som gör skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar är otillfredsställande. Tiden är nu mogen att jämställa par och ensamstående när det gäller rätten till behandling med assisterad befruktning.

Utskottet föreslår därför att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag till riksdagen efter det att den har utrett de frågor som krävs. Innebörden av lagförslaget ska vara att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade respektive samkönade par redan har enligt gällande lag. Utskottets ställningstagande grundar sig delvis på motioner från S, M. MP, FP och V.

Gemensam reservation från SD och KD

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna säger i en gemensam reservation nej till utskottets förslag. De menar att staten genom lagstiftning ska värna barns rätt till sin pappa - det behövs fler och inte färre närvarande pappor i barns liv.

Utredning om surrogatmoderskap

Socialutskottet föreslår också att regeringen förutsättningslöst prövar frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Gemensam reservation från V och KD

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna framför i en gemensam reservation att det inte finns något skäl till en utredning. Partierna anser att det finns en risk för att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. De är därför emot surrogatmoderskap
Generellt svårare vara ensamstående förälder.

Jag har tidigare här på bloggen argumenterat för att det är problematiskt att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker även om jag inte är emot reformen. Egentligen har jag samma attityd till att tillåta surrogatmödraskap. Handlar det om en ensam man (vilket det nog oftast blir om det handlar om ensamstående även om också infertila kvinnor kan använda möjligheten) gäller givetvis precis samma argument som att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Från min bloggpost om den reformen.
Vi vet att ensamstående föräldrar (oftast mammor, ibland pappor) har en sämre ekonomi än andra föräldrar. Vi vet att det krävs tid för barn, att ensam ha ansvar är tuffare än att vara två. Det måste man väl inte lämna någon statistik för att bevisa. De som hävdar motsatsen antyder att en förälders partner inte har någon betydelse för att familjen ska fungera.

Jag tycker m, fp, c, s, mp och v slarvar här. Man borde erkänna att det ofta faktiskt finns problem med att vara ensamstående förälder - socialt och ekonomiskt. Något som partierna i andra sammanhang framhåller, bl.a. när det gäller höjda bidrag till den typen av familjer. Det betyder inte att de flesta barn till ensamföräldrar inte fungerar lika bra som andra barn. Utan att det kanske blir en komplikation.
Fattiga kvinnor riskerar bli utnyttjade vid kommersiellt surrogatmödraskap.

Jag kommer därför att i den här bloggposten fokusera på par (bögpar, olikkönade par och kanske i sällsynta fall lesbiska par om båda kvinnorna är infertila) som eventuellt får möjlighet att få barn genom surrogatmödraskap. En del hävdar att barnet kommer att känna sig "annorlunda" och att blivit till "konstlat". Men principiellt är surrogatmödraskap, för barnens del, inte annorlunda än inseminationer med en främmande donator av sperma.

Ett argument som däremot är relevant är att kvinnor som fungerar som surrogatmödrar riskerar bli utnyttjade i synnerhet om de har en svår ekonomisk situation och vi, precis som USA; tillåter betalning för surrogatmödrar. Ett problem som redan finns ibland hos de kvinnor i bl.a. Indien som föder barn åt par i Sverige. (Även om man inte ska generalisera, en del surrogatmödraskapskliniker i Indien är seriösa och båda parter blir respekterade).

Men ironiskt nog kan också det här vara ett argument för att tillåta surrogatmödraskap i reglerade former i Sverige. Idag söker sig en del par till andra länder eftersom det är förbjudet här. För övrigt är det även ett argument för att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade att barnen får rätt att veta vem biologiske pappan är vid 18 års ålder, vilket de inte får i de flesta andra länder.

Kristdemokraterna var mest konservativa partiet i socialutskottet.

En annan aspekt är att barn som idag tillkommer genom surrogatmödraskap i andra länder inte får ett tydligt juridiskt skydd i Sverige till en början eftersom vi saknar lagar som reglerar situationen för dem. Det i sig är ett argument för att starta en utredning.

Jag välkomnar alltså utredningar av både surrogatmödraskap och insemination av ensamstående vid kliniker. Däremot är jag kritisk till att inte båda blir förutsättningslösa.

Konstaterar även att Kristdemokraterna var det mest konservativa partier i socialutskottet eftersom de var ensamma om att vara kategoriskt emot båda reformerna. Partiet har fördröjt arbetet med att lämna ett förslag till en frihetlig könstillhörighetslag. Även om jag tycker inseminationer av ensamstående kvinnor och surrogatmödraskap bör problematiseras förtjänar reformerna en seriös debatt och att utredas. Jag vidhåller att det är en olycka för Sverige och för en liberal familjepolitik att vår socialminister är Göran Hägglund (kd).


Uppdatering 1.

RFSL är positivt till dagens beslut i socialutskottet. Det meddelar föreningen i ett pressmeddelande.

Centerpartiet kommenterar på sin hemsida att deras stämma hösten 2011 tydligen sa ja till att utreda surrogatmödraskap. Jag har missat det. Därmed är det bara Sverigedemokraterna som nu blir för en sådan utredning men som officiellt inte varit det tidigare.

Andra partier som på sina hemsidor kommenterar socialutskottets beslut idag.

Folkpartiet Kristdemokraterna


Uppdatering 2.

Andreas Bengtsson, själv pappa till ett barn som kommit till genom surrogatmoder, har en debattartikel på Newsmill. Givetvis är han positiv till reformen men lämnar också fakta och länkar om rapporter om situationen i andra länder. Kristdemokraterna Göran Hägglund och Anders Andersson har en debattartikel (givetvis emot) i Svenska Dagbladet om surrogatmödraskap. Dagens Nyheter publicerar en nyhetsartikel där bl.a. Fredrik Eng, ordförande i Föreningen för surrogatmödraskap lämnar en kommentar.

måndag 12 mars 2012

Staten diskriminerar ännu HBT-personer i två lagar.


Jag har idag mailat diverse politiker om att det bör införas en lag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Alltså att reglerna ska vara samma för gifta lesbiska par som för gifta olikkönade par. Något som föreslogs av en utredning 2007 men efter fem år ännu inte genomförts av den borgerliga regeringen, främst därför att Kristdemokraterna inte är för reformen. I mailen tar jag också upp att regeringens planerade proposition (lagförslag) om en ny könstillhörighetslag bör förtydliga att transsexuella ska få spara könsceller.

Har skickat fyra mail.

1. Till representanter för Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i riksdagens civilutskott. (bifogar innehållet i mailet sist i den här bloggposten).
2. Till representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i civilutskottet.
3. Till representanter för Kristdemokraterna i civilutskottet.
4. Till justitiedepartementet i regeringskansliet.

Mailen har till 90 % samma innehåll men är givetvis anpassade efter vilka som jag skickar dem till. Bl.a. är kd ännu inte för reformen och jag har frågat vad partiet idag tycker om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.
I det här mailet.

Föreslår jag att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i riksdagsdebatten onsdagen 21 mars om Familjerätt tydliggör att det är viktigt att juridiskt likställa lagarna för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion. Egentligen en given konsekvens av att vi nu har en könsneutral äktenskapslag där reglerna i övrigt är lika för samkönade och olikkönade par.

Att ni kontaktar Justitiedepartementet i syfte att de så snabbt som möjligt lämnar ett förslag om en könsneutral lag för föräldraskapspresumtion.


Två lagar i Sverige diskriminerar HBT-personer.

Lagarna när det gäller HBT-rättigheter har förbättrats betydligt senaste 10-15 åren, även sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006. Det är positivt. Visst finns det en del kvar att göra för att skydda HBT-personer mot diskriminering och hets. Givetvis även det viktiga internationella arbetet. Men ännu är det två lagar kvar i Sverige där det är staten som diskriminerar. Dels könstillhörighetslagen med dess absurda krav, dels föräldraskapspreumtionslagen eller som det heter idag lagen om faderskapspresumtion.

Glädjande nog är det nu politisk enighet mellan Alliansens fyra borgerliga partier om att avskaffa kraven i könstillhörighetslagen om att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Jag utgår från att ni i m, fp och c ser till att det i den kommande propositionen tydliggörs att transsexuella före "operationen" ska kunna spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar.

På tisdag ska ni ledamöter i civilutskottet som bekant justera betänkandet Familjerätt. Debatt i riksdagen blir det 21 mars. Jag hoppas att den eller de som i riksdagsdebatten representerar Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet tydliggör att de tre partierna är för en könsneutral föräldraskapspresumtionslag. Och att ni på allvar kräver av Kristdemokraterna att de ska acceptera reformen. I annat fall finns det en möjlighet att riksdagen avgör ärendet politiskt utan någon proposition.

Jag bifogar information om reformen.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila.

Med vänliga hälsningar

Bengt Held
MalmöFakta om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion.

Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

En utredning föreslog redan januari 2007 det här Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3.

Från regeringens hemsida.

"I betänkandet föreslår utredaren att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. Den kvinna som är moderns registrerade partner ska automatiskt anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen ska införas. Bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna ska också omfatta assisterad befruktning som skett utomlands och insemination i egen regi. Är modern sambo med en kvinna ska föräldraskapet för moderns sambo fastställas genom bekräftelse eller dom på samma sätt som sker i dag när barnet tillkommit genom assisterad befruktning som skett inom svensk hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att det inte längre ska fastställas något faderskap i dessa fall."

Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från sid 17 i utredningen.

"Godkänner moderns partner skriftligen en mans bekräftelse av faderskapet och har i fråga om bekräftelsen iakttagits bestämmelserna i 5 §, skall därigenom anses fastställt att moderns partner inte är barnets förälder. Bekräftelsen skall dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern."

I riksdagen är det brett stöd för reformen eftersom Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par.

Det är även ett tydligt stöd bland riksdagsledamöter. HBT-föreningen RFSL frågade riksdagskandidater 2010 följande i en enkät.

"Är du för att moderskapspresumtion införs i fall där en kvinna som är gift eller registrerad partner med en kvinna föder barn, så att medmamman från början också blir juridisk förälder?"

Svaren blev följande.

Ja 76,0 procent (171 st)
Troligtvis 11,6 procent (26 st)
Troligtvis inte 4,0 procent (9 st)
Nej 8,4 procent (19 st)

Uppdatering 1.

Debatt om nationella riktlinjer för bl.a. inseminationer.

Lina Ullerstam, ordförande för föreningen Barnlängtan, har tillsammans med två andra skribenter en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det handlar om det ska införas nationella riktlinjer när det gäller bl.a. inseminationer.En orättvisa som finns idag är att lesbiska kvinnor i Västerbottens och Västernorrlands landsting måste betala 30-40 gånger mer för inseminationer än olikkönade par. Och de två landstingen får absurt nog stöd av Öppna moderater som är en HBT-förening. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat det. Även Östergötlands landsting diskriminerar lesbiska kvinnor men där betalar de "bara" ca 4 gånger mer än olikkönade par.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om två nya opinionsmätningar. I båda skulle det bli samma situation som idag, att varken Alliansen eller s + mp + v skulle få egen majoritet i riksdagen om resultaten blivit verklighet. I Yougovs mätning får riksdagens två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, tillsammans 9,6 % och 12,1 % United minds mätning, jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

Kristna tidningen Dagen avslöjar att katoliken Tony Blair, f.d. socialdemokratisk statminister i Strobritannien, meddelat att han är för en könsneutral äktenskapslag.

fredag 9 mars 2012

Ön.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Det är något visst med öar. Eller hur? Jag har alltid varit fascinerad av dem. Kanske för att de är avgränsade. Hanterliga. En ö i Norge blev världskänd förra året. När Anders Brevik mördade massor av oskyldiga ungdomar i Arbeiderpartiets (norska motsvarigheten till Socialdemokraterna) ungdomsförbund. Fördömanden av dådet har haglat, med rätta. Tyvärr har även politiska grupper exploaterat dådet. Inte Arbeiderpartiet i Norge, landets statsminister socialdemokraten Jens Stoltenberg har hållit en värdig stil. Tyvärr har en del vänsterbloggare i Sverige och Vänsterpartiets f.d. ordförande Lars Ohly inte gjort samma sak.

