tisdag 31 oktober 2017

L:s partistyrelse inte emot att låta 6-åringar byta kön juridiskt.


Det här är sjunde delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion J16 vill några l-politiker, däribland Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberaler, att åldersgränsen för juridiska könsbyten ska avskaffas eller "i händelse av att yrkande 1 inte bifalls, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridiskt könsbyte med vårdnadshavares samtycke ska vara sju år."
.... HBT-liberaler är glada att Liberalerna redan stärkt denna grupp genom att på förra landsmötet besluta att slopa åldersgränser vid medicinsk och kirurgisk könskorrigering. Detta för att överlåta beslutet till professionen. Som en konsekvens av detta bör i första hand åldersgränsen för juridiskt könsbyte tas bort. I andra hand bör åldersgränsen i likhet med i Norge sänkas till sju år för byte av juridiskt kön med vårdnadshavares samtycke.... En sådan administrativ åtgärd är också reversibel.....
Partistyrelsen försiktigt positiv till att låta 6-åringar byta juridiskt kön.

Partistyrelsen yrkar avslag till att helt avskaffa åldersgränsen och att andra yrkandet bör betraktas som besvarat.
.... I motion J16 yrkande 1 yrkas som sagt att åldersgränsen helt tas bort för byte av juridiskt kön. Tolkat bokstavligt skulle det innebära att även mycket små barn, även innan de kan skriva eller ens tala, skulle ha rättslig handlingsförmåga att självständigt och utan vårdnadshavarnas samtycke lämna in ansökningar och få dem prövade av myndigheterna. Partistyrelsen är mycket tveksam till om detta är förenligt med den generella principen att vårdnadshavaren har skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. I Norge ändrades lagstiftningen om ändring av juridiskt kön den 1 juli 2016. Den nya norska lagstiftningen innebär att barn som fyllt 16 år har rätt att själva ansöka om byte av juridiskt kön. Om barnet är mellan 6 och 16 år ska ansökan göras av vårdnadshavarna gemensamt med barnet. Om barnet inte fyllt 6 år görs ansökan av vårdnadshavarna, och ett villkor är då att det finns intyg från sjukvården på att barnet har en medfödd osäker somatisk könstillhörighet. Även i det fallet ska barnet ges möjlighet att ge uttryck för sin egen åsikt, om det är möjligt. Partistyrelsen anser att det är viktigt reglerna för vid byte av juridiskt kön ger goda möjligheter för unga transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet. Var de exakta åldersgränserna bör ligga bör också vara samordnade med vilka åldersgränser som gäller för barns rätt att fatta egna beslut i andra frågor. Den norska lagstiftning som infördes 2016 är intressant och erfarenheterna av den bör vägas in..... 
Jag vet förvisso inte vad motionens intentioner är men det är förmodligen att misstolka den att tro att syftet är unga barn ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavarnas samtycke. När det gäller sakdebatten är den norska lagen precis som partistyrelsen konstaterar intressant. Däremot vidhåller jag att åldersgränsen för medicinska ingrepp ska vara 15 år (med vårdnadshavarnas godkännande för 15-17-åringar) förutom när det gäller intersexuella, barn som föds med otydlig könsidentitet. När det gäller 15-17-åringar ska möjligheten till "dispens" också vara ytterst restriktiv. "Könsbytesoperationer" är ofta nästan omöjliga att förändra om individen ångrar sig. Att tro att ett barn är moget att ge tillåtelse till en sådan operation före 15 års ålder är bara absurt.

Transnegativ motion.

Andreas Holmberg har, igen, lämnat en transnegativ motion, J18.
.... att Liberalerna verkar för att de subjektiva könsbegreppen från 1 juli 2013 avskaffas, så att begreppen ”man och kvinna” åter motsvarar ”hane och hona” och så att den som föder sitt barn återigen definieras som barnets mor och inget annat, oavsett vad hen subjektivt upplever sig som 2. att om ovanstående yrkande inte går igenom, Liberalerna i så fall verkar för att alla återstående Mödravårdscentraler byter namn till Barnmorskemottagningar eller liknande, eftersom alla barn, om de queera könsbegreppen består, ju inte längre kan sägas vara födda av mödrar. Eftersom varje ifrågasättande av människors upplevda könstillhörighet tydligen alltid uppfattas som kränkande, och eftersom jag inte åter vill dra på mig reprimander från partistyrelsen, avstår jag den här gången från mer utförliga motiveringar....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
.... Motion J18 yrkande 1 får tolkas som ett förslag om att återinföra kravet på att en person måste ha genomgått sterilisering för att få byta juridisk könstillhörighet. Detta krav slopades 2013, vilket det liberala partiet var pådrivande för. I yrkande 2 i samma motion föreslås i andra hand att mödravårdscentraler byter namn till barnmorskemottagningar eller liknande. Partistyrelsen ser ingen anledning att frångå den gällande partilinjen och anser inte heller att landsmötet bör fatta beslut i detaljfrågor som vilka beteckningar som sjukvården ska använda för olika mottagningar.... 
Jag håller med partistyrelsen.

måndag 30 oktober 2017

Robert Hannah förtjänar kritik om könsneutrala personnummer.Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion B101 föreslås att l "tar initiativ för att skrota de osäkra, otidsenliga och integritetskränkande personnumren och att Sverige i stället inför ”individkoder” som bygger på en och samma individs biometri, DNA m.m., så att alla inom Sveriges gränser kan identifieras på ett rättssäkert sätt".
.... Personnummer enligt den svenska modellen är den mest centrala grundläggande identitetsbärande kod vi har. I sin nuvarande konstruktion så är den inte säker och dessutom integritetskränkande då både ålder och kön avslöjas, vilket i de allra flesta fall saknar relevans....
I motion B102 argumenteras för könsneutrala personnummer.
.... att Liberalerna tar ställning för att personnummer ska vara könlöst....Genom att göra personnummer könlöst så slipper vi en gång för alla den onödiga komplikationen att de som vill byta kön även måste byta personnummer. Det var säkert en smart idé när personnummer infördes, men tiderna förändras....
Partistyrelsen yrkar på att båda motionerna bör betraktas som besvarade.
.... Partistyrelsen är inte beredd att avskaffa systemet med personnummer. Att sekretessbelägga dem skulle allvarligt försvåra insynen i offentlig verksamhet, som ju ofta berör myndighetsutövning mot enskilda.... Även om partistyrelsen förstår att det för den enskilda i vissa fall kan vara omständligt att byta personnummer vid byte av juridiskt kön, är den omständighet att juridiskt kön framgår av numret viktigt bland annat för forskning och kartläggning av exempelvis jämställdheten mellan kvinnor och män....
Centerpartiet höll sin stämma (kongress) i september. Partistyrelsens, av stämman godkända kommentar, var att könsneutrala personnummer bör införas om möjlighet till könsindelad forskning finns kvar, annars inte. Något som är absurt är att öppet homosexuelle partistyrelseledamoten Robert Hannah (bilden) inte reserverat sig i partistyrelsen. Trots att han själv lämnat förslag i riksdagen om att införa könsneutrala personnummer. Det har han däremot gjort när det gäller flera andra ställningstaganden från partistyrelsen. 

Liberalerna kan bättre om könsneutrala personnummer.

Robert Hannah bör som HBTQ-engagerad politiker engagera sig för att ansvarigt förberedande utskott vid landsmötet yrkar bifall till motion 102. I andra hand en kommentar liknande den från c. Norge har redan infört reformen. Det förenklar för en del transpersoner. Givetvis ska det finnas könsindelad forskning när det finns betydande ojämställdhet men det bör utredas om det kan göras genom att varje personnummer kopplas till ett register hos en myndighet och där identifieras med "man", "kvinna" eller "annat (tredje kön)".


L-politiker vill tillåta bordeller.

Det här är femte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i mitten av november.

I motion E39 argumenterar Vladan Lausevic, Andreas Froby och Mireya Melander för att avskaffa sexköpslagen och tillåta bordeller.
.... Staten ska motarbeta och ta åtgärder mot slaveri, människohandel och bedrägerier. I övrigt bör inte staten göra det svårt för vuxna människor och deras sätt för hur de vill försörja sig. Fördelarna med att legalisera både sexarbete och köp av sexuella tjänster vore följande: • Människor inkluderas och behandlas värdigt i samhället • Arbete och köp kan beskattas via direkt eller indirekt beskattning • Sexarbetare kan organisera sig fackligt och påverka sina arbetsliv • Kriminella nätverk får det svårare att ägna sig åt människohandel • Staten kan lägga mer energi på att agera mot brott som människohandel Att legalisera sexarbete handlar primärt om att inkludera människor i samhället och på arbetsmarknaden. Sexarbetare får därmed möjligheten till sina ekonomiska och sociala rättigheter som egenföretagare, bordellanställda, fackföreningar, tillgång till vård, bättre bemötande hos myndigheter som Polisen. ....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.
.... Motionären synes beskriva ett tänkt idealscenario som skiljer sig från den reellt existerande sexhandeln. Påståendet att en legalisering av prostitution skulle slå undan benen för den organiserade brottsligheten har inte täckning i erfarenheter från andra länder. I Sverige anser rättsväsendets företrädare tvärtom att förbudet mot köp av sexuella tjänster hjälper dem att arbeta aktivt mot de kriminella som exploaterar de människor, främst kvinnor, som är offer i sexhandeln.... 
Många människor i Sverige som säljer sex är tydligen generellt emot lagen. Det enligt Pye Jakobsson som i föreningen Rose alliance är engagerad för sexsäljares rättigheter. Många tycker den har försämrat deras situation. För övrigt är det få sexsäljare som vill kallas prostituerade, de flesta betraktar den beteckningen som stigmatiserande. Det finns nog inget svenskt politiskt område senaste 20 åren där svenska politiker oftast struntat i föra dialog med de närmast berörda som just när det gäller män, kvinnor och transpersoner som säljer sex. Det är inget annat än förmynderi.

Nederländerna har delvis svängt åt mer restriktivitet.

Principiellt är jag som liberal för motion 39 (som är identisk med policyn från Rose alliance). Men debatten är mer komplicerad än så. Som partistyrelsen kommenterar är ideal en sak, verkligheten en annan. De två länder i Europa som är närmast motionens intentioner är Tyskland och Nederländerna. Majoriteten av Nederländernas parlamentsledamöter har dock efter indikationer om betydande människohandel svängt något. De vill inte avskaffa den sexliberala lagen, men däremot gett möjlighet att stänga många bordeller. Man trodde att legalisering av bordeller skulle slå ut trafficking. Det blev inte så. Tvärtom. Tyskland är sexliberalast. Den enda restriktionen är att lokala politiker har rätt att förbjuda sexsäljare att erbjuda sina tjänster offentligt i vissa delar av en stad.

Det bör startas en utredning om sexköpslagen bör avskaffas.

Jag betraktar det inte som någon mänsklig rättighet att få köpa sex. Många men definitivt inte alla som säljer sex har sociala problem. Min ingång i debatten handlar istället om "harmreduction". Svenska politiker är ofta tvärsäkra att sexköpslagen är lämpligaste metoden. Det bör startas en utredning om det är lämpligt att avskaffa den. Det bör föras en dialog med de närmast berörda, sexsäljare. Att tillåta bordeller är jag däremot synnerligen skeptisk till. Argumentet är att sexsäljare känner sig tryggare där. Å andra sidan är det lättare dölja människohandel också.

Till sist handlar det om de män, kvinnor och transpersoner som finns i branschen. Om vad som är bäst för dem. De flesta borde konstatera att det här inte är en enkel debatt.


söndag 22 oktober 2017

Kd blir för skadestånd för tvångssteriliserade transsexuella.


Kristdemokraternas riksting (kongress) har avslutats.

Maria Hansson Nielsen (bilden) som är öppen transperson vill i motion 5.23. att partiet tar ställning för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Partistyrelsen yrkar bifall till motionen. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition om det våren 2018. Den lär få stöd av de flesta partier men viss tveksamhet har det varit om riksdagens konservativa partier, sd och kd, skulle stödja det. Nu har tydligen partierna i Alliansen enats om att vara positiva. Hur sd ska hantera det är otydligt. Som enda parti var de emot att avskaffa sterilitetskravet i lagen om könstillhörighet.
.... Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person. De krav som tidigare ställdes på avsaknad av fortplantningsförmåga för att en person skulle få möjlighet att fullfölja en könskorrigering var påtvingade och har orsakat lidande.... De synpunkter som kan komma på utformningen av lagstiftningens kriterier och ersättningsbeloppets storlek bör beaktas innan Kristdemokraterna tar ställning i dessa delar. Partistyrelsen menar dock att det står klart att vi bör ställa oss bakom kravet på att ersättning ska ges till transsexuella som tvingats till sterilisering för att ge dem upprättelse....
Kravlöshet gagnar inte invandrare.

Intressant är att kd börjar vackla när det gäller krav för att få bli medborgare. Kd har varit ett av de partier som varit emot att någon ska kunna svenska för att få bli medborgare. Nu vill dessbättre partistyrelsen i en kommentar till motion 2.43. förutsättningslöst utreda villkoren för att bli medborgare. Men det är trots det något fegt. Partistyrelsen borde förklarat att ska man bli medborgare i Sverige ska man kunna kommunicera på svenska. Nästan alla kristdemokratiska partier i Europa är ense om att krav på kunskaper om landets nya språk ska ställas för medborgarskap. Förutom kd. Förmodligen handlar det om typisk svensk "snällism". Kravlöshet gagnar ingen.

F.d. ledamoten i EU-parlamentet Lennart Sacredeus, ökänd för sin homofientlighet, vill i motion 3.16. att "partistyrelsen får i uppdrag, utifrån varje barns internationella rätt till en mor och en far, verkar för att riva upp den svenska lagen om ensamståendes rätt till offentlig finansiering av konstgjord befruktning.". Partistyrelsen vill betrakta den som besvarad.
.... Problematiken med vad motionären anför, att riva upp den nyligen antagna lagen, skulle dock varken bidra till stabilitet eller säkerhet i frågan. Kristdemokraterna var emot den proposition motionären åsyftar och har så fortsatt varit efter att lagen trädde ikraft. Men, att nu riva upp en antagen lag utan att samtidigt kunna presentera ett konkret motförslag skulle knappast förbättra för de barn det ytterst handlar om. Istället behöver partiet fortsatt jobba för en förändring där politiken måste lämna det förhärskande vuxenperspektivet....
Sd ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.

Det är intressant att kd nu accepterar att ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu är principiellt emot det. Det betyder att de inte vill försämra någon reform inom HBTQ-politiken. Att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker är inte bara positivt. Jag själv förklarade att jag inte var entusiastisk inför det men inte heller var tydligt emot. Det är svårare att vara ensamförälder. När reformen nu finns på plats bör den behållas.

När vi närmar oss riksdagsvalet 2018 kan vi konstatera att Sverigedemokraterna är ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.


lördag 21 oktober 2017

Vi liberaler har ibland varit för tvärsäkra i abortdebatten.


Ni känner säkert till de få svenskar som är emot möjligheten att göra abort. Tokiga högerkristna. Själva är vi en del av det moderna samhället. En abort är inget problem.

Vi som är progressiva kan förvisso håna de konservativa. Ofta med rätta. Men debatten är inte enkel.

För flera år sedan skrev en kvinnlig ledarskribent i moderata Svenska dagbladet en krönika om att nuvarande abortlag bör behålla men den avslutades med.
.... Varje abort är faktiskt något oehört sorgligt....
Abortdebatten är komplicerad.

Abortdebatten är annorlunda. Den handlar inte bara om vad vuxna ska få göra i ett västerländskt samhälle. Därför att det finns någon annan där - ett foster. Vi liberaler har ibland inte tagit en del kvinnors oro på allvar. "Gör en abort - det är din kropp". Som om det vore så enkelt. Som att en kvinna inte fattar att genom ett abortbeslut dödas ett foster. Inte mördas. Men dödas.

Det offentliga bör erbjuda varje ung kvinna (och juridiskt gravid man) socialt och ekonomiskt  stöd för att behålla sitt barn. Men om hen inte vill det måste det till sist var hens beslut. Allt annat vore absurt. En abort blir inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den.

Vi liberaler håller på att förlora debatten om sena aborter.

Vi liberaler bör konstatera att vi håller på att förlora debatten om att det ska ges dispens till vecka 22. Den bör sänkas så snabbt som möjligt av Socialstyrelsen till vecka 20. Att tvinga vårdpersonal att hantera aborterade foster som kämpar för att leva är fruktansvärt. Tyvärr exploaterar sd den debatten för att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Trots att inget foster klarat sig vid vecka 18. 

Journalister har konfronterat liberalen f.d. presidenten Barack Obama (bilden) om varför han är för fri abort. När han ska förklara det tar det typ 15 minuter. Han tar abortmotståndarnas argument på allvar och bemöter dem. Det borde vi svenska liberaler också göra. Andelen som vill förbjuda aborter i USA är högre (sic!) än på 1970-talet medan attityder i övrigt blivit betydligt liberalare. Andelen som är emot abort är på samma nivå bland kvinnor som män i USA. Samma nivå bland unga som äldre. 

Och USA:s president Donald Trump kollar sådana opinionsmätningar. Jag lovar.

Uppdatering 1.

Problem att Sverige har ovanligt många aborter.

Vad är som gjort att många av oss liberaler har undvikit att problematisera aborter? Delvis därför att abortmotståndare inte sällan är rabiata. Jag har själv blivit anklagad för att "stödja mord". Hur resonerar man sakligt med en sådan människa? Man känner bara förakt och lämnar dialogen. Om vi offentligt skulle hävda att de delvis har rätt, att aborter är komplext, har risken funnits att fri abort till vecka 18 så småningom skulle försämras. Därför har många liberaler utåt låtsats som att aborter är oproblematiskt.

Det finns ett uttryck som heter "det krävs två för att dansa tango". Mitt tips till folk som är kritiska emot nuvarande abortlag är inte kalla oss liberaler för "mördare". Där försvinner möjligheten till dialog. Men visst har vi liberaler ibland också bidragit till polariseringen.

Sverige har ovanligt många (tidiga) aborter. Och det är faktiskt ett problem för många kvinnor.När vi liberaler inte tar det på allvar spelar vi sd rakt i händerna.


Uppdatering 2.

Jag stödjer Sverige nuvarande abortlag och är emot "samvetsfrihet".

Sverige har Europas mest generösa lag när det gäller fri abort, till vecka 18. Jag vill den lag som infördes på 1970-talet ska behållas (sedan bör Socialstyrelsen inskränka rätten till dispens från vecka 22 till vecka 20 men det är inte något riksdagen ska blanda sig i). Jag är även emot "samvetsfrihet" när det gäller aborter. Det där kan dock ofta lösas på arbetsplatser. Om någon barnmorska tycker sena aborter är jobbiga kan hen vänligt be en kollega om att göra det istället, lämpligen genom att kontakta sin chef om byten av arbetsuppgifter. Men det ska inte vara någon rättighet.

Sd vill att det ska vara en generell rättighet för barnmorskor att slippa utföra aborter. Kd att landsting-regioner som arbetsgivare ska få lov att besluta om att införa rätten för sina anställda. Jag är emot båda förslagen. Men det här borde kunna lösas praktiskt på många arbetsplatser.

Till sist bör dock varje avdelningschef ha befogenhet att beordra en barnmorska att delta vid aborter inom lagens ramar om det inte kan lösas praktiskt i övrigt. Det är vad debatten ytterst handlar om.

Samvetsfriheten har urholkat möjligheten till abort i flera länder. I Italien måste en kvinna som vill få en abort utförd ibland åka 20 mil. Det är oacceptabelt.

Ultra-konservative Lars Adaktusson blir andre vice ordförande i kd.


Häromåret samtalade jag med en person i Kristdemokraterna som är hyfsat central i partiet och som är engagerad för att göra partiet HBT-vänligare. Hen är öppet heterosexuell. Jag ville kolla attityden hos partiledarna.

Alf Svensson
.... Han var homofob....
Göran Hägglund.
.... Han var konservativ när han blev ordförande men ändrade sig delvis senare, blev så småningom mer HBT-vänlig.....
Ebba Busch Thor
.... Hon är HBT-vänlig men har inte stöd för det i hela partiet....
Att en hyfsat ledande kd-politiker avslöjar det för mig som är tydlig med att jag är liberal och inte kristdemokrat inger en viss respekt.Jag kollade inte om hur hen bedömer Lars Adaktusson (bilden) som idag blivit andre vice ordförande i kd och slagit ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson.

När kd började engagera sig i Stockholm pride 2016 var Henricsson en av de som deltog. Hela partiledningen i kd stödde beslutet. Adaktusson var däremot en av de som tyckte det var hemskt att kd deltog i ett evenemang för HBTQ-personers rättigheter.

Adaktusson borde "göra en pudel".

Lars Adaktusson började jobba på den kristna tidningen Dagen på 1970-talet. Idag har den förvandlats till en kristet-konservativ tidning utan extremism. På 1970-talet var dock Dagen extrem, hade ett budskap jämförbart med högerkristna i USA. I en artikel i tidningen hävdades att homosexuella var "besatta av demoner" och att demonutdrivning var "boten". 1978 likställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade relationer till 15 år (innan hade den varit 18 år för homorelationer) En synnerlig viktig seger för gayrörelsen. Och för mänskliga rättigheter, rätten att inte diskrimineras. I den situationen skrev Lars Adaktusson och en kollega från Dagen en bok där den reformen kommenterades som ett negativt tecken på hur samhället utvecklats. Absurt.

Givetvis är det möjligt, och troligt, att Adaktusson, precis som många andra, radikalt bytt åsikter om homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet. Men han borde faktiskt "göra en pudel" för sitt engagemang hos en extremisttidning på 1970-talet och att då publicerat en bok med extremt homofientligt innehåll. Precis som någon politiker idag borde göra det om hen för 35 år sedan jobbat för en rasistisk tidning.

Några saker ska du Lars Adaktusson ha klart för dig.

1. Du bör precis som många andra kd-politiker redan gjort ompröva dina attityder när det gäller HBTQ-rättigheter. Men jag betvivlar du har förmågan till det. Du var emot kd:s beslut att samkönade par ska bli prövade som adoptivföräldrar. Du var emot att kd skulle delta vid Prideevenemang.  Du förlorade.

2. Jag ska följa dig till valet 2014. Ditt utrymme för att sprida HBTQ-fientliga kommentarer blir närmast noll. Du kanske vill förvandla svensk HBT-politik till polsk. Det blir inte så. 

Du vann onekligen en seger när du slog ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson idag.

Men värderingskampen finns kvar. Om respekt för HBTQ-familjer. Och i den kampen förlorar du så småningom. Din HBTQ-negativa agenda har ingen framtid. Jag lovar.

fredag 20 oktober 2017

Till röd-gröna. Avveckla inte boendet för min mamma.


Jag brukar inte blanda mig i den vanliga höger-vänster-debatten här. Men ska göra ett undantag.

Min mamma är dement. Hon bor på Valkyrian i Tomelilla. Det är privatägt. Jag har själv jobbat inom kommunal äldreomsorg några somrar som ung. Valkyrian är den bästa äldreomsorg jag mött. Jag försökte verkligen pressa min mamma om hon var missnöjd med något men det var hon inte. De boende får välja mellan flera rätter när det gäller lunch (eller middag som vi kallar det i Skåne). Varje dag finns det aktiviteter. På ett kommunalt boende hade det kanske funnits en skylt - Roswita Persson. Här fanns istället budskapet "Här bor Roswita". Det är sådana detaljer som gör ett boende trivsammare.

Dåliga verksamheter - privata som offentliga - ska avvecklas.

Det enda jag vill med den här berättelsen är att förklara att Valkyrian är bra privatägd äldreomsorg. Jag vet mycket väl att det finns dåliga vinstdrivande verksamheter inom välfärdssektorn. Precis som det finns misskötta offentligt ägda sådana. Forskningen visar att privat och offentlig äldreomsorg är ungefär lika bra. Men olika alternativ kan inspirera till förbättringar. Dåliga verksamheter - privata eller offentliga - ska avvecklas.

Nu vill röd-gröna politiker att ett boende som Valkyrian ska avvecklas. Eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen och lär få det i riksdagen efter valet 2018 blir det förmodligen inte verklighet. Att det är v som drivande är ingen hemlighet. Men det finns många kloka pragmatiska socialdemokrater. Kjell-Olof Feldt är en sådan. Socialdemokraterna har jämlikhet som mål - men metoderna kan variera. Ge inte efter för Vänsterpartiet.

Avveckla inte boendet för min mamma.

Uppdatering 1.
Jämlikhet ett mål för s men metoderna kan variera.

För mig är det en sorg i sig att min mamma blivit dement. Att hon kanske skulle tvingas bort från sitt boende om röd-gröna får riksdagsmajoritet 2018 och genomför Reepalutredningens förslag om "vinstförbud" har orsakat oro för mig. Hon får verkligen bra omsorg och den bör inte ändras av ideologiska skäl.

Jag har inga problem att folk blir rika genom att driva ovanligt bra vård. Att folk blir rika genom att driva ovanligt dålig vård är däremot stötande. Precis som dåligt bedriven offentligt ägd vård.

Min poäng är att Socialdemokraterna i avgörande stunder ofta varit pragmatiska. Jämlikhet är ett mål för s men metoderna kan variera.

torsdag 19 oktober 2017

Alla ryssar är faktiskt inte homofober.Sedan några år fokuserar jag på HBTQ-politik i Sverige och HBTQ-kultur. Men jag ska här göra ett av få undantag och kommentera situationen i ett annat land.

Jag älskar eurodisco. Det vet de flesta som följer min blogg. På 1980-talet var det Västtyskland som var främsta marknaden för den, idag är det Ryssland och Polen. Utan ryssar hade det gjorts betydligt färre nya låtar inom genren. Jag är inte russofil, däremot germanofil, jag är intresserad av tysk kultur.

Men ibland blir det bara för svepande negativa attityder om ryska folket. Tolka mig rätt.

1. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO.
2. Putin är en halvdiktator och ett hot emot grannländer.

Det finns även HBTQ-vänliga ryssar.

Trots det vill jag förtydliga att en betydande minoritet av unga i Moskva och Sankt Petersburg är HBTQ-vänliga. Det finns förmodligen fler gay-klubbar i de två städerna än det fanns i hela Norden på 1980-talet. Den officiella politiken är tydligt HBTQ-fientlig och det ska givetvis kritiseras. Men det finns också ett annat Ryssland.

Det som är tydligt är att många ryssar har en dubbelmoral. Vad samkönade par gör i sina privata bostäder eller på gayklubbar är inget problem om de bara utåt låtsas vara heterosexuella. Det är givetvis en förfärlig attityd. Men ska man förstå attityderna i Ryssland är det viktigt att konstatera det.

Andelen i Ryssland som tycker samkönade relationer är "moraliskt acceptabelt" är ca 15 %. Det är givetvis bedrövligt. Men det är samma nivå som i Kina. Det är en högre nivå än i alla arabländer förutom Libanon där andelen är närmare 20 %. Min poäng är att bunta ihop alla (heterosexuella) ryssar som homofober är kontraproduktivt.

Ryssland på andraplatsen.

Jag har möjlighet att följa statistiken var min bloggbesökare är ifrån. Sverige är självklart etta men förvånande nog hamnar Ryssland på andraplatsen. Men det där går i perioder. Någon vecka blir det många som följer bloggen därifrån för att sedan i princip försvinna. Nu tror jag inte det finns många svenskspråkiga HBTQ-personer i det landet utan det handlar om något annat. Om att det finns "trollfabriker" i Ryssland som följer debatter i västländer.

Inte för att jag tror min blogg är intressant för dem. Men det visar ett intresse från den ryska statsledningen gentemot bloggare i väst. Och det känns sådär.
L:s partistyrelse försiktigt positiv till HBT-museum.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte (kongress) i november.

I motion M6 vill några l-politiker, bland dem Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberalerna, att det bör inrättas ett HBT-museum i Sverige.
.... För att manifestera detta, bevara hbt-gruppens kulturarv och för att stärka Sverige som en attraktiv destination för hbt-resenärer och andra besökare, så menar HBT-liberaler att Liberalerna ska verka för ett hbt-museum. Museer sitter i dag med samlingar som i huvudsak beskriver heterosexuellas historia. Den hbt-historia som finns tolkas ofta heteronormativt.... En organisation eller institution som har kapacitet och kunskap att driva ett hbt-museum bör därför erhålla verksamhetsstöd och den svenska staten bör anvisa ny lokalisering på central plats i Stockholm eller i befintligt lämpligt museum för att säkerställa dokumentation samt utställnings- och museiproduktion.
Partistyrelsen försiktigt positiv till HBT-museum.
.... Partistyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att kunskapen om hur individers liv och vardag gestaltats beroende på skilda livsvillkor beroende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck behöver tas tillvara, och att hbt-personer liv och historia behöver dokumenteras. Liberalerna har därför i riksdagen motionerat om att det bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver. Detta bör i sak tillgodose motionen....
Det är intressant, och välkommet, att partistyrelsen yrkar bifall till motionen. Vanligen fattas det inte beslut på partiers kongresser om inrättande av ett nytt museum. Och det vet också partistyrelsen. Men genom att yrka bifall trots det signalerar den att den håller med i sak.

HBTQ.

I motion J17 resoneras det om HBTQ.
.... I partiprogrammet har däremot queerperspektivet fallit bort och det enda som skrivs är hbt. Queerpersoner bör givetvis inkluderas även där. Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm yrkar därför att ordet ”hbt” ersätts med ”hbtq” på samtliga platser i partiprogrammet....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med följande motivering.
.... I motion J17 yrkas att partiprogrammets skrivningar om ”hbt” genomgående ändras till ”hbtq”. Partistyrelsen anser att den semantiska skillnaden mellan ”hbt” och ”hbtq” inte bör överdrivas och noterar också att det liberala förbundet HBT-liberaler valt att behålla förkortningen ”hbt” i sitt namn....

onsdag 18 oktober 2017

Absurda argument från partistyrelsen i l om manlig omskärelse.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte.

Partistyrelsen yrkar bifall till följande förslag från skolpolitiska arbetsgruppen.
.... Rektor ansvarar för att hbt-kunskap finns bland skolans personal....
. I motion L59 föreslås att staten ska främja genuspedagogik.
.... En statlig utredning, Jämställd förskola, framhöll 2006 att det som behövdes inom genusområdet inte var ytterligare lagar och förordningar utan mer kunskap. Därför föreslog utredningen en permanentning av försöksverksamheten med utbildning av genuspedagoger och anställning av dessa som hade inletts i början av 2000-talet. Tyvärr resulterade inte utredningens förslag i någon proposition. Den specifika utbildningen av genuspedagoger lades ner....
Genuspedagogik är en metod, inte ett mål.

Partistyrelsen vill den ska betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen ställer sig positiv till motionen, men menar att det inte behövs fattas något särskilt beslut om att återgå till de förhållanden som gällde 2006 som motionären hänvisar till. I dag är det så att ett stort antal lärosäten runt om i Sverige erbjuder enstaka kurser och program för genuspedagogik ofta för målgruppen lärare. När det gäller anställningen av genuspedagoger är det ingen statlig budgetfråga utan en uppgift för kommunerna....
Jag håller med partistyrelsen där. Genuspedagogik är inte något mål i sig utan en av flera metoder för att nå jämställdhet.

Förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar.

Två l-politiker föreslår i motion G57 att omskärelse av pojkar bör förbjudas. I motion G58 vill Magnus Liljegren och Andreas Froby, båda från Stockholmsområdet, att "hälso- och sjukvården genom dialog med trossamfund ska verka för att antalet pojkar som omskärs minskar" och "att all omskärelse av pojkar ska föregås av ett samtal på BVC om risker och konsekvenser av omskärelse".

Jag håller med Liljegren och Froby. Liberalernas partistyrelse borde yrkat bifall till motionen. Det är en pragmatisk kompromiss. Det finns olika perspektiv men på sikt bör den sedvänjan förbjudas. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Partistyrelsen yrkar avslag på motion G57 och att G58 bör betraktas som besvarad. 
.... Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet....
Individen skapar identitet själv.

Argumentet är närmast absurt. Identitet skapar en människa själv. Inte genom tvångsingrepp. Det är givetvis möjligt att männen och kvinnorna i Liberalernas partistyrelse får en känsla av tillhörighet genom att de vet att de flesta av dem inte är omskurna eller könsstympade. För de flesta individer handlar tillhörighet om annat.

tisdag 17 oktober 2017

Tyvärr är partistyrelsen i l emot civiläktenskap.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motionerna E49, E50 och E51 föreslår bl.a. Liberalerna Västsverige, Mats Nordström (bilden) som är ordförande i HBT-liberalerna och riksdagsledamoten Bengt Eliasson att Sverige inför civiläktenskap. Alltså att bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga. Sedan kan det genomföras någon religiös ceremoni efteråt. Ett sådant system finns i bl.a. Tyskland och Frankrike. Främsta argumentet i motionerna är att vissa samfund vägrar viga samkönade par. Från motion E50.
.... Liberalerna tog därför vid landsmötet 2015 ställning till att diskriminering i samband med myndighetsutövning inte ska vara tillåtet. I praktiken har partiet redan tagit ställning för att inrätta civiläktenskap. Detta bör bekräftas av ett beslut av landsmötet 2017, som tydliggör att Liberalerna inte accepterar en samvetsklausul i nuvarande lagstiftning.
Partistyrelsen i l mer resonerande om civiläktenskap.
Partistyrelsen vill avslå motionerna med bl.a. följande kommentarer.
.... De par som i dag kan och vill gifta sig inom ett trossamfund måste däremot i ett system med civiläktenskap gifta sig två gånger: först en civil vigsel och sedan en religiös ceremoni. Rent praktiskt vore denna reform en försämring, samtidigt som den för övriga par inte innebär någon praktisk förbättring. Det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel har funnits under mycket lång tid och har en stark folklig förankring. Det framgår inte minst av att ett stort antal par väljer att ingå äktenskap genom vigsel i samfund.... Det går att anföra goda argument för både civiläktenskap och dagens system, men sammantaget anser partistyrelsen argumenten för att behålla dagens system väger över. Valfriheten mellan borgerlig vigsel och vigsel i trossamfund bör alltså behållas....
Partistyrelsen i l är mer nyanserad än inför tidigare landsmötesmotioner om civiläktenskap. Trots det är resonemanget fel. Argumentet att folk skulle tycka det är svårt med två vigselceremonier är något udda. De flesta människor gifter sig inte många gånger. Folk klarar säkert av två ceremonier. Att människor väljer att viga sig inom ett samfund måste inte betyda att de är emot civiläktenskap. Att införa civiläktenskap är inte en av de viktigaste reformerna i Sverige men principiellt är det rätt.

Partistyrelsen vill behålla bidrag till religiösa samfund.

Några l-politiker vill i motion E51 även att staten avskaffar bidragen till religiösa samfund. Något som framförs även i motionerna M20 och M21.
.... Staten delar varje år ut statligt stöd till trossamfund genom Nämnden för statligt stöd till Trossamfund. 2015 delades närmare 100 miljoner kronor ut bl.a. till Pingstkyrkan som har en dokumenterat problematisk syn på homosexualitet. Även Sveriges förenade Muslimer, SMF, fick stöd. En förening som i dagarna blev av med bidrag och dessutom blev återbetalningsskyldiga till en annan statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att man under lång tid spridit våldsbejakande islamism, hets mot homosexuella och kvinnofientligt material. Dessutom, hör och häpna, utgår bidrag till den danska och norska kyrkan! Detta är rent ut sagt stötande och måste få ett slut.....
Partistyrelsen yrkar avslag med bl.a. följande kommentarer.
.... För den som anser att staten inte alls ska ge något ekonomiskt stöd till civilsamhället är saken enkel. Eftersom trossamfunden är en del av civilsamhället ska i så fall inte heller dessa ha stöd. Men Liberalerna har sedan mycket länge tagit ställning för att det är principiellt försvarbart och även önskvärt att staten ger ekonomiskt stöd till civilsamhället. Är det i så fall möjligt att förena bidragsgivning till trossamfund med principen om att staten ska vara religiöst neutral? Ja, förutsatt att bidragsgivningen inte snedvrids så att staten medvetet gynnar en viss religion och förutsatt att bidragssystemet inte är utformat så att staten gynnar religiösa samfund mer än de sekulära delarna av civilsamhället. Motionärerna framför argumentet att en sekulär stat förutsätter att inga bidrag ges till trossamfund. Men ett sådant resonemang leder fram till ståndpunkten att staten inte ska ge bidrag till vissa delar av civilsamhället just därför att det där förekommer religionsutövning. I så fall är staten inte neutral utan snarare avståndstagande till religion.... Partistyrelsen anser därför att den del av civilsamhället som utgörs av trossamfund inte ska uteslutas från bidragsgivning enbart för att de är religiöst grundade. Ett sådant ställningstagande skulle innebära att staten tar ställning mot trossamfund, vilket i sig är oförenligt med principen om religiös neutralitet. Samtidigt ska inte staten oskäligt gynna trossamfund framför andra delar av civilsamhället. Med tanke på de bidragsbelopp det här är fråga om kan inte partistyrelsen finna att det skulle vara fallet....
Svenska skattebetalare ska inte sponsra reaktionära samfund.

Partistyrelsen har delvis rätt. Dock är det inte så att alla föreningar, eller ens de flesta, har rätt till ett visst bidrag för varje medlem. Staten betalade ut ca 90 miljoner kronor till religiösa samfund 2016. Det främsta problemet är annars inte nivån i sig utan att bidragen betalas ut även till samfund som är homofientliga och reaktionära i övrigt. Det är bra att s-mp-regeringen tillsatt en utredning för att modernisera regelverket för statsbidrag till samfunden. Ett nytt skärpt regelverk kan få som resultat att homofientliga samfund riskerar förlora sina statsbidrag. I Sverige är samtliga muslimska och ca hälften av de kristna emot samkönade relationer.

I ett fritt samhälle är det tillåtet för extremt patriarkala samfund att sprida reaktionära unkna värderingar. Men svenska skattebetalare ska inte sponsra det.

måndag 16 oktober 2017

Partistyrelsen i l negativ till att funktionshindrade ska få skydd av hetslagen.Liberalerna håller sitt landsmöte (kongress) 17-19 november i Västerås. Partiet har profilerat sig som HBTQ-vänligast inom Alliansen, även om Moderaterna och Centerpartiet inte är långt efter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför landsmötet.

I motion E35 vill några l-politiker, bland dem f.d. riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster, att funktionshindrade ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott. Från motionen.
.... Men varken hets mot folkgrupplagstiftningen, reglerna i brottsbalken om olaga diskriminering eller reglerna om straffskärpning nämner personer med funktionsnedsättning. I dag är det endast Norge bland de nordiska länderna som har en hatbrottslagstiftningen som uttryckligen nämner funktionsnedsättning eller funktionshinder....
Partistyrelsen för att funktionshinder explicit ska vara med i straffskärpningsparagrafen.
.... Den så kallade straffskärpningsparagrafen i brottsbalken innebär bland annat att straffvärdet blir högre för brott som begås för att kränka offret på grund av hens tillhörighet till viss grupp. Liberalerna har redan tidigare tagit ställning för att denna paragraf behöver breddas, och partistyrelsen instämmer i att den uttryckligen också bör omfatta brott som begås för att kränka personer med funktionsnedsättning.... Det finns dock ingen självklar princip som säger att alla grupper som omfattas av den allmänna lagstiftningens diskrimineringsskydd också ska innefattas av grundlagens förbud mot hets mot folkgrupp.... Det finns inte i dag något underlag som ger belägg för att det är nödvändigt att bredda bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även hets mot personer med funktionsnedsättning och partistyrelsen är därför inte beredd att ställa sig bakom ett sådant förslag....
Bara v vill utreda förbud emot hets emot funktionshindrade.

Jag håller med partistyrelsen i l om att det är oproblematiskt att funktionshinder explicit blir en del av straffskärpningsparagrafen. Det här är inte en HBTQ-reform egentligen men handlar om kampen emot diskriminering och hatbrott. Själv har jag inte tagit ställning för att funktionshindrade ska bli inkluderade i hetslagen.

Fascister attackerade funktionshindrade som "mindervärdiga" på 1930-talet. Den typen av propaganda från högerextremister har dock senaste decennierna blivit ovanlig i Sverige. Det betyder dock inte att attityderna försvunnit. Och många funktionshindrade vittnar om trakasserier och diskriminering i sin vardag.  Yttrandefriheten är dock central i ett demokratiskt samhälle. Men det är  motiverat att starta en utredning om hets emot gruppen funktionshindrade bör förbjudas. Hittills har bara Vänsterpartiet bland riksdagspartierna tagit ställning för en sådan utredning.

söndag 15 oktober 2017

M har fel och muf rätt om tiggeriförbud.Moderaterna har nyss avslutat sin stämma (kongress). Jag har tidigare publicerat dels en bloggpost om stämman här, dels att jag är för att skärpa kraven för att få bli svensk medborgare, något som m anslutit sig till. Majoriteten av ombuden beslutade dock tyvärr även att stödja partistyrelsens förslag om nationellt tiggeriförbud. 

M vill att det fortsatt ska vara tillåtet att be om pengar för den som förlorat sin plånbok. Det är vanemässigt tiggande de vill förbjuda. Men att i lag förbjuda människor att söka ekonomisk hjälp från andra människor är ett betydande ingrepp i en västerländsk demokrati och emot civilsamhället (den del av samhället som varken utgörs av stat eller marknad).

Att förbjuda tiggeri är inte proportionellt.

Moderaterna har rätt i att tiggeri inte är lösningen för romer från Rumänien och Bulgarien. Ibland utnyttjas människor av ligor, det är dock givetvis redan förbjudet. Fokus bör vara på att det offentliga inte ska främja tiggande. Riksdagen har röstat igenom en lag som förbättrar markägares rätt att få ockupanter avhysta. Det kan krävas fler åtgärder. Flera ombud som är engagerade i Moderata ungdomsförbundet argumenterade emot ett generellt tiggeriförbud och hänvisade till att det främst handlar om att värna äganderätten. Förslag om att tillåta butiksägare att kräva att folk som tigger just utanför ingången att flytta sig några meter om det stör kunder är intressant.

Det viktigaste annars är det som görs inom EU, trycket emot Rumänien och Bulgarien bör öka att bekämpa utanförskap och diskriminering. Det måste finnas någon typ av proportionalitet när riksdagen beslutar om åtgärder. Att förbjuda vanemässigt tiggande generellt är fel metod.

Förbud löser inte varje socialt problem.

fredag 13 oktober 2017

C ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön.


För några dagar sedan avslöjade jag att Centerpartiet var nära att få en bättre HBTQ-politik vid stämman (kongressen). Dock var det otydligt vad partiet egentligen beslutade om när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön. Därför mailade jag bl.a. följande.
....Men ännu är det otydligt vad c i sak nu tycker om införande av möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Vilket stämmer bäst med partiets attityd efter stämman? Att c säger "möjligen" eller "nej" till reformen?...
Inger Fredriksson från partikansliet har mailat bl.a. följande.
.... Partistämman sa nej till ett tredje juridiskt kön....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning.

En nästan enig kommitté vid stämman ville att c skulle bli för reformen men majoriteten av ombuden följde tyvärr partistyrelsen.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Socialdemokraterna är positivt till en utredning av reformen. Någon sådan har dock ännu inte tillsatts av s-mp-regeringen. Trots de båda partierna lovade det 2014 om de skulle bli regeringspartier. Moderaterna är tveksamma medan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och alltså även Centerpartiet är emot.

onsdag 11 oktober 2017

HBTQ-kultur. Patrik en rosa pingvin - Rickards och Chamberlain.


Från presentationen av Patrik en rosa pingvin (2014) av Lynne Rickards och Margaret Chamberlain.
... Patrik vaknar upp en morgon och upptäcker att han är rosa! Kan en pojke vara rosa? undrar han med fasa. Att känna sig annorlunda kan vara svårt och resan mot framgång kan kännas både lång och tröttsam. Följ med på Patriks resa ända till Afrikas kontinent för att se vad han finner där – sig själv kanske. En riktigt rar bok om att vara annorlunda och lyckad på samma gång....
Det här är något så ovanligt som en barnbok som både är bra och tydligt politisk. Visst är budskapet explicit om rätten att vara annorlunda och om att bekämpa förlegade könsroller. Men det anpassas till målgruppen, främst 1-3-åringar. Och ska man vara noga finns det en viss kritik även emot identitetspolitiken. En pingvin och en flamingo måste inte ha mycket gemensamt bara för att båda är rosa.

Bäst är illustrationerna av Margaret Chamberlain. De är i retro-stil. Ofta enkla men inte utan intressanta detaljer.

tisdag 10 oktober 2017

C internt oense om tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.En betydande minoritet i c vill att partiet ska få en radikalare HBTQ-politik. Det blev tydligt vid partiets stämma för några veckor sedan. En nästan enig kommitté (som behandlar motioner inom ett visst politiskt område) ville yrka bifall till följande.
.... Centerpartiet ska verka för en förändring av lagstiftningen som möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två.... Centerpartiet tar ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.... Att Centerpartiet tar ställning för att det på sikt genomförs ett nytt personnummer i form av så kallat könsneutralt personnummer. Vi vill se till att de personer som i dag och framöver genomgår köns - och identitetskorrigering kan få samma rätt och skyldighet att få vara juridisk person som andra....
C-distriktet i Skåne har tagit ställning både för införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Partistyrelsens representant Aphram Melki reserverade sig ensam till förmån för avslag när det gäller de tre reformerna. Tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsen.

C är emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Jag brukar göra sammanställningar där jag ger partier poäng efter vad de har för attityd till diverse HBT-reformer. Hade stämmoombuden följt kommitténs yrkanden hade Centerpartiet passerat Liberalerna som HBT-vänligaste borgerliga partiet och fått maxpoäng tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet.

Att partistyrelseledamöter och ombud yrkar avslag på ett visst yrkande måste annars inte betyda att de i sak är emot en viss reform. Ofta handlar det om att man inte gillar vissa formuleringar i motionen eller att partiet ännu inte är berett att stödja något. När det gäller att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare bör beslutet utan tvekan tolkas som att c är emot.

Otydligt om tredje juridiskt kön.

När det gäller könsneutrala personnummer bör c:s attityd bedömas som "möjligen" eftersom partistyrelsens av stämman godkända yttrande hänvisar till att det är positivt om det finns möjlighet till fortsatt könsindelad statistik, annars inte.

När det gäller införande av ett tredje juridiskt kön är situationen nu oklar. Partistyrelsen meddelar att den har "förståelse" för att vissa vill tillhöra ett tredje juridiskt kön men att partiet helst vill att lagar ska vara könsneutrala. Att tillåta folk att varken juridiskt identifieras som man eller kvinna har dock inte något med könsneutralitet att göra, de är emot själva normen om två juridiska kön.

Jag har kontaktat c om beslutet betyder att partiet ännu har attityden "nej" till tredje juridiskt kön eller ändrat till "möjligen".

måndag 9 oktober 2017

L får konkurrens av m om HBTQ-motioner i riksdagen.

Moderaterna har blivit mer konservativa senaste åren är en vanlig kommentar i media. Och det stämmer ibland. Men definitivt inte inom HBTQ-politiken. Tvärtom har partiet aldrig varit lika liberalt där som det är nu.

M har i riksdagen lämnat sin hittills mest genomarbetade motion om HBTQ-rättigheter, Reformer för en bättre HBTQ-politik. Senaste åren har Liberalerna varit bäst där, deras senaste motion är Liberal politik för HBT-personer. Nu får de konkurrens av m.

Sd och Robert Hannah vill avskaffa DO.

