söndag 31 juli 2011

Mp, fp, c, v och fi för alla HBT-reformer.


Här är första kapitlet i min senaste HBT-rapport, om vad partierna tycker om 10 nya viktiga reformer. Jag avslöjar att Jimmie Åkessons (bilden) Sverigedemokraterna har den sämsta HBT-politiken bland riksdagspartierna, vill försämra den juridiska situationen för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer, är för att avskaffa samkönade vigslar inom Svenska kyrkan och vill ta bort alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Publicerar övriga delar av rapporten senare i veckan.

1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. De kriterier jag har för partier utanför riksdagen är följande. 1. Att ha fått tydligt mer än 0,1 % i senaste riksdagsvalet. 2. Att ha en fungerande verksamhet på riksnivå. 3. Att ha en HBT-politik. Det är bara Feministiskt initiativ som uppfyller de tre kriterierna. Piratpartiet uppfyller 1 och 2 men har inte skaffat åsikter inom HBT-politiken.

Förklaring av partibeteckningar
s = socialdemokraterna
m = moderaterna
mp = miljöpartiet
fp = folkpartiet
c = centerpartiet
sd = sverigedemokraterna
v = vänsterpartiet
kd = kristdemokraterna
fi = feministiskt initiativ

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska "byta kön" måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. En utredning lämnade 2007 ett förslag till förändringar av könstillhörighetslagen. Sedan har Socialstyrelsen startat en egen utredning vars rapport publicerades sommaren 2010. Efter att den varit ute på remiss lämnade Socialstyrelsen officiellt sin rapport och remissvaren till regeringen maj 2011. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till ny könstillhörighetslag.

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön. I praktiken betyder det tvångssteriliseringar av transsexuella.

Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön. Könstillhörighetsutredningen föreslår dock att sterilitetskravet ska ersättas av ett kastrationskrav, i praktiken en skärpning. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är bara ett negativt och tre tveksamma till att avskaffa sterilitetskravet. Flera länder i Europa bl.a. Storbritannien, Spanien, Portugal och Ungern har inte något sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår ett avskaffande av kravet. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är inget negativt eller tveksamt till att avskaffa kravet att vara ogift. Många länder i Europa har inte något krav på att vara ogift för att få byta kön juridiskt.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det är att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige.
Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är bara ett negativt och två tveksamma till att avskaffa sterilitetskravet. Idag är det bara ett fåtal länder i Västeuropa som har medborgarskapskrav för juridiska könsbyten

4. Tillåta transsexuella att spara könsceller så att de efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår att transsexuella ska ha möjlighet att spara sina könsceller (sperma respektive äggceller) före operationen för att de efteråt ska kunna bli biologiska föräldrar. Det är idag inte i lag förbjudet att spara sina könsceller före könsbytesoperationen. Socialstyrelsen tolkar dock könstillhörighetslagens sterilitetskrav så att det inte ska vara tillåtet för transsexuella att göra det. Andra grupper som av någon orsak riskerar bli sterila har möjlighet att spara sina könsceller.

Några länder t.ex. Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att spara sina könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är inget negativt och bara ett tveksamt till att tillåta transsexuella att spara könsceller.

5. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Riksdagen sa 2005 ja till att även lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men det blir inte en kvinnas partner om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.

En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

6. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: mp, fp, c, v, fi
Möjligen: s, m, sd, kd
Nej:

Fakta: Transpersoner har idag inte något skydd i regeringsformen mot diskriminering. Av de diskrimineringsgrunder som anges i lagen från 2009 (inom arbetsmarknaden etc.) är det bara könsidentitet (transpersoner) som inte även är med i diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

7. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).

Ja. s, c, fp, v, mp, kd, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta. Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.

8. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, fi
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har lagar som förbjuder hets även mot transpersoner.

9. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland och Skottland har hatbrottslagar som explicit skyddar även transpersoner.

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter. FN har våren 2010 antagit en resolution om HBT-rättigheter. En resolution är dock inte politiskt bindande för medlemsländer vilket en konvention är för de länder som skriver på den.


Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för). De två partierna vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Kristdemokraterna vill sedan visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det. Sverigedemokraterna är ännu emot möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den,

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

När det gäller HBT-politiken i övrigt är det ett parti, Sverigedemokraterna, som vill göra ytterligare två försämringar. Sd vill att Svenska kyrkan ska avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet. Sd är också för att avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Eftersom det inte handlar om juridiska reformer ger jag inte partiet minuspoäng för det men vill trots det informera om sd:s förslag till försämringar.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2011. (Maxpoäng 20)

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p (12-2p)
Sverigedemokraterna 6p (8-2p)


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har en artikel om Thomas Beatie, mannen som fött tre barn och är en av invigningstalarna för Stockholm Pride. Amanda Brihed, som själv bytt kön juridiskt, skriver om Beatie i Svenska Dagbladet. Mycket i Briheds artikel är bra men jag vill kommentera en del.
Thomas Beatie, för de flesta känd som den gravide mannen, har under senare år skapat sensation som en inte okontroversiell symbol för ifrågasättandet av traditionell könsdikotomi och som ikon för transpersoners frigörelse
Nu vet jag inte om Amanda Brihed menar att Beatie skulle vara en ikon (eller gillad) av transpersoner generellt men det antyds i artikeln som jag tolkar den. Jag vill då hävda att Beatie garanterat är ogillad av många transsexuella. Bland folk som är engagerade i föreningen Benjamin där målet är att efter det juridiska könsbytet helt "passa in" i den nya könsidentiteten. Många av dem är för övrigt kritiska också emot ordet transpersoner. Jag använder själv det ordet men om någon vill "passa in" är givetvis vederbörandes privatsak.

Även en del andra transpersoner är nog kritiska (precis som folk från andra grupper) mot att män ska föda barn. Bara för att någon är transvestit betyder det inte att man måste gilla alla andra beteenden inom transgruppen. Nu hävdar inte Brihed det heller men jag framför det eftersom den grupp transaktivister som är mest engagerade (vilket hedrar dem) lätt kan få intrycket att transpersoner generellt tycker som folk i deras omgivning. Precis som homosexuella i Stockholms innerstad lätt kan få för sig att alla bögar och lesbiska tycker det är frigörande att folk visar rumpan i någon Prideparad. Så är det inte. Inga jämförelser i övrigt mellan gravida män och folk som visar rumpan i någon parad.

Thomas Beatie framförde själv följande i en intervju i SvD för några dagar sedan.
Thomas är djupt besviken över hur han och hans familj har blivit behandlade av HBT-rörelsen i USA. De stora organisationerna attackerade honom och teg när media fortsatte att trakassera familjen. Anledningen var att de trodde att HBT-rörelsen skulle ta skada av deras berättelse, att gemene man skulle bli för förvirrad av hela historien. På många transforum på nätet ignorerade man till och med Thomas manliga könsidentitet.

– Jag skulle säga att den amerikanska HBT-rörelsen har varit mina hårdaste kritiker. Det gör mig fortfarande väldigt ledsen.
Själv har jag inget emot att folk visar rumpan i en parad. Och tycker inte det är något allvarligt problem om någon juridisk man föder barn. Men vill förtydliga att de allra flesta HBT-personer respektive female-to-male-transpersoner inte vill göra det.

Andra artiklar i SvD.

Prides nya hyror får nobben av gaykrogar.

Stockholm näst gayvänligaste staden i världen.

DN har idag en artikel om min senaste HBT-rapport.


Dagens Nyheter har idag för nionde året en artikel (sid 11 i papperstidningen) om mina HBT-rapporter i samband med Stockholm Pride. Publicerar här det pressmeddelande jag skickat ut till media, föreningar, bloggare och andra idag.


Pressmeddelande 2011-07-31

- För första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 har ett parti, Sverigedemokraterna, försämrat sin HBT-politik det senaste året. Det är nu tydligt att sd är ännu mer negativa än Kristdemokraterna när det gäller rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Sverigedemokraterna menar å ena sidan att de är ett "bra parti för HBT-personer". Det med hänvisning till dess kamp mot islamismen. Och när det gäller muslimsk homofientlighet har tyvärr politiker från andra partier ofta varit tysta.

Men granskar man sd:s politik i övrigt konstaterar man att de på område efter område vill göra det svårare för HBT-personer. Och att de själva tiger om kristen homofientlighet. Sd (och Kristdemokraterna) vill försämra samkönade pars rätttigheter när det gäller adoptioner och inseminationer. Sd är också för att avskaffa möjligheten för homopar att bli vigda inom Svenska kyrkan och partiet vill avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Det är en oacceptabelt HBT-negativ politik säger Bengt Held i en kommentar till sin nya rapport.

Andra intressanta resultat:

- Fem partier är för alla HBT-reformer och även officiellt emot heteronormen. Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

- Socialdemokraterna är emot heteronormen medan Moderaterna ännu inte har någon officiell åsikt om den.

- Moderaterna tvekar ännu om flera reformer för att förbättra det juridiska skyddet mot diskriminering och hatbrott. Socialdemokraterna tvekar om en HBT-reform.

-Antalet HBT-reformer som Kristdemokraterna tvekar om har minskat från 9 till 2 senaste året. Fyra reformer har partiet blivit för medan de blivit negativa till tre.

- Sd och kd är nu för tvångssteriliseringar av transsexuella som vill byta kön juridiskt.

Partiernas poäng 2011. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p (+1p)
Centerpartiet 20p (+1p)
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p (+1p)
Sverigedemokraterna 6p (-1p)

Sd är för heteronormen. M och kd har ingen officiell åsikt om den medan övriga partier är emot heteronormen.

- Jag bedömer att ca 40 % inom Kristdemokraterna nu är för en HBT-vänlig politik. Men hittills har den HBT-negativa falangen, där ministrarna Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall är med, blockerat att partiet blir för lika rättigheter för samkönade och olikkönade par. De har också argumenterat för tvångssteriliseringar av transsexuella. Det är inte en politik som är förenlig med mänskliga rättigheter konstaterar Bengt Held i en avslutande kommentar.


Uppdatering 1.

Två av de tre invigninstalaren, Anna Mohr och Kjell Rindar blir idag intevjuade, i Dagens Nyheter. Den tredje är Thomas Beatie som SvD intervjuade för några dagar sedan.


fredag 29 juli 2011

HBT-kultur. Fyra år till.


Jag är bög. Jag är politiskt intresserad. Alltså borde filmen Fyra år till vara perfekt. Där folkpartiledaren David (som var nära att bli statsminister men kd klarade inte riksdagsspärren) blir hopplöst förälskad i Martin. Det startar komplikationer. Inte nog med att David (som är ihop med en kvinna) måste konfrontera sina homosexuella känslor. Martin är också en socialdemokratisk statssekreterare. En "politisk fiende".

Håller filmen måttet? Först måste man konstatera att det här en komedi. Man driver med politiker från både höger och vänster. Men det blir aldrig entydiga karikatyrer. Regissören Tova Magnusson (som själv spelar Davids fru i filmen) hittar en balans. Trots det vill jag förtydliga att början av filmen är relativt trevande och inte trovärdig när de båda männen möts. Men det tar sig efter hand.

Jag gissade att filmens "kändis" Björn Kjellman skulle vara den som är bäste skådisen. Visst är hans insats klart godkänd som den ambivalente folkpartiledaren David som är osäker på sin känslor. Men den skådespelare som verkligen glänser i filmen är hyfsat okände Eric Ericson som spelar s-politikern Martin. Visst är hans rollfigur en streber. Men med självironi. Vilket hans kommentar till David avslöjar efter att den senare hittat på var han är när han inte vill avslöja att han tillbringat natten i samma säng som en annan man. "Du ljuger så bra så att man kan tro du är sosse".

Balans mellan cynism och sårbarhet.

"Martin" visar också en sårbarhet som balanserar den cyniska attityden. Han är helt enkelt trovärdig. Filmen är rolig. Men trots det stannar ett allvar kvar. För filmen är inte bara en parodi. Ännu är det bland vissa "tabu" att bli förälskad i någon med helt andra politiska värderingar.

Det har varit så länge men det kanske blivit extra tydligt i debatten efter terrorattentatet i Norge. Hur vänsterfolk försöker få det till att den hälft av Sveriges befolkning som är borgerliga är "onda". Och vice versa. Jag har själv för flera år sedan varit politiskt engagerad. Och jag mötte då folk som tyckte att "sossar är strebrar som bara sökt sig till ett parti där de kan göra karriär". Men även vänsterfolk som låtsas som att "högerfolk vill egentligen ha högre arbetslöshet och fler fattiga".

Jag har tidigare varit politiker (i Folkpartiet) men har sedan flera år lämnat partipolitiken. Jag har träffat hundratals borgerliga politiker. På slutna sammanträden. På fester där folk varit berusade. Jag har mött borgerliga politiker som framfört rasistiska, homofoba och sexistiska saker (och jag har bemött dem). Men aldrig någonsin har någon borgerlig politiker ens när vederbörande varit full på någon konferens framfört att det är bra med högre arbetslöshet eller att vissa blir fattigare.

Sluta demonisera hälften av Sveriges befolkning.

På samma vis lovar jag att det finns rasism, homofobi, sexism etc. bland röd-gröna politiker. Men även där tror jag de flesta jobbar för ett bättre samhälle. Några av de trevligaste människor jag mötte när jag var engagerad i fp var s-politiker.

Det är nog dags att sluta att inte bara demonisera muslimer. Eller HBT-personer. Utan även borgerliga respektive röd-gröna politiker. Jag ska förklara att jag hyrde filmen Fyra år till från Malmö stadsbibliotek (kostar 20 kronor för två dygn, ett tips) före terrorattentatet i Norge. Men debatten efteråt gör filmen aktuell.

Jens Stoltenberg förtjänar beröm.

Man kan inte annat än att berömma socialdemokratiske statsministern i Norge Jens Stoltenberg för hans hantering av den allvarliga krisen. Det hade varit hur enkelt som helst för honom att ta billiga partipolitiska poänger mot det största oppositionspartiet, Fremskrittpartiet. Man skulle önska att en del (vänster)-bloggar i Sverige hade haft samma omdöme som Stoltenberg.

Det här ger en extra dimension åt filmen Fyra år till. 2011 kan tack och lov de flesta acceptera samkönade relationer (även om homofobi ännu är ett allvarligt problem). Men hur accepterande är vi för relationer där människor har annorlunda värderingar.

Om en socialdemokratisk och moderat politiker blir förälskade i varann (oavsett om det är ett samkönat eller olikkönat par) är det inte egentligen en markering mot den terrorism som förklarar att det är en kamp där man antingen måste vara för eller emot något. Och där det aldrig finns någon nyanser. Och aldrig mänsklighet. Som att du själv inte avgör vem du blir förälskad i.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

M, fp och c kanske kör över kd om tvångssteriliseringar av transsexuella.


Moderaterna och Centerpartiet och delvis även Folkpartiet har i flera år varit oacceptabelt tysta om situationen för transsexuella och en reformerad könstillhörighetslag. Alltså den lag som reglerar juridiska könsbyten och är från 1972. Trots att två utredningsförslag presenterats, det första 2007 och det andra 2010. Att även oppositionen ofta tigit om de här sakerna gör inte saken bättre.

Därför är det mycket glädjande att det nu äntligen blir en tydlig reaktion från m, fp och c emot kd:s försök att fördröja en ny lag och dess vurm för att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella. Från tidningen Riksdag & Departement.
Kristdemokraterna anser att steriliseringskravet vid könsbyte ska vara kvar. Nu överväger allianskolleger i socialutskottet att istället samarbeta med oppositionen och låta riksdagen lägga ett lagförslag.

Vid Kristdemokraternas riksting i början av juli meddelade partistyrelsen att partiet ska stå fast vid det omstridda kravet på sterilisering vid könsbyte. Enligt partiledaren och socialministern Göran Hägglund handlar det inte om att man vill hindra människor som byter kön att skaffa barn.

- Det är inte det som är argumentet, utan att det måste finnas någon slags ordning och reda i lagstiftningen. Väljer man att gå från kvinna till man så får man ta det hela vägen och på samma sätt om man går från man till kvinna, säger Göran Hägglund till Riksdag & Departement.

Men det är en uppfattning som Kristdemokraterna inte delar med övriga alliansen. Även Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill ha bort steriliseringskravet. Barbro Westerholm, FP-ledamot säger att Folkpartiet, Centern och Moderaterna i socialutskottet ska diskutera frågan så fort riksdagens sommaruppehåll är över.

Om inte Kristdemokraterna är beredda att vika sig, så anser Barbro Westerholm att det bästa är att göra som år 1994 när riksdagen tog eget initiativ till lagen om registrerat partnerskap. Det vill säga att socialutskottet ska välja att runda det KD-styrda socialdepartementet.

- På så sätt slipper KD att kompromissa och de kan stå upp för sin åsikt, säger Barbro Westerholm.

I frågan om könsneutrala äktenskap valde regeringen att vandra den vanliga vägen, vilket tog tid och ledde till politisk skada, enligt Westerholm.

- Det är bättre att ta tjuren vid hornen. Det är effektivt och det är också det mest smärtfria för KD, säger Westerholm.

Ordföranden i socialutskottet, Kenneth Johansson (C), vill i första hand att alla fyra i alliansen är med på tåget. Men då handlar det om att Kristdemokraterna får ändra åsikt, Centern står stadigt bakom de förslag som Socialstyrelsen har lagt fram, däribland att ta bort steriliseringskravet, enligt Johansson.

- Vi kan komma till ett läge där det blir aktuellt med ett utskottsinitiativ, säger Kenneth Johansson.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sade vid partiledardebatten under förra årets Pride-festival att Moderaterna vill ta bort steriliseringskravet. Mats Gerdau, M-ledamot i socialutskottet, säger att frågan ska upp vid partistämman i oktober.

- Formellt sett har vi inte landat ännu, säger Mats Gerdau och tillägger att han anser Socialstyrelsens förslag till ändringar av könsbyteslagen vara väl avvägda och rimliga.

Mats Gerdau hoppas att frågan ska kunna lösas inom alliansen, men tycker att det är viktigt att det inte blir någon långbänk.

- Vi ska lösa ut frågan i närtid. Något måste hända inom hyfsat kort tid, säger han.

Göran Hägglund vill inte kommentera hur alliansen ska hantera steriliseringskravet, utan hänvisar till att Socialstyrelsens utredning nyligen blev klar.

- Det har inte varit något ärende i förhandlingar mellan partierna ännu, säger ha

Även Dagen berättar om debatten.

Kristdemokraterna byter argument i debatten - igen.

Barbro Westerholm (fp) är en av få borgerliga politiker som varit tydligt engagerad för att föra arbetet framåt med en ny könstillhörighetslag. Positivt att socialutskottets ordförande centerpartisten Kenneth Johansson (bilden) äntligen markerar emot kd. Och att Mats Gerdau (m) konstaterar att det bör hända något snabbt. Men nu gäller det också att de tre partierna lever upp till sina ambitioner.

Gerdau har rätt i att det inte finns något formellt beslut från någon stämma (kongress) i Moderaterna om att bli för en frihetlig könstillhörighetslag. Men dels har Fredrik Reinfeldt (m) varit tydlig före valet om partiets politik inom området, sedan bör man också konstatera att Moderaterna är det riksdagsparti som mest sällan behandlar politiska reformer på någon kongress innan man avgör politiken. Deras riksdagsgrupp är av tradition relativt självständig (på gott och ont) i relation till partiets stämmor.

Kristdemokraterna tycks nu byta argument varje månad när det gäller sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. För två månader sedan berättade partistyrelsen hur komplicerad frågan är så det var omöjligt att lämna någon som helst kommentar. För en månad sedan bestämde sig partistyrelsen för att vara för att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella med argumentet "vi måste tänka också på barnen till transsexuella". (Någon forskning eller annat som ger stöd åt att barnen skulle må sämre än andra barn hänvisade de dock inte till). Och det senaste är att det ska vara "ordning och reda" när det gäller kön. "Ordning och reda" för vem? Skapar det kaos för kristdemokrater om någon juridisk man skulle ha kvar en slida utan att vara steriliserad? Eller en juridisk kvinna en penis och osteriliserad? Hur många är det som det handlar om? Kommer de orsaka sådant kaos i samhället att det når även Hägglunds hemby Bankeryd?

Tips till Göran Hägglund.

Vi vet inte om det här är kd:s definitiva argument, bara det senaste. Därför vill jag, vänlig som jag ibland är mot Hägglund, tipsa om fler argument. Att bytas ut typ en gång i månaden.

September. "Det känns fel att transsexuella ska få byta kön juridiskt utan att sterilisera sig."

Oktober. "Om ett kristdemokratiskt par ska vara med vid ett gruppsexmöte vill man på förhand veta vem som är man och vem som är kvinna. Ingen vill bli överraskad och kanske göra något som kan tolkas som homosexuellt"

November "Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och i princip alla remissinstanserna är egentligen kulturmarxister. Vi som tillhör verklighetens folk (3,8 %) är emot sånt."

December "Tomten ska ha skägg och ha penis. Detsamma gäller för män (förutom skägg som är frivilligt)"

:-)

Kulturartikel om frånvaro av debatt om muslimsk homofobi.

Tor Billgren har idag en artikel på kultursidorna i Sydsvenska Dagbladet. Jag har tidigare kritiserat honom för att för sällan framfört något på sin blogg Antigayretorik om muslimsk homofientlighet i relation till kristen homofientlighet. Därför är det positivt att Tor Billgren är tydlig i sin senaste artikel.
Detta samtidigt som vi har ett politiskt klimat i Sverige (och Europa) där populistiska krafter använder homosexuella som slagträ i sin kamp mot islam. Denna typ av polariseringar är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle och därför behövs ett samtals­klimat där vi kan diskutera homofobi och islamofobi som två problem som förtjänar att tas på lika stort allvar....

Det vill säga precis vad den unge palestiniern försökte göra genom att komma ut och vittna om sina erfarenheter på det där seminariet. Att mekanismerna och förtrycket som fick honom att kontakta mig inte bearbetas i en bok som gör anspråk på att handla om modern homofobi är skamligt, förbluffande och deprimerande.
Jag delar analysen.


Uppdatering 1.

Jag har tidigare varit restriktiv med att länka till partipolitiska bloggare. Främst för att Helds HBT-nyheter inte är partipolitisk och att jag de första åren av mitt bloggande velat tydligt markera det. Framöver kommer jag ibland att hänvisa även till partibloggare. Men bara till sådana som jag bedömer har ett genuint engagemang för HBT-rättigheter, bloggposter där syftet främst tycks vara att kritisera något politiskt motståndarparti bedömer jag som ointressanta.

Kristdemokraterna i Stockholm ska som bekant för första gången ha tältplats vid Pridefestivalen i staden. Några kd-politiker har startat en blogg som heter Kd Pride. Där är bl.a. en artikel som innehåller kritik mot partiets stöd för tvångssteriliseringar.

Magnus Kolsjö (kd) Jakob Lundgren (mp) Gus Kaage (v)

Malin Finlöv bloggar för Aftonbladet om Stockholm Pride.


Uppdatering 2.

Dagens Nyheter om Stockholm Pride.


Uppdatering 3.

Svenska Dagbladet om att HBT-S hoppar av deltagande i Stockholm Pride.

torsdag 28 juli 2011

Ghana startar förföljelsekampanj mot homosexuella.


Uganda har de senaste åren blivit ökänt för homofientliga kampanjer. Och nu sällar sig ett annat land i Afrika till den skaran, Ghana (bilden är dess flagga). Brittiska Pinknews avslöjar att ministern för Ghanas västra region vill fängsla så många homosexuella som möjligt.
A minister in Ghana has reportedly ordered the arrest of all gays and lesbians in the country’s Western Region.

Paul Evans Aidoo, the minister for the region, has directed the Bureau of National Investigations and other agencies to find gay people and bring them before the courts.

He has also called on landlords and tenants to inform on those they believe to be gay.

According to Ghanaian news reports, he said: “All efforts are being made to get rid of these people in the society.”

Mr Aidoo also said that he did not believe estimates of 8,000 gays and lesbians living in the West Region.

According to Joy News, he said: “I don’t believe it; nobody believes it. We do not see them.”...

Homophobic violence, however, remains a real problem, and gay Ghanaians are generally forced to hide their sexuality behind closed doors.
Den här människan borde lätt kunna nomineras till "årets mest obegåvade politiker". För det första tycks han inte fatta att orsaken till att få homosexuella berättar om sig själva är det hat och den stigmatisering som han och många andra i landet sprider. För det andra kan man fråga sig varför han startar en kampanj mot homosexuella om de nu enligt honom är så få. Även USA-siten 365gay kommenterar situationen i Ghana.
Homosexuality isn’t expressly illegal in Ghana, though a constitutional ban of “unnatural carnal knowledge.” makes arrest possible for gay males.

Aidoo has received support from the People’s National Convention (PNC), a small political party.

The general secretary of the PNC told Radio Gold, “Homosexuality is abhorrent. Media discourse across the world is being dictated by the vulgar opinions of homosexuals. Ghana and probably Africa cannot sustain the menace of homosexuals.”
ILGA får konsultativ status i FN.

Hatiska extremister tycks dras till konspirationsteorier oavsett om de bor i Norge eller Ghana. Något man kan glädja sig åt är annars den tydliga positiva trenden inom FN. För någon månad sedan sa dess kommission för mänskliga rättigheter ja till en resolution om mänskliga rättigheter för HBT-personer. För några dagar sedan beslutade organisationen att låta ILGA få konsultativ status till UN Economic and Social Council (ECOSOC).
The International Gay and Lesbian Association (ILGA) has finally won United Nations accreditation.

The group, which is one of the oldest international organisations fighting for gay rights, has been trying to gain recognition at the UN for years.

Yesterday, countries voted 30-16 to grant the group consultative status to the UN Economic and Social Council (ECOSOC).

ILGA gained consultative status in 1993 but lost it a year later.
20 september avskaffas lagen som förbjuder öppet homosexuella i USA:s försvar.

En annan positiv nyhet är givetvis att det äntligen avgjorts ett datum, 20 september, för när "don´t ask, don´t tell"-policyn i USA:s försvar definitivt ska bli avskaffad.
President Barack Obama on Friday formally signed off on ending the ban on gays serving openly in the military, doing away with a policy that’s been controversial from the day it was enacted and making good on his 2008 campaign promise to the gay community.

The president joined Defense Secretary Leon Panetta and Adm. Mike Mullen, the joint chiefs of staff chairman, in signing a notice and sending it to Congress certifying that military readiness would not be hurt by repealing the 17-year-old “don’t ask, don’t tell” policy.

That means that 60 days from now the ban will be lifted.
Efter ett domstolsavgörande för någon vecka sedan är det redan förbjudet för USA:s försvar att avskeda någon p.g.a policyn. Det här betyder att det "bara" är ett NATO-land kvar som inte tillåter homosexuella och bisexuella i sitt försvar, Turkiet. I Europa är det tre länder som har ett förbud mot homomilitärer, förutom Turkiet även Serbien (som har en policy typ don´t ask, don´t tell) och Vitryssland (som inte har något förbud i någon lag men i praktiken). Både Serbien och Turkiet vill som bekant bli medlemmar i EU så här gäller det att unionen är tydliga med att de först måste avskaffa sina diskriminerande lagar innan det ska bli förhandlingar på allvar.

Svensk organisation vill locka hit HBT-turister från USA.

Till en svensk nyhet. Visit Sweden ska försöka locka hit HBT-folk att turista i Sverige avslöjar Dagens Nyheter.
Resvana amerikanska homo-, och bi- och transpersoner ska lockas att turista i Sverige.

Med kampanjen ”Stockholm in Full glory” vill organisationen Visit Sweden marknadsföra Sverige som en av världens främsta hbt-destinationer.

Det ska ske genom annonskampanjer, evenemang med Millenniumtema och aktiviteter under den stundande Pridefestivalen.

Dessutom ägnar den amerikanska gaytidningen Out sitt oktobernummer helt åt Sverige.
Kul.

onsdag 27 juli 2011

Alexander Skarsgård engagerar sig för HBT-kampanj.


Han är inte bara en snygg skådis. Han är HBT-vänlig också. Alexander Skarsgård (bilden) som fått ett internationellt genombrott genom TV-serien True Blood har nu som flera andra kändisar gjort en "It gets better"-video. Vad jag vet den förste med svenskt ursprung i kampanjen. Han framför bl.a. följande.
We have to teach our children, not only by our words but by our actions, that every human being has equal value and to bully someone or for society to discriminate against someone because they have a different sexual orientation is unacceptable.

I don’t have any children yet but the day I do, I will make sure that they – before they can walk, before they can even crawl – know how important that is. And I hope you do the same. It gets better.
USA utvärderar blodgivningsregler för män som har sex med män.

Brittiska Pinknews publicerar Skarsgårds video här. På tal om blod. Från vampyrer till blodgivning (försöker vara vitsig). USA tar nu ännu ett litet steg emot att kanske avskaffa totalförbudet för män som har sex med att bli blodgivare. Hälsodepartementet (HHS) i USA ska göra en utvärdering av reglerna.
The HHS is to consider risk factors in current donors, how blood can be accidentally released without safety clearance, whether potential donors would comply with new rules and whether new screening criteria would assure blood safety.

The department added: “It is anticipated that the described studies will yield data for reevaluation of the current deferral policy and potentially establish safety of blood collection from a subset of men who have sex with men or other currently deferred donors.”
Socialstyrelsen i Sverige har beslutat att avskaffa motsvarande totalförbud 1 januari 2012 då män som inte haft sex med någon annan man de senaste 12 månaderna ska få bli blodgivare. Flera andra länder tillåter en del bögar att ge blod, bl.a. Spanien och Italien.

Italiens homofientliga högerregering stoppar reformförslag.

Generellt är dock Italien bland de sämsta i Västeuropa när det gäller HBT-rättigheter. Landet förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden men det genomfördes främst för att EU kräver det av alla medlemsländer i unionen. Mitten-vänster-oppositionen vill att det ska bli ett motsvarande diskrimineringsförbud inom andra samhällsområden och att även transpersoner ska få skydd men igår röstade högermajoriteten återigen nej till det förslaget.
Italy’s parliament has rejected a bill to protect lesbian, gay, bisexual and trans people from discrimination.

The Chamber of Deputies voted yesterday 293 votes to 250 not to approve the legislation....

Italy already bans discrimination on the grounds of race, religion, ethnicity and nationality but campaigners say rising numbers of homophobic and transphobic attacks means LGBTpeople need more protection.

Paolo Patane, head of gay rights association Arcigay, told AFP: “This parliament has betrayed justice and civility and has decided to support the violent.”

He added that the EU should “help us face this extremely dangerous rise in homophobia, xenophobia and racism that the Italian parliament has decided to legitimise.
Närståendeadoptioner tillåts i Slovenien.

I Slovenien (tidigare del av Jugoslavien) har för första gången en närståendeadoption för ett samkönat par fått godkänt avslöjar österrikiska siten GGG. Mitten-vänster-regeringen hade först planerat att helt likställa lagarna för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap och adoptioner men efter mycket kritik från högeroppositionen och Katolska kyrkan lämnade de till sist ett förslag om att behålla partnerskapslagen men där homopar även tillåts adoptera sin partners barn. Även om det blev blygsamma förbättringar är Slovenien det första landet i den del av Europa som tidigare styrts av kommunistregimer som tillåter närståendeadoptioner för samkönade par.

tisdag 26 juli 2011

Svärta.

Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


Amy Winehouse
(bilden) dog för några dagar sedan. Hon blev 27 år. Främst känd för sin låt "Back to black". Tillbaka till det svarta. Närhelst någon dör är det sorgligt. Men extra tragiskt när någon som är ung avlider. Oavsett om det är en norsk ö eller någon som haft missbruksproblem som blev ohanterliga. Meningslöst.

Men kan vi inte alla erkänna att vi balanserar mellan glädje och sorg. Det är att vara människa. Även i glädjen finns svärtan. Även i sorgen finns ett hopp. Oftast. Jag har själv ibland haft som mål att "göra mig av med problemen, sedan ska jag bli lycklig". Men det är ett omöjligt projekt. Jag brukar inte gilla poeten Kristina Lugn men hon har framfört följande "livet är ett sorgearbete, det är först när vi konstaterar det som vi kan bli lyckliga". Hur paradoxalt det än låter är det en viss sanning i det.

Kanske jag också nu förstår bättre varför jag gillar kontinental disco som ofta är betydligt mer i moll än den från USA och Storbritannien. Lyssna på introt till "Not a sinner, nor a saint" av gruppen Alcazar. Eller "D.I.S.C.O. (lust for life)" av tyske sångaren Fancy. Mitt i livsglädjen finns ett vemod.

Att bli älskad, behövd och sedd.

Varje människa som mördar eller skadar andra har ett eget ansvar. Att terrorister är fattiga och utanför är ofta en myt. Men man måste också konstatera att ju större utanförskap desto bättre blir fundamentalisters möjligheter att få stöd från andra.

En pappa läste en saga för sin 4-åriga dotter. Det handlade om en elak häxa som blev dödad i slutet av boken. Pappan, som skrev om det här i en tidning, berättade att det blev följande dialog.

Pappan - Det var väl bra att häxan dog.
Dottern. -Nej.
Pappan - Men hon var ju elak.
Dottern - Men om de andra bjudit in häxan till sina fester hade hon kanske inte blivit så elak.

Pappan avslöjade att han blev förvånad, hans dotter resonerade mer klokt än en del vuxna.

Människor vill bli älskade, vill känna sig behövda, vill bli sedda. En människa som nekas det här riskerar att bli farlig (de flesta blir inte det) . Det tar inte bort ansvaret för vad vederbörande gör, det är ett konstaterande.

Vad kan vi "vanliga" människor göra åt det här. Ingen kan ju tvinga någon att älska någon, man avgör ju inte ens själv vilka man älskar. Även att fixa att en människa blir behövd kan vara komplicerat om än inte omöjligt. Men vi har alla ett ansvar för att andra blir sedda.

Hur ofta rusar vi inte förbi människor som verkar må dåligt. Eller verkar vara utanför i något sammanhang. På ett möte, på en fest etc. Ibland måste vi givetvis fokusera på annat. Och ingen kräver att vi i varje situation ska strunta i vad som är viktigt för oss själva. Men att bli sedd är en grundläggande mänsklig strävan. Och för att bli sedd måste någon ta sig tid och mod att se.

"Back to black". Tillbaka till det svarta.

Även i glädjen finns svärtan. Men även i sorgen finns ett hopp.

fredag 22 juli 2011

HBT-kultur. The kids are alright.


The kids are alright (2010) handlar om ett lesbiskt par med två barn. Nic (Annette Bening) och Jules (Julianne Moore) är mamma till varsitt av dem efter att på en klinik ha blivit inseminerade av sperma från samme man. Ingen i familjen vet dock vem mannen är. Och kvinnorna vill inte heller veta det. Däremot börjar barnen, 18-åriga Josi ( Mia Wasikowska) och 15-årige Laser (Josh Hutcherson), bli nyfikna. I smyg kontaktar de inseminationskliniken för att skicka en förfrågan till deras biologiske pappa Paul (Mark Ruffalo) om han är intresserad av att få kontakt med dem. Och det är han. Där startar något som senare ska orsaka både glädje och konflikter.

Filmen, regisserad av Lisa Cholodenko, har blivit belönad med flera priser bl.a. Golden Globe Award for Best Motion Picture – Musical or Comedy. Och det är enkelt att konstatera orsaken.

Filmen har flera oväntade vändningar.

Filmen som är från USA är till viss del tydligt amerikansk. Rollfigurerna har den där "lättsamma" och sociala attityden inför främmande människor. Här ger det också en viss charm. Men från ett annat perspektiv är filmen också mycket oamerikansk. Det här är ingen förutsägbar film. Tvärtom är det flera oväntade vändningar och konflikterna reds inte ut enkelt heller för att alla i slutscenen återigen ska vara lyckliga. Men just det gör också att filmen aldrig blir tråkig. Inte heller fokuserar den för mycket på att paret är lesbiskt. Ofta handlar möjligheterna och problemen om saker som skulle påverka vilken familj som helst.

Jag försöker undvika att kommentera skådespelares utseenden när jag gör mina recensioner men här kan jag inte låta bli. Mark Ruffalo som spelar Paul var 42 år när filmen gjordes. I bögkulturen (eller kanske man ska kalla det bögkulturerna) har ungdomlighet ofta hyllats. Ännu mer än i mainstreamkulturen. Idealet är inte sällan någon kille i 20-25-årsåldern. Trots att Josh Hutcherson (som var 17 år när filmen spelades in) i sin roll som Laser är en ung snygg kille är 42-årige Mark Ruffalo mångfalt sexigare. Ni ser honom längst till höger på bilden, i rutig skjorta. Vilket kan ge visst hopp även för oss som är 40+. :-)

Filmen rekommenderas definitivt. Finns på DVD sedan november 2010. Officiella trailern (Youtube) för filmen.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

onsdag 20 juli 2011

Religionsfriheten kränks i Kina och ibland (indirekt) i Sverige.


Konservativt kristna, muslimer etc. missbrukar ofta ordet religionsfrihet till att betyda att religiösa människor inte ska tvingas följa samma lagar när det gäller bl.a. diskriminering och hets som övriga medborgare. Men det finns givetvis även genuina kränkningar av religionsfrihet. Indirekt även i Sverige ibland.

Den kristna tidningen Dagen berättade i måndags om en konflikt mellan Vatikanen och kommunistdiktaturen Kina.
De senaste nio månaderna har Peking motsatt sig Vatikanens utnämning av tre biskopar utan tillåtelse från regeringen, skriver brittiska The Telegraph som också berättar att relationerna mellan Vatikanen och Peking är de sämsta på åratal.
Absurt att staten ska "godkänna" biskopar.

Det här är givetvis ett skolexempel på hur ett land kränker religionsfriheten. Kommunistpartiets idé om att staten ska "godkänna" biskopar i ett religiöst samfund är givetvis absurd. Det kvittar om det är homofientliga, antisemitiska, islamofoba, rasistiska, extremistiska eller någon annan typ av religiösa samfund. Rätten att starta och driva föreningar och samfund fritt från statens godkännande är central i en demokrati.

Men det där är Kina. Visst har Sverige också allvarligt kränkt religionsfriheten. På 1600-talet fungerade Bibeln som lagbok här. Ungefär som Koranen i Iran idag. På 1800-talet fördes en lång kamp av frikyrkor för rätten att organisera sig utan att bli trakasserade av svenska myndigheter. Judar har i århundraden blivit förföljda. Först 1951 fick Sverige fullständig religionsfrihet. För 60 år sedan.

Indirekt kränkning av religionsfriheten när Sverige rekommenderar asylsökande att ljuga efter att de blivit avvisade.

I Sverige beter vi oss inte så idag. Nej, det är sant. Dessbättre. Men ibland kan kränkningar av religionsfriheten vara mer indirekt och sofistikerad.

Dagen har en artikel om Misha (bilden), asylsökande från Iran.
I morgon ska Misha skickas tillbaka till Iran. En svensk gränspolis ska ha uppmanat honom att inte berätta om sin tro - för att slippa förföljelser.

- För dem som inte har en tro kan det vara svårt att förstå. Det är inte som ett klädesplagg som man bara tar av sig.

Misha sitter i en fåtölj i ett av besöksrummen på Migrationsverkets förvar i Flen och förklarar varför han lämnade islam för den kristna tron....

På Mishas högra pekfinger syns ett ärr från vad som enligt Misha är ett resultat av den iranska gränspolisens brutalitet när Misha och hans syster återvände till landet. Enligt Misha fråntogs de möjligheten att arbeta och att besöka vårdcentraler....

Migrationsverket anser heller inte att hans tro skulle betyda en fara för hans liv eftersom han inte "försökt att omvända ej kristna personer i Iran".

- Gränspolisen sa att om någon i Iran undrar så ska jag säga att jag är muslim. Jag frågade om han ville lära mig att ljuga. Då sa han att det var hans personliga råd....

Läkaren berättar även att han haft patienter som konverterat från islam till kristendom och därför behövt skyddad identitet.

"Patienten kommer troligtvis med största sannolikhet trakasseras, möjligen sättas i fängelse, torteras vilka några andra bekanta som avvisats har blivit utsatta för i Iran".
Det är tydliga paralleller med situationen för en del som söker asyl p.g.a. att de blir förföljda för sin sexuella läggnings skull. Även där ger ibland Migrationsverket och andra rådet "att vara diskreta".

Visst är religion ett val någon gör, det är inte sexuell läggning. Men även politisk ideologi är ett val som kan förändras. Och ingen skulle få för sig (inte ens Migrationsverket) att skicka tillbaka asylsökande politiska aktivister till sina gamla hemländer med rådet "om du inte protesterar emot diktaturregimen riskerar du inte allvarlig förföljelse".

Indirekt kränker Migrationsverket och migrationsdomstolarna religionsfriheten när de uppmanar folk att vara tysta om vem de är, att de ska ljuga om sin egen identitet. För religiöst engagerade människor kan det var en av deras viktigaste egenskaper. För en kristen kan det vara mycket stigmatiserande att inför andra förneka att de tror på Jesus, för muslimer att låtsas som att Muhammed är fake etc.

Men det här resonemanget borde också få kristna, muslimer och andra att respektera hur viktig den sexuella identiteten kan vara för många homosexuella och bisexuella. Att staten (eller individer, föreningar och samfund) ska rekommendera människor att förneka sig själva är aldrig förenligt med humanistiska värderingar.

måndag 18 juli 2011

Har "nykteristlobbyn" tvingat Moderaterna att byta alkoholpolitik?


Eftersom det är inte är några dramatiska HBT-relaterade nyheter idag ska jag passa på att kommentera det här med lobbing. Vi ju att homofientliga (ofta kristna) grupper hävdar att det är "homolobbyn" som tvingat de flesta riksdagspartier att bli HBT-vänliga. Och t.o.m. fått svenska folket att gilla bögar och lesbiska.

De senaste åren är det två tydliga förändringar i attityder bland politiker och svenskar generellt som till viss del är orsakade av "lobbygrupper". Dels stödet för HBT-reformer som ökat betydligt, dels att de som är för en restriktiv alkoholpolitik (monopol, höga skatter etc) blivit betydligt fler.

Själv är jag principiellt för den alkoholpolitik som förs i de flesta länder i Europa (alla förutom Sverige, Norge och Finland). Att det är tillåtet att sälja öl, vin och sprit i (licensierade) privata butiker. Att alkoholskatterna bör vara på en sådan nivå att det inte uppmuntrar smuggling och hembränning. Jag konstaterar att från början av 1980-talet (kanske även tidigare) fram till för ca 10 år sedan höll de flesta svenskar med mig.

Därefter har "nykteristlobbyn" fört framgångsrika kampanjer och idag är det en minoritet, ca 20-30 %, som delar mina alkoholpolitiskt liberala attityder. Givetvis har Systembolaget genom att förbättra sin service till kunderna bidragit till det här. Fram till för 10 år sedan kunde människor inte själva leta vin och sprit (ibland inte heller öl) i Systembolagets butiker utan man fick berätta vid disk vad man ville ha, sedan plockade den anställde fram varan. Att de började med lördagsöppet är en annan förändring av betydelse.

Homofientliga låtsas som om riksdagsledamöter är några fega barn.

Nu skulle jag likt homofientliga typer kunna låtsas som att det är "nykteristlobbyns fel". De har "tvingat" politiker att ändra sig. Moderaterna var tidigare för en liberal alkoholpolitik men har idag en relativt restriktiv policy.

Men om jag hävdade det hade jag resonerat som om riksdagsledamöter och andra vore som några barn och fega dessutom. Att de inte har någon integritet. Inte prövar sakargument. Och att "nykteristlobbyn" är ond som försöker påverka politiker.

I själva verket har givetvis "nykteristlobbyn" och "homolobbyn" all rätt att försöka påverka både politiker och den allmänna opinionen. Båda har varit framgångsrika. Det betyder inte att de är "onda" och vill förstöra samhället. Jag delar inte i sak attityderna från nykteristföreningarna men ansvaret för att Moderaterna bytt policy måste givetvis vara deras eget.

Vi som är för en frihetlig alkoholpolitiker har kanske inte varit tillräckligt tydliga och engagerade för att föra fram motargument och "lobba" för den politik vi är för. Det har tydligen inte de som är emot HBT-reformer heller. Inga jämförelser i övrigt mellan HBT-politik och alkoholpolitik givetvis.

Så sluta gnälla ni konservativt kristna och andra för att ni är i minoritet inom HBT-politiken. Politiker har prövat argumenten och konstaterat att RFSL och andra ofta haft rätt när de "lobbat". Det är ingen som "tvingat" riksdagsledamöterna. Av samma orsak är det ingen som "tvingat" Moderaterna att byta policy inom alkoholpolitiken.

Att en liberal alkoholpolitik sedan inte är bland de reformer jag prioriterar främst (hamnar inte på min 10-i-topplista över det jag vill ändra inom svensk politik) är en annan sak. Men jag är ännu principiellt för en liberal alkoholpolitik.


Uppdatering 1.

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, har idag en ny debattreplik på Newsmill. Han kritiserar civilminister Stefan Attefall (kd) med bl.a. följande.
Det vi kritiserar i vår artikel är det faktum att Attefall, på felaktiga grunder, försvarar frälsningsarméns rätt till statligt stöd trots att organisationen diskriminerar homosexuella och därmed bryter mot kriterierna för att uppbära detta stöd. Vi frågar oss om han också är beredd att dela ut stöd till organisationer som inte tillåter judar eller mörkhyade att bli aktiva i församlingen? Eller är det bara kategorin homosexuella som kan behandlas hur som helst utan att stödet dras in?

Att Attefall överhuvudtaget inte bemöter våra argument tolkar vi som att han faktiskt inte har något att säga. Det borde i rationalitetens namn innebära att han ändrar uppfattning, men istället radar han upp, i sammanhanget, helt ovidkommande saker. Beröringsskräck? Den beröringsskräck som är relevant att diskutera är den som frälsningsarmén visar upp mot homosexuella. Det kan inte vara beröringsskräck att påpeka att den rådande lagstiftningen överträds. Attefall gör här sitt första misstag.
Kristna tidningen Dagen berättar att en kristen pastor hävdar att internet ökar sekulariseringen.
Genom internet har ateister och skeptiker lika stor tillgång till dagens barn som dess föräldrar, därför ökar sekulariseringen, menar Josh McDowell.
Det är nog många av Dagens prenumeranter som bekymrat håller med Josh McDowell. Alltså samma människor som i debatter om samkönade adoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor argumenterar för att de har "barnperspektivet" när de är emot reformerna medan de flesta riksdagspartier har "vuxenperspektivet". Förutom att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn avslöjar artikeln om McDowell igen hur hycklande konservativt kristna resonerar.

I de flesta debatter som inte är relaterade till HBT-personer har de ofta ett "vuxenperspektiv". Notera att McDowell resonerar om föräldrars "tillgång till dagens barn". Som om barn vore några ägodelar. Samma argumentation är det i debatter om religiösa friskolor, där konservativt kristna tycker det avgörande argumentet är föräldrars rätt att avgöra vilken undervisning deras barn ska få. Barnperspektiv? Yeah, right.


Uppdatering 2.

Per Pettersson, f.d. vice ordförande i Fp Kista, berättar i en debattartikel på Newsmill att han lämnar Folkpartiet. Från artikeln.
Inte heller tas normbrytande beteende emot väl. HBT-personer får ofta höra att partiet står upp för deras rättigheter, men det finns ett flertal exempel på hur samma personer sedan diskrimineras och trakasseras inom partiet. Man får inte heller vara för frispråkig när det gäller sexualitet. Beröringsskräcken för inte bara det som kan tolkas sexuellt, utan även för alla former av nakenhet, är stor i FP. Huruvida det grundar sig i en småborgerlig moralism, det faktum att Folkpartiet på senare år profilerat sig inom skolfrågor och att det därmed blir en "tänk på barnen"-mentalitet, eller en blandning av dessa, får vara osagt.
Är det sant att det är flera exempel på att människor blivit diskriminerade och trakasserade i Folkpartiet för att de är HBT är det synnerligen allvarligt. Även om det råder en prydhet i ett parti som kallar sig liberalt. När det gäller övriga kommentarer från Per Pettersson hamnar de utanför HBT-politiken och den här bloggen fokuserar på rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det jag kan konstatera är att tre av Folkpartiets ministrar har ett tydligt HBT-engagemang. Den fjärde ministern som även är ordförande i partiet saknar tyvärr det där engagemanget.

fredag 15 juli 2011

HBT-kultur. Gösta Adrian Nilsson - Malmö konstmuseum.


Är du HBT-person och trots det inte vet vem Gösta Adrian Nilsson (bilden) är? Säger dig inte förkortningen GAN något? Jag klandrar dig inte.

Café Gan startades i Lund 1986. Det var det första gaystället i Skåne utanför Malmö. Jag bodde då som student i staden men först 1990 besökte jag caféet. Jag minns ännu hur jag flera gånger gick förbi porten. Inbillade att folk runt omkring mig gissade att jag var bög bara för att jag kollade dit (ni som var med förr känner nog igen er). När jag varit på caféet några gånger frågade jag varför stället hette Gan? Förklaringen blev en hänvisning till konstnären. RFSL-Lund avskaffade sig självt för övrigt senare.

Jag konstaterar att Gösta Adrian Nilsson varit en viktig del av HBT-kulturen i Sverige. Och den här sommaren visar Malmö Konstmuseum nästan 100 av hans tavlor. I onsdags besökte jag utställningen.

När man betraktar tavlorna blir det tydligt att GAN hade talang. En del av den homosexuella historien. Han avbildar ofta homoerotiska motiv av sjömän, arbetare, idrottsmän etc. När jag kollar någon kulturell människa brukar jag också granska om jag gillar det främst för att det har koppling till HBT. Visst tycker man ofta om det som refererar till den egna gruppen. Och jag konstaterar att GAN håller väl. Även för "mainstreampubliken".

Det betyder inte att allt på utställningen håller hög kvalitét. Främst en del som GAN gjorde före 1910 eller efter 1940 är relativt ointressanta. Men när man granskar hans produktion 1910-1940 är det tydligt att det mesta är intressant.

GAN är en paradox.

Jag vill tipsa om tavlan "Döden på eftermiddagen" (1936) där GAN målar några tjurfäktare där en av dem är döende. Han lyckas skapa en mångtydighet där både styrka och sårbarhet är viktiga beståndsdelar. Annat som förtjänar uppmärksamhet är "Den vita och den blåa matrosen" (1915) där GAN:s homoerotik blir tydlig. Eller "Elektrikern" (1913) som lär föreställa Karl Evard Holmström som GAN var förälskad i. Eller "Kortspelaren" (1922).

GAN var även andligt intresserad. Det blir tydligt i en del av hans konstverk. Kanske främst i "Kristus uppenbarelse över Eiffeltornet" men även i "Saulus" (1925).

För dig som är nybörjare när det gäller konst vill jag mycket förenklat förklara att en del tavlor avbildar "saker som de är". Sedan är det en del som låter sina intryck påverka konsten, det kallas "impressionism". Drar man det ett steg längre blir det "expressionism" där konstnärens egna känslor till stor del påverkar konsten. Extremen åt andra hållet är "surrealism" där konsten helt lämnar verkligheten. GAN hamnar i sin "storhetstid" ofta nära expressionismen men var även påverkad av kubism och futurism.

Han konst närmar sig ibland i sitt vurmande för maskulinitet det ideal som bl.a. nazister men även många andra grupper (bl.a. kommunister) hade. Men i GAN:s konst finns det i dyrkandet av manligheten ofta (men inte alltid) ett androgynt drag som gör machomännen mer mänskliga än i nazikonsten.

Tycker du att GAN verkar vara en paradox. Han är en paradox. Och det är därför jag vill tipsa dig som bor i södra Sverige att besöka utställningen. För 40 kronor blir det möjligt för dig att inte bara betrakta hans tavlor utan även övriga utställningar som Malmö Konstmuseum ordnar.

Jag vill önska mina bloggbesökare en trevlig helg.

Därför är jag emot att "gayhistoria" ska bli obligatorisk i skolor i California.


Flera svenska tidningar berättar idag om att HBT-personers bidrag historiskt ska bli en obligatorisk del i varje skola i delstaten California. När man ska följa och kommentera den här debatten gäller det att kunna hålla två bollar i luften. Tyvärr är många tidningar slarviga när de ska berätta om politiska beslut. För det här betyder inte HBT-personer får ett "privilegium" som ingen annan grupp i samhället har rätt till. HBT-siten 365gay förklarar situationen egentligen är.
California law already requires schools to teach about women, African Americans, Mexican Americans, entrepreneurs, Asian Americans, European Americans, American Indians and labor. The Legislature over the years also has prescribed specific lessons about the Irish potato famine and the Holocaust, among other topics.

The new law, SB48, requires the California Board of Education and local school districts to adopt textbooks and other teaching materials that cover the contributions and roles of sexual minorities, as soon as the 2013-2014 school year.

The legislation leaves it to local school boards to decide how to implement the requirement. It does not specify a grade level for the instruction to begin.
Det handlar alltså om att delstater, inte bara California, infört lagar för att belysa situationen för vissa grupper i samhället. Och hade jag varit ledamot i kongressen i California hade jag röstat ja till att även inkludera HBT bland grupperna.

Republikanerna avslöjar sig återigen som ett HBT-fientligt parti, även i en "liberal" delstat som California.
Randy Thomasson, president of SaveCalifornia.com, a conservative family group, said under the new law parents will have no choice but to take their children out of public school and homeschool them to avoid what he said was “immoral indoctrination.” The new law applies only to public schools, not private schools or families who homeschool.

“Jerry Brown has trampled the parental rights of the overwhelming majority of California fathers and mothers who don’t want their children to be sexually brainwashed at school,” Thomasson said. “This new law will prohibit textbooks and teachers from telling children the facts that homosexuality is neither healthy nor biological.”

Högerkristna låtsas att de har ett "barnperspektiv" i debatter om homoadoptioner - inte annars.

Man kan alltså avfärda Republikanerna som homofober. Det är för övrigt kul att högerkristna ofta resonerar om att de argumenterar för "barnets bästa" i debatter om homoadoptioner men igen och igen i övriga debatter fokuserar på föräldrars rättigheter. Att det är bra för barn att få kunskap om mångfalden i samhället har tydligen ingen betydelse. Homofoba föräldrar kan ju bli förnärmade.

Trots det här kan man anföra principiella argument emot att politiker ska avgöra att vissa grupper ska särskilt omnämnas i varje skola. Tolka mig rätt. Jag är 100 % för att undervisningen i skolor inte ska fokusera bara på vita heterosexuella män när det gäller historia och andra ämnen. Och jag är för tydliga generella direktiv till skolor om att de ska främja tolerans och motverka rasism, sexism, homofobi etc.

Men den typ av detaljstyrning som man tillämpar i vissa delstater i USA leder lätt till godtycke. Hittills har HBT-personer inte varit en del av lagen, kanske någon grupp ännu saknas. Jag känner mig nästan som de som är HBT-vänliga men emot lagen om hets mot folkgrupp. Jag hävdar att man kan vara emot hetslagen men trots det vara för att transpersoner ska bli inkluderade när väl lagen är på plats.

Av samma orsak vill jag ge en eloge till politikerna i California att de nu även inkluderar HBT-personer. Men det bästa vore om de skippade lagen som räknar upp teman som varje skola måste ha. Politiska riktlinjer till skolor ska vara generella.

Svarta överrepresenterade både som förövare och brottsoffer vid hatbrott mot HBT-personer i USA.

365gay avslöjar även att antalet hatbrott mot HBT-personer i USA ökat från 2009 till 2010. Svarta människor är överrepresenterade både bland förövare och brottsoffer.
Gay, non-transgender men made up nearly half of all surviving victims of hate crimes, followed by lesbians at 26 percent, heterosexuals at 10 percent, and bisexuals at 8.9 percent.

Per person, those who are both transgender and of color have the highest rate of hate crimes and police apathy. People within this dual-minority were nearly 2.5 times more likely to face discrimination or assault, the report states. For transgender people of color who reported crimes to police, nearly half said police were indifferent. Police were also more likely to arrest offenders when the victims were gay, non-transgender men.

Most offenders are between the ages of 19 and 39, and 41 percent are white, 35 percent are black and 15 percent are Latino/a.
Irland ska äntligen tillåta juridiska könsbyten.

Jag har tidigare här på bloggen rapporterat att två länder i EU förbjuder juridiska könsbyten för transsexuella - Irland och Litauen. Men efter att för någon månad sedan haft mailkontakt med en HBT-förening i Litauen är det tydligen så att transsexuella där kan byta kön juridiskt även om det är komplicerat. Alltså återstår bara Irland.

Regeringen (ett socialdemokratiskt och ett borgerlig parti) på Irland har nu offentliggjort att de planerar införa en lag om att tillåta juridiska könsbyten. Det som det främst blivit en konflikt om efter att regeringen meddelat det är att utredningsförslaget är att en person måste vara ogift för att få "byta kön".

Från Irish Times.
If people met certain criteria they would be issued with a Gender Recognition Certificate which would have the effect of legally recognising their acquired gender. They would be entitled to a new birth certificate in their acquired gender, though the original birth certificate would remain on file. They would be entitled to marry a person of the opposite sex to their acquired gender or enter into a civil partnership with a person of the same gender.

In order to qualify they would have to meet a number of conditions, including that they had lived in their acquired gender for at least two years; that they had provided either a formal medical diagnosis of their condition or had had gender reassignment surgery; that they were over 18 and that were not in a subsisting marriage or civil partnership.
Att utredningsansvariga inte vill att ett oliikönat par ska kunna vara kvar i ett äktenskap om en av dem byter kön juridiskt så att de blir ett samkönat par accepterar jag utan problem. Irland har ju inte någon könsneutral äktenskapslag (tyvärr). Och vice versa med par i partnerskap. Men det är en gåta att man vill tvinga par att skilja sig (äktenskap eller partnerskap) istället för att låta ett äktenskap automatiskt övergå till partnerskap och vice versa.

Men man kanske ska fokusera på den positiva delen. Irland tillåter äntligen juridiska könsbyten. Visserligen sist i EU.

Litauen gör helomvädning om "homosexualitet i media".

HBT-siter i Sverige, Storbritannien och USA har tydligen inte hittills kommenterat det, däremot tyskspråkiga Baltische Rundschacu. Tydligen har trycket från EU-parlamentet tvingat politikerna i parlamentet i Litauen att ta bort de homofientliga delarna av förslaget att förbjuda "positiv information om homosexualitet" i skolorna och i den nya versionen är det istället ett förbud emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning.Det är för tidigt att avgöra vilka konsekvenserna blir av det nya lagförslaget men det här avslöjar hur viktigt det är ha ett tydligt tryck mot homofober- må de vara kristna, muslimer eller något annat.

torsdag 14 juli 2011

Muslimsk förening som vill avrätta homosexuella får statliga bidrag.


Svenska Dagbladet (moderat) avslöjar på ledarplats att föreningen Sveriges Imam Förbund (bilden är från deras hemsida) förra året fick 416 000 :- i statliga bidrag. Trots att de fixat en hemsida där de argumenterar för att avrätta homosexuella och sprider annan hatisk extremism.

På frågan "Vad krävs av den som ångrat sig från homosexualitet" (som om homosexualitet vore någon man byter till och från) lämnar siten följande svar.
Den som gör detta och den som det görs till måste ångra sig uppriktigt till Allah. Inget värre straff skickades av Allah än det som skickades på Luts folk, på grund av den stora och avskyvärda synden. Dessa straff var:

· Deras syn togs bort från dem och de lämnades blinda och snubblandes, som Allah säger:

… Då slog vi dem med blindhet…[55].


· Sayhah (plåga, hemskt skrik, åskande dån) skickades på dem.


· Deras hem vändes upp och ner.

· Stenar av bakad lera, uppradade regnades ner på dem, och de var tillintetgjorda.

Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profetensa:

”Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.”[56].

[Fråga 22:]

Jag har ångrat mig till Allah, men jag hat fortfarande några haraam saker i min ägo, som musik instrument, kassetter och filmer. Är det tillåtet för mig att sälja dem, speciellt eftersom de är värda mycket pengar?
"Judar driver IMF och Världsbanken för att förtrycka världen".

SvD kommenterar annan extrem intolerans.
År 2009 fick Sveriges Imam Förbund 416000 kronor av statliga Ungdomsstyrelsen för att, som det står i årsredovisningen, ”utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga rasism och islamofobi”. I SIF:s egen beskrivning av projektet ”Vad är islam? Ett projekt mot islamofobi” specificeras satsningen.

Den rör sig dels om en föreläsningsturné (den 18 juni i år gästades Stockholm, med ett evenemang på Åsö gymnasium), dels om att ”skapa en professionell hemsida (www.muslim.se) med faktabaserad och saklig information om Islam”.

Och där får alltså läsaren veta att det är förbjudet att hjälpa ickemuslimer, ”att bli vän med dem och tycka om dem”, eller ”att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier”. Där heter det att deltagande i allmänna val bara är acceptabelt när ”det ligger i islams intresse att muslimerna röstar”, att straffet för homosexualitet är ”att dödas”, och där heter det att ”Judarna” driver Världsbanken och IMF för att förtrycka världen....

Tyvärr är det inte förvånande. Bakom SIF återfinns predikanten Anas Khalifa, som i sin vänkrets – en extrem islamistisk våldsbejakande miljö – har flera personer som figurerat i Säkerhetspolisens utredningar.

Åsikterna ryms naturligtvis inom religionsfrihetens avsiktligt vida ramverk. Icke desto mindre strider de mot demokratiska grundprinciper om människors lika värde, likabehandling oavsett kön eller sexuell läggning samt förbud mot diskriminering på etnisk eller religiös grund. Det är budskap som inte ska spridas med skattemedel.

I våras avslöjade jag att Ungdomsstyrelsen år 2010 hade gett 550000 kronor till föreningen Troende Unga Framtida Förebilder. Organisationen använde skattepengarna till att flyga in hatpredikanten Bilal Philips (med ungefär samma antisemitiska och homofobiska budskap) från Qatar för en könssegregerad konferens i Göteborg.

Ungdomsstyrelsen får inte ge bidrag till ”verksamhet som strider mot demokratins idéer, det vill säga tanken om alla människors lika värde”, så efter avslöjandet begärdes pengarna åter. Så borde rimligen ske även här.

Men det räcker inte. Demokratiministern borde omedelbart utreda hur det kan komma sig att Ungdomsstyrelsen gång på gång kan betala ut bidrag till antidemokratiska rörelser.
Att de här föreningarna får offentliga bidrag är inte annat än skandal. Jag håller inte alltid med Per Gudmundsson men här är hans argumentation synnerligen viktig