söndag 31 augusti 2014

Kristna värdepartiet vill förbjuda kommuner ge stöd åt HBT-festivaler.


Har du längtat efter att Sverige ska få ett högerkristet HBT-fientligt parti? Nej, inte jag heller. Men i början av det här året bildades Kristna värdepartiet. Sverigedemokraterna är ett HBT-negativt parti men det här partiet är ännu sämre när det gäller mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Kristna värdepartiet kandiderade inför EU-valet men det blev ett fiasko, de fick bara ca 300 röster (och då är de som felstavade partiets namn inräknade) och "ångrade" sig efteråt. EU-valet visade ju hur lite stöd de har vilket inte är taktiskt bra inför riksdagsvalet.

Högerkristen ideologi.

Innan vi går in på partiets konkreta politik vill jag redogöra för vad högerkristen ideologi egentligen är. Det handlar om en närmast nyliberal ekonomisk politik (skatterna ska vara mycket låga, det är främst civilsamhället och välgörenhet som ska åtgärda problem med fattigdom, inte offentliga sektorn) i kombination med reaktionära värderingar när det gäller HBTQ-rättigheter, jämställdhet, ibland även invandring. Försvaret ska vara starkt, kriminalpolitiken ska fokusera på skärpta straff och staten ska "främja" kristet-konservativa värderingar. Flera av de här åsikterna är var för sig givetvis legitima (jag är själv för ett stärkt försvar) men tillsammans utgör de en högerkristen ideologi.

Sverige har inte haft något högerkristet parti hittills. Kristdemokraterna (och många inom svenska frikyrkliga samfund) har historiskt varit i mitten inom den ekonomiska politiken trots konservatism Både kd och Sverigedemokraterna försvarar en generell välfärd och offentliga försäkringssystem.

Andre Juthe är en av fyra talespersoner och har mailat om partiets åsikter om HBT-reformer. Jag vill förtydliga att orsaken till att jag gör den här bloggposten inte är främst för att bekämpa ett litet marginellt parti som kanske får 1000 röster i riksdagsvalet, ungefär samma nivå som Svenskarnas parti kan nå. Utan att ge er bloggbesökare motargument emot reaktionära argument.

1. Likställd åldersgräns för sexuella relationer.
1978 jämställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer till 15 år (tidigare var den 18 år för samkönade relationer). Stödjer ditt parti den likställda åldersgränsen?
Vi funderar på om inte åldersgränsen för sexuella relationer bör höjas. Det är konstigt att åldersgränsen för sex är lägre än klassificeringen för barn respektive vuxen. Men detta är vi inte färdiga med. Men likställdhet är vi för. Är man vuxen får man bestämma över sitt eget liv.
Min kommentar. Det är givetvis en legitim åsikt att vilja höja (eller sänka) åldersgränsen med några år för sexuella relationer så länge man är för att samma regler ska gälla för samkönade och olikkönade relationer. Dock bör det konstateras att historiskt har pojkar och flickor fått ingå äktenskap och ha sex från unga tonåren i de flesta samhällen (vilket inte måste betyda det är rätt men så är det, även i berättelserna i Bibeln).  I det katolska Europa (och Sverige var som bekant katolskt på medeltiden) fick flickor gifta sig från 12 års ålder och pojkar från 14 års ålder. Det gällde fram till början av 1900-talet då progressiva (i relation till andra) katoliker medverkade till att höja gränsen till 16 år medan konservativa katoliker jobbade för att behålla de gamla åldersgränserna.

Själv tycker jag åldersgränsen i Sverige idag hittar en rimlig balans. Det finns flera saker som minderåriga (i lagens mening barn) får göra vid en viss ålder, jobba, ansluta sig till ett politiskt parti eller religiöst samfund, konfirmera sig etc. Men det här visar sexualskräcken hos konservativt religiösa människor. Observera att lagen inte förslår att 15-åringar ska ha sex utan att de får ha det.

2. Socialstyrelsens klassificering av sjukdomar. Socialstyrelsen avskaffade 1979 homosexualitet att klassificeras som sjukdom. Stödjer ditt parti att sjukdom idag inte betraktas som en sjukdom enligt Socialstyrelsen?
Vi anser inte att partier ska bestämma klassificeringen av sjukdomar överhuvudtaget, det är en fråga för forskare inom psykiatrin. Frågan visar (likväl som svaren från partier) att vetenskapen i Sverige blivit osunt politiserad. Sådant ska inte politiken lägga sig i.
Min kommentar. Här visar Kristna värdepartiet sin okunskap. Det var Socialstyrelsen ensamt som 1979 (efter en demonstration av modiga gayaktivister) tog bort homosexualitet som en sjukdom enligt deras register, regering och riksdag utövade inte påtryckningar på dem.

3. Gayparader och demonstrationer för HBT-rättigheter. Är ditt parti för att gayparader och demonstrationer för HBT-rättigheter är tillåtna? 
Alla människor har rätt till demonstrationer, att vara emot det är att vara emot mänskliga rättigheter. 
Bör riksdagen enligt ditt parti förbjuda kommuner att ge stöd till sådana arrangemang?
Ja det offentliga ska inte stöda privata intresseorganisationer. Det är principiellt fel. Kommun, stat eller andra myndigheter ska inte ge stöd till intresseorganisationer överhuvudtaget. Medel får organisationer hitta hos sina medlemmar, inte hos staten.
Min kommentar. Det är i.o.f.s. bra (men borde egentligen vara självklart) att Kristna värdepartiet försvarar demonstrationsfriheten men att de vill förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till HBT-festivaler visar hur extremistiska de är. I USA ger den federala staten och delstatsansvariga sällan bidrag till organisationer (varken HBTQ-organisationer eller religiösa samfund, däremot är det ofta generösa skatteavdrag för folk som skänker pengar till sådant) men landet har inget som helst förbud emot det. Här kombinerar Kristna värdepartiet sin nyliberala attityd inom den ekonomiska politiken med sin HBT-fientlighet.

4. Sexual- och samlevnadsundervisning i skolor.

Bör riksdagen förbjuda RFSL och andra föreningar för HBT-organisationer att besöka skolor? 
Skolor bör ha rätt att bjuda in vilken organisation, religiös grupp etc som den anser kan vara intressant för eleverna. Men RFSL etc ska ses som vilken annan intresseorganisation som helst, jämfört med t.ex. Jehovas vittnen eller annan intresseorganisation och ska inte ha någon legitimitet från det offentliga. 
Ska det vara tillåtet för skolor att lämna information om att det är lika acceptabelt att leva i en homorelationer som i en heterorelation? 
Nej, skolan ska inte förordna något annat än det traditionella äktenskapet, eftersom vi anser att det är nödvändigt som konstitution för samhället. RFSL har naturligtvis rätt att ge information om vad de har för åsikter, men det ska inte vara skolans åsikter, det ska framgå att det är RFSL:s åsikter.
Min kommentar. Här visar partiet sina extremt reaktionära attityder igen. RFSL bör få besöka skolor men det viktigaste är att skolan förmedlar budskapet att samkönade relationer är exakt lika mycket värda och fina som olikkönade relationer.

5. Familjepolitiska lagar.

Enligt ditt partis hemsida vill Kristna värdepartiet avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och bara tillåta olikkönade par att ingå äktenskap. Partiet vill också avskaffa sambolagen (som gäller både för homo- och heteropar) och partnerskapslagen. Det skulle betyda att med er politik skulle två personer (av samma kön) som idag är gifta kommer att juridiskt betraktas som ensamstående. Stämmer det? 
De som inte är gifta kan välja att ingå avtal, fri avtalsrätt är en mänsklig rättighet.
Partiet är även emot samkönade adoptioner. Sedan 2005 har lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Vill ni även avskaffa den reformen?
Ja. Det ligger inte i barnets intresse att på förhand uteslutas att få en pappa. 
Vill ni även avskaffa närståendeadoptioner (att en person i en samkönad relation har rätt att adoptera sin partners barn i vissa situationer)? 
Inte om synnerligen goda skäl föreligger. 
Ni skriver på er hemsida att ni tycker det är ok ibland att ensamstående ska få adoptera, varför ska inte även den möjligheten avskaffas enligt er? 
Vi anser att ensamstående kan få adoptera om synnerligen goda skäl föreligger. Annars väger barnets rätt till en mamma och en pappa tyngre än övriga överväganden.
Min kommentar. Det sistnämnda avslöjar för partiet hyckleri. De är för totalförbud emot samkönade pars möjlighet att adoptera (med argumentet att barn behöver "både en pappa och en mamma" men tycker trots det att ensamstående (givetvis heterosexuella enligt dem) ska få adoptera i undantagsfall. En pappa är bättre än två pappor, en mamma är bättre än två mammor enligt partiets förvridna logik. Sedan visar all forskning att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Olika enkäter kan ge olika resultat i marginalen men när det gjorts meta-forskning (sammanställning av diverse olika rapporter) är resultatet entydigt. Fascinerande också att Kristna värdepartiet vill föra Sverige 30 år tillbaka då samkönade relationer inte juridiskt erkändes något som helst. Par som bott ihop i partnerskap-äktenskap ibland i nästan 20 år ska plötsligt betraktas som ensamstående juridiskt. Är det den kristna medmänskligheten?