Mest oväntade motionen är att öppet homosexuelle Robert Hannah (l) vill avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO). Något som Sverigedemokraterna som ensamt riksdagsparti drivit i flera år. Jag vill förtydliga att det inte handlar om någon "guilt by association". Hannah har givetvis en annan trovärdighet än sd i den här debatten.
.... Diskrimineringsombudsmannen (DO) är idag en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndighetens uppgifter kan grovt delas upp i två delar, dels företräda enskilda som anser sig själva ha blivit diskriminerande, dels bedriva ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering. Målet för DOs arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppdraget är gott, men tyvärr lyckas inte DO med sina uppgifter. Ytterst få enskilda ärenden leder till någon förändring. Därutöver kommer deras främjande roll att ha spelat ut sin funktion i och med MR-institutionen som ska startas i Sverige. För att få ett bättre system för skydd mot diskriminering anser jag att vi ska lägga ner DO och istället föra över DO:s främjande uppgifter till den kommande MR-institutionen. Vad gäller enskilda diskrimineringsärenden bör uppdraget att bedriva ärenden istället ges till diskrimineringsjurister och fallen drivas på domstolsnivå. DO är inte en domstol enligt Europakonventionens mening. Medlen som går till DO för att driva enskilda ärenden bör kunna överföras till en ny form av rättshjälp som personer som anser sig ha blivit diskriminerade kan ansöka om tillsammans med en jurist som är villig att driva ett mål....
L ensamt oppositionsparti att stödja regeringens förslag om ökning av anslaget till DO.

Paradoxalt nog är Liberalerna enda oppositionspartiet som i sin alternativbudget stödjer s-mp-regeringens förslag (förhandlat med v) om att öka budgeten till DO med ca 10 %.

Visst finns det befogad kritik emot DO. Myndigheten har försämrat sitt förtroende bland många svenskar genom att driva ärenden för ultra-konservativa muslimer. Trots att de kunnat gjort en annan tolkning av lagen emot diskriminering. DO har också haft interna problem med arbetsmiljön. Och det är tveksamt om nuvarande organisationsmodell är den ultimata.

DO är ett medel och inget mål.

Det finns en risk i att det startas nya myndigheter utan att andra avvecklas. Trots att de delvis ägnar sig åt samma saker. Det blir kostsamt för svenska skattebetalare. Men att föreslå en avveckling av DO är för närvarande fel. Först måste MR-institutionen komma på plats. Förslaget att inrätta någon typ av fond för rättshjälp till individuella ärenden om diskriminering är intressant.  December 2016 lämnade för övrigt en utredning förslag om hur arbetet emot diskriminering ska kunna bli mer effektivt.

DO är bara ett medel, inget mål i sig. Där håller jag med Robert Hannah.


Uppdatering 1.

Om DO ska avskaffas som myndighet krävs det en ny utredning.


Diskrimineringsutredningens förslag har skickats ut på remiss fram till 18 september 2017. Nu "bereder" s-mp-regeringen ärendet. Om det lämnas en proposition före valet 2018 är dock oklart. Det måste först behandlas.

Utredningen har inte behandlat om DO ska vara kvar eller inte. För det krävs det en ny utredning. Mitt tips är att myndigheten finns kvar närmaste åren. Inte ens sd lär driva i valrörelsen 2018 att DO ska avskaffas. Däremot blir det möjligen på sikt en sådan debatt.

fredag 6 oktober 2017

Robert Hannah (l) är svensk HBTQ-politiks egen Duracel-kanin.


Jag vill förtydliga att jag sedan 2007 inte är medlem i Liberalerna. Jag och Robert Hannah har haft en viss konflikt på Facebook för flera år sedan men det har vi lämnat. Vi är dock inte personliga vänner bör det konstateras när jag kommenterar honom här. 

Men jag vill utnämna Hannah till HBTQ-politikens egen Duracel-kanin. Ursprungligen handlade det uttrycket i svensk politik om Maud Olofsson när hon var ordförande i Centerpartiet. Trots kritik från en del till vänster drev hon intensivt sin politik om att främja företagande. Och blev både älskad och ibland hatad för det.

Motion om "omvandlingsterapier"

Robert Hannah (l) var en av få riksdagsledamöter som blev invalda 2014 p.g.a. personkryss. Och jag börjar fatta orsaken till det. Människan lämnar ena initiativet efter det andra om HBTQ-politiska reformer. Tror inte någon ledamot lämnat så många HBTQ-politiska initiativ om året någonsin i svenska riksdagen. Jag håller inte med honom i detalj om allt men ofta är det värt att utreda.

Några veckor om året på hösten får riksdagsledamöter lämna motioner om vad helst. Jag behandlar här i år bara det som är nytt. Robert Hannah vill i en motion förbjuda "omvandlingsterapier" I princip håller jag med om budskapet i motionen som inte är officiell från Liberalerna som parti.

Dra in skattepengar till samfund och organisationer som är för det.

Jag är som bekant närmast yttrandefrihetsfundamentalist. I ett fritt västerländskt samhälle bör folk få framföra motbjudande värderingar om att den här typen av terapier är rätt. Men föreningar som stödjer det bör inte få skattepengar som organisationer. Att införa ett förbud emot "omvandlingsterapi" är principiellt rätt men det bör givetvis göras en ordentlig juridisk utvärdering så att det blir rättssäkert.söndag 1 oktober 2017

Förlåten.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....


Först vill jag förtydliga att jag är stolt bög och HBTQ-aktivist. Den nye påven har förbättrat attityden något i katolska kyrkan men inte tillräckligt. Ni har tokfel där i katolska kyrkan. Som ni även har om aborter, preventivmedel etc. Men när det gäller en sak verkar ni fått en insikt som så småningom varit viktig för västlig kultur, att ingen människa är fullkomlig. Inte ens påven (bilden) är perfekt, jag lovar. Majoriteten av katoliker i Västeuropa och Amerika är idag liberala teologiskt och det bör ni förhålla er till.

Maria vädjar till Jesus om förlåtelse.

På Medeltiden var nästan alla religiösa katoliker i Norden.
Man trodde att alla skulle bli dömda av Jesus vid sin död. Bredvid honom skulle hans mamma Maria finnas och vädja om nåd och förlåtelse. Jag är själv agnostiker och inte troende. Även om jag kulturellt är närmast Svenska kyrkan. Visst är det också patriarkalt att det är just en kvinna som vädjar om förlåtelse. Men det är också fint. Maria skulle inför Jesus förklara det som en människa gjort som varit bra. Som en försvarsadvokat inför domaren. Att förlåta är inte enkelt ibland men så viktigt.

Att vara katolik i Sverige är något udda.

Vi svenskar som är icke-katoliker tycker ofta katoliker är något udda. Men när de ber till Maria är det för att de konstaterar att vi alla människor är ofullkomliga. Hon är symbolen för att bli förlåten bland dem. Öppet bisexuelle Andreas Carlstedt (c) är katolik precis som Jonas Gardells man Mark Levengood. Vad jag vet har de blivit respekterade i katolska församlingen i Stockholm. Inför nattvarden frågar ingen vem de haft sex med. Även om katolska församlingen i Stockholm tyvärr inte är öppet HBTQ-vänlig visas respekt för individers integritet. Så är det tyvärr inte bland katolska samfund i många andra länder.  Och det är faktiskt skamligt.

Vi HBTQ-aktivister ska givetvis fortsätta kritisera HBTQ-fientligheten bland katoliker. Men en kvinna knäbad vid Maria-altaret i  katolska kyrkan nära Stadsbiblioteket i Malmö för några år sedan när jag var där som besökare. Med vilken rätt kan jag döma henne som medmänniska? Om jag inte ens kollat med henne vad hon har för attityd om samkönade relationer.