Jag är inte socialdemokrat men Stoltenberg ska ha en eloge för sin hantering av efterkrisarbetet som står i bjärt konstrast mot dåvarande presidenten George W Bush 2001 i USA. Men vi borde alla fundera på vad som exakt hände på den där ön. Där folk inte kan fly.

Det finns en "Breivik" inom alla människor.

Anders Brevik har utmålats som ett monster. Jag försvarar givetvis inte honom. Hans främlingsfientlighet, islamofobi och konspirationsteorier är förfärliga. Hans totala cynism när han mördade oskyldiga människor är ännu värre. Men jag är något förvånad att ingen från Svenska kyrkan (som annars ofta är nyanserad när det gäller människosyn) inte har kunnat konstatera att det finns en "Breivik" inom oss alla. För "handen på hjärtat" är det inte så? Vi söker ofta enkla lösningar på komplicerade problem. Även vi som aldrig skulle få för oss att, när det verkligen gällde, att rösta på populistiska Sverigedemokraterna.

I min hemstad Malmö har det varit en synnerligen turbulens senaste åren. Där nästan alla de som är med i kriminella ungdomsgäng, de som trakasserar folk på Seved (som blivit rikskänt) eller trakasserar judar har invandrarursprung. Det är lätt att lockas av enkla lösningar. Som Sverigedemokraterna erbjuder. Kan vi inte alla erkänna det? Att det är så känslomässigt. Men man måste också som medborgare tänka ett steg längre. Det finns sällan enkla lösningar på komplicerade problem. Det erbjuder Sverigedemokraterna. Men det har också andra partier gjort tidigare - med förfärande resultat. Jag hävdar givetvis inte att Sverigedemokraterna ska kopplas ihop med Breivik. Tvärtom har sd tydligt tagit avstånd från dådet. Och det ska respekteras. Men trots blir det tydligt att en del söker "syndabockar".

Äldre ungdomar skyddade yngre.

På den där ön i Norge fanns det en galen mördare som mördade vilt. Det fanns skräckslagna 13-åriga socialdemokratiska ungdomar. Men också äldre ungdomar som - med risk för sitt eget liv - skyddade de som var yngre.

Jag gillar som bekant tysk disco (ni vet som följer min blogg) och en av mina favoritartister är Fancy. En av mina favoritlåtar från honom är Long way to paradise (remix 99) Det är sådan kontrast mellan den energiska synthpopen och budskapet i låten. Refrängen är följande.
Long way to paradise.
Long night in hell.
To dark för lullabies.
Dreams off for sale.
Nej, jag tror inte det någonsin är för mörkt för vaggvisor. Sagor. Drömmar. Kalla det vad vi vill. Att Svenska kyrkan har bråttom att göra när folk samlas hos dem efter varje katastrof är ett tecken på det. Eller att många människor som har det svårt söker sig till någon religion. Men det måste i varje situation vara ett fritt val.

I oss alla finns det en modig 16-åring.

Kanske vi borde erkänna att den där ön - där ingen kan fly - är en del av livet. Att det i oss alla finns en Breivik, besviken som vill slå igen även om de flesta av oss aldrig skulle genomföra våldsdåd i verkligheten. Att det i oss alla finns en rädd 13-årig ungdom som är på en ö, förväntansfull men som möter något obehagligt..

Men att det också i oss alla finns en 16-åring som försöker skydda de som har det svårare. På en öde ö, när det är kris, kan vi visa våra bästa sidor.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

torsdag 8 mars 2012

Vill Öppna moderater försämra för lesbiska kvinnor?


Idag har folk från Öppna moderater en debattartikel på HBT-siten Qx. Skribenterna Fredrik Saweståhl (bilden), Jenny Edberg och Anders Karlsson som är ordförande respektive förste och andre vice ordförande börjar med att argumentera för att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker.

Jag har här på bloggen problematiserat den reformen. Bl.a. för att forskning visar att barn till ensamstående mår sämre generellt (givetvis med många undantag) än barn med två föräldrar. Men man ska vara försiktig att överföra resultaten, som ofta handlar om barn som varit med om skilsmässa och konflikter, till situationen för ensamstående kvinnor som blivit inseminerade vid kliniker. För Öppna moderater finns det dock inget som helst resonemang om vad som är till barnets bästa.
I takt med att allt fler människor lever som ensamstående måste möjligheterna för ensamstående att skaffa barn öka. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv även som ensamstående, och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst.
Öppna moderater vill tydligen att lesbiska kvinnor ska betala 30-40 gånger mer än idag.

Ungefär som barn vore en rättighet. Men varje ny reform måste prövas om den är till barnets bästa. Men det mest sensationella i debattartikeln är inte det. Utan att Öppna moderater nu tydligen vill att lesbiska kvinnor ska vara tvungna att betala hela kostnaden för en insemination. Ofta handlar det om drygt 10 000 kronor medan olikkönade par i alla landsting betalar vanlig patientavgift ofta ca 300 kronor. Förslaget är absurt och allvarligt diskriminerande mot lesbiska kvinnor.

Här är den del av artikeln från Öppna moderater som handlar om avgifter. Notera hur de försåtligt är otydliga, lindar in budskapet och låtsas som att det t.o.m är en förbättring för lesbiska kvinnor att betala 30-40 gånger mer än olikkönade par för inseminationer.
Insemination för ensamstående kvinnor måste tillåtas. Det steg som Moderaterna nyligen tagit för att förverkliga detta är bra och något vi välkomnar. Vi ser gärna att privata kliniker, licensierade av Socialstyrelsen växer fram för att avlasta landstingen från denna typ av verksamhet som inte alltid är regelrätt sjukvård. Verksamheten kan ske på kommersiell grund utöver den verksamhet som idag nästan enbart sker i landstingens försorg.

Finansieringen för insemination ska kunna bekostas av kvinnorna själva. Som det är idag är vi hbt-personer med och betalar andras insemination, men har små möjligheter att själva nyttja den. Ska vi ha skyldigheter är det rimligt att vi också har samma rättigheter, därför är ett större egenansvar för finansiering i utbyte mot en snabbare process att skaffa barn rimligt. Fortsatt verksamhet kan ske i landstingens försorg när insemination sker på medicinska grunder.
Det är så många besynnerliga formuleringar att man nästan inte vet var man ska börja.

Missbruk av användandet av "HBT".

1. Lesbiska kvinnor som är gifta eller sambo har sedan 2005 möjlighet i alla landsting och regioner att bli inseminerade vid kliniker. De har inte "små möjligheter att utnyttja" insemination. Att Öppna moderater resonerar om HBT-personer visar bara hur den där ordförkortningen ibland blir missbrukad. En bisexuell kvinna som bor med en juridisk man som är transvestit (eller intergender etc) har möjlighet att bli inseminerad. Jag är själv engagerad för att transsexuella ska spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" ska kunna bli föräldrar men det är en annan debatt än om lesbiska par ska få bli inseminerade något som redan är genomfört.

2. Ensamstående kvinnor är inte en del av HBT-gruppen mer än medelålders män eller rödhåriga. De flesta ensamstående kvinnor är heterosexuella.

3. Jag är positiv till att låta fler privata kliniker utföra inseminationer. Bl.a. för att det kan minska köerna. Vill människor (olikkönade par, lesbiska och, om det blir tillåtet, ensamstående kvinnor) betala hela kostnaden och få snabbare behandling är det inget negativt i sig. Men Öppna moderater vill att det ska vara ett alternativ (till billig insemination via landstinget eller regionen) för olikkönade par medan det ska vara enda möjligheten för lesbiska par. Det är en oacceptabel diskriminering.

4. Man kan givetvis tycka (jag gör det inte) att inseminationsverksamhet vid kliniker generellt ska betalas av patienten själv men då ska det givetvis gälla för alla, även olikkönade par.

Moderaterna och Socialdemokraterna blev 2009 tydligt för lika avgifter.

Ironiskt nog i det här sammanhanget blev Moderaterna på sin stämma 2009 för (ett enhälligt beslut) att lesbiska par ska betala samma avgifter som olikkönade. Socialdemokraterna sa ja till detsamma på sin kongress samma år. I somras lämnade RFSL en rapport som avslöjade att tre landsting ännu diskriminerar lesbiska par när det gäller inseminationer vid kliniker. Östergötlands läns landsting ägnar sig åt "mindre" diskriminering medan Västernorrlands och Västerbottens landsting har en absurd policy där olikkönade par bara betalar vanlig patientavgift vid inseminationer vid kliniker medan lesbiska par måste betala ca 12 000 :- (sic!) för samma vårdtjänst. Det är givetvis absurt.

Hur har Öppna moderater kunna hamna så fel? Det finns nog flera förklaringar. Dels så är det traditionellt den partipolitiska HBT-förening som varit mest mansdominerad. I deras förbundsstyrelse är 7 män, 1 kvinna och 1 transperson (med reservation för att det inte alltid är enkelt att avgöra folks könsidentitet efter foto och namn). Av de som var öppet HBT bland deras kandidater inför valet 2010 har jag för mig att 19 av 20 var män. Men det finns nog också en ekonomisk förklaring. Moderaterna generellt har högre stöd bland höginkomstagare i relation till övriga befolkningen jämfört med andra partier (även om tendensen minskat senaste åren). För höginkomsttagare är det givetvis enklare att acceptera dyrare vård än för låg- och medelinkomsttagare.

Öppna moderater ger stöd åt allvarligt diskriminerande policy i Västerbottens och Västernorrlands landsting.

Ska man summera Öppna moderaters nya policy blir det att de jobbar för att en grupp som inte är en del av HBT-gruppen ska få bli inseminerade och för att få acceptans för det vill de att lesbiska par, som är en del av HBT-gruppen, ska få betala 30-40 gånger mer än idag i nästan alla landsting. Förutom i bl.a. Västernorrlands och Västerbottens landsting som nu får stöd av Öppna moderater i sin allvarligt diskriminerande avgiftspolicy.

Med sådana vänner som Öppna moderater behöver lesbiska kvinnor inte några fiender.


Uppdatering 1.

Jag har nu letat fram den motion (förslag) till Moderaternas stämma 2009 som handlade om lika avgifter för lesbiska som olikkönade par. Och de som lämnade den var folk från Öppna moderater (sic!) bl.a. Fredrik Saweståhl och Jenny Edberg som är ansvariga för debattartikeln i Qx idag om att chockhöja avgifterna för lesbiska kvinnor. Givetvis har föreningar rätt att byta åsikt men Öppna moderater har inte redovisat varför man gjort det.


Uppdatering 2.

I förra bloggposten kriteserade jag kulturelativister. Qx berättar om att Soran Ismail (känd bl.a. från TV-programmet Parlamentet) ska göra en standupturné om bl.a. manlighet och homofobi. Bra initiativ. Dels därför att jag tror humor ibland kan påverka folk mer än föreläsningar på universitet. Men också därför att Soran som har kurdiskt ursprung gör det här, HBT-personer finns i alla etniska, sociala och religiösa grupper. Därför är det viktigt att heterosexuella cispersoner (cisperson = icke-transperson) från diverse grupper är tydligt HBT-vänliga.

HBT-vänsterkristna sviker HBT-muslimer.


Dagens Nyheter avslöjar att flera representanter för muslimska och afrikanska länder i protest lämnade ett FN-möte därför att föreningens generalsekreterare Ban Ki-moon argumenterade för att HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter.

Homofientlighet finns bland kristna, muslimska, judiska och andra religiösa samfund. Men medan många kristna och judiska idag blivit HBT-vänliga är ännu alla muslimska samfund i alla länder HBT-fientliga. Det enligt islamloger vid Lunds universitet. Det här borde väl intressera folk och i synnerhet HBT-personer som är kristna. Jag blev tillfrågad om att bli med i Facebook-gruppen HBTQ-kristna (sluten grupp) som jag nu lämnat eftersom jag avskyr kulturrelativism.

Extra tragiskt att kulturrelativism är vanligt bland en del HBT-personer.

Jag var tveksam först att gå med i gruppen eftersom jag inte identifierar mig som kristen men accepterade det sedan. Folk där jobbade för att bli respekterade i de kristna samfund de var med i. Viktigt. Men när jag i en fb-post tog upp muslimsk homofobi ändrades attityden tvärt. Det var främst, som väntat, folk som är politiskt till vänster som tyckte att vi inte tydligt ska kritisera homofobi i muslimska samfund.

Att många inom den kristna vänstern är kulturrelativister och fegt tiger om muslimsk homofobi medan de, med rätta, fördömer kristen homofobi, är välkänt. Men att HBT-kristen vänster också håller på med det här är extra tragiskt. De borde ju fatta att HBT-muslimers kamp är samma som deras egen. Att de borde lämna stöd åt bl.a. Irshad Manji (bilden) som är troende muslim och kritisk mot att många i väst tiger om muslimsk homofobi. Att de då inte tydligt vill kritisera homofoba imamer är ett svek mot HBT-muslimer. Jag postade bl.a. följande i fb-gruppen HBT-kristna.
Det är fascinerande att när folk i kristna samfund jobbar för jämställdhet och HBT-rättigheter får det stöd från både Humanisterna och de flesta liberaler, socialister och gröna. Rätt så.

Men när Humanisterna, HBT-personer som är emot kulturrelativism och andra ställer samma krav på muslimska samfund när det gäller att respektera jämställdhet, HBT-rättigheter, ett sekulariserat samhälle och rätten att "häda" då kallar en del förvirrade vänstermänniskor (och några liberaler) det för "främlingsfientlighet". Attityden är att man inte kan ställa samma krav på muslimer som på kristna. Kristna är vuxna intelligenta människor som man kan ställa till svars men muslimer är tydligen som barn som man inte ska "provocera". Det om något är en rasistisk attityd.

Många här i gruppen är kritiska mot de i Svenska kyrkan som accepterar homorelationer inom samfundet men är emot homovigslar. Jag håller med. Men de där konservativa människorna är betydligt homovänligare än något muslimskt samfund. Enligt islamologer från Lunds universitet jag talat med är alla muslimska samfund i alla länder emot homorelationer. Har de fel? Vänligen berätta vilka muslimska samfund som förklarat att de accepterar homorelationer inom samfundet. Berätta vilka som välsignar och viger samkönade par....

Ni oroar er för att ni inte ska få gifta er i ert samfund, en del muslimska HBT-personer oroar sig för att slippa bli misshandlade och kanske mördade av sina familj för vem de är. För en kristen borde solidariteten inte bara handlar om kristna HBT-personer i Sverige utan även judiska, muslimska och andra. Vi är alla människor. Till sist vill jag tipsa om en artikel från QX om Irshad Manji, troende muslim som är mycket kritisk emot att många i väst fegt tiger om homofientlighet bland muslimer. Läs den.

Som man ibland säger i USA "Open your eyes and your heart as well"
Niklas Olaison, kontroversiell präst i Svenska kyrkan i Stockholmsområdet, var en av de som inte gillade att jag tog fram problemet med muslimsk homofobi.
Jag tycker att det ät tråkigt att du hemfaller till samma låga debattstil som du kritiserar och hoppas att vi kan hålla politiken borta från den här gruppen. Jag tror att det är nödvändigt om vi ska kunna bygga breda allianser. När det gäller islam och HBT tror jag att det finns bättre vägar framåt än svepande generaliseringar. Jag tror också att det arbetet måste ske mer i dialog för att undvika att hamna i en kolonial fälla.
Varvid jag kontrade:
Niklas Men du är ju precis det exempel på hur folk fegt sviker muslimska HBT-personer. Vad är svepande generaliseringar? Att alla muslimska samfund är homofientliga? Men berätta då vilka muslimska samfund som är homovänliga. Det blir bara absurt av dig att resonera om någon kolonial fälla, det här är människor som bor i Sverige, de bor inte i någon koloni. De flesta fd kolonier har för övrigt kristen befolkning. Det om något är låg debattstil från dig att kalla det kolonialism att ställa samma krav på muslimer som på kristna. Men det avslöjar väl något om hur du resonerar.

Varför är mitt inlägg mer politik än att kritisera katoliker. Varför vill du Niklas sprida kolonial kritik mot katoliker (du har ju inte protesterat mot kritik mot dem) vet du inte hur förföljda de tidigare varit i Sverige?

Du är ju ett skolexempel på en kulturrelativist.
Även HBT-vänsterkristna är ofta kulturrelativister. Tragiskt.


Uppdatering 1.

Sd värsta demogogerna.

Idag är det som bekant internationella kvinnodagen.

Sedan Lars Ohly lämnade ordförandeposten i Vänsterpartiet har Sverigedemokraterna nästan monopol på att ha de värsta demagogerna i svensk politik. Idag startar Sd-kvinnor en kampanj "mot hedersrelaterat våld". Många av de problem de framför är reella. Att de sedan hånar övrigt viktigt jämställdhetsarbete (sånt som inte har koppling till invandrare) är väntat. Men så är det där med konkreta förslag. Från deras artikel.
Faktiskt befattar sig dessa jämställdhetens kämpar med hedersproblematiken nästan enbart om någon annan tagit upp ämnet till debatt. Dock inte för att föreslå åtgärder, utan för att stämpla initiativtagaren till debatten som intolerant," främlingsfientlig, rasist eller islamofob.
Det här artikeln publicerades igår på Newsmill. Samma dag som de på Expos hemsida erkänner att de själva har noll (zero) förslag mot hedersrelaterat våld.
- Vi kommer senare med ett åtgärdsprogram där vi lyfter fram förslag. Jag vill inte gå in på några detaljer nu. Vi tycker att människor som utsätts för hedersvåld ska få hjälp första gången de söker hjälp hos socialtjänsten. Mer specifik vill jag inte vara, säger Carina Herrstedt som är ordförande för SD-Kvinnor.
Sd ger demagogin ett ansikte. :-)


Uppdatering 2.

Humanisternas ordförande jämförd med Hitler av HBT-kristen.

Jag håller inte alltid med Humanisterna. En del i föreningen, bl.a. deras ordförande Christer Sturmark, är ofta oacceptabelt raljerande mot religiösa människor. Jag delar attityden att vi ska bekämpa religiös intolerans och värna ett sekulärt samhälle men det betyder inte man tvärsäkert kan hävda att religion måste var något negativt i sig. Det är en privatsak.

Men jag håller helt med Humanisterna när de nu anmäler (till domkapitlet i Svenska kyrkan) Helle Klein präst i Svenska kyrkan och delansvarig för Seglora smedja (vänsterkristen) för att ha publicerat en artikel där Christer Sturmark och prästen Annika Borg jämförs med Hitler och Stalin (sic). Och det här har koppling till den här bloggpostens resonemang om HBT-vänsterkristna. Ansvarig för artikeln på Seglora Smedja är nämligen Petter Zachrisson som även är med i Facebookgruppen HBTQ-kristna. Zacrisson tiger om muslimsk homofobi men attackerar de som värnar jämställdhet och argumenterar emot muslimskt homofobi för att vara typ nazister. Absurt.

Humanistbloggen har för övrigt en bra kommentar till att SD-kvinnorna har kristen psalmsång till sin nya film "mot hedersrelaterat våld". Ironin är att sd-ansvariga inte tycks känna till att hedersrelaterat våld även finns bland en del kristna i Mellanöstern bl.a. på Västbanken och i Syrien. Även om en betydande majoritet av den typen av brott utförs av muslimer. Problemet finns också bland en del hinduer.