måndag 31 juli 2017

C hade som företag kunnat fällas för falsk marknadsföring om HBTQ-asylsökande.


Idag börjar som bekant Stockholm pride. Flera politiska partier har närmaste dagarna seminarier vid Pride house. Inget fel i det givetvis. Det är bara bra HBTQ-rättigheter debatteras. Man måste inte hålla med de som arrangerar möten. Har idag snabbt granskat programpunkterna.

Jag har själv tagit ställning för att Sverige ska ha en stram flyktingpolitik närmaste 10 åren. Inte för att det är i sig bra utan nödvändigt för att få ordning och redan på flyktingmottagandet och hålla kostnaden på en rimlig nivå. När Vänsterpartiet arrangerar ett seminarium om att de vill återställa flyktingpolitiken till den som ledde till kaoset hösten 2015 håller jag verkligen inte med men de är i alla fall konsekventa när de struntar i om politiken är hållbar eller inte.

Att Centerpartiet blivit det "flyktingvänligaste" partiet inom Alliansen verkar de nu vilja använda för att nå HBTQ-aktivister. Men det blir inte trovärdigt. Från presentationen av ett seminarium av c fredagen 4 augusti.
.... Sverige har kraftigt förändrat sin migrationspolitik sedan senaste riksdagsvalet. HBTQ-personers situation som asylsökande har sedan dess blivit allt mer akut. Men de allvarliga bristerna i Migrationsverkets och andra myndigheters bedömningar har varit kända under lång tid. Ändå händer det lite för att förändra praxis och tillämpning så att HBTQ-personer som har asylskäl pga sin sexuella läggning eller könstillhörighet får en rättssäker bedömning. Boendesituationen är ett annat exempel där vi ser stora problem. Centerpartiet kräver att kompetensen höjs kraftigt hos de som handlägger deras ärenden och att konkreta åtgärder tas fram för en rättssäker hantering. En seminarium där vi diskuterar läget och vad som konkret kan och måste göras både på riksplanet och lokalt....
C hade kunnat fällas för falsk marknadsföring om det vore ett företag.

Jag har i många år argumenterat för att det bör göras en utvärdering av lagen från 2006 om asyl för att någon är förföljd p.g.a. sitt kön (biologiskt eller socialt) och/eller sin sexuella läggning. Före valet 2014 var Socialdemokraterna för en utredning. Sedan s blev regeringsparti har de dock gjort en helomvändning och avfärdar det. Idag är det tyvärr bara Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som i riksdagen driver på för en sådan utvärdering. Miljöpartiet är ännu för det i sak men har vikt sig helt för Socialdemokraterna efter deras löftessvek. Centerpartiet blev för reformen strax före valet 2014 men helomvände (igen) våren 2015 och blev emot den. Inte heller har c engagerat sig i riksdagen senare för HBTQ-asylsökande situation.

Fakta är att det är v, l och kd som i riksdagen drivit rättigheter för HBTQ-asylsökande senaste åren. Att c försöker låtsas som att de (också) gjort något som helst för situationen för HBTQ-asylsökande är så galet att om partiet vore ett företag hade de kunnat fällas för falsk marknadsföring.

söndag 30 juli 2017

Pressmeddelande om min nya rapport.


Pressmeddelande 2017-07-30.

- När det gäller HBT-reformer är senaste året det mest händelselösa någonsin sedan jag började granska partierna 1998. Moderaterna har tagit ställning för att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten och har hunnit ikapp Socialdemokraterna och Centerpartiet när det gäller poäng. I övrigt behåller Sveriges 10 största partier samma åsikter idag som för ett år sedan. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har inte förbättrat sin HBT-politik något som helst i sak senaste året. Det enda positiva är att politiker från de två partierna mer sällan än tidigare offentligt argumenterar emot HBT-reformer förklarar Bengt Held i samband med att han publicerar sin senaste HBT-rapport.

ILGA-Europe som gör rapporter på Europanivå avslöjar samma tendens. Sverige föll till plats 12 förra året och är kvar där i år när det gäller HBTQI-rättigheter. Bengt Held brukar ge partierna poäng efter om de är för, tveksamma eller emot aktuella HBT-reformer samt om partier vill avskaffa redan genomförda förändringar. Maxpoäng 2016 är 22. Ett parti som idag inte skulle ha någon åsikt om någon HBT-reform, kommenterat allt med "möjligen", hade fått 11p. Vi kan alltså konstatera att 9 av 10 partier hamnar på "plus" i relation till det medan sd hamnar på kraftigt "minus".

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna +1p till 19p
Centerpartiet 19p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 0p

- Många i Sverige har ännu en självbild av att vårt land är i fronten när det gäller HBT-rättigheter. Så var det förr men inte idag. Vi som är cis-personer (icke-transpersoner) bör reflektera om ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. För 10 år sedan var jag själv tveksam till de två reformerna. Men när jag följt debatten och konstaterat att det handlar om individers vardag, att göra det enklare för en del människor, har jag omprövat min attityd avslutar Bengt Held.

lördag 29 juli 2017

Bara m har bytt åsikt om principiellt viktig HBT-reform senaste året.


Rapport om de politiska partiernas HBT-politik 2017. 

Jag gör här en sammanställning av vad de politiska partierna har för åsikter om HBT-reformer, alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Vilka partier är HBT-vänligast? Och vilka är minst HBT-vänliga?

När det gäller HBT-reformer är senaste året det mest händelselösa någonsin sedan jag började granska partierna 1998. Moderaterna har svängt från att tveka till att bli för att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten och har hunnit ikapp Socialdemokraterna och Centerpartiet när det gäller poäng. I övrigt behåller Sveriges 10 största partier samma åsikter idag som för ett år sedan.

Sd vill avskaffa två redan genomförda reformer.

En positiv orsak är givetvis att många partier nu har "perfect record" eller är nära det. Men det är verkligen inte enda förklaringen. Vid Socialdemokraternas kongress i våras hade partiet möjlighet att bli HBT-vänligare, något sådant resultat blev det inte, tvärtom svajade partistyrelsen en del om tredje juridiskt kön. Först efter kongressen blev det klargjort att partiet inte tagit ställning emot reformen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte förbättrat sin HBT-politik något som helst i sak senaste året. Det enda positiva är att politiker från de två partierna mer sällan än tidigare offentligt argumenterar emot HBT-reformer.

Av de 10 partier jag granskar är precis som förra året 8 emot heteronormen medan två, sd och kd, inte har någon åsikt om den.

Precis som sommaren 2016 vill sd avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner samt avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Även kd är emot den senare reformen men har accepterat den. Samma policy har sd när det gäller avskaffande av sterilitetskrav för att få byta juridiskt kön samt att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att få bli biologiska föräldrar. Principiellt emot ännu men vill inte avskaffa reformerna. I övrigt hänvisar jag till den här bloggposten om redan genomförda HBT-reformer.

Partierna får följande poäng 2017. (Maxpoäng 22) 

Miljöpartiet 22p 
Vänsterpartiet 22p 
Feministiskt initiativ 22p 
Piratpartiet 22p 
Liberalerna 21p 
Socialdemokraterna 19p 
Moderaterna + 1p till 19p Centerpartiet 19p 
Kristdemokraterna 14p 
Sverigedemokraterna 0p (2-2p)

Partiernas åsikter idag om 11 viktiga aktuella HBT-reformer. 

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. När det gäller partier utanför riksdagen har jag tre kriterier för att de ska få vara med. Att de ska ha fått mer än 0.1 % i senaste riksdagsvalet, ha en fungerande riksorganisation och skaffat sig tydliga åsikter om HBT-reformer. Bara Feministiskt initiativ och Piratpartiet klarar samtliga de kraven.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
sd = sverigedemokraterna
mp = miljöpartiet
c = centerpartiet
v = vänsterpartiet
l = liberalerna
kd = kristdemokraterna
fi = feministiskt initiativ
pp = piratpartiet

1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön. 

Ja: mp, v, l, fi
Möjligen: s, m, pp
Nej: sd, c, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland, Pakistan och några delstater i Kanada och USA har delvis infört möjligheten men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt. Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar. Både s och mp lovade före riksdagsvalet att tillsätta en utredning om införande av ett tredje juridiskt kön om de blev regeringspartier, ca 3 år senare har någon sådan ännu inte tillsatts trots det.

2. Inför könsneutrala personnummer. 

Ja: mp, v, fi, pp
Möjligen: s, m, c, l
Nej: sd, kd

Fakta: I Sverige tydliggörs en persons juridiska kön genom personnumret. Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer. De allra flesta länder i världen har inte personnummer, däremot registreras en individs juridiska kön genom annan metod vilket också vore möjligt i Sverige om personnumren här blev könsneutrala. S-mp-regeringen har inte signalerat att de ens vill utreda att införa könsneutrala personnummer trots att ett av regeringspartierna är för reformen.

3. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt 

Ja: s, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: m, kd
Nej: sd

Fakta: Den tidigare borgerliga regeringen tillsatte en utredning om nuvarande 18-gränsen för att få byta kön juridiskt ska sänkas, avskaffas eller behållas. Utredningen som lämnade sin rapport i början av 2015 föreslår att barn ska kunna byta juridiskt kön från 12 år ålder och att det för 12-14-åringar ska krävas vårdnadshavarnas godkännande. Ingen remissinstans var emot att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas, oenigheten gällde vilken den nya åldersgränsen skulle vara samt om den skulle avskaffas helt. S-mp-regeringen har signalerat att den kommer att lämna förslag till nya lagar sommaren 2017, skicka ut dem på remiss och lämna en proposition våren 2018. Argentina tillåter juridiska könsbyten även för barn, med vårdnadshavares godkännande. Norge för minderåriga från 6 års ålder (för 6-16-åringar med vårdnadshavares godkännande). Malta accepterar detsamma om en domstol bedömer det vara till barnets bästa oavsett dess ålder. Nederländerna tillåter juridiska könsbyten från 16 års ålder. I några länder, bl.a Tyskland, Frankrike, Ungern, Moldavien och Ryssland, finns det inte någon tydlig praxis idag om någon åldersgräns. Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ vill avskaffa åldersgränsen helt.

4. Likställ de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra. En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Tidigare borgerliga regeringen var oense om reformen och den blev en del av en ny utredning om ofrivillig barnlöshet. Den lämnade sin rapport i början av 2016. S-mp-regeringen tillsatte våren 2017 en ny utredning om bl.a. könsneutral föräldraskapspresumtion. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker. När den möjligheten finns kvar är partiets attityd "möjligen" när det gäller könsneutral föräldraskapspresumtion. Kristdemokraterna har å sin sida accepterat att lesbiska par ska bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu principiellt är emot det. Men partiet är emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.

5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Ja: mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: s, m, kd
Nej: sd

Fakta: I den "vanliga" lagen emot diskriminering är sju diskrimineringsgrunder med (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). Av dem finns sex också med i regeringsformens diskrimineringsförbud - alla förutom könsidentitet. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

7. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Frankrike, Ungern, Malta, Portugal, Uruguay och fyra delstater i Australien har explicit förbud mot hets mot transpersoner. Flera länder har generella formuleringar som "hets mot etnisk grupp eller annan samhällsgrupp" vilket betyder att även hets mot transpersoner i praktiken är olagligt. I Europa har bl.a. Finland, Island, Luxemburg, Tjeckien och Tyskland den typen av lagar. S-mp-regeringen har lämnat en lagrådsremiss om att reformen bör genomföras 1 januari 2019, när det gäller förändringar av regeringsformen krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan.

8. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Riksdagen beslutade 1994 om en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. Frankrike, Kroatien, Georgien, Grekland, Ungern, Malta, Portugal, Serbien, Spanien, USA, Nya Zeeland och Skottland har lagar emot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner. S-mp-regeringen har lämnat en lagrådsremiss om att reformen bör genomföras 1 juli 2018.

9. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Idag har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem. Den svenska s-mp-regeringen jobbar med brett stöd (alla riksdagspartier förutom sd) från riksdagen för att EU så småningom ska genomföra den här reformen.

10. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. I den tyska regeringen är kristdemokratiska CDU-CSU emot EU-kommissionens förslag med hänvisning till att länderna själva ska avgöra det medan socialdemokratiska SPD - och en majoritet i tyska parlamentet - är för EU-kommissionens förslag. Det ironiska är att Tyskland redan följer förslaget om skärpta krav på medlemsländerna i kampen emot diskriminering. Trots att tysk höger generellt är EU-positiv har diskrimineringsdirektivet blivit en symbol för något de hävdar varje land själv ska avgöra.

11. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Tidigare svenska borgerliga regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendation till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget. Idag är svenska s-mp-regeringen för att könsidentitet ska bli inkluderat och motståndet emot det har senaste åren minskat inom EU-parlamentets största grupp, högergruppen EPP.

12. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen: sd
Nej: 

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 kommenterar inte heller explicit något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en konvention är för de länder som skriver på den. 

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). Sd vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p. Övriga partier vill inte avskaffa några HBT-reformer. Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar att det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform. fredag 28 juli 2017

I år blir det en enklare variant av rapporten om partiernas HBT-politik.

Sedan 2002 har jag kontaktat Dagens nyheter varje år i samband med Stockholm pride för att erbjuda tidningen förhandsrätt till att publicera en artikel om min nya rapport. Responsen har blivit bättre än jag någonsin trodde från början. 8 år har Sveriges största morgontidning haft artiklar om min senaste partirapport. Även i samband med två val till EU-parlamentet. Jag har bevisat mer än väl att jag kan göra intressanta rapporter. Den här sommaren har jag inte haft den entusiasm som krävs för att kontakta partierna för att stämma av fakta och varje partis kontaktperson. Inte heller för att ägna flera timmar åt att "sälja in" senaste rapporten till Dagens nyheter. Jag planerar kontakta tidningen igen sommaren 2018. 

tisdag 25 juli 2017

HBTQ-kultur. Att gå med sina skuggor - Jude Dibia.


Från presentationen av Att gå med sina skuggor (2016)  av Jude Dibia.
.... Ryktet om att Adrian är homosexuell börjar plötsligt sprida sig på jobbet och vidare ut i hans umgänge. Han måste en gång för alla försonas med sitt sanna jag och det liv han levde innan han gifte sig med Ada för att bilda familj och anpassa sig till det nigerianska samhälle där lagar, traditioner och religion gemensamt motarbetar hans egentliga livsstil. Ställd inför sanningen om sin man upptäcker Ada snart att inte heller hon är ensam om sin belägenhet.... Med... Att gå med sina skuggor.... fick den nigerianska litteraturen sin första homosexuella centralgestalt. Boken öppnade upp för ett bredare samtal om gaykulturen i Nigeria. Men 2014 instiftade landet en lag mot homosexualitet och som en av frontfigurerna för HBTQ-frågor nödgades Jude Dibia lämna landet. Han är numera bosatt i Malmö, där han blev stadens tredje fristadsförfattare....
Okunniga om samkönad kärlek.

Det som är intressant med den här boken att den avslöjar att Nigerias befolkning inte bara utgörs av ett fåtal rika och att resten är slum. En betydande del är medelklass i Lagos. Den tidigare huvudstaden är näst största stad i Afrika efter Kairo i Egypten. Människorna som skildras är både när det gäller levnadsstandard och värderingar ungefär där medelklassen i USA var på 1950-talet. Jude Dibia förklarar själv att manuset blev refuserat av ett förlag för att det var "för västerländskt". En besynnerlig invändning, precis som om människor i Afrika måste "exotiseras" för att bli intressanta. Som att fåfänga, fördomar, längtan efter status etc. inte vore en del av vissa individer i varje kultur. Men precis som de flesta heterosexuella  i USA på 1950-talet inte var "onda" är inte folk i Nigeria det idag. Däremot är många fruktansvärt okunniga om samkönad kärlek..

Utan debatt blir det aldrig någon positiv förändring.

Paradoxen är att HBTQ-rättigheter diskuteras mer öppet i Afrika än tidigare. Modiga aktivister går ut offentligt men tvingas ibland fly (en del till Sverige) sitt land som en konsekvens av det. Det har också lett till en motreaktion med nya repressiva lagar. Man kan jämföra med utvecklingen i Ryssland. Litterärt är Att gå med sina skuggor inte något mästerverk men inte ointressant heller. Jude Dibia försöker förstå varför många i Nigeria är homofientliga. Att förstå är inte samma sak som att ursäkta som bekant.

Den här boken innehåller inte några explicita sexskildringar. Det handlar inte om någon ideologisk kamp. Tvärtom är den resonerande. Trots har den blivit så kontroversiell att den tvingade författaren att lämna landet. Och det är faktiskt sorgligt. Men för första gången har det också lett till debatt i Nigeria. Och utan debatt blir det aldrig någon positiv förändring.


HBTQ-kultur. Livia och förändringarnas vindar - Sofia Weiss.


Från presentationen av Livia och förändringarnas vindar (2017) av Sofia Weiss.
.... En kapitelbok full med humor, spänning och allvar som belyser transsexualism. Och vikten av att vara sig själv och att följa sitt hjärta. Vi har flyttat! Och jag kan räkna upp hur många saker som helst som gör att mitt liv nu är pest och pina. Några exempel: Jag bor nu för långt bort från Kajsa, min BFF, best friends forever (och hon är jätteledsen och jag har klantat till det). Jag måste dela rum med Love, min lillebror på fyra år (som vaknar klockan 6 varje morgon och vill leka). Istället för att det tar mig fem minuter att gå till skolan får jag cykla åtta kvarter (men det är punka på cykeln och pappa vägrar laga den). I vår trappuppgång (som stinker sopor) bor en Anders Grå. Jag misstänker starkt att han är en brottsling … Dessutom bor här en filmstjärna (som verkar jätterädd). Vad ska jag göra?! Livia och förändringarnas vindar är en berättelse som tar upp problem som många barn kan relatera till, såsom en oro för att föräldrarna ska skiljas och bruten vänskap. Läsaren ställs också inför olika filosofiska frågeställningar som ”varför är det så svårt att vara sig själv?” och ”hur gör man det bästa av händelser man inte kan påverka själv?”....
Det här är en fin berättelse om en flicka som måste lämna barnets oskyldiga naivitet. Att saker ibland inte är som man tror från början. Som det där med att en av grannarna är en medelålders man som verkar bo ihop med en hårt sminkad kvinna. Båda har blå ögon. Men man ser dem aldrig tillsammans. Humor blandas med allvar. Budskapet är att man ibland måste vara modig för att göra saker. Rätten att få vara den man är.

fredag 21 juli 2017

Judar.Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss....


Jag har ett avslöjande. Har faktiskt blivit erbjuden att bli skribent på hemsidan för Israels svenska ambassad.

För några år sedan publicerade jag en bloggpost där jag försvarade Israel som enda stabila demokratin i Mellanöstern. Men också förklarade att nuvarande högerregeringen är en olycka och borde redan i förrgår ersatts av en liberal-vänster-regering. Sände mailet till bl.a. Israels ambassad. Till min förvåning erbjöd ambassadören Isaac Bachman i ett mail mig att få debattartikeln publicerad på ambassadens hemsida. Jag besvarade inte mailet. Men jag tvekade i flera veckor om jag inte borde anta erbjudandet. För mig som HBTQ-skribent är det dock viktigt att vara oberoende.

Men det här avslöjar något om hur vital debatten är i Israel. Det finns ett internt skämt bland judar.
Samla två judar och du får tre åsikter. 
Debatten är fri i Israel.

Ska man avslöja mail från en ambassadör? Det är givetvis tveksamt men några år efteråt handlar det om att visa att Israels ambassadör Bachman är väl medveten om att det finns olika åsikter om landets nuvarande regering. Landets liberal-vänsteropposition är kritiska emot regeringen. Men de försvarar landet, den enda stabila demokratin i Mellanöstern. Vänsterjournalister kritiserar regeringen hårt. Ibland så hårt att en högerminister vid en presskonferens för ca 10 år sedan tappade fattningen och ropade åt journalisterna "Alltså vi är i krig, fattar ni inte det?". Och det är det Israel jag gillar. Tyvärr är det inget arabland som tillåter samma fria debatt.

Men jag är också oense med religiösa judar om en del saker. Att slakta obedövade djur är inget annat än djurplågeri. Det finns inget tvång i judendomen att äta kött. Den jude som inte kan hantera att djur bedövas innan slakt kan faktiskt bli vegetarian. Det finns en myt i bl.a. judiska kretsar om att Sverige förbjöd slakt av obedövade djur 1938 p.g.a. att Tysklands Hitler-regim förbjudit det. Men det är just en myt. På 1920-talet och början av 1930-talet (alltså innan Hitler fått makten i Tyskland) valde fler och fler svenska slaktare att vägra döda djur som förblödde. De klarade inte av att betrakta djurens lidande. Djurskydd har historiskt varit starkare i Norden än i de flesta andra länder.

Utan ärlig debatt kommer vi  ingenstans.

En annan debatt handlar om manlig omskärelse. Det finns olika perspektiv men på sikt bör den sedvänjan förbjudas. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt.

När jag möter judar tvekar jag inte att framföra det här. För utan en ärlig debatt kommer vi ingenstans. Och jag har blivit respekterad för det även om vi varit oense. För de vet att jag egentligen är på deras sida.

I min hemstad Malmö finns det tyvärr en utbredd antisemitism i invandrartäta stadsdelar. Jag tar fighten emot det igen och igen.  

Antisemitismen - oavsett om den kläs i fascism eller islamism - är förfärlig.


onsdag 19 juli 2017

HBTQ-kultur. Brorsan är kung - Jenny Jägerfeld.Från en presentation av Brorsan är kung (2016) av Jenny Jägerfeld.
.... Måns är elva år och bor i vanliga fall i Stockholm där allt är ganska trist och jobbigt. När hans mamma får jobb i Malmö över sommaren bestämmer sig Måns snabbt för att följa med. Nästan direkt träffar han på Mikkel som ser livsfarlig ut med smala arga springor till ögon och armarna täckta av tatueringar. Mikkel och Måns börjar hänga och det verkar bli den bästa sommaren i Måns liv. Men vad händer när ens nyfunna vän inte tycker att man har varit helt ärlig med allt?...
Den här recensionen innehåller en "spoiler".

Att som vuxen få ihop en bok om 10-12-åringar är inte enkelt. Det handlar inte främst om det litterära värdet, där klarar sig för övrigt Jenny Jägerfeld relativt bra. Utan om trovärdigheten. Det finns risk både att det blir för "barnsligt" eller för "vuxet". Men här finns en balans. Humorn är en central del. Men också svärtan att vara "annorlunda". Måns är en transkille som kämpar både med att bli accepterad för det och våga berätta det för nya bekanta.

Jenny Jägerfeld har gjort sin hemläxa när det gäller Malmö. För oss som bor i staden blir det extra intressant eftersom vi vet var "personerna" befinner sig. Här finns en del information om hur det är att vara minderårig transperson. En del recensenter har kritiserat det för att bli för informativt. Något som är orättvist eftersom det integreras i berättelsen. Brorsan är kung är en av de bästa svenska böckerna hittills när det gäller unga transpersoner. 

Boken vänder sig främst till 9-12-åringar.


tisdag 18 juli 2017

Regeringen lämnar förslag om bättre skydd för transpersoner emot hatbrott och diskriminering.


S-mp-regeringen har lämnat en lagrådsremiss om stärkt skydd för transpersoner emot hatbrott och diskriminering. Med förslagen får transpersoner samma juridiska skydd emot hatbrott och diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har.
.... Lagändringarna som regeringen föreslår medför att transpersoner skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen. I förslaget som har lämnats till Lagrådet föreslås att grunden könsidentitet eller könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln avseende förolämpning. Ett tillägg tydliggör att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Även om ändringarna görs för att skydda transpersoner utformas bestämmelserna så att de skyddar alla människor lika. Regeringen föreslår också att diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck i diskrimineringslagen ska ersättas med könsidentitet eller könsuttryck. Förslaget innebär att alla individer kommer att skyddas från diskriminering, oavsett hur deras könsidentitet eller könsuttryck förhåller sig till det som uppfattas som normen. Regeringen föreslår också att orden ras och rasmässig ersätts med föreställning om ras i viss lagstiftning. Förslaget markerar ett avståndstagande från idéer om att människor kan delas in i olika raser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som ska träda i kraft den 1 januari 2019....
Det är positivt att transpersoner nu äntligen ska få samma skydd emot hets och diskriminering som flera andra grupper redan har. Den del som handlar om tryckfrihetsförordningen kräver två beslut med ett riksdagsval emellan och därför kan det inte bli verklighet före september 2018. Eftersom 7 av 8 riksdagspartier är för reformerna kommer de röstas igenom i riksdagen med bred majoritet. Sverigedemokraterna lär bli ensamt parti att vara emot.

I förra bloggposten förklarade jag - med hänvisning till yttrandefriheten - att förbudet emot att "missakta" bör tas bort från hetslagen, bara "hota" ska vara kvar enligt mig. Den debatten är dock en annan än om vilka grupper som ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp.


Historik.

1948 införde Sverige lagen om hets emot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion, 2003 blev även sexuell läggning en del av den. 1994 infördes straffskärpningsregeln ("försvårande omständighet") vid hatbrott, etnicitet och religion blev explicit omnämnda, 2002 även sexuell läggning.

1971 förbjöds i brottsbalken olaga diskriminering p.g.a. etnicitet och religion, från 1987 även homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning). Detsamma gäller för åtalsregeln vid förolämpning. Brottsbalkens förbud emot olaga diskriminering ska inte blandas ihop med den civilrättsliga lagen emot diskriminering. Det är den senare som oftast används.


Uppdatering 1.

Transpersoner har ännu sämre skydd emot diskriminering än homosexuella och bisexuella.

I den här bloggposten har jag kommenterat att transpersoner får samma juridiska skydd emot hatbrott och diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har. Efteråt har jag konstaterat att det är dock bara nästan sant.

I den "vanliga" lagen emot diskriminering är sju diskrimineringsgrunder med (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). Av dem finns sex också med i regeringsformens diskrimineringsförbud (kapitel 1 § 2 och kapitel 2 § 12) - alla förutom könsidentitet. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

Fyra riksdagspartier tvekar ännu om könsidentitet ska inkluderas i regeringsformens diskrimineringsförbud, Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. De bör bli för reformen precis som Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna redan är.


Uppdatering 2.

Därför borde högerpolitiker stödja diskrimineringsförbud som skyddar transpersoner.

Tre av de fyra riksdagspartier som tvekar om könsidentitet ska inkluderas i regeringsformens diskrimineringsförbud är till höger om mitten, m, sd och kd. Det är en gåta att vissa politiker till höger ibland inte verkar fatta vad regeringsformen egentligen handlar om. Att tillfälliga politiska majoriteter inte ska få besluta om vad som helst direkt. Det ska finnas en "tröghetsmekanism" när det gäller centrala mänskliga rättigheter.

Regeringsformens diskrimineringsförbud påverkar inte företag och privatpersoner utan bara beslut av riksdag, regeringen och myndigheter. Alltså de institutioner som högermänniskor annars argumenterar inte ska få för mycket makt. Det handlar om att skydda individen emot kollektiva beslut som inte är förenliga med mänskliga rättigheter.

Givetvis finns det argument även från vänster, diskrimineringsförbudet handlar om likabehandling. Men min poäng är att det här är inte någon traditionell höger-vänsterdebatt.

onsdag 5 juli 2017

Nordiska motståndsrörelsen bör portas från Almedalveckan.Nordiska motståndsrörelsen kommer från fredag till söndag den här veckan sprida nazistisk propaganda vid Almedalsveckan i Visby. Först vill jag förtydliga att jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalism. Jag kallar mig faktiskt det, halvt på skämt, halvt på allvar. 

1. Jag vill att det ska bli svårare få någon fälld för hets emot folkgrupp.

Förbudet att "missakta" någon grupp p.g.a. av sexuell läggning, etnicitet och religion bör tas bort. I mitt samhälle får folk kalla homosexuella perversa, judar för giriga, muslimer för terrorister, svarta för obegåvade. Korkade åsikter? Givetvis. Men yttrandefriheten är en grundbult i den västerländska demokratin. En yttrandefrihet som inte tillåter det fula, skitiga och fördomsfulla är inte värd sitt namn. I mitt samhälle får folk även hävda att sd-politiker är nazister hela bunten. Även det korkat (trots att sd har ett halvnazistiskt ursprung) men också det är en del av yttrandefriheten. 

Däremot vill jag behålla förbudet att "hota" någon grupp p.g.a. sexuell läggning, etnicitet, religion och snart även könsidentitet (en lag om det kommer vara på plats närmaste åren). Tar vi bort det förbudet kan fascister och islamister dela ut flygblad utanför synagogor och gaybarer med budskapet "judar och homosexuella förtjänar att dö". Att behålla det förbudet inskränker yttrandefriheten, att låtsas som något annat är bara löjligt, men politik handlar ofta om att göra en avvägning. I Storbritannien finns det ett begrepp för hotfull hatpropaganda, "causing alarm". Det är vad det handlar om.

2. Nordiska motståndsrörelsen ska givetvis få hålla demonstrationer.

Någon har ibland frågat mig om jag även vill tillåta islamister att fritt demonstrera. Självklart ska folk få demonstrera till stöd för Saudiarabiens vidriga islamistregim. Att bevilja folk mötestillstånd är i en västerländsk demokrati inte något tecken på att man sanktionerar deras värderingar, utan just att vi har yttrandefrihet. I USA försvarar liberaler, med rätta,  att även hatiska nassar får demonstrera med argumentet "that´s what America is all about".

En ledare för Nordiska motståndsrörelsen kritiserade vid ett torgmöte i Dalarna försvarsminister Peter Hultqvist (s) som själv är från samma landskap. I samband med det pekade han tydligen på en lyktstolpe. "Lyktstolpar kan även användas till att hänga folk i". Folk har givetvis all rätt att kritisera försvarsministern men kommentaren är avslöjande.

3. Nordiska motståndsrörelsen bör portas från Almedalen.

Nordiska motståndsrörelsen ska givetvis få hålla möten även i Visby.  Men polisen måste ibland också ta hänsyn till andras säkerhet.

Även om jag är "yttrandefrihetsfundamentalist" tar jag nu ställning för att Nordiska motståndsrörelsen inte bör få mötestillstånd i samband med Almedalsveckan. Även högerdebattören Tove Lifvendahl, ledarskribent hos Svenska dagbladet, har gjort detsamma. Att Region Gotland hyr ut tältplats till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen är oacceptabelt.

Jag vill citera välkände liberale anti-nazisten Torgny Segerstedt som strax efter Adolfs Hitlers tillträde som rikskansler i Tyskland 1933 i en kolumn kommenterade bl.a. följande.
.... Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.
Nazister ska givetvis tillåtas få yttra sig. Men vi har inte någon som helst skyldighet att bjuda in nassar till evenemang om demokrati. Precis som att Region Gotland inte måste tillåta våldsbejakande islamister få tältplats vid Almedalsveckan.


Uppdatering 1.

Torgny Segerstedt hade alltid med sig ett självmordspiller.

I Göteborg betraktades Torgny Segerstedt som en udda individ. Han var välkänd för att vara ute och promenera med sina hundar. Han eftersträvade aldrig att bli populär. "Om folk inte tål sanningen är det deras problem" var hans attityd.

En del hyllade honom. Men många som inte själva sympatiserade med nazismen kritiserade honom för att hans anti-nazistiska ledarartiklar ökade risken för att Tyskland även skulle ockupera Sverige.

Torgny Segerstedt hade alltid med sig ett självmordspiller. Han konstaterade att om Tyskland invaderade Sverige skulle han inte hinna att fly till London. Det var säkert en rätt analys. Han ville inte bjuda en nazistregim på att få honom som fånge. Därför hade han alltid med sig ett självmordspiller fram till sin död 1945.

måndag 3 juli 2017

Kris.Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....


Moderaternas riksvalvaka september 2002. 

Det skulle inte bli en trevlig kväll för partiets politiker. Det visste varje människa som var där. Moderaterna hade senaste veckorna rasat i opinionsmätningar från ca 22 % till 18 % i de sista opinionsmätningarna. 

Strax efter vallokalerna stängdes 20.00 avslöjades valprognosen på TV-skärmen i lokalen. Säkert har det varken förr eller senare blivit så tyst hos ett svenskt riksdagspartis valvaka. Valprognosen antydde att m hade fått drygt 15 % (ett resultat som visade sig stämma väl när rösterna var räknade).

Men tystnaden bröts av en sak. En kvinnlig m-politiker tappade sitt vinglas när valenkäten publicerades. Den här bloggposten handlar inte om partipolitik, jag har som bekant haft flera konflikter med Moderaterna.

Vi måste tala öppet om psykisk ohälsa.

Men ibland känner jag mig som den där moderata kvinnan som tappade sitt vinglas. Att släppa allt, bokstavligen. Jag är nu i en allvarlig depression. När Jimmie Åkesson tillfälligt lämnade politiken p.g.a. samma problem publicerade jag en bloggpost om det. Att håna Åkesson (sd) för hans depressioner är skamligt.  

Vi måste tala mer öppet om psykisk ohälsaDet är ett folkhälsoproblem. I synnerhet bland unga. Att unga pojkar, flickor och transpersoner ska vänta månad efter månad innan de får hjälp av Barn- och ungdomspsykiatrin är inget annat än skamligt. Jag har själv sedan jag var ung medicinska depressioner, om min öppenhet kan hjälpa någon annan har det varit till nytta.

Iris Robinsson, som var parlamentsledamot för nordirländska högerpartiet Dup lämnade politiken 2010. Robinsson var ökänd för sin homofientlighet. Hon kallade homosexualitet för en "abnormitet" och en "mental sjukdom" som kunde bli "botad". Den konservative gaybloggaren Iain Dale publicerade trots det en generös och värdig kommentar.
.... I have had my differences with Iris Robinson. But it is a great shame that chronic depression has forced her to announce she will be standing down from parliament at the next election.... 
"I´ll be back".

1941 gjordes en brittisk propagandafilm, en variant av Röda nejlikan. Han reste till Berlin när andra världskriget höll på som värst. Han försökte få fångar fria från tyska koncentrationsläger, konstaterade till sist att det inte lyckades, blev avslöjad som "brittisk spion" och blev jagad genom Tyskland. I sista stund lyckades han fly över gränsen till det neutrala Schweiz. I slutscenen av filmen så säger han, vänd mot Tyskland. "I´ll be back"

I många länder i världen är det folk som har det tufft. Som är fängslade för att de jobbar för HBT-rättigheter. Men, jag hoppas att de säger som Röda Nejlikan. Och som jag själv gör.

"I´ll be back".