6. Lagen om juridiska könsbyten.

Tidigare fanns det många krav för att få byta juridiskt kön. 2012-2013 beslutade riksdagen att avskaffa en del av kraven, att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Regeringen har tillsatt en utredning om nuvarande åldersgräns, 18 år, bör sänkas, för att någon ska få byta juridiskt (det handlar alltså inte om "könsbytesoperationer") för att få kön. Stödjer ditt parti avskaffandet av de tre tidigare kraven för att få byta kön juridiskt? 
Nej. 
Är ditt parti för att sänka (alternativt avskaffa) åldersgränsen (idag 18 år) för att få byta juridiskt kön? 
Nej det är absurt att barn ska fatta sådana beslut.
Min kommentar. Att de är emot att sänka åldersgränsen och vill behålla tvångssteriliseringar av transsexuella och kravet att någon ska vara ogift (de är ju emot en könsneutral äktenskapslag) är helt väntat men något förvånande att de även hålla fast vid att en person måste vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt kön. Men de vill väl göra det så svårt som möjligt att byta kön juridiskt.

7. Namnlagen.


Domstolar har senaste åren infört möjlighet för människor att välja könskonträra namn (namn som är typiska för det motsatta könet än personens biologiska kön) genom att omtolka nuvarande namnlag. Individer från 12 år kan nu välja könskonträra namn (för 12-17-åringar krävs vårdnadshavares godkännande). Stödjer ditt parti den här möjligheten? 
Nej namn ska återspegla verkligheten.
Min kommentar. Alltså vems verklighet? Religiösa fundamentalisters? Eller transpersoners? Och sedan länge finns det namn som får användas av både män och kvinnor, som Kim, är de människorna overkliga?

8. Diskriminering.

Sedan många år finns det förbud emot att diskriminera någon p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 4 utredningar har lämnat om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. Idag gäller det kravet bara för kön, etnicitet och religion inom arbetsmarknaden, även för sexuell läggning och funktionshinder för utbildningsansvariga, inget krav när det gäller könsidentitet och ålder. Stödjer ditt parti nuvarande lagar emot diskriminering? 
Ja. 
Är ditt parti för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen? 
Ja.
Min kommentar. Det är bra att Kristna värdepartiet här stödjer reformerna men själva är de ju för allvarlig diskriminering i de familjepolitiska lagarna, vill förbjuda kommuner att ge stöd åt HBT-personer och inte ens erkänner att det finns "sexuella läggningar" (se nästa punkt för den diskussionen).Hade deras politik genomförs skulle den bli ett uselt föredöme för arbetsgivare och utbildningsansvariga.

9. Regeringsformen.

Sedan flera år innehåller regeringsformen förbud emot diskriminering p.g.a. alla diskrimineringsgrunder i den "vanliga" lagen emot diskriminering - förutom könsidentitet. Stödjer ditt parti att diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning är förbjudet i regeringsformen? 
Eftersom vi inte tro att det finns “läggningar” i den betydelse som homo-rörelsen använder begreppet så kan vi inte acceptera den formuleringen. Däremot kan vi acceptera formuleringen diskriminering p.g.a “sexuell livsstil”. 
Är ditt parti för att även transpersoner (könsidentitet) ska få skydd av ett förbud i regeringsformen emot diskriminering? 
Ja vi är emot diskriminering av alla människor oavsett skäl.
Min kommentar. Det är givetvis känsligt för homofientliga partier som Kristna värdepartiet att erkänna att det finns olika sexuella läggningar. Om folk är homo så stigmatiserar ju partiet en grupp som själva inte har valt att vara homo. Resonerar de om att det är ett val, "en livsstil" blir det enklare för dem att stigmatisera. Men det senare är givetvis fel i sak. Men fascinerande att de tar ställning för att ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tvekar ännu om att genomföra den reformen.

10. Lagen om hets emot folkgrupp och straffskärpningsparagrafen vid hatbrott.

Sedan många år är hets mot personer p.g.a. deras sexuella läggning, etnicitet och religion förbjuden. Hatbrott som motiveras av folks sexuella läggning, etnicitet och religion kan också ge högre straff enligt brottsbalken. Stödjer ditt parti de här lagarna? 
Nej de är problematiska i och med att de är oklara och istället riskerar att inskränka yttrandefrihet och åsiktsfrihet. De måste omformuleras eller tas bort (befintlig lagstiftning borde räcka). 
Oavsett vad ditt parti tycker om lagen om hets mot folkgrupp bör vara kvar eller inte, vill ditt parti att transpersoner (könsidentitet) också ska bli inkluderade i de två lagarna så länge lagarna är kvar?? 
Vi anser det inkonsekvent och godtyckligt att bara vissa grupper kan ingå i denna lag. Varför är det fel att “hetsa” mot en godtyckligt avgränsad grupp men inte mot en annan? Lagen bör formuleras så att den omfattar alla godtyckligt avgränsade grupper och att den inte hindrar yttrandefrihet, och från att påstå sakfakta.
Min kommentar. Det är givetvis en legitim åsikt att vara tveksam eller negativ till lagen om hets emot folkgrupp (jag vill själv ta bort förbudet att "missakta" men behålla förbudet att "hota" samt att lagen bör inkludera skydd för transpersoner). Vad partiet menar med "befintlig lagstiftning" är otydligt eftersom lagen om hets emot folkgrupp är del av den. Att hävda att lagen ger "godtyckligt" skydd är något problematiskt eftersom den främst är till för att skydda grupper som historiskt och idag är utsatt för hetspropaganda för vilka man är.

11. Tredje juridiskt kön.

Är ditt parti för att tillåta personer att tillhöra ett tredje juridiskt kön?
Nej, att införa begrepp som saknar referens är bara förvirrande.
Min kommentar. Förvirrande för vem? Religiösa fundamentalister? Att införa ett tredje juridiskt kön är en reform som hjälper en liten grupp (men för dem är det viktigt) utan att övriga befolkningen påverkas negativt

12. EU.

Inom EU pågår en debatt om att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden (idag gäller det kravet bara för kön och etnicitet). Är ditt parti för att EU ska införa direktiv om att alla länder ska införa förbud inom i princip alla samhällsområden även när det gäller sexuell läggning och könsidentitet?
Se svar ovan.
Är ditt parti för att samkönade äktenskap från Sverige ska i varje land EU juridiskt erkännas om ett svenskt homopar flyttar dit?
Eftersom “samkönade äktenskap” är som att prata om “gifta ungkarlar” eller “fyrkantiga trianglar” är vi inte för detta. De som inte vill gifta sig, har avtalsrätt om de vill ordna juridiska förehavanden.
Min kommentar. Kristna värdepartiet visar återigen sin bisarra retorik. I sydstaterna i USA jobbade högerkristna med samma frenesi emot att en vit människa och en svart människa skulle få gifta sig med varann. Faktum är att majoriteten i USA länge var det förbudet trots att det upphävdes 1967 av högsta domstolen. Först på 1980-talet blev en majoritet av befolkningen i USA för att tillåta "rasblandade" äktenskap.

13. FN.

76 länder har idag totalförbud för manliga homorelationer (även för frivilliga sexuella relationer mellan vuxna i privata hem). 43 länder har sådant totalförbud för kvinnliga homorelationer. FN har många konventioner emot diskriminering bl.a. p.g.a. kön, etnicitet och funktionshinder. Dock inte sexuell läggning och könsidentitet. Är ditt parti för att Sverige ska jobba internationellt för att alla länder som idag har totalförbud emot homorelationer ska avskaffa den typen av lagar? 
Vi anser att staten inte ska lägga sig privata relationer (så länge dessa inte inskränker någon annans rättigheter etc), det betyder att vi anser att människor själva har rätt att bestämma över sina privatliv. Så vi antar att svaret är ja, på frågan, sen är frågan hur mycket Sverige ska arbeta internationellt med dessa frågor. 
Är ditt parti för att en HBT-konvention inom FN? 
Nej, befintliga konventioner borde vara tillräckliga också för HBT-personer.
Min kommentar. Det är väl tydligt att befintliga konventioner (som explicit inte nämner HBT-personer) inte är tillräckliga när 76 länder har totalförbud emot samkönade relationer. Notera också att Kristna värdepartiet inte tycks bekymra sig så mycket för förföljelse av HBT-personer i andra länder. "Vi ska inte jobba för mycket emot sådant" är deras budskap.

14. HBT-flyktingar.

Sedan 2006 kan flyktingar i Sverige få asyl enligt Genevekonventionen om de blivit förföljda p.g.a. kön (både biologiskt och socialt kön) eller sexuell läggning. Är ditt parti för den reformen? 
Ja även om vi anser att rätten till asyl ska gälla mer än bara vissa godtyckligt avgränsade grupper.
Min kommentar. En av mycket få delar där partiet har en bra HBT-politik.lördag 30 augusti 2014

Landsbygdspartiet saknar HBT-politik men styrelseledamot är för alla HBT-reformer..


Norrländska samlingspartiet startade 2009 och året därpå Landsbygdsdemokraterna. Partierna fick ca 1500 röster vardera i riksdagsvalet 2010. De gick 2013 ihop till Landsbygdspartiet oberoende. De är i princip "ett intresseparti för folk som bor i landsbygden".

Jag är själv Malmöbo idag (och är en "storstadsmänniska") men kommer från en by på Österlen i Skåne. Många HBT-personer har flyttat till större städer för att toleransen generellt är bättre jämfört med mindre orter. Dock vet jag också HBT-personer som trivs på landsbygden (och absolut inte vill flytta därifrån) och tycker att de lättare blir respekterade just för att de betraktas som en människa i nära sociala kontakter istället för i större orter där det blir mer anonymt (på gott och ont) Ska landsbygden bli livskraftig framåt, och locka till sig alla typer av människor, måste det finnas en respekt för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc.

Inget om HBT-rättigheter.

Tyvärr har Landsbygdspartiet inget som helst om HBT-reformer på sin hemsida, inte ens att de är emot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidenitet. Partisekreteraren Pia-Maria Johansson mailar bl.a. följande.
Måste konstatera att vi är ett alldeles för ungt parti för att ha diskuterat dessa frågor. En annan förklaring är att vi i första hand i partiet driver frågor ut ett ruraliseringsperspektiv - alltså en motsats till den urbanisering som sker idag. Vi ser frågorna ur ett landsbygdsperspektiv i förhållande till staden och den lilla staden i förhållande till den stora staden....
Vi är för en integration av människor i alla dess former för människor i utanförskap som innebär att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi stödjer därmed allmänna principer om alla människors lika rättigheter och värde oavsett kön och ras. Människor har i alla tider varit olika både till läggning och kynne, det är det som gör att vi får en mångfald. Att sätta etiketter på människor är på flera sätt att exkludera dem som kan skapa större motsättningar i Sverige än nödvändigt. Vi ser snarare mångfald som något som berikar ett samhälle. En människa “är vad den är” inuti skapad av sina egenskaper och erfarenheter- inte vad den är pga kön eller färg.
Diskriminering finns ännu.

Visst borde det vara så i ett idealt samhälle. Men som folk i Landsbygdspartiet säkert känner till har HBT-personer allvarligt blivit diskriminerande, i lagar och när det gäller attityder bland majoritetsbefolkningen, fram tills nyligen. En diskriminering som minskat men ännu finns kvar. Jag håller absolut inte med om att det är "kontraproduktivt" att berätta att HBT-personer finns och förtjänar respekt. Just för att vi senare ska nå ett samhälle där indelningen i grupper inte blir lika viktig. Pia-Maria Johansson mailar också följande.
Möjligtvis vår ställningstagande kring kulturarv kan ge vägledning hur vi ställer oss i frågan kring ett tredje juridiskt kön, men vi har som sagt inte tagit ställning.
Styrelseledamot är positiv till HBT-reformer.
Hon menar tydligen att införande av ett tredje juridiskt kön kanske är emot vårt kulturarv. Det håller jag inte med om. Visst ska vi vårda vårt kulturarv men varje kultur är också långsamt i utveckling. Patrik Persson från Landsbygdspartiet partistyrelse, har sedan också mailat. Han berättar att han i princip är för alla aktuella HBT-reformer. Han är också preliminärt positiv till att införa ett tredje juridiskt kön men vill få mer information innan han slutgiltigt tar ställning. Patrik Persson lämnar också några generella kommentarer.

Jag tar detta utan att inkludera mina styrelsekamrater. En anledning till detta är att jag verkar ha en lite annorlunda åsikt än vissa i styrelsen och just innan valet är det onödigt att så split över en fråga som slutligen måste klubbas av ett årsmöte. Min åsikt är att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter här i Sverige. Ingen ska vara exkluderad på grund av vad personen är oavsett om personen är svensk, arab, afrikansk, asiat, blond, svarthårig, homo, hetro, man, kvinna, trans, queer eller vad man månde vara. Detta är något jag kommer att arbeta för om vi kommer till riksdagen....

Jag vet att det nog låter som att jag går helt emot övriga i styrelsen men jag tror att förra svaret kom sig av att de flesta inte är insatta i dessa frågor och därför har svårt att se behovet som finns av klara och tydliga svar. Vi har inte tagit ställning på partinivå till någon av dessa frågor ännu eftersom mycket av vårt arbete har legat på att få ihop organisationen. 
Jag rekommenderar inte folk att rösta på ett parti som inte har tagit ställning för någon HBT-reform. Men om det finns några av er som kommer göra det finns möjligheten att kryssa Patrik Persson.

fredag 29 augusti 2014

Rättvisepartiet socialisterna är tydligt HBT-vänliga men har problem med demonstrationsfriheten.Från nyliberaler till marxister. I förra bloggposten recenserade jag nyliberala Liberala partiets politik, här granskar jag marxistisk-socialistiska Rättvisepartiet socialisterna. Rs som bildades som parti 1997 har alltid varit ett litet parti, men de ökade från ca 1100 röster 2006 till ca 1500 röster 2010.

Inför valet 2010 förklarade partiet att de var för alla då aktuella HBT-reformer. De åsikterna har de kvar och nu har de kommenterat de vad de tycker om "nya" HBT-reformer. Sanna Tefke från partistyrelsen har mailat om vad partiet tycker.

Rättvisepartiet socialisterna är för en könsneutral föräldraskapspresumtion, möjlighet för folk från 12 år (12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande) att välja könskonträra namn, att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering samt att tillåta människor att tillhöra ett juridiskt kön

Sänkt åldersgräns för att få byta kön juridiskt kön.
Vi är för att sänka åldersgränsen från 18 till 16 år.
Rs vill sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten till 16 år.

Min kommentar. Partiets attityd är alltså att sänka men inte helt avskaffa åldersgränsen. Här hamnar Rättvisepartiet nära Folkpartiet. (Fp har jobbat för att en utredning ska tillsättas om en sänkning av åldersgränsen och den håller på fram till december i år, men fp har inte slutligt tagit ställning till vilken ny åldersgräns det ska bli men har pekat just på 16 år som en möjlighet)

Sverige ska jobba föra att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden (idag gäller det kravet bara för kön och etnicitet). Att samkönade äktenskap från Sverige ska i varje land EU juridiskt erkännas om ett svenskt homopar flyttar dit.
RS vill i första hand skrota EU. Men så länge det existerar och vi är kvar i Unionen vill vi självklart att Sverige jobbar för nämnda reformer.
Min kommentar. Jag är en varm anhängare av EU. Men vi kan konstatera att rs precis som Vänsterpartiet vill att Sverige lämnar unionen men båda partierna är för de här reformerna så länge vårt land är kvar i unionen.

Rs skriver i en kommentar följande.
Vi tror dock inte att heteronormen och homofobi avskaffas enbart genom att lagar förbättras. Uppgången för homofoba rasistiska partier i Europa är en varning och i valet ett skäl för hbtq-rörelsen att vara aktiv i att bygga en massrörelse mot rasism och nazism. Vi står för ett avskaffande av det könsförtryckande heteronormativa klassamhället. För allas lika rättigheter och värde, inte bara på pappret utan också i ekonomi, normer och kultur.
Sammanfattning.

Rättvisepartiet socialisterna är ett tydligt HBT-vänligt parti, för alla aktuella reformer och är med i många gayparader. Det jag tycker är problematiskt med partiet är främst att de jobbar för att störa möten för Sverigedemokraterna (ett parti jag på inget vis försvarar sakpolitiskt) från att hålla demonstrationer. Visserligen hävdar de att de inte använder "aktivt våld" men även att försöka blockera ett parti att få tillträde till ett torg är en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten.

Rs är långt ut på vänsterkanten och inget parti jag skulle rekommendera någon att rösta på utifrån mina socialliberala värderingar. Men nu finns det en del HBT-personer som har sina sympatier till vänster om Vänsterpartiet. Då är rs ett bättre (mindre dåligt) alternativ än t.ex. Kommunistiska partiet och SKP som båda är för diktatur och inte heller har någon tydligt HBT-vänlig politik.

Liberala partiet är ideologiskt HBT-vänliga men svajar om flera konkreta reformer.Tycker du att Fredrick Federley (c) är en nyliberal politiker? Det kanske han är, men jämfört med Liberala partiet (eller som de heter i riksdagsvalet, Klassiskt liberala partiet) är Federley närmast en vänstersosse. Liberala partiet har faktiskt funnits i 10 år men hittills fått mycket begränsade framgångar. De ökade dock från ca 200 röster 2006 till ca 700 röster 2010. Partiet ideologi är nyliberal (själv kallar de sig "klassiska liberaler"). Jag har kontaktat partier om vad de tycker om konkreta HBT-reformer. Jonas Bylund från partiets styrelse har lämnat följande kommentarer.

Könsneutral äktenskapslag.
1. Vi stödjer reformen att könsneutralisera äktenskapslagstiftningen, med reservation för att vi anser att äktenskapet är en frivillig union mellan fria individer och inte bör regleras i lag.
Min kommentar. Liberala partiet vill alltså avskaffa samtliga samlevnadslagar och ersätta dem med att folk ska kunna ingå privaträttsliga avtal. Så länge äktenskapslagen finns kvar tycker de att den ska vara könsneutral. Det är givetvis en legitim åsikt att tycka att alla relationer bara ska regleras med privaträttsliga avtal, dock hävdar jag själv att många faktiskt vill ingå officiella äktenskap och därför bör få göra det. Nuvarande sambolag ger också skydd åt den i en relation som har sämst ekonomi vid ingående av en relation (i en olikkönad relation, oftast kvinnan).

Adoptioner och inseminationer. Samt om det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion (idag gäller olika regler där för olikkönade och lesbiska par efter inseminationer)
2a. Vi stödjer reformen att sluta hindra samkönade par att adoptera. Vi anser att detta är en fråga som berör målsman och biologiska föräldrar, inte staten.

2b. Vi stödjer föräldraskapspresumtion av samma anledning som 2a.
Min kommentar. Det bör dock konstateras att barnets biologiska föräldrar inte alltid lever (det är ibland orsaken till att barnet blir bortadopterat).

Att avskaffa kraven att vara steril, ogift, svensk medborgare och 18 år för att få byta juridiskt kön. (de tre första kraven har som bekant redan genomförts, åldersgränsen utreds just nu)
3a. Vi anser att en persons upplevda kön är det som ska få avgöra en persons juridiska kön, men helst vill vi inte behöva könsindela människor i några offentliga handlingar överhuvudtaget.

3b. Vi tycker inte att det ska finnas en åldersgräns för byte av juridiskt kön.
Min kommentar: Liberala partiet vill alltså att juridiska kön bör avskaffas. Men så länge de finns kvar bör åldersgränsen avskaffas.

Att namnlagen bör vara könsneutral.
4. Vi anser att en person har rätt att kalla sig vad denne vill, utan restriktioner.
Min kommentar. Partiet vill alltså att nuvarande namnlag bör tolkas så att alla oavsett ålder fritt ska få välja namn. Enligt nuvarande praxis får människor från 12 års ålder (för 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande) fritt välja könskonträra (typiska för det motsatta könet än det juridiska) namn. Att låta föräldrar välja att deras son ska heta Lena eller deras dotter Lars tror jag inte att samhället ännu är moget för men det är intressant att här är Liberala partiet mer radikala än vad jag själv är och tycker likadant som bl.a. RFSL.

Lagar emot diskriminering.
5a. Diskrimineringslagstiftning förhåller vi oss skeptiska till. I ett fritt samhälle ska individer, företag och organisationer ha rätt att på godtyckliga premisser välja vem de interagerar med. Vi ämnar att avskaffa nuvarande lagstiftning inom området.

5b. Vi anser att en arbetsgivare har rätt att enligt eget godtycke har rätt att bestämma vem som anställs. Vad gäller särbehandling på en arbetsplats anser vi att arbetsgivaren har ett ansvar, dock ej nödvändigtvis juridiskt. Vad gäller offentlig sektor bör det finnas en strävan efter likabehandling och jämställdhetskrav.
Min kommentar. I ett förtydligande mail förklarar Liberala partiet att de är för lagar emot diskriminering inom den offentliga sektorn (de vill dock att den i princip bara ska utgöras av försvar och rättsväsende). När det gäller att, så länge lagar emot diskriminering finns kvar, om partiet  är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen (idag gäller det kravet bara för kön, etnicitet och religion för arbetsgivare, för utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder, men inget om könsidentitet och ålder) är partiets attityd tyvärr "nej".

Jag själv är bestämt för att även privata arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att följa lagar emot diskriminering. Visst är det en inskränkning av äganderätten men det här är en typisk målkonflikt där olika värden står emot varann. Jag tycker rätten att slippa bli diskriminerad väger tyngre än rätten att fritt disponera sin egendom inom det här området. Liberala partiet tycker annorlunda.

Förbud i regeringsformen emot diskriminering.
6a. Vi stödjer de formuleringar som finns under kapitel 2 i regeringsformen.
6b. Vi stödjer att de formuleringar som finns under kapitel 2 i regeringsformen ska inkludera transpersoner.
Min kommentar. Partiet är alltså för att bl.a. sexuell läggning finns i regeringsformens förbud emot diskriminering och att det även bör omfatta könsidentitet.

Lagen om hets emot folkgrupp.
7a. Vi är helt emot lagen om hets mot folkgrupp.

7b. Vi vill inte inkludera ytterligare grupper i lagen om hets mot folkgrupp på grund av se 7a.
Min kommentar. Det är en legitim åsikt att vilja avskaffa lagen om hets emot folkgrupp. Idag är det förbjudet att "hota" eller "missakta" grupper när det gäller sexuell läggning, etnicitet och religion. Själv vill jag avskaffa förbudet att "missakta" (det är ett otydligt begrepp och leder ibland till oacceptabla inskränkningar av yttrandefriheten, men däremot behålla förbudet att "hota"). Oavsett vad man tycker om hetslagen skulle Liberala partiet kunna framföra att transpersoner bör få skydd av lagen så länge den finns kvar. Flera borgerliga ungdomsförbund har just framfört den policyn. Liberala partiet förtjänar kritik för sin attityd här.

8. Införande av ett tredje juridiskt kön.
Juridiskt kön innebär per definition att juridiken har anledning att behandla olika kön på olika sätt. Vi erkänner inte dessa anledningar och ett tredje juridiskt kön kan betraktas som ett steg mot avskaffande av juridiskt kön som begrepp, men vi är obesluteade i frågan ang. införandet av ett tredje juridiskt kön.
Min kommentar. Partiet vill alltså helt avskaffa juridiska kön och så länge sådana finns kvar är partiets attityd "möjligen" till att införa ett tredje juridiskt kön. Intressant är att det här exakt likadant som Piratpartiet resonerar.

Sverige bör jobba för att EU inför direktiv om att alla länder i unionen ska ha förbud emot diskriminering inom i princip alla samhällsområden när det gäller sexuell läggning och könsidentitet (idag gäller det bara för kön och etnicitet). Sverige bör jobba för att alla svenska samkönade par ska bli juridiskt erkända oavsett vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
9a. Nej. Vi är emot diskrimineringslagstiftning.

9b. Vi vill inte lägga oss i andra länders lagstiftning, men ett i Sverige ingånget avtal bör vara giltigt utomlands.
Min kommentar. I ett förtydligande mail kommenterar Liberala partiet att de "i princip" är för det bör finnas ett förbud emot diskriminering i offentlig sektor i hela EU men att det egentligen inte bör avgöras där utan på nationell nivå.

Sverige bör jobba för en HBT-konvention i FN.
10. Vi tar inte ställning till en hypotetisk FN-konvention utan att veta vad som ingår i sagda konvention.
Min kommentar. Partiets attityd är alltså "möjligen" till reformen.

HBT-flyktingar bör kunna få asyl enligt Genèvekonventionen.
11. Vi är för helt fri invandring och välkomnar alla förslag att öppna gränserna.
Min kommentar. Partiet är alltså för reformen men vill gå längre och införa fri invandring. De som kommer till Sverige ska dock i deras samhälle inte få något offentligt stöd och inte heller de som redan bor i Sverige. Där tycker jag och Liberala partiet helt olika, jag är för ett samhälle med skattebetald skola, vård och omsorg och offentliga ersättningar bl.a. socialbidrag (försörjningsstöd).


Sammanfattning.

Liberala partiet är ideologiskt HBT-vänliga men ibland sviktar de ordentligt att ge stöd till konkreta reformer. De har givetvis rätt att vara emot lagen om hets emot folkgrupp och emot lagar om diskriminering (förutom offentliga sektorn) men de borde trots det kunna framföra att så länge sådana lagar finns kvar ska bl.a. transpersoner få samma skydd som flera andra grupper redan har.
torsdag 28 augusti 2014

Sd försöker få en HBT-vänlig fasad.


För första gången har Sverigedemokraterna positiva formuleringar om HBT-rättigheter i ett valmanifest. Men även kritik emot genuspedagogik och försvar av folk som följer traditionella könsroller.
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi samtidigt inte skam- och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster. Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner sig.... En indragning av det skattefinansierade stödet till de former av genuspedagogik som strävar efter att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att bara hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och behöver bryta mot traditionella könsmönster. Ett ökat stöd till landets kvinnojourer, inrättande av särskilda jourer för hedersvåldets offer samt tillsättandet av en utredning kring behovet av särskilda jourer även för andra grupper såsom HBT-personer och män.... En översyn av föräldrabalken i syfte att göra lagstiftningen rörande vårdnaden av barn mer könsneutral och mindre diskriminerande mot män.... En högre grad av direktstyrning av det svenska bidraget till FN-systemet med syftet att stärka barnperspektivet, öka stödet till flyktinghjälp i närområdet och till förföljda kristna, kvinnor och HBT-personer i världen samt att mer effektivt bekämpa miljöförstöring i de fattigaste utvecklingsländerna.
Sd försöker bli ett "seriöst" parti.

Om man ska sammanfatta sd:s nya valmanifest i sin helhet blir det att de hårt anstränger sig för att betraktas som ett "seriöst" parti. Den främlingsfientliga och islamofoba retoriken har i princip plockats bort och även den skräniga kritiken emot "etablissemanget". Nu försöker de göra sig till ett socialkonservativt parti. Ungefär som kd + nationalism. "Sverige är egentligen bra idag men kan bli ännu bättre" är ett återkommande tema. Alla som känner till sd:s politik förstår att det här delvis bara är en fasad utåt. Inne i partiet, även i dess ledning, frodas främlingsfientlighet, islamofobi, HBT-negativa attityder, skränig nationalism etc.

Samtidigt bör man nog inte helt avvisa att det faktiskt skett en försiktig förändring de senaste åren i partiet. Att sd nu ger stöd åt jourer för HBT-personer och delvis HBT-rättigheter internationellt är välkommet. Dock är det värt att konstatera att av Sverige 10 största partier är 9 tydligt för en HBT-konvention i FN - bara Sverigedemokraterna tvekar. 9 av 10 partier är för att transpersoner bör få skydd av lagen om hets emot folkgrupp - bara sd tvekar. Ska Sverigedemokraterna få någon som helst trovärdighet i de här debatterna måste de bli positiva till konkreta reformer.

Ännu för att avskaffa jämlika lagar om adoptioner och inseminationer.

Att partiet vill göra lagar om vårdnad av barn mer könsneutrala är bra men det fascinerande är att när sd diskuterar könsneutralitet är det oftast reformer som handlar om diskriminering av främst heterosexuella män. Sd:s vurm för könsneutralitet har sällan synts i HBT-debatter. Ännu är partiet för att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som sd är för) och avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sd var tydligt emot en könsneutral äktenskapslag även om de efteråt accepterat reformen.

När det gäller att de är emot att "staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval" blir hyckleriet lika tydligt. Sd är ännu (som ensamt riksdagsparti) principiellt emot avskaffandet av tvångssteriliseringar av transsexuella - även om de idag accepterat reformen. Deras kritik emot genuspedagogik är populistisk och okunnig. Det handlar om att barn fritt ska få vara just vilka de är - utan att påverkas av traditionella snäva könsroller.

Sd vill avskaffa alla statsbidrag emot HBT-fientlighet.

Sverigedemokraterna är också (återigen som ensamt riksdagsparti) för att avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO) och vill istället att folk som är diskriminerade ska vara tvungna att med egna pengar driva ärenden i civilrättsliga mål. Sd vill (återigen som ensamt riksdagsparti) avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet.

Ska man vara positiv är sd:s valmanifest ett tecken på en förändringsprocess när det gäller partiets HBT-politik. Om man är mer kritisk (och kanske också realistisk) så försöker de nu desperat låtsas att de är HBT-vänliga (eftersom de vet att en betydande majoritet av svenska folket är positiva till HBT-rättigheter) trots att de i verkligheten är riksdagens mest HBT-negativa parti.

onsdag 27 augusti 2014

Rekordmycket om HBTQ i mp:s valmanifest - men inga affischer om temat.Jag skrev häromveckan att bl.a. Miljöpartiet ännu inte publicerat sitt valmanifest. När jag påpekade det igår vid mp:s valstuga vid Gustav adolfs torg i Malmö förklarade folk där dock att partiet antog valmanifestet redan vid partiets kongress i maj. Och att det finns på deras hemsida. Igår kväll kollade jag igenom den igen, men det krävdes att jag använde sökfunktionen för att hitta dokumentet vilket är förvånande. På ett partis hemsida några veckor före valet ska valmanifestet givetvis finnas genom ett enkelt klick från "förstasidan".

Men viktigast är sakinnehållet. Förmodligen har aldrig något svenskt parti av betydelse haft så mycket om HBTQ-rättigheter i ett valmanifest som mp har inför riksdagsvalet.
Vi är övertygade om att det är möjligt med ett Sverige där det är vår gemensamma framtid som förenar oss snarare än var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, vad vi tror på, vilket kön vi har, hur gamla vi är eller hur vår familj ser ut.... Arbetet med antirasism, normkritik och genuspedagogik ska stärkas i skola och förskola... Den utbredda psykiska ohälsan hos särskilt unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Transpersoner omfattas i dag inte av samma juridiska rättigheter som resten av samhället.... stärka stödet och kompetensen för att bemöta våldsutsatta personer i samkönade relationer eller med funktionsnedsättning samt till personer som är utsatta för hedersvåld.... satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, som särskilt drabbar tjejer och hbtq-personer... I skuggan av den ekonomiska krisen har främlingsfientliga partier och rasistiska rörelser kunnat växa i Europa genom att skylla försämringar och nedskärningar på “de andra”. Ett kallt samhällsklimat göder hat och fördomar. Migranter och minoriteter som romer, muslimer, judar, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar drabbas särskilt hårt.... Även hbtq-personer ska ges stärkt asylrätt.... Transpersoner ska omfattas av hets- och hatbrottslagstiftningen.... stärka hbtq-politiken. Barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt oavsett hur deras familj ser ut. Lagen ska anpassas till att barn växer upp med en, två eller flera vuxna med gemensamt ansvar för barnet. I familjer med fler föräldrar än två ska också fler kunna vara vårdnadshavare.... All utrikespolitik ska utgå från att sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska stå i första ledet för jämställdhet och mot kränkningar av hbtq-personer.
Inget parti har valaffischer med HBTQ-tema i år.

Sedan bör det konstateras att Miljöpartiets valmanifest är ungefär dubbelt så långt som de flesta andra partiers. Men även om man tar hänsyn till det är det förmodligen rekord från ett riksdagsparti när det gäller HBTQ-rättigheter.

Inför valet 2006 hade Miljöpartiet som första svenska parti en valaffisch med ett HBT-tema. 2010 fanns det sådana affischer från både mp och Feministiskt initiativ. I år är det vad jag vet inget parti som har det temat.

Återigen vill jag förtydliga att jag här på bloggen fokuserar på HBTQ-rättigheter i partiernas valmanifest. Jag tar här inte ställning till partierna politik generellt när det gäller ekonomi, jobb, skola, vård etc.


Uppdatering 1.

Bloggen Helds HBT-nyheter är partipolitiskt neutral.

Trots viss inledande kritik emot mp för att de inte tydligt har med sitt valmanifest på sin hemsida är den här "recensionen" av deras dokument mycket positiv. Bloggen Helds HBT-nyheter är dock partipolitiskt neutral.

Ingen skulle bli gladare än jag om jag skulle få orsak att tydligt berömma valmanifest även från andra riksdagspartier. Prioriterar de partierna HBTQ-rättigheter lika tydligt som mp kommer de framåt få lika välvilliga recensioner.

Jag kan avslöja att jag aldrig röstat på Miljöpartiet i något val hittills. Att jag ofta berömt partiet är av den enkla orsaken att de ofta prioriterar HBTQ-rättigheter i sitt utåtriktade budskap.

Inför riksdagsvalet i höst har jag ännu inte bestämt vilket parti (eller ens om det blir något borgerligt, röd-grönt eller något parti utanför "blocken"). Just nu tvekar jag mellan fem partier av de 10 partier jag brukar granska. Vilket det till sist blir kommer jag inte avslöja här på bloggen. :-)

En sak är dock säker, jag har inga som helst planer på att bli medlem i något parti.

tisdag 26 augusti 2014

Lars Ohly hojtar "fy fan" i mail när jag förklarar hans ointresse för HBT i valmanifest.Det här måste vara första gången en politiker i ett mail svär åt mig. Lars Ohly (bilden) är f.d. partiordförande i Vänsterpartiet och riksdagsledamot fram till valet. Han har senaste åren varit Vänsterpartiets ledamot i EU-nämnden och kulturutskottet.

Jag har ibland haft tuffa debatter i mail, i synnerhet med politiker från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna men även med folk från Moderaterna (för att partiet ibland inte gjort tillräckligt för nya HBT-reformer). Men svordomar har aldrig förekommit.
From: lars.ohly@riksdagen.se
To: heldbengt@hotmail.com
Subject: Re: "V är tydligt HBTQ-vänliga i sin valplattform - men gullar med reaktionära klädsymboler"
Date: Fri, 22 Aug 2014 18:55:24 +0000
Och var, var har du fått det ifrån att jag skulle vara mot att HBTQ-frågor fanns med i valplattformen 2010? Kränkande och felaktigt. Fy fan. Lars Ohly
I fredags "recenserade" jag här på bloggen Vänsterpartiets nya valmanifest. Jag kritiserade att partiets valmanifest var dåligt 2010 när det gäller HBT-rättigheter men att v i år skärpt till sig. Från bloggposten.
När Vänsterpartiet skulle få till ett valmanifest inför riksdagsvalet 2010 var partiledningen med Lars Ohly som ordförande emot att HBT-rättigheter skulle komma med. Motiveringen var att v skulle fokusera på några få politiska områden. Det hindrade dock inte att partiledningen ville ha med att partiet var emot rasism trots att det inte var något fokusområde. Inkonsekvent och ologiskt. Förutom att HBTQ-rättigheter (och anti-rasism, jämställdhet etc.) handlar om centrala mänskliga rättigheter och av den orsaken bör vara med i valmanifest. Efter debatt på partiets kongress kom dock homorättigheter, men inte transrättigheter, med. Detta efter en relativt jämn omröstning. Mot partiledningens vilja.... I år har Vänsterpartiet skärpt till sig och har med HBT-rättigheter i flera delar, familjepolitik, diskriminering, hatbrott och flyktingar. Att partiet vill öka resurserna till DO är bra.
Min blogg är partipolitiskt neutral.

Jag berömmer ett parti när de gör bra saker inom HBTQ-området (och Vänsterpartiets valmanifest inför årets riksdagsval är bra där) men kritiserar dem när de bortprioriterar HBT-rättigheter i viktiga dokument. För någon vecka sedan riktade jag kritik emot Folkpartiet för att de nästan inte hade med något om HBT i sitt nya valmanifest och att Centerpartiet inte hade med något alls om det.

Lars Ohly hävdar nu att han tycker det är "kränkande" att jag kritiserar honom för att inte vilja ha med HBT-rättigheter i Vänsterpartiets valplattform 2010. Låt oss därför granska vem av oss som har rätt, jag eller Ohly.

Debatten startade egentligen på partistyrelsemötet 24-25 oktober 2009 då de skulle lämna ett förslag till Valplattform för Vänsterpartiet. Martina Nilsson yrkade vid mötet att dokumentet borde innehålla något om alternativa familjer. Men Lars Ohly (v) och nästan alla andra i partistyrelsen röstade nej till förslaget. Martina Nilsson fick bara stöd av Vilmer Anderssen och Elise Norberg-Pilhem. De lämnade tillsammans följande reservation (alternativt förslag)
Reservation till förmån för Martina Nilssons yrkande om en ny punkt 37 med rubriken ’Leva tillsammans’ som belyser andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen. Vänsterpartiet arbetar för en öppenhet för stjärnfamiljer. I andra familjebildningar än den heteronormativa är inte trygghetssystem, lagar och försäkringar anpassade till att ge alla barn trygghet och likvärdiga rättigheter.
Partistyrelsen yrkade inte bifall till att HBT-rättigheter skulle komma med i valplattformen.

Kanske någon invänder att allt inte får plats i en valplattform, vilket givetvis är sant. Men notera att i partistyrelsens förslag till valplattform var det 25 meningar som handlade om jämställdhet mellan män och kvinnor och 2 meningar om anti-rasism. Det som Martina Nilsson föreslog var att lägga till två (2) meningar om samkönade par och emot heteronormativitet..

Sedan fick då Vänsterpartiets medlemmar rätt att lämna förslag till ändringar av partistyrelsens förslag till Valplattform. Det gjorde Håkan Eriksson (motion B163), Vänsterpartiet Örebro (motion B147), Vänsterpartiet Västra Södermalm (motion B157).

Den sistnämnda motionen yrkande att följande skulle vara med.
Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj: Vi driver en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och familjebildning.
Den motionen fick majoritet vid omröstningen på kongressen med siffrorna 119-94 och 2 som avstod. Men partistyrelsen, med Lars Ohly som ordförande, yrkade inte bifall till motionen.

Styrelseledamot bekräftade att partistyrelsen inte ville HBT-rättigheter skulle vara med i valplattform.

När jag publicerade en bloggpost om det lämnade flera v-politiker kommentarer vilket ni kan läsa här. Emil Broberg, som då var styrelseledamot, försvarade ihärdigt att majoriteten i partistyrelsen (inklusive Lars Ohly) inte ville HBT-rättigheter skulle vara med.

Att Lars Ohly har allvarliga problem med sitt minne vet de flesta sedan tidigare. Han hävdade vid en debatt för drygt 10 år sedan att han aldrig försvarat kommunistdiktaturer men Janne Josefsson grävde fram att han gjort just det på 1980-talet. När Ohly konfronterades med det mumlade han bara undvikande.

Och nu tycks alltså Ohlys minne svika honom igen. Trots att det bara är fyra år sedan det hänt. Att han känner sig "kränkt" av att jag berättar det är förvånande. Att han sedan svär är bisarrt.


Uppdatering 1.

Den här bloggposten har spridits mer än nästan alla andra av mina bloggposter. Just nu är det närmare 400 personer som klickat för att nå den här bloggposten.

Om det är någon som vet vem som lagt ut info om den här bloggposten får ni gärna berätta det. Ni kan göra det här eller maila mig

heldbengt@hotmail.com

Även om jag inte får reda på det glädjer det mig att min information sprids. :-)


Därför bör nazister få demonstrera.


I en debattartikel hävdar piratpartisterna Niklas Starow och Torbjörn Jerlerup att polisen inte bör skydda nazistiska demonstrationer emot våld från motdemonstranter. Dessbättre har Piratpartiet officiellt  tagit avstånd från innehållet i artikeln.

Från Vänsterpartiet är det samma typ av resonemang. Christina Höj-Larsson, anti-rasistisk talesperson för v framför följande resonemang i en debattartikel i Aftonbladet.
Även grupper med vidriga åsikter har mötesfrihet. Men det innebär inte att polisen i varje läge måste säga ja när någon vill hålla ett torgmöte eller demonstrera. Polisen behöver inte ge tillstånd om det finns goda skäl att tro att brott kommer att begås, till exempel hets mot folkgrupp genom tal eller nazistiska symboler. De måste inte heller ge de som söker tillståndet precis den plats eller det upplägg de själva önskar. Det har skett en glidning där tillståndsgivningen idag är mer generös än den var tidigare. För några år sedan var det otänkbart att nazister skulle demonstrera på årsdagen av kristallnatten. Den senaste årsdagen var det just vad som skedde.
De tre språkrören i Feministiskt initiativ, bl.a. Gudrun Schyman och partiets HBT-politiske talesperson Sissela Nordling Blanco, vill tydligen helt förbjuda nazistpartier från att demonstrera. Från en artikel på deras hemsida.
För bara ett halvår sedan, på internationella kvinnodagen, blev feminister och antirasister i Malmö knivhuggna och svårt skadade av nazister från Svenskarnas Parti. Att polisen ett halvår senare ger tillstånd till Svenskarnas Parti att manifestera sitt hat offentligt på Malmös gator är under all kritik. Vi har yttrandefrihet i Sverige, men vi har också begränsningar av yttrandefriheten när det kommer till hets mot folkgrupp. Tyvärr har lagen i praktiken helt förlorat sitt syfte eftersom polisen ändå väljer att ge utrymme åt nazistisk propaganda.
Mina kommentarer.

1. Nazismen är en totalitär avskyvärd ideologi precis som kommunismen och islamismen (politisk islam). 

Högerextremister har i Sverige senaste 15 åren varit ansvariga för flera förfärliga mord. SÄPO måste ha koll på extremistgrupper och polisen bör effektivt jobba emot hatbrott.

2. I en demokrati är yttrandefriheten en grundbult.


Yttrandefriheten handlar inte bara om att få framföra åsikter som har stöd av de flesta i befolkningen, att få diskutera om skattenivån ska vara 44 % eller 46 % av BNI eller fina fraser om allas lika värde. Även det intoleranta, skitiga och okunniga måste få framföras. Annars är inte yttrandefriheten värd sitt namn.

3. Yttrandefriheten är extra viktig för just åsikter som få i ett land har, etablerade attityder behöver nämligen sällan skydd, de är en del av etablissemanget.

I många länder i världen försöker politiker stoppa gayparader och demonstrationer för HBT-rättigheter just med argumentet att de "är provocerande" för majoriteten av befolkningen. Kampen för HBT-rättigheter är givetvis något helt annorlunda än för en totalitär ideologi men principen bakom inskränkningarna är desamma, vissa attityder betraktas av majoriteten av befolkningen som så udda att de inte får framföras i en demonstration.

4. Att hävda att en person får ha vilken åsikt de vill (hur skulle en stat kunna stoppa det för övrigt?) men inte ha rätten att få framföra det till andra blir absurt.

"Du får tycka vad du vill men inte berätta för andra vad du tycker". Diktaturvibbar någon?

5. Vi har en lag om hets emot folkgrupp.

Den kan vi tycka vad vi vill om (själv vill jag behålla den del som handlar om förbud att hota vissa minoritetsgrupper och att transpersoner ska få skydd av den, men ta bort förbudet att "missakta" grupper). Men oavsett vad vi tycker om hetslagen så kan den aldrig användas för att på förhand stoppa en demonstration "de där kanske begår brott och därför ska de inte få demonstrera": I en demokrati kallas det förhandscensur och är inte tillåtet, det är först efter att folk publicerat saker som kan betraktas vara juridisk hets som de eventuellt kan bli åtalade och dömda (och stoppade av polis på plats vid en demonstration). Svenskarnas parti lär nog vara så smarta att de inte hetsar just vid sina demonstrationer.

6. Har en grupp ansökt och beviljats demonstrationstillstånd är det givetvis polisens skyldighet, att om det bedöms vara en hotbild emot demonstranterna, skydda deltagarna från att bli misshandlade av motdemonstranter.

Alternativet är att polisen tyst ska stå bredvid och titta på när en grupp av människor blir sönderslagna (det var för övrigt just så tyska polisen gjorde vid Kristallnatten 1938).

7. Att närma sig diktaturanhängares metoder gör inte samhället mer demokratiskt.

En viktig aspekt är den som Anna Troberg, partiledare i Piratpartiet, kommenterar i en bloggpost. Att när vi som är för demokrati inskränker diktaturanhängares yttrandefrihet närmar vi oss dem ideologiskt, att censur är att föredra framför en fri debatt. Visst är det så att nazistpartierna aldrig skulle respektera yttrandefriheten för oss demokrater om de fick makten, många av oss skulle hamna i arbetsläger.

Ibland hörs argumentet att stoppande av nazistdemonstrationer, eller att kasta saker på dem, är en mild åtgärd jämfört med hur de skulle bete sig emot oss demokrater om de fått makten. Argumentet är synnerligen problematiskt. Och där bör vi granska USA:s historia. Ett land som trots allvarlig diskriminering av vissa grupper, bl.a. HBT-personer och svarta, varit en ledande demokrati i kampen emot fascism, kommunism och islamism.

När den mediala häxjakten emot verkliga och inbillade kommunister pågick som värst på 1950-talet i USA var ett resonemang att det som drabbade människor, att de förlorade jobb,  var mycket milt jämfört med Sovjetunionens brutala förföljelse av icke-kommunister, mord och placerande i arbetsläger. När vissa skulle försvara placerande av verkliga eller inbillade islamister i Guantanamolägret var ibland argumentationen densamma. I islamisternas samhälle skulle politiska motståndare bli avrättade, i USA:s läger blev de bara fängslade utan rättegång..

Men stärkte häxjakten på kommunister och placerande av islamister i Guantanamolägret USA som land och som ett bättre alternativ till diktaturer?  Stärks en demokrati genom att närma sig diktaturer om än bara marginellt?

Där någonstans är faktiskt debattens kärna.


måndag 25 augusti 2014

Partiet Enhet saknar konkret HBT-politik


Enhet har funnits sedan 1990. Som bäst har de fått ca 2600 röster (riksdagsvalet 2006) men rasade 2010 till ca 700 röster. Så här presenterar de sig själva
Enhet är ett politiskt parti som vill formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni. Både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Den brist på fred vi ser i världen är en konsekvens av den brist på harmoni vi känner i vårt inre. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt arbete för att förändra samhället gå hand i hand med att också förstå och förändra oss själva. 
En del kallar det säkert "flummigt", andra "alternativt".

I partiprogrammet finns följande med (från sid 16).
Enhet verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla individer oavsett ålder, kön, funktionsnivå, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsa, välstånd och sexuell läggning har samma rättigheter. Alla ska ha frihet att kunna vara sig själv.
Problem att parti inte konkretiserar sin politik.

Det är givetvis bra (även om könsidentitet också borde varit med) att de principiellt tar ställning emot diskriminering. Men jag ville kolla om de har några åsikter om konkreta HBT-reformer. Krister Segergren, ett av partiets 4 språkrör, mailade.
Nej inte vad jag vet. 
Jag förstår givetvis att ett litet parti sällan har resurser att skaffa åsikter om varje lagreform. Men problemet med svepande kommentarer som "ingen ska diskrimineras" och sedan inte ge några exempel är att folk kan önska in lite vad som helst. När det kanske finns en oenighet internt i partiet om många konkreta reformer. Är Enhet för nuvarande jämlika lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer? Är de för att tvångssteriliseringarna av transsexuella har avskaffats? Vill de införa ett tredje juridiskt kön? Kanske, kanske inte.


Uppdatering 1.

Sara Hamidi Widén från Enhet har mailat följande idag.
Tack för att du engagerar dig i HBTQ-frågorna och att du provocerar fram en viktig diskussion hos oss i Enhet.

.... vi har inte tittat på och diskuterat de exakta frågeställningarna så Kristers svar är korrekt, vi har dock som fundament för vår politik att vi tror på frihet och på långt gångna rättigheter att de endast begränsas av om någon annans rättigheter hindras. Det tredje svaret som jag skulle vilja lämna här är att alla dina elva punkter, förutom den om skärpta straff för hatbrott, kan besvaras genom att luta sig mot vår syn på frihet, mot vårt visionsprogram.

Du undrar om Enhet ställer upp på lagar som ger ökande friheter för HBTQ-personer att vara sig själva och kunna bestämma över sin egen identitet utan att behöva riskera förföljas eller bli utsatta för diskriminering. Det ställer vi givetvis upp bakom till 100%.

Vad gäller punkt 7 skulle vi hellre se en skrivning som "tillåter en strängare bedömning" än "ge högre straff enligt brottsbalken" Detta pga att vi inte tror på hårdare straff som ett medel för att minska brottsligheten...

Hälsningar, Enhets styrelse via ordförande Sara Hamidi Widén.

lördag 23 augusti 2014

Pensionärspartiet Spi-välfärden lämnar sin tidigare HBT-vänliga politikSpi (Sveriges pensionärers intresseparti) har länge varit ett av de partier utanför riksdagen som fått bäst resultat. 1998 fick de ca 1 % av rösterna men sedan har resultatet dalat ner till 0,2 % i riksdagsvalet 2010.

Partiet har aldrig haft något skriftligt dokument om sina HBT-politiska attityder. Däremot förklarade folk från partiledningen 2010 att Spi var för alla aktuella HBT-reformer det året och även officiellt emot heteronormen. 2013 fick de en ny riksstyrelse, vad jag vet är alla där etniskt svenska heterosexuella män (spi har tidigare haft en "könsblandad" styrelse). Jag kontaktade partiet i våras och dess ordförande Göran Dandelo.
Ställer du Göran upp på de HBT-reformer jag kommenterat som syftar till att få bort diskriminerande lagar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner? Och gör ditt parti det?
Till min förvåning blev det en motfråga från Dandelo istället för något svar.
Intressant det här. Hur ställer du dig till att inkludera åldersdiskriminering i din agenda?
Jag mailade.
Hur skulle det vara om du besvarade mina frågor innan du börjar med motfrågor? Du är ordförande för ett parti som kandiderar i riksdagsvalet och och ni vill få mandat att rösta i politiska församlingar.
Inget om HBT inom Spi:s familjepolitik.

Men något besked lämnade inte partiet. Vill förtydliga för övrigt att jag både här på bloggen och i insändare i skånska tidningar tagit upp just diskriminering p.g.a. ålder. Granskar man den familjepolitiska delen av Spi-välfärdens valplattform finns det ingenting, varken positivt eller negativt, om HBT-rättigheter.

Spi har länge varit för en mer restriktiv flyktingpolitik. Jag står själv för den migrationspolitik som bedrivs idag, Europas mest generösa, men det är givetvis en legitim åsikt att vilja att färre ska få asyl. Folk måste inte vara främlingsfientliga för den skull även om en del är det. Det jag dock tycker är problematiskt är att Spi nu lämnar den värdiga ton de haft i debatten hittills när det gäller flyktingpolitiken. Från den migrationspolitiska delen av deras valplattform.
För vårt parti är det oacceptabelt att se hur det nästan finns en politisk enighet för att exportera den svenska välfärden. Och att det är pensionärerna som ska betala.... Endast om synnerliga skäl föreligger ska permanenta uppehållstillstånd (PUT) meddelas. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) bör vara huvudregel.... Det är en vacker tanke att vi ska hjälpa alla, men vem ska då hjälpa oss?
Invandrare betraktas bara som problem.

Att kritisera att "svensk välfärd exporteras" genom en generös flyktingpolitik (som om invandrare som får asyl i Sverige inte ska kunna betraktas som svenskar utan som importprodukter) eller retoriken om att "vi inte kan hjälpa alla" (av de som söker asyl i Sverige är det ca 40 % som i sista instans får stanna, övriga får besked om avvisning) är inget annat än högerpopulism. Och är det vettigt att människor som fått asyl bara ska få det tillfälligt? Gynnar det människors motivation att bli integrerade här?

Spi har gjort sitt val. HBT-politiska reformer ska inte vara en del av deras politik, däremot att framställa invandrare som bara problem. Visst kostar invandringspolitiken pengar på kort sikt, det bör inte förnekas. Men ca 700 000 invandrare går en vanlig dag till jobbet. Utan deras insatser skulle sjukvården, äldreomsorgen, apoteken och kollektivtrafiken braka ihop. Och det om något skulle drabba många pensionärer.


Uppdatering 1.

Göran Dandelo, partiets ordförande, har skickat ett mail med kommentarer till min bloggpost.

I den del av vårt program som handlar om diskriminering avser vi att, förutom åldersdiskrimineringen även ta upp HBTQ-frågorna. Bengt Held, du fokuserar enbart på HBTQ och blev mäkta upprörd när jag frågade om hur du ställde dig till den strukturella diskriminering som våra äldre i Sverige utsätts för. Det är helt upp till dig att beskrivna vår politik som du önskar. Jag förstår inte riktigt kopplingen till vår migrationspolitik. Fredrik Reinfeldt säger att vi måste öppna våra hjärtan. Men, det svenska samhället rullar på som vanligt, med lönehöjningar, arvodeshöjningar för politiker, handbollsarenor, simhallar, fotbollsarenor, med mera, med mera. Det är pensionärerna som får stå tillbaka, år efter år. Det är vi Bengt Held som skriver vårt program, ingen annan. Vi avser, som sagt, att lyfta HBTQ, men inte under hot.

Mina kommentarer blir.

1. Att hävda att jag "hotar" Spi blir helt befängt. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. Jag lobbar för att så många politiska partier som möjligt i Sverige ska ta tydlig ställning för HBT-reformer. Jag har skickat vänliga mail till Spi-välfärden som till andra partier om vad partiet tycker om konkreta HBT-reformer. Utan några besked från partiet.

2. Jag fokuserar på HBTQ-rättigheter och det har jag rätt att göra som bloggare, precis som andra bloggare har rätt att fokusera på kamp emot åldersdiskriminering. Det du inte tycks förstå är att det är en skillnad mellan en bloggare och ett politiskt parti. Ett parti måste ha en politik för helheten.

Jag vill dock, igen, förtydliga att jag tydligt tagit ställning emot även andra typer av diskriminering här på bloggen. Här är några exempel.

HBT-kultur. LHBTQ-personer och åldrande. (recension av bok)

Från bloggposten Nominerar Barbro Westerholm som andre vice ordförande i fp.

".... Min poäng med den här bloggposten är dock att utmana den åldersnorm som finns i Folkpartiet och alla andra partier. 79-åringar som Barbro kan vara respekterade inom sina partier men kan de bli andre vice ordförande i ett parti? Jan Eliasson fick erfara det när han häromåret av många dömdes ut som ordförande för Socialdemokraterna. Han var för gammal. Strax därefter blev han utsedd till vice generalsekreterare i FN. Ett uppdrag som säkert de flesta bedömer som ännu mer krävande än att vara partiledare för Socialdemokraterna.
Givetvis kommer nu politiker i Folkpartiet berätta hur duktig Barbro är. Ingen kommer, är mitt tips, att invända offentligt mot min nominering av henne. Men jag vet hur det är i alla partier inofficiellt. Och nu vill jag förtydliga att det inte handlar om Barbro främst utan om äldre politiker generellt.
"Hen är 70+, kan vi välja en sådan människa till en partiledning" viskar någon ängsligt.
Men Ronald Reagan blev president i USA när han var 69 år och lämnade sin post 8 år senare. En 77-åring hade ansvar för världens mäktigaste land. Om det fungerade skulle väl en människa i samma ålder kunna bli typ andre vice ordförande i ett svenskt riksdagsparti. Konrad Adenauer var 73 år när han blev förste förbundskansler i dåvarande Västtyskland och lämnade posten när han var 87 år.
"Visst kan vi välja någon 70+ men hen blir ju inte yngre, tänk om hen dör".
Yes, politiker är dödliga som andra. Rätt slutsats men det gäller verkligen inte bara för de som är 70+. Om Folkpartiets ordförande Jan Björklund haft en sjukdom som gjort att risken för att han dör närmaste åren är betydligt högre än de flesta i hans ålder, hade det använts emot honom inofficiellt? Förmodligen inte. Poängen är att folk kan dö vilken ålder hen än är i. Det är just därför det finns ett system med ordförande, förste vice ordförande etc.
Politiker i Folkpartiet och alla andra partier bör rannsaka sin egen ageism. Syftet med den här bloggposten (som jag kommer att maila till alla fp-riksdagseledamöter) är inte främst att Barbro verkligen ska bli vice ordförande (även om det vore kul) utan rucka på folks värderingar.
Har partierna råd att kasta bort den erfarenhet som folk 70+ har?"
Regeringen bör tillsätta en utredning om äldre HBTQ-personer.

Livserfarenhet (krönika om åldrande)

Från bloggposten Inget avskaffande av tvångssteriliseringar 2011.

".... När det gäller lagar mot diskriminering är regeringens plan att i juni publicera propositionen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Att diskriminering p.g.a. ålder ska bli förbjudet inom alla samhällsområden (precis som det redan är för sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc) istället för som idag främst inom arbetsmarknaden. Det betyder att lagen mot diskriminering blir mer konsekvent.

Från Spi-välfärden är tystnaden däremot kompakt om de äldre som är HBTQ-personer. Det är avslöjande.

fredag 22 augusti 2014

Nazistiska Svenskarnas parti har "proffsigaste" hemsidan bland små partier.Jag har senaste dagarna gått igenom samtliga partier som ställer upp i riksdagsvalet förutom de 10 partier jag vanligen granskar, riksdagspartierna plus Piratpartiet och Feministiskt initiativ.

Har kollat igenom diverse taffliga hemsidor med stavfel, tokiga konspirationsteorier och dåligt formulerade budskap. Men bland partierna sticker ett parti ut - Svenskarnas parti. De har en "proffsigare" hemsida än övriga små partier. Svenska partiet som tidigare var öppet nazistiskt. Då hette de Nordiska rikspartiet. Och berättade hur mycket de hatade människor med invandrarursprung och HBT-personer. Inte nog med det - deras aktivister deltog ofta i attacker emot de som de inte tyckte borde finnas i deras samhälle.

Diktaturvänligt parti.

Sedan gjorde de en "total makeover". På ytan. Nordiska rikspartiet förvandlades till Svenskarnas parti. De har bytt ut uniformer emot slipsar. Tyska nazistpartiet använde just den strategin i början av 1930-talet. Med framgång. Dock får vi verkligen hoppas folk i Sverige idag är klokare. När man ska granska den här typen av diktaturvänliga partier måste man ibland läsa mellan raderna. Från deras hemsida.
Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja statshemligheter eller fara med osanning.
Precis. Om Svp skulle få makten skulle andra politiska grupper givetvis opponera emot det (liberaler, socialister, gröna etc.) men den kritiken skulle vara att "fara med osanning" och vara förbjuden. Som i andra fascistdiktaturer. Svenskarnas parti fokuserar nu inte på att attackera HBTQ-personer men tro inte att det betyder att de bytt attityd. Skulle de få makten hade de fixat ett (eller flera) arbetsläger där "samhällsskadliga personer" placerats i baracker. I en barack muslimer, i en annan judar och i en tredje HBTQ-personer, i en fjärde liberaler, socialister, gröna och andra politiska motståndare..

Svp är främst ett hot på lokal nivå.

Svenskarnas parti lär bara få något tusental röster (kanske inte ens det) i riksdagsvalet. Kanske de fixar något kommunfullmäktigemandat, det är dock osäkert. 99,5 % av svenska folket avvisar bestämt den här typen av partier. Men att de är så "proffsiga" i sin marknadsföring, och skickliga att dölja en del av sin politik,  borde vara en varning på sikt. I Östeuropa firar extrempartier framgångar. Jag tror inte det kommer sprida sig till Västeuropa men risken finns. I den situationen kan ett sådant här parti få ett lyft.

Idag är partiet främst ett hot på lokal nivå - emot minoritetsgrupper de inte tycker hör hemma i svenska samhället.


Uppdatering 1.

Att nazister ljuger är inget nytt.

Svenskarnas parti har nästan inget om HBT-personers situation på sin hemsida (vilket inte ska tolkas som att de respekterar HBT-personer). En sak kommenterar de dock - i den del som de kallar "A till Ö - här finns mer information om vad vi tycker i olika sakfrågor". När det gäller adoptioner är bl.a. följande med.
Då ett flertal undersökningar visat att barn som adopterats av homosexuella generellt sett mår sämre och är mer utsatta ska det med hänsyn till barnens välbefinnande inte få vara tillåtet för homosexuella att adoptera.
All forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Det finns ingen forskning som visar att adopterade barn i samkönade familjer mår sämre än andra barn. Men att nazister hittar på saker är inget nytt. Redan Goebbels framförde cyniskt i Hitler-Tyskland på 1930-talet: "upprepa en lögn ofta så blir det en sanning"

V är tydligt HBTQ-vänliga i sin valplattform men gullar med reaktionära klädsymboler.Inför riksdagsvalet "recenserar" jag valmanifesten från Sveriges 10 största partier när det gäller  HBTQ-rättigheter. Här är det Vänsterpartiets valplattform som granskas.
Vänsterpartiet vill ge DO ökade resurser att förebygga och bekämpa diskriminering samt öka möjligheterna till skadestånd.... Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av hud- och hårfärg, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför ge polisen i uppdrag att kraftfullt prioritera arbetet mot hatbrott.... Sverige är fortfarande ett land med starka normer och förväntningar om hur vi ska leva våra liv. Familjepolitiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting, regioner och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv.... Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras.
När Vänsterpartiet skulle få till ett valmanifest inför riksdagsvalet 2010 var partiledningen med Lars Ohly som ordförande emot att HBT-rättigheter skulle komma med. Motiveringen var att v skulle fokusera på några få politiska områden. Det hindrade dock inte att partiledningen ville ha med att partiet var emot rasism trots att det inte var något fokusområde. Inkonsekvent och ologiskt. Förutom att HBTQ-rättigheter (och anti-rasism, jämställdhet etc.) handlar om centrala mänskliga rättigheter och av den orsaken bör vara med i valmanifest. Efter debatt på partiets kongress kom dock homorättigheter, men inte transrättigheter, med. Detta efter en relativt jämn omröstning. Mot partiledningens vilja.

Från religionskritik till att gulla med reaktionära klädsymboler.

I år har Vänsterpartiet skärpt till sig och har med HBT-rättigheter i flera delar, familjepolitik, diskriminering, hatbrott och flyktingar. Att partiet vill öka resurserna till DO är bra. Problemet är inte att diskrimineringsersättningen inte är tillräckligt hög utan att så få fall leder till utdömande av skadestånd (delvis är det för att ärenden ofta avgörs genom ekonomiska uppgörelser utanför domstolar).

Vänsterpartiet har med följande "ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av.... religiös eller kulturell klädsel..." Ingen ska givetvis drabbas av hatbrott p.g.a. sin klädsel. Att en del muslimer i slöja eller judar i kippa blir fysiskt eller verbalt trakasserade är oacceptabelt.

Men sedan kommer det till diskriminering p.g.a klädsel. Vänsterpartiet var förr det mest religionskritiska partiet men idag gullar partiet ibland med reaktionära religiösa människor och dess klädsel - om de är muslimer. Det är fegt och det är fel. Givetvis ska arbetsgivare kunna neka anställa folk i burka och niqab (heltäckande slöjor) och skolor ska kunna kräva att elever visar sitt ansikte vid lektioner. Tyvärr har v inte varit tydliga när det gäller det. Tvärtom.

V borde värna rätten att slippa bli diskriminerad p.g.a. klädsel. Punkt. Om de vore konsekventa.

Klädseln borde vara fri och därför är jag för att avskaffa förbudet emot att bära hakkorssymbolen på offentlig plats ( I USA är det tillåtet och trots det lär de flesta där aldrig ha sett någon med hakkors i verkligheten). Visst har den ett extremt belastat historiskt arv men det har faktiskt hammaren och skäran också. Inte heller den senare symbolen vill jag förbjuda. Men även om vi lämnar det extrema exemplet med hakkors så bör det problematiseras att v värnar just rätten att slippa bli diskriminerad p.g.a. religiös (gäller det katolska nunnor också?) och kulturell (gäller det blonda människor som vill bära folkdräkt på sitt jobb också?). Varför försvarar v inte rätten att slippa bli diskriminerad oavsett hur man är klädd? Varför ska "religiös och kulturell klädsel" värnas mer än andra klädstilar? 

Där har v en hemläxa att göra och jag vet det att finns en intern debatt i partiet där en del är synnerligen kritiska emot reaktionära muslimer och klädsymboler och vill lämna tydligt stöd till progressiva muslimer. Slöjor är extremt heteronormativa klädesplagg eftersom kvinnor får visa sig fritt för andra kvinnor men inte för män annat än närmaste släktingarna eftersom tesen är att det blir en sexuell situation.


Uppdatering 1.

Sveriges 4 största partier (enligt opinionsmätningarna) har ännu inte publicerat sina respektive valmanifest.

Av Sveriges 10 största partier har 4 ännu inte publicerat sina valmanifest inför riksdagsvalet. Och det är också de partier som enligt opinionsmätningarna har högst stöd idag, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I helgen kommer Alliansen att samlas till en konferens för att göra ett gemensamt valmanifest, något sådant kommer inte lämnas från Röd-gröna.

Jag kommer eventuellt även att publicera bloggposter om några mindre partiers HBT-politik.