fredag 14 augusti 2009

Enighet om att förbjuda diskriminering av homosexuella i regeringsformen.

I december 2008 presenterade Grundlagsutredningen sin slutrapport. Man var eniga i utredningen, alla riksdagspartiernas representanter hade kompromissat ihop sig.

Ett av förslagen från utredningen var att Sverige ska införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet. Sverige har redan ett sådant förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet sedan 1977. Domstolar kan då förklara en lag för ogiltig om den inte är förenlig med kapitel 2 i regeringsformen. Det här betyder att riksdagen inte skulle kunna införa, om man mot förmodan hade föreslagit det, ett apartheidsystem som man hade i Sydafrika eftersom det skulle strida mot grundlagen.

Om det även blir ett motsvarande diskrimineringsförbud p.g.a sexuell läggning så blir det enligt min bedöming omöjligt för riksdagen att avskaffa rätten till äktenskap, adoptioner etc för samkönade par. Utan att först ändra regeringsformen och avskaffa diskrimineringsförbudet p.g.a. sexuell läggning.

Hur har då remissinstanserna reagerat? Jag har kontaktat justitiedepartmentet som skickat de olika remissvaren. När man planerar att förändra lagar brukar man först låta olika myndigheter och föreningar uttala sig om de olika delförslagen från en utredning. De som svarar kallar man remissinstanser.

Bland de 75 remissvaren så är det 12 som har uttalat sig om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning. Förvånad att det är så få av dem som kommenterar det? Då ska du veta att de flesta myndigheter och föreningar bara kommenterar det som är närmast det som de själva sysslar med.

Följande 12 remissinstanser är för förslaget om att i regeringsformen kapitel 2 förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning.

Amnesty International
DO (distriktsombudsmannen)
Centrum mot rasism
Fackförbundet ST (statsanställda)
Justitieombudsmannen
Kammarrätten i Stockholm
Malmö tingsrätt
Medborgarrättsrörelsen
RFSL
Stockholms universitet
Sveriges advokatsamfund
TCO

Ingen remissinstans är emot ett diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet.

RFSL och Amnesty International kommenterrar dessutom i sina svar att man borde förbjuda även diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet.

Så här skriver RFSL i sitt remissvar.

RFSL har sedan förbundets begynnelse på 50-talet drivit frågan om icke-diskriminerande lagstiftning. Frågan om ett grundlagsskydd har sedan flera decennier tillbaka varit ett krav från RFSL. I betänkandet Homosexuella och samhället (SOU 1984:63) föreslog utredningen, som tillsattes redan 1977, att 2 kap i regeringsformen ändras så att sexuell läggning inte kan åberopas som skäl för missgynnande lagstiftning (s 71)”.

RFSL välkomnar rubricerad utredning, som 25 år efter homosexutredningen återigen förslår att diskrimineringsskyddet i 2 kap. regeringsformen utvidgas till att även avse sexuell läggning. RFSL anser dock att det är beklagligt att utredningen inte tagit i beaktning könsidentitet och könsuttryck och anser att dessa grunder på lika villkor bör ingå som diskrimineringsskydd.


Amnestys svar är här.

Vad har då riksdagspartierna för officiella åsikter?

När det gäller ett diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning så har alla partier i riksdagen sagt ja till det - förutom Moderaterna som först ville avvakta remissvaren. Men eftersom alla av de remissinstanser som kommenterat förslaget till förändring av diskrimineringsförbudet sagt ja så blir det i princip en formalitet. Även Moderaterna säger ja i höst.

När det gäller diskrimineringsförbud p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner) så är det inte ett lika tydligt stöd ännu. Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för det medan Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna svarar "möjligen" till den reformen.

De av bloggbesökarna här som är engagerade inom s, m eller kd har alltså möjlighet att försöka påverka sitt parti att även säga ja till att inkludera transpersoner i regeringsformens förbud mot diskriminering.

Transpersoner är visserligen ganska få. Men de förtjänar trots det ett tydligt skydd mot diskriminering, något som är givet för många andra minoriteter i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar