onsdag 30 mars 2016

Nytt frimärke provocerar svenska fascister.


Bolaget Postnord har idag i avslöjat att från 4 maj ska frimärken med prideflaggan (även kallad regnbågsflaggan) ges ut i Sverige.
.... Frimärken är en spegling av dagens Sverige där mångfald är en självklarhet. Därför ger PostNord den 4 maj ut ett frimärke med Prideflaggan. Frimärket är formgivet av konstnären Lisa Rydell....  – Genom att ge ut ett frimärke med Prideflaggan vill vi framhålla allas lika värde och styrkan i människors unika egenskaper och olikheter. Prideflaggan har så vitt vi vet aldrig återgivits på ett frimärke tidigare, och det känns därför extra roligt att det nu går att skicka fysiska kärlekshälsningar med Prideflaggan på till hela världen, säger Per Ljungberg, Kommunikationschef PostNord Sverige....
Bra och kul initiativ

En svensk nazistisk site (den är så extrem att jag inte vill länka till den) hojtar idag om att det här är fullständigt förfärligt. Det är så kul att fascister och islamister (de som vill ha samhällen som Iran) låtsas vara fiender men egentligen ofta har samma värderingar. Att Postnord retar homo-hatande extremister av olika sorter är verkligen inte det viktigaste med att göra ett sådant här frimärke. Däremot en bonus. ;-)

tisdag 29 mars 2016

Regeringen lämnar förslag om stärkt diskrimineringskydd för bl.a. HBT-personer.


Vid ett sammanträde 17 mars beslutade s-mp-regeringen att till riksdagen lämna propositionen Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Främsta HBT-ansvariga minister i regeringen är miljöpartisten Alice Bah Kuhnke (bilden). Från propositionen.
.... Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder bör omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbuden. Den bör utformas som ett övergripande ramverk, där de konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn. Dagens krav på vissa specifika planer bör ersättas av ett generellt dokumentationskrav.... Att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder beträffande enbart några av lagens diskrimineringsgrunder framstår dock enligt regeringens uppfattning som ologiskt och inkonsekvent. Ett förebyggande och främjande arbete på arbetslivsområdet bör inte anses viktigare i fråga om grunderna kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning än för övriga diskrimineringsgrunder, utan det finns ett behov av ett arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering som främjar lika rättigheter och möjligheter utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Enhetliga regler skapar tydlighet. Enligt regeringens mening saknas det bärande argument för att diskriminering som har samband med funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska motverkas i utbildningsverksamhet men inte i arbetslivet. De nuvarande reglerna är helt enkelt inte konsekventa..... En undersökning av arbetsförhållandena utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck kan avse behovet av åtgärder för att tillse att det råder ett socialt öppet klimat som möjliggör för den som är homo - eller bisexuell att förhålla sig till sin sexuella läggning på arbetet på samma sätt som det är en självklarhet för den som är heterosexuell. Här utgörs eventuella hinder ofta av attityder och normer på arbetsplatsen. Undersökningen av arbetsförhållandena kan också avse behovet av åtgärder för att motverka stereotypa könsroller och normer så att anställda med könsöverskridande identitet eller uttryck kan känna sig trygga att vara sig själva och inte exkluderas genom exempelvis stereotypa klädkoder....
Riksdagsbeslut planeras i juni.

Idag är arbetsgivare bara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även p.g.a. sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte med i någon del. Lagförslaget betyder alltså stärkt skydd emot diskriminering för bl.a. HBT-personer vilket är synnerligen positivt.

I riksdagen är alla partier - förutom Sverigedemokraterna som tvekar - för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bedriva aktiva åtgärder när det gäller alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Närmaste veckorna har oppositionspartierna i riksdagen möjlighet att lämna s.k. följdmotioner om de har invändningar emot några delar av regeringsförslaget som även handlar bl.a. om lönekartläggningar när det gäller män och kvinnor. Planeringen är att riksdagen ska debattera propositionen 20 juni och rösta om den 21 juni.

Förslaget är att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2017.

måndag 28 mars 2016

HBTQ-anpassad föräldraförsäkring utreds men inte tillåtande av fler än två vårdnadshavare.


S-mp-regeringen har nu tillsatt den tidigare utlovade utredningen om föräldraförsäkringen. Den ska granska hur föräldraförsäkringen kan moderniseras när det gäller teman som jämställdhet, flexibilitet, barnets bästa, situationen för företagare och studenter etc. Men även ett HBTQ-perspektiv ska finnas med. Från direktiven till utredningen som ska lämna sin slutrapport senast 1 oktober 2017.
.... Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.... Mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med båda sina rättsliga föräldrar. I Sverige finns familjer där barnen stadigvarande bor med båda föräldrarna, ombildade familjer med bonusbarn och bonusföräldrar, ensamstående föräldrar, barn som bor växelvis, regnbågsfamiljer och flera andra familjekonstellationer som ibland benämns stjärnfamiljer. Då barnens familjesituation kan se olika ut och då behov och önskemål varierar över tid finns det behov av att samhällets stöd till barn familjerna är flexibelt utformat. Det finns ett behov av att se över reglerna avseende vem som ska kunna ta del av främst föräldrapenningen och att i detta sammanhang överväga vad som är till barnets bästa när det gäller möjligheterna till anknytning och till nära och långvariga relationer..... Utredaren ska begränsa översynen avseende olika familjekonstellationer till att omfatta socialförsäkringsbalkens bestämmelser samt eventuella följdändringar i annan lagstiftning. Eventuella förslag till förändringar ska inte omfatta föräldrabalkens regler om föräldraskap och vårdnad....
Det sista betyder att utredaren tyvärr inte ska pröva om barn bör kunna få fler än två vårdnadshavare. Att det nu kommer att göras en granskning av hur föräldraförsäkringen ska moderniseras är positivt i sig. S och mp bör dock senare i år tillsätta en separat utredning om att tillåta fler än två vårdnadshavare i en del situationer när en domstol konstaterar att det är till barnets bästa. Något de två partierna före förra riksdagsvalet lovade göra om de skulle bli regeringspartier.

Att riksdagspartier nu nästan bara röstar för "egna" HBTQ-motioner är ett problem.


För några dagar sedan publicerades på riksdagens hemsida betänkandet Fri- och rättigheter. Rapporten behandlar flera HBTQ-reformer. Debatt och omröstning om betänkandet blir det i riksdagen i sin helhet 7 april.

Tredje juridiskt kön.

Vänsterpartiet och Liberalerna har i utskottet lämnat varsin reservation till förmån för sin respektive partimotion om tredje juridiskt kön. Tyvärr har l bara kopierat kommentarer från partimotionen från i höstas då fp - som de hette då - var tveksamma till reformen men för en utredning av den. Partiet tog dock tydligt ställning för införande av ett tredje juridiskt kön vid sitt landsmöte (kongress) i november. Övriga sex partier i konstitutionsutskottet lämnar bl.a. följande kommentarer.
Utskottet anser liksom tidigare att den omläggning av personnumren som krävs för att införa ett tredje kön är en förhållandevis genomgripande förändring som ställer nya krav, t.ex. för dem som använder personnumrens könsuppgift för statistik. Utskottet är inte berett att ta något initiativ med anledning av motionsyrkandena och avstyrker motionerna
Om man ska göra en välvillig tolkning är det kan man konstatera att det inte finns något avståndstagande från införande av ett tredje juridiskt kön. Men det är givetvis en brist att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i utskottet inte velat tydliggöra att regeringen bör tillsätta en utredning. Trots att båda partierna före riksdagsvalet 2014 tydliggjorde att de var positiva till det - mp är också för reformen i sak.

Att införa förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Vänsterpartiet har lämnat en motion (och reservation) om bl.a. den reformen.
.... Vi vill därför införa ett grundlagsskydd mot lagar och föreskrifter som missgynnar någon p.g.a. könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att könsidentitet läggs till i uppräkningen i 2 kap. 12 § regeringsformen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna....
I förra bloggposten kritiserade jag att Vänsterpartiet och Kristdemokraterna inte orkade yrka bifall till en motion av en l-ledamot om att förbättra situationen för bl.a. HBTQ-asylsökanden som blir trakasserade vid asylboenden. Han fick inte ens med sig sitt eget parti, Liberalerna. Här finns samma tendens. Både Centerpartiet och Liberalerna är i sak för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Men motionen kom "från fel parti". Att regeringspartier (även Miljöpartiet är för reformen i sak) i princip vägrar bifalla någon motion har tyvärr blivit en praxis senaste decennierna. Men tendensen är också att oppositionspartier, från höger till vänster, i riksdagens utskott oftare än förr vägrar bifalla motionsförslag av den enda orsaken att det inte är från egna partiet.

Det försämrar förtroendet för riksdagen som en arena för saklig debatt, där innehållet är viktigare än avsändaren. Men det försämrar också kampen för nya HBTQ-reformer. Det blir lätt för regeringspartier att avfärda ett parti, här v (i andra debatter handlar det om andra ensamma partier som reserverat sig) istället för att flera oppositionspartier går ihop och pressar regeringen maximalt om förslag man i sak är eniga om. Även om en motion inte råkar komma från det egna partiet. Majoriteten (notera även mp, c och l som i sak är för reformen) yrkar bifall till bl.a. följande kommentarer.
.... Som utskottet tidigare påtalat prövades frågan huruvida könsidentitet och könsuttryck borde omfattas av målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF och av diskrimineringsskyddet i 2 kap. RF i samband med förslaget om en reformerad grundlag. Utskottet var då inte berett att förorda ytterligare skydd i detta avseende. Utskottet vidhåller detta ställningstagande och avstyrker därför motion 2014/15:190 yrkande 4.....
HBT-personers situation i EU.

Ett enigt utskott lämnar följande kommentarer till motionsförslag om att förstärka arbetet för HBT-rättigheter inom unionen.
.... Den 8 januari 2016 presenterade det nederländska ordförandeskapet ett förslag till rådsslutsatser med rubriken Strategiskt åtagande för jämställdhet och åtgärder för att främja hbt-personers rättigheter.... Vid rådets möte den 7 december 2015 presenterade kommissionen en handlingsplan för att stärka hbt-personers rättigheter.... Enligt uppgift från Kulturdepartementet är avsikten att slutsatserna ska kunna antas som ordförandeskapets slutsatser i juni 2016.... Det är därför med tillfredsställelse som utskottet noterar det förslag till rådsslutsatser om bl.a. hbt-personers rättigheter som för närvarande förhandlas i EU....

fredag 25 mars 2016

Homosexuelle Robert Hannah kämpade för HBTQ-asylsökande - och fick bara (delvis) stöd av främlingsfientliga sd.


Häromdagen publicerades på riksdagens hemsida betänkandet (rapporten) Migration och asylpolitik. Det är socialförsäkringsutskottet som lämnat ifrån sig det och debatt och omröstning i riksdagen i sin helhet blir det 6 april. Rapporten handlar om de motioner som lämnades i höstas i samband med allmänna motionstiden. Majoriteten utgörande av Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har lämnat bl.a. följande kommentarer när det gäller utvärdering av situationen för HBTQ-asylsökande..
.... Migrationsverket har enligt sin årsredovisning för 2015 under året tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande på hbtq-området till följd av bl.a. nya domar från EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen samt nya riktlinjer från UNHCR.... I regleringsbrevet för 2015 hade Migrationsverket bl.a. i uppdrag att särskilt redovisa till regeringen hur verket säkerställt rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Enligt årsredovisningen för 2015 ställdes dock uppföljningen in. En av anledningarna är att det finns svårigheter med att få fram ett bra underlag för analys på grund av att regelverket hindrar registrering av hbtq-skäl som skyddsgrund. Uppföljningen ska enligt Migrationsverket genomföras när rättsliga förutsättningar finns.... Mot bakgrund av det som anförts ovan och då Migrationsverket aktivt jobbar med bl.a. hbtq-frågor anser utskottet att det inte finns skäl för riksdagen att nu göra något tillkännagivande om Migrationsverkets arbete eller om en översyn av lagstiftningen....
Resonemanget från s, m sd, mp och c är helt fascinerande. Migrationsverket kan idag inte göra en uppföljning av hur rättssäker asylprövningen är för HBTQ-asylsökande. För att det ska bli möjligt måste de rättsliga förutsättningarna ändras. Och de fem partierna konstaterar då att det bästa är att inte ändra något eller möjliggöra en sådan uppföljning. Och Centerpartiet som annars vill verka så invandringsvänliga struntar tydligen just i den här gruppen. Och Miljöpartiet viker sig - igen - i relation till Socialdemokraterna. Trots att båda partierna tydligt och klart före valet 2014 lovade att om de skulle bli regeringspartierna var målet just att tillsätta en utredning om situationen för HBT-asylsökande. Dessbättre lämnar Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i varsin reservation (4, 5 och 6) förslag om att regeringen bör tillsätta en sådan utredning.

En del HBTQ--personer blir trakasserade på asylboenden.

En annan diskussion handlar om särskilda boenden för HBTQ-asylsökande eftersom det finns flera rapporter om att de ibland blivit trakasserade av andra sökanden. Vänsterpartiet lämnar en reservation (24) om det. Intressant är att Sverigedemokraterna som ensamt parti i en reservation (23) yrkar bifall till vissa (men inte alla) förslag till en motion av öppet homosexuelle Robert Hannahs (bilden) motion om att det är den som mobbar och diskriminerar på asylboenden som ska flyttas, inte den som trakasserad. Hannah fick inte stöd av sitt eget parti, Liberalerna, trots att hans analys är riktig. Det är anmärkningsvärt. Även att Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna inte orkade yrka bifall till den motionen. Särskilda boenden är givetvis en nödlösning men på sikt är det inte hållbart. Det är de som trakasserar som blir förflyttade. Majoriteten i utskottet kommenterar följande.
..... Enligt Migrationsverkets handbok har en asylsökande rätt till ett boende som är anpassat efter den sökandes behov om han eller hon befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det kan gälla exempelvis en hbtq-person, ett ensamkommande barn, en gravid kvinna eller ensam­stående med minderåriga barn. Behov av ett särskilt anpassat boende kan vidare finnas för någon som är allvarligt sjuk eller som har en funktions­nedsättning eller psykiska besvär. Det kan vara en person som exempelvis varit utsatt för människohandel, tortyr, våldtäkt eller andra former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, eller kvinnlig könsstympning. Hbtq-personer ska enligt verkets handbok prioriteras när det gäller lägenhetsboende i närheten av stora städer, där det kan finnas stödjande organisationer och nätverk. Alla asylsökande får ta del av boenderegler och av information om att alla som bor i boendet ska kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och att det därför är viktigt att alla i boendet respekterar varandra och visar varandra hänsyn, oavsett religion, kultur eller sexuell läggning....
Svensk naivitet är ibland fascinerande.

De där informationsbroschyrerna budskap har tydligen inte nått ut till alla - för att uttrycka det milt. Ibland är svensk naivitet fascinerande. Den ende som fattat vad det handlar om på allvar - att det är homofientliga asylsökande som bör förflyttas bort istället för de som blir trakasserade - får bara stöd av sd som annars inte är HBTQ-vänliga men här blir plötsligt bekymrade eftersom det handlar om invandrare som förövare. Övriga partier i utskottet resonerade tydligen som följande. "Robert Hannah är säkert en bra invandrarkille som också råkar vara bög men när det gäller att islamister (och möjligen även kristna extremister) trakasserar HBTQ-asylsökande på asylboenden och att det är islamisterna som bör få känna konsekvenserna av det vill vi - precis som i många tidigare debatter - ge främlingsfientliga sd monopol att som parti officiellt föra debatten." Ibland är svensk politik verkligen absurd. Och Moderaterna tiger sedan några månader helt om vad de tycker om HBTQ-asylsökandes situation trots många mail och påminnelser till partiet. 

I rättvisans namn bör det också konstateras att c tar ställning i en reservation (25) för att "det bör ses över hur rättssäkerheten kan stärkas genom bättre språkanalyser, landkunskap och kunskap om hbtq-personers situation.". Men det kan aldrig ersätta en offentlig utvärdering och utredning av HBTQ-asylsökandes rättssäkerhet.

torsdag 24 mars 2016

Kd har fått ett nytt HBTQ-nätverk som säkert hamnar i konflikt med homofientliga.


Är kd och HBTQ-nätverk en svår kombination? Kanske. Men nu finns det. Anne-Sophie Sriwong (till vänster på bilden) och Maria Hanson Nielsen (till höger) har bildat ett sådant. Från en debattartikel som publicerades på HBTQ-siten Qx för några veckor.
.... Vi vill med nätverket Öppna Kristdemokrater förstärka partiet Kristdemokraterna i hbtq frågor. Det är även vår förhoppning att Kristdemokraternas distrikt och lokalavdelningar ser Öppna Kristdemokrater som en resurs, som erbjuder information kring frågor som rör hbtq, hjälpa till med föreläsningar i samband med Pride och liknande evenemang....
Det fanns faktiskt ett nätverk som självironiskt kallade sig Gomorra inom kd några år men det fick begränsad påverkan på partiet. Om det nya HBTQ-nätverket verkligen har som ambition att förändra kd inifrån vore det välkommet. Någon kan avfärda dem med att de representerar ett 3-4-%-parti men om de klarar spärren vid riksdagsvalet 2018 och det blir en borgerlig regering kommer de säkert bli med i den. Det är alltså inte ointressant hur partiet utvecklas framåt. Granskar man den programförklaring Sriwong och Hanson Nielsen argumenterar för i debattartikeln är det främst reformer som kd som parti redan är för. Men i några delar har deras parti inte explicit tagit ställning.
.... Hbtq ska alltid vara inkluderat i Kommuner och Landstings folkhälsopolicy och vara en självklar del i mångfaldsplaner samt värdegrundsarbetet för att alla ska känna sig inkluderande.
... HBTQ-certifiering ska vara en självklar del av elevhälsan i det förebyggande mot mobbing, våld och hot i skolorna.
... Föreningar som tar emot offentliga bidrag måste inkludera hbtq perspektivet för förebyggande arbete i föreningslivet..... Hbtq personer ska tydligare inkluderas i diskrimineringslagen
....
Homofientliga minoriteten i kd får svårt acceptera vissa reformer.

Intressantast är kanske kravet om att bara de föreningar som inkluderar HBTQ-perspektivet ska få offentliga bidrag (skattepengar). Den homofientliga minoriteten i kd lär ha svårt att acceptera det men förmodligen är det något majoriteten i partiet idag tycker är värt att pröva om partiet nu ska visa allvar med retoriken om allas lika värde.

När det gäller tydligare lagar emot diskriminering är det nya nätverket tyvärr själva otydliga. Men förmodligen syftar de på debatten om att regeringsformen bör förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. En reform som fyra riksdagspartier, mp, c, v och l, principiellt är för. Men tyvärr ännu inte kd. Fakta är att av de diskrimineringsgrunder som är med i  "vanliga" lagen emot diskriminering är det bara könsidentitet som inte är omnämnt i regeringsformens förbud emot diskriminering. När det gäller HBTQ-certifiering har de principiellt en poäng men RFSL bör dock inte ha monopol på sådan verksamhet utan andra konkurrerande "HBTQ-certifierare" bör finnas som alternativ.

Sedan finns det flera principiellt viktiga HBT-reformer som inte är omnämnda i artikeln men förhoppningsvis kan det nya nätverket föra den debatten internt i partiet.


Uppdatering 1.

Kd är för flera nya HBT-reformer.

Maria Hansson Nielsen, en av de som startat Öppna kristdemokrater, hade en debattartikel i tidningen Hela Hälsingland för någon vecka sedan. Från artikeln.
.... Tanken är att Öppna Kristdemokrater när tiden är mogen ska bli ett eget förbund. Vår önskan är att nätverket hjälper till att sudda bort de fördomar som finns mot partiet, om att det är homofobiskt, bifobiskt och transfobiskt....
Sant är att Kristdemokraterna förändrat sig mycket senaste 20 åren inom det vi idag kallar HBTQ-politiken. Från att tidigare varit direkt HBTQ-fientligt till att ofta fått en ambivalent attityd, ibland direkt positiv till reformer inom området. Ofta har de gjort det motvilligt, accepterat reformer när de väl blivit genomförda. Men partiet är idag för även flera nya reformer. Som att transpersoner ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott, att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet, att alla EU-länder ska ha skyldighet att förbjuda diskriminering av HBT-personer inom i princip alla samhällsområden.

De som idag hävdar att kd är HBTQ-fientligt klistrar på partiet en orättvis etikett. Precis som rasism och främlingsfientlighet bör HBTQ-fientlighet användas varsamt som begrepp om det inte ska mista relevans i debatten. Kristdemokraterna har dock ännu en hemläxa att göra. Visst finns det inom delar av HBTQ-rörelsen och i synnerhet bland en del långt ut på vänsterkanten folk som verkligen tror att de flesta i kd:s riksdagsgrupp har som mål att göra det så svårt som möjligt för HBTQ-personer. Det är mer komplicerat än så idag.

Kd tycker inte samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap.

Kd är dock ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön, emot att införa könsneutrala personnummer, emot en könsneutral föräldraskapspresumtion vid inseminationer, tvekar om att sänka åldersgränsen för judiska könsbyten trots att det handlar om dokument och inte några medicinska operationer, tvekar om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Och inte nog med det. Kd orkar ännu inte ställa sig bakom den könsneutrala äktenskapslag som finns idag eftersom partiet inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap utan att "begreppet äktenskap ska föras tillbaka till samfunden" vilket är absurt eftersom det är staten som avgör vilka som ska få ingå borgerliga äktenskap samt att många kristna samfund, däribland Svenska kyrkan, idag förrättar samkönade vigslar. Kd är ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker även om de accepterat reformen och inte vill avskaffa den. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

Kd har ännu en betydande hemläxa att göra. Att kritisera det är inte "att ha fördomar om partiet". Även om kd utvecklats senaste decennierna.

tisdag 22 mars 2016

Barmhärtighet.Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. 


I Berlin 1939-1945 var det straffbart att hjälpa judar, romer, homosexuella  (bilden till den här bloggposten visar en bild av homosexuella fångar) och andra som hade fängslats och fått straffarbete, den som gjorde det kunde själv hamna i fängelse. En del av de som fängslades placerades i "skyddshäkten", den officiella titeln för koncentrationslägren. Andra fångar fick straffarbete utanför lägren. De flesta tyskar var för regimen 1939 även om stödet senare dalade generellt i samband med motgångar i kriget emot andra länder.

Men det fanns vissa Berlinbor som gjorde en praktisk protest. Ofta var det välbeställda tyskar klädda i kostym och slips (män) eller dräkt (kvinnor). De gick förbi en fånge och tittade hen i ögonen tydligt. Ca 20 meter längre bort låtsades de rätta till sina skor men det de egentligen gjorde var att lägga ett ransoneringskort på mat (något fångar inte fick) och lägga en sten över kortet. Det är det jag kallar barmhärtighet.

Flera länder i EU håller på att lämna den västerländska principen om maktdelning mellan institutioner.

Europa har idag inga så brutala regimer som nazi-Tyskland. Tack och lov. Även om Vitryssland är en diktatur, Ryssland och Turkiet är auktoritära samt att det finns tendenser i bl.a. Ungern, Polen och Rumänien att lämna tron på den västerländska demokratin och dess maktdelning mellan institutioner.

EU har gjort en uppgörelse med Turkiet om flyktingar. Jag vet givetvis argumenten för - och håller ofta med. Här på bloggen har jag tydligt förklarat att jag är för en stram flyktingpolitik närmaste 10 åren. Men det finns ett problem - Turkiet är  inte en fungerande demokrati. Inte diktatur heller givetvis. Men precis som Ryssland är landet i en grå-zon, halv-demokrati. Oavsett vad man tycker om innehållet i uppgörelsen (och det finns en del sakliga invändningar även emot det) så är det problematiskt. Turkiet är det enda landet i NATO som ännu inte tillåter homo- och bisexuella att tjänstgöra inom försvaret eftersom "homosexualitet är en sjukdom". Och kränker mänskliga rättigheter för många andra grupper också.

Varje situation är givetvis unik. Modiga välbeställda Berlinbor skänkte bort matkuponger till judar, romer, homosexuella och andra med risk att själva bli fängslade om det hade avslöjats. Hur värnar vi idag bäst mänskliga rättigheter och människor i nöd? Det finns inget givet svar. Det blir så mycket mer komplicerat när det inte handlar om en ondskefull nazistregim utan ett Europa där politiker säkert ofta försöker göra sitt bästa i en svår situation. Däremot utrymme för reflexioner.

Hos oss alla.


Uppdatering 1.

De flesta Berlinbor hade inte råd avvara ransoneringskort.

Jag vill förtydliga att jag inte antyder att välbeställda oftare än andra skulle varit toleranta i Berlin i början av 1940-talet. Det finns vad jag vet inget forskningsstöd för det. Förutom den vidriga situationen för de som hamnat i koncentrationslägren var kriget påfrestande även för andra i tyska storstäder som Berlin. Det blev brist på mat. Det bedöms att ingen person i Berlin dog av svält 1939-1945 men massor av människor fick så småningom göra soppor på potatisskal och andra nödlösningar. De flesta Berlinbor hade inte råd att avvara sina ransoneringskort på mat för att skänka till fångar - även om de skulle velat. Det var däremot möjligt för välbeställda som kunde köpa dyr mat på "den svarta marknaden".


måndag 21 mars 2016

Kriminell.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. 


Ska vi ge kriminella en andra chans?

Kriminella ska givetvis ta ansvar för sin brott. Det bör finnas tydliga markeringar från samhällets sida. Att inte ge de signalerna är faktiskt ett svek emot tonåringar som riskerar börja hamna på fel sida av lagen. Därför behövs det en kriminalpolitik som är tuff och tydlig. Men också långsiktig. Att ge människor möjlighet att efter avtjänat straff återgå i samhällsgemenskapen efter att ha sonat sitt brott.

Det är bra att straffnivåerna höjts i Sverige senaste decennierna. Att mer fokus, med rätta, fokuserats på brottsoffers situation istället för brottslingars. Men enligt forskningen har höjda straffnivåer en begränsad brottspreventiv effekt. Därför att de flesta allvarligt kriminella är något naivt optimistiska - att de inte kommer åka fast. Forskningen visar att det mest effektiva när det gäller förebygga brott är att folk blir åtalade oftare. Sedan kan längre straff vara motiverade i betydelsen att det ökar människors förtroende för rättsväsendet och att brottsoffer får en ökad känsla av upprättelse. Men det har en synnerligen begränsad roll för att avskräcka folk från att begå brott.

Fel att straffa folk extra genom diskriminering.

Senaste 10 åren har det startats en diskussion i Sverige om de personer som är HBTQ-personer och hanteras av kriminalvården. Det har framförts exempel på diskriminering. "Vän av ordning" då kanske framför att de får skylla sig själva efter de begått brott. Men de har fått en viss påföljd (straff) av en domstol. Att de förutom det ska straffas extra för att de är HBTQ-personer av anställda och/eller medfångar är helt oacceptabelt

Jag vänder mig attityden bland vissa som försöker utmåla de flesta kriminella som monster. Att de är oförbätterliga. "Lås in dem och släng nyckeln" är inte en ovanlig kommentar. Det finns givetvis en mycket liten grupp av kriminella som förmodligen aldrig kan återanpassas helt. Det är statens ansvar att fixa, med bästa metoder, att de gör så liten skada som möjligt emot övriga invånare.

Folk måste ges en chans att skärpa till sig.

Men de flesta som begått brott är inte några monster. Även om deras beteende givetvis är fullständigt förkastligt. Det är lätt att döma. Redan Jesus enligt Bibeln sa dock en sak som är klok (oavsett om vi tror på Jesus som Guds son eller inte). "Med samma mått som du dömer andra ska du själv bli bedömd". Jag tycker vi laglydiga människor ibland ska besinna oss därför att vi vet inte själva hur vi skulle agera om allt, precis allt, i vår vardag skulle falla ihop. Kan vi - handen på hjärtat - förklara att vi aldrig, aldrig skulle begått brott i den situationen? De flesta av oss skulle inte gjort det men miljöfaktorer spelar faktiskt en roll. Eller som högersossen Tony Blair i Storbritannien hade som kampanjslogan när han var statsminister. "Bekämpa brottsligheten, bekämpa brottslighetens orsaker".

Någonstans måste vi ge de flesta kriminella (jag syftar här inte på de mest förhärdade utan de andra) en chans att ta sig samman, att bli bättre, att skärpa till sig, att bli en del av gemenskapen igen. Att ge dem en andra chans. Precis som vi själva skulle velat få en andra chans om vi gjort dumheter.

Om vi förlorar den tron - då kan vi hälsa hem.

onsdag 16 mars 2016

Utredning vill tillåta embryodonationer och förenkla för juridiska män som fått barn.


Debatten efter att utredningen Olika vägar till föräldraskap lämnade sin rapport i februari har främst fokuserat på surrogatmödraskap eftersom det är den mest kontroversiella delen. Men det lämnas även andra förslag. Det handlar om att tillåta embryodonationer. Alltså att både sperma och äggceller doneras från personer som inte planeras bli vårdnadshavare.
.... Vår uppfattning är således att kravet på genetisk koppling bör avskaffas och att man bör tillåta behandlingar med enbart donerade könsceller inom svensk hälso- och sjukvård. Behandlingarna bör kunna utföras med ett donerat ägg och donerade spermier, eller med ett donerat befruktat ägg. Vid dessa bedömningar finns det inte skäl att särskilt överväga frågan om äggdonation inom ett kvinnligt samkönat par.... Behandlingarna bör kunna genomgås av par och ensamstående kvinnor...
Kommentaren om samkönade kvinnliga par handlar alltså om att regelverket ska var detsamma som för olikkönade par. För min del tycker jag det inte borde vara några problem att tillåta embryodonationer eftersom både äggceller och sperma idag får doneras var för sig. Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna är för reformen. Socialdemokraterna och Moderaterna är försiktigt positiva. Kristdemokraterna är negativa medan Sverigedemokraterna hittills inte skaffat någon tydlig åsikt.

Förslag om att försämra för olikkönade par istället för att förbättra för samkönade.

Utredningen lämnar också förslag reglerna för föräldraskap efter en insemination. Idag blir lesbiska par särbehandlade negativt i två delar. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om om hon är gift med en annan kvinna. Utredningen Olika vägar till föräldraskap har dock inte haft som uppdrag att behandla det utan en annan aspekt.
.... Den nuvarande regleringen i föräldrabalken innebär att samtycke kan utgöra grund för faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB vid en assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. I fråga om olikkönade par gäller samma regel när paret har genomfört en s.k. heminsemination eller när de har genomgått en behandling i utlandet. Faderskap kan alltså även i sådana fall grundas på ett samtycke. Vårt uppdrag är att ta ställning till om de senare reglerna också bör gälla för kvinnliga samkönade par. En viktig utgångspunkt för att samtycke ska kunna utgöra grund för faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB bör vara att det blivande barnet har en rätt till information om sitt genetiska ursprung. Regleringen bör därför vara handlingsdirigerande och uppmuntra potentiella föräldrar att välja de assisterade befruktningar som ger barnet en sådan rätt. En annan viktig utgångspunkt för att samtycke ska kunna utgöra grund för faderskap eller föräldraskap bör vara att det finns rimliga möjligheter till insyn och kontroll från samhällets sida. Den tredje och sista utgångspunkten är att olikkönade och samkönade par i dessa fall bör behandlas lika så långt det är möjligt. Mot bakgrund av de nu angivna utgångspunkterna finns det skäl att låta övervägandena omfatta både olikkönade och samkönade par. Det finns även skäl att föreslå en reglering som innebär följande. Samtycke bör inte längre kunna utgöra grund för faderskap vid en heminsemination. Det bör inte heller kunna utgöra grund för föräldraskap vid en sådan insemination. Rättsligt föräldraskap för en person som inte har burit och fött barnet bör i dessa fall alltså förutsätta en närståendeadoption. Samtycke bör även fortsättningsvis kunna utgöra grund för faderskap vid assisterade befruktningar inom utländsk hälso- och sjukvård. Det bör samtidigt krävas att behandlingen har utförts vid en behörig sjukvårdsinrättning i utlandet, och att den person som till kommit genom behandlingen har en rätt till information om donatorns identitet. Detsamma bör gälla i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. Regleringen blir således även här densamma för olikkönade par och kvinnliga samkönade par....
Om man ska vara krass betyder det att likställda villkor i den här delen genomförs genom att försämra reglerna för olikkönade par. Jag förstår givetvis ambitionen att ett barn som tillkommit genom insemination bör få kunskap vid 18 års ålder om sin biologiska pappa. Något som gäller vid inseminationer vid svenska kliniker. Dock bör det konstateras att närståendeadoptioner är en långdragen process. Om barnets biologiska mamma i den situationen avlider har hennes partner inte blivit erkänd som juridisk förälder. Och det riskerar drabba barnet. Att försämra för olikkönade par istället för att förbättra för lesbiska par är verkligen inte självklart.

Problem för juridiska män som fått barn.

Slutligen har utredningen även analyserat konsekvenser av det avskaffade sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. KtM betyder här personer som bytt juridiskt kön från kvinna till man.
.... Vårt uppdrag är att ta ställning till om det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet kan medföra problem vid tillämpningen av den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen. Vi ska också ta ställning till om det finns behov av ändringar i nu nämnda lagstiftning eller i annan lagstiftning.... Vår bedömning är att föräldraskapet i dessa fall bör betecknas och registreras på ett sätt som avspeglar en förälders rättsliga könstillhörighet. En KtM som föder barn bör således betecknas och registreras som barnets rättsliga far. Vidare bör föräldrar som har ändrat könstillhörighet ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter som de hade haft om de inte hade ändrat könstillhörighet. En KtM som föder barn bör ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter som en rättslig mor...
Det verkar vara bra för att lösa problemen för en del juridiska män som är gravida och senare fått barn.


Majoriteten i riksdagen vill inte utreda könsneutrala personnummer.


Riksdagen har nu behandlat motionsförslag om att införa könsneutrala personnummer. I början av den här månaden lämnade skatteutskottet ifrån sig betänkandet (rapporten) Skatteförfarande och folkbokföring. Majoriteten i utskottet (alla partier förutom v) lämnade följande kommentarer om könsneutrala personnummer.
.... Ett könlöst personnummer innebär nackdelar för statistik och forskning men har fördelen att ett sådant personnummer inte pekar ut en persons kön och att personnumret inte behöver ändras efter ett könsbyte.... Uppgiften om kön har sin grund i kraven på könsuppdelad statistik. Ett könsneutralt personnummer skulle innebära att uppgiften om kön måste tas fram på annat sätt. Utskottet är inte berett att tillstyrka en sådan omläggning och avstyrker därför motionsförslaget om könsneutrala personnummer. I sammanhanget bör det påpekas att den som har bytt kön också har möjlighet att byta personnummer....
S och mp borde enats om att reformen bör förutsättningslöst utredas.

Tyvärr var det alltså bara Vänsterpartiet som lämnade någon reservation (alternativt förslag) när det gäller könsneutrala personnummer. Från reservation 15.
.... I Norge beslutades förra året att systemet för personnummer skulle göras om, eftersom sifferkombinationerna beräknades ta slut runt 2030. I samband med detta bestämdes även att siffran i numret som avslöjar könet ska tas bort, detta efter uppmaningar från grupper i samhället som önskar en förändring samtidigt som det finns en internationell trend där fler och fler länder tar bort könstillhörigheten ur sina identitetshandlingar. Ett könsneutralt personnummer har många fördelar. Förutom att det inte pekar ut en persons kön, kommer heller inte personnumret att behöva ändras efter att en person exempelvis ändrat sitt juridiska kön. Dessutom skulle ett könsneutralt personnummersystem ha stora fördelar och vara bättre anpassat för att hantera när det införs ett tredje juridiskt kön i Sverige. Frågan om ett nytt personnummersystem bör därför utredas i syfte att införa könsneutrala personnummer....
Miljöpartiet har meddelat att de i sak är för reformen medan Liberalernas och Centerpartiets attityd är "möjligen". Socialdemokraterna och Moderaterna har ännu inte kommenterat vad de tycker. Sedan några decennier har riksdagen tyvärr en praxis att regeringspartierna i princip avslår alla motioner. Att inget av de övriga partierna argumenterade för bifall till v-motionen var helt väntat. Men det som är negativt är att mp inte fick s att acceptera att reformen borde förutsättningslöst utredas. Hade de i utskottet lämnat det förslaget hade förhoppningsvis c och l inte haft några invändningar.

I riksdagsdebatten 9 mars om rapporten från skatteutskottet (§ 9) var det inte någon representant, inte heller från v, som debatterade könsneutrala personnummer.

tisdag 15 mars 2016

Kd emot regeringens försämring för HBTQ-asylsökande men även negativa emot könsneutrala personnummer.


Kristdemokraterna lämnar nu två besked, ett negativt och ett positivt om HBTQ-rättigheter. Det handlar dels om könsneutrala personnummer, dels om rättssäkerheten för HBTQ-asylsökande. Mia Widell, kommunikationschef inom kd, mailar följande.
1. Nej vi stödjer inte förslaget om könsneutrala personnummer. Förslaget har kommit upp i en motion från vänsterpartiet som vi kommer att rösta emot. 2. Vi tror att det är värdefullt att fortsätta följa upp hur HBTQ-personers rättssäkerhet i migrationsprocessen säkras. Därför motsätter vi oss att regeringen tagit bort uppdraget till migrationsverket att återrapportera om rättssäkerheten för denna grupp asylsökande.
Därmed är det fyra riksdagspartier som, med rätta, riktar kritik emot att regeringen i sitt regleringsbrev för 2016 till Migrationsverket beslutat ta bort återrapporteringskravet att myndigheten ska förklara hur HBTQ-asylsökandes situation ska bli mer rättssäker. Den dåvarande nya borgerliga regeringen införde det för första gången inför 2007 och det har sedan varit med varje år, även s-mp-regeringen beslutade det för 2015. Tidigare har jag rapporterat om att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna är kritiska.

Jag har utgått från att Sverigedemokraterna stödjer regeringen i den delen men informerat att om min tolkning inte är rätt kan de maila det vilket de inte gjort. Sedan har jag även kontaktat Moderaterna men de har trots många påminnelser ännu inte förklarat sin åsikt om regeringens borttagna återrapporteringskrav till Migrationsverket.

Kd och sd emot könsneutrala personnummer.

Kristdemokraterna förtjänar kritik för att de avvisar införande av könsneutrala personnummer. En reform som skulle kunna göra vardagen lättare för en del transpersoner när id-handlingar ska visas. Om jag ska vara ärlig är jag dock inte förvånad - kd är precis som sd främst ett konservativt parti. Men även konservativa kan modernisera sina attityder.  Därmed har 8 av Sveriges 10 största partier förklarat vilken attityd de har till könsneutrala personnummer.

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet
Möjligen: Centerpartiet, Liberalerna
Nej: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Socialdemokraterna och Moderaterna har ännu inte kommenterat.

fredag 11 mars 2016

Riksdagen behandlar förslag om juridiska könsbyten för barn och surrogatmödraskap.


Riksdagens socialutskott ska lämna ifrån sig betänkandet (rapporten) Hälso- och sjukvårdsfrågor 22 mars.  Det som behandlas är bl.a. motioner (förslag) om surrogatmödraskap, embryodonationer (att tillåta både donerad sperma och äggceller vid assisterad befruktning), situationen för äldre HBT-personer, blodgivningsregler för män som har sex med män, åldersgräns för byte av juridisk könstillhörighet.

Utredningen Olika vägar till föräldraskap lämnade för några veckor sedan förslag om att tillåta embryodonationer men avvisade - tyvärr - införande av altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap.  S-mp-regeringen kommer förmodligen att om några månader skicka utredningsförslagen på remiss så att myndigheter, organisationer etc får möjlighet att lämna kommentarer. Liberalerna föreslår i en partimotion att altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas.

S-mp-regeringen har inte lämnat förslag om sänkt åldersgräns.

Utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering föreslog i början av 2015 att 12-17-åringar bör få byta kön juridiskt, för 12-14-åringar efter vårdnadshavares godkännande. Samt att 15-17-åringar i vissa situationer och med vårdnadshavares godkännande ska få besluta om ingrepp i egna kroppen för könskorrigeringar. Utredningen har sedan skickats ut på remiss.. Regeringen har ännu inte meddelat om och när de planerar lämna några konkreta lagförslag. Socialdemokraterna har dock principiellt tagit ställning för att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas (dock utan att precisera exakt vilken som ska vara den nya) och Miljöpartiet vill avskaffa den helt.

Riksdagens socialutskott brukar ha som praxis att inte kommentera motioner om blodgivningsregler utan hänvisar till att det är Socialstyrelsen som avgör det.

Riksdagen i sin helhet debatterar och röstar om betänkandet 27 april. Vill du försöka påverka ledamöterna i socialutskottet bör du göra det närmaste dagarna.


Uppdatering 1.

Moderaterna tar principiellt ställning för surrogatmödraskap.

I en debattartikel i Aftonbladet kommenterar Jessica Polfjärd, gruppledare för m i riksdagen, och Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson för partiet, debatten om surrogatmödraskap. De meddelar att Moderaterna är "öppna för att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas" men att de vill avvakta hur det ska regleras.

Därmed är tre riksdagspartier för reformen. Förutom m även Centerpartiet och Liberalerna. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är emot medan de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet ännu inte har någon officiell åsikt och är båda internt oeniga.


torsdag 10 mars 2016

HBTQ-kultur. Carol.

Från en presentation av Carol (2015) regisserad av Todd Haynes.
Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus, men hon drömmer om ett mer meningsfullt och spännande liv. En dag träffar hon den förföriska och vackra Carol Aird som är fast i ett misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem, och ju djupare deras relation blir, desto mindre oskyldig blir den. Men deras vänskap och kärlek visar sig ha ett högt pris. Carol är en smärtsamt vacker skildring av kärlek mot alla odds - ett kraftfullt drama om en gift kvinna som i 50-talets USA riskerar allt när hon inleder en romans med en yngre kvinna. Carol är baserad på Patricia Highsmiths, på sin tid kontroversiella, självbiografiska roman The price of salt från 1952. Cate Blanchett tilldelades priset för bästa kvinnliga skådespelare vid filmfestivalen i Cannes tidigare i år, där Carol dessutom blev en de mest omtalade filmerna.
Det som är i fokus är relationen mellan något framfusiga men också bräckliga Carol (spelad av Cate Blanchett) och blyga Therese (Rooney Mara). En relation som startar försiktigt, blir passionerad men som senare visar sig svår att hantera. Blanchett och Mara glänser verkligen i sina roller. Det dröjer ungefär en timme av filmen innan de ens ger varann första kyssen som senare följs av en explicit sex-scen. Men att det finns en attraktion blir tydligt tidigt.

Carol hamnar i en vårdnadstvist med Harge (Kyle Chandler) som hon håller på att skilja sig ifrån. Positivt är att han inte utmålas som någon bara ond person även om han så småningom beter sig illa just i vårdnadstvisten. Det här är - oftast - en stillsam dramafilm. Kanske ibland något för lugn. Men den blir trots det inte tråkig. Det är tydligt att regissören försökt få fram en genuin 1950-talsstämning.

Filmen är riktigt bra.

Trailer (Youtube).

tisdag 8 mars 2016

HBTQ-kultur. Free fall.


Från en presentation av tyska filmen Free fall (2013) som är regisserad av Stephan Lancant.
A promising career with the police, a baby on the way... Marc's life seems to be right on track. Then he meets fellow policeman Kay and during their regular jogs Marc experiences a never-before-felt sense of ease and effortlessness -- and what it means to fall in love with another man. Torn between his family and his new feelings for Kay, Marc sees his world careening more and more out of control. Suddenly, his life is in free fall and Marc realizes that try as he may, he can't make everyone happy. Least of all, himself.
När Marc (spelad av Hanno Koffler) möter kollegan Kay (Max Riemelt) startar en komplicerad relation. Först slåss de. Blir sedan vänner och så småningom älskare. Även om våld blir en del av relationen igen ibland. Avsked och försoningar.
 
Något bättre än medel som drama. 

Freier fall som den heter i original har ibland kallats en tysk Brokeback mountain. Jämförelsen haltar dock en del. I båda finns det visserligen sex-scener som är synnerligen explicita. Det finns ett driv i berättelsen. Blickar och längtan är ibland viktigare än det som de säger till varann. Men medan kärlekstemat blir tydligt i Brokeback mountain förklaras det aldrig på allvar varför Marc och Kay betraktar varann som mer än någon tillfällig partner.

Marc har en gravid flickvän, Bettina (Katharina Schüttler) som blir misstänksam när han inte är som vanligt. De tre skådisarna som är i fokus spelar väl. Problemet finns snarare i manuset och regin som inte ger dem möjlighet att nyansera sig och förklara sina inre motiv till vad de gör. Men Free fall är något bättre än medel som drama. Sex-scenerna är heta. Och Hanno Koffler som spelar Marc är närmast oförskämt snygg. Men någon Brokeback mountain är det inte.

Trailer (Youtube) till filmen.

söndag 6 mars 2016

HBTQ-kultur. The danish girl.


Från presentationen av The danish girl (2015) regisserad av Tom Hooper.
En kärlekshistoria baserad på den danska transsexuella konstnären Lili Elbes äktenskap med hustrun, Gerda. I filmen spelas de av Oscarvinnaren Eddie Redmayne (The Theory of Everything) och svenska Alicia Vikander. Båda är dessutom nominerade till bästa manliga huvudroll respektive kvinnliga biroll för The Danish Girl. Regisserar gör Oscarbelönade Tom Hooper (The King's Speech). Året är 1926 och i Köpenhamn bor konstnärsparet Einar och Gerda. Einar är känd för sina landskapsmålningar och Gerda för sina porträtt. Deras äktenskap är starkt och kärleksfullt, om än en aning kryddlöst. Bristen på dramatik undanröjs dock med besked den dag då Gerda ber sin make täcka för en kvinnlig modell i ett porträtt hon snabbt måste få klart. Einars upplevelse av att bära klänning inleder en inre transformation, och hon inser att livet som Lili är ett uttryck för hennes äkta jag.
Den här filmen har blivit känd i Sverige kanske främst för att Vikander vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll. För HBTQ-rörelsen är det givetvis intressant i sig att en film görs om en av de viktigaste historiska individerna bland den grupp vi idag kallar transpersoner. Tyvärr finns det dock betydande brister i The danish girl.

Anpassad för heterosexuella cis-personer.

En del har riktat kritik emot att rollen som Einar-Lili inte porträtteras av en skådespelare som själv är transperson. Just den invändningen tycker jag är fånig identitetspolitik. Det avgörande måste vara om en skådis är trovärdig i sin roll. Tyvärr är inte Eddie Redmayne riktigt det. Det blir tydligt att filmen är "heterofierad" och "av-queeriferad" för att anpassas till främst progressiva heterosexuella cis-personer som målgrupp. För fokus är främst på relationen mellan Einar-Lili och Gerda och deras kärlek till varann.

Miljöskildringarna från Köpenhamn är bra men att skådespelarna talar engelska blir något udda. Och de flesta karaktärerna i filmen verkar vara för "moderna" för att vara trovärdiga som personer i början av 1900-talet, även om de vistas i progressiva konstnärskretsar.  Filmen är verkligen inte dålig. Tekniskt är den välgjord. Estetisk. Vackra kläder. Aldrig tråkig. Vikander framför bra och nyanserat rollen som Gerda. Även om det kanske inte är värt en Oscar.

Matthias Schoenaerts spelar rollen som Hans Axgil (en helt påhittad karaktär) som så småningom blir parets gemensamma nära vän. Han har verkligen utstrålning och är vacker trots att han inte ser ut som någon fotomodell.

Men filmen hade haft möjlighet att bli bättre. Om fokus mer hade varit på äkthet och innehåll än poserande och estetik.

Trailer (Youtube).fredag 4 mars 2016

Riksdagen behandlar förslag om transpersoner och hatbrott.


Riksdagens konstitutions- och justitieutskott börjar nu i dagarna behandla varsitt betänkande (rapport) om bl.a. att stärka det juridiska skyddet för transpersoner emot hatbrott. Justitieutskottet ska 22 mars lämna ifrån sig betänkandet Straffrättsliga frågor. Rapporten från konstitutionsutskottet heter Tryck- och yttrandefrihetsfrågor och lämnas 12 april. Orsaken till att det är uppdelat är att justitieutskottet har ansvar för ändringar av brottsbalken och konstitutionsutskottet av regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar.

Riksdagen i sin helhet debatterar och röstar om Straffrättsliga frågor 14 april och om Yttrandefrihet 20 april. Vill du försöka påverka ledamöterna i justitie- och konstitutionsutskottet bör du göra det närmaste veckan.

I princip politiskt avgjort.

En utredning lämnade december 2015 förslag om att transpersoner bör få ett lika tydligt skydd av lagarna emot hets och hatbrott, brottsbalkens förbud emot olaga diskriminering samt åtal för förolämpning som homosexuella, bisexuella, svarta, judar, muslimer, invandrare etc. redan har. Intressant är att utredningen föreslår att bara för att förändringen i regeringsformen kräver en grundlagsförändring med två riksdagsbeslut med ett val emellan ska det inte fördröja övriga förslags införande. Hets emot folkgrupp regleras både i brottsbalken och regeringsformen. Förslaget från utredningen är att de förändringarna ska träda i kraft 1 januari 2019 medan övriga delar bör införas 1 juli 2017.

Ärendet är i princip redan avgjort politiskt eftersom alla riksdagspartier (förutom Sverigedemokraterna som tvekar ännu) tagit ställning för det stärkta skyddet för transpersoner emot hatbrott. Det som det kan bli konflikt om är däremot om delar av förslagen ska genomföras redan 2017 men förhoppningsvis blir det så.

HBT del av s-mp-regeringens senaste utrikesdeklaration.


Socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström (s) avslöjade 24 februari regeringens utrikesdeklaration för 2016. Från den.
Sverige är en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och för varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Jag har granskat regeringarnas utrikesdeklarationer sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om HBT-rättigheter.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter
2016 S-mp-regering HBT-rättigheter

Utrikesdeklarationen följs av diplomater.

Regeringskansliet mailade efter min kritik förra året att det var en miss att inte transrättigheter blev en del av utrikesdeklarationen. Så låt oss nu hoppas att HBT-rättigheter framåt, oavsett vilka partier som ingår i en viss svensk regering, blir en del av kommande utrikesdeklarationer. En del kanske tror att det bara handlar om några formuleringar. Men utländska diplomater i Sverige följer noga vad som finns i den här typen av dokument. Och rapporterar hem till sina länder om innehållet. Givetvis ska Sveriges roll inte överdrivas. Här bor ca 10 miljoner invånare. Men länder utanför EU vet också att vi är en del av en union som är en maktfaktor internationellt. Att HBT-rättigheter finns med spelar roll - på riktigt.

Det är bra om det etableras en praxis inom svensk utrikespolitik att kampen emot HBT-fientlighet ska vara en lika självklar del som emot rasism och sexism i officiella dokument. Men även framåt handlar det om att de fina formuleringarna från dokumenten ska omsättas i Sveriges kontinuerliga dialog med regeringar i andra länder.

Även när det riskerar "försvåra" de diplomatiska förbindelserna.

I debatten som följde i riksdagen i samband med regeringens utrikesdeklaration för 2016 lämnade representanter för Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna kommentarer om HBT-rättigheter.

torsdag 3 mars 2016

HBTQ-kultur. Varje gång jag ser dig.


Från presentationen av Varje gång jag ser dig (2014) regisserad av Daniel Riberiro.
Leonardo är blind och tonåring i Sâo Paulo, han blir ofta retad på skolan, men hans bästa vän Giovana står upp för honom och skyddar honom mer än han förstår. Leonardo drömmer om ett självständigt liv långt bort men en dag börjar en ny kille i klassen och allt förändras, Leonardo får känslor som han inte tidigare känt medan Giovanas svartsjuka växer.
Egentligen startade det 2010 med en kortfilm (17 minuter) som fick en del priser. Filmbolaget i Brasilien skaffade sedan fram pengar för att göra en längre version av berättelsen. Som egentligen är ganska vardaglig och närmast banal - att två tonåringar blir förälskade medan en av dess kompisar blir svartsjuk.  Om det inte vore för att de som blir förälskade i varann är två killar och att en av dem är blind.

Dessbättre fokuserar handlingen inte allt för mycket just på att det är samkönat par. Det är förvisso i Brasilien som är ett paradoxalt land.  Det finns en betydande acceptans för HBTQ-personer inom delar av befolkningen och domstolar har precis som i USA drivit på när det gäller juridiska rättigheter. Men hatbrotten emot gruppen är kanske värre statistiskt än i något annat land.

Intersektionalitet en central del.

Här finns dock andra perspektiv än att de är av samma kön. Att Leonardo (skickligt spelad av Ghilherme Lobo) är blind är centralt. Det blir en intersektionalitet. Att det inte är givet att funktionshindrade är icke-HBTQ-personer och vice versa. Men även vad killarna gillar för musik. En av dem, Gabriel (Fabio Audi) föredrar pop, den andre klassisk musik. Leos tidigare bästa vän Giovana (Tess Amorim) känner sig utanför. Ett annat tema är tonåringens uppror emot beskyddande från sina föräldrar.

Ribeiros film är relativt konventionell, den är inte nyskapande om man granskar den konstnärligt. Men skådespelarinsatserna från de två grabbarna - som faktiskt är söta tillsammans- är något positivt. Och just att en av dem är blind lämnar nya perspektiv till genren "två tonåringar av samma kön som blir förälskade".

Trailer (Youtube).


onsdag 2 mars 2016

Mitt samarbete med svenska regeringar fungerar bra.


Har nyss fått ett meddelande från ett av s-mp-regeringens departement att de ska återkomma med svar efter att dröjt. Om HBTQ-asylsökandes situation.

Jag vill passa på att meddela att jag generellt haft en bra dialog med både förra borgerliga regeringen och nuvarande s-mp-regeringen när det gäller HBTQ-politiska reformer. Givetvis är jag inte alltid nöjd med regeringens kommentarer (oavsett partifärg) men vi har en öppen och rak dialog. Har alltid fått minst ett svar (ibland har de inte mailat med följdfrågor men ofta har det varit för att det varit känsligt internt i regeringen) när jag mailat regeringskansliet sedan jag startade den här bloggen för ca 8 år sedan.

Med de flesta av Sveriges 10 största partier har jag också en bra dialog. Dock inte med alla. Och i synnerhet inte sista månaderna. Jag hoppas verkligen det ska bli en konstruktiv dialog framåt. Att peka ut något visst parti gagnar inte dialogen just nu.

Själv är jag en frän person i debatter ibland - i synnerhet när jag betraktar att partier faktiskt försöker mörka vad de egentligen tycker. Aldrig har jag krävt att ett parti ska tycka en vissa sak - bara att de ska vara ärliga med sina åsikter.

Har jag gått över gränsen ibland i min iver att "lobba" för HBTQ-rättigheter? Säkert. Men mitt syfte har sällan varit att såra någon person, politiker eller inte. Jag drivs av mitt engagemang för mänskliga rättigheter. Och HBTQ-rättigheter är en viktig del av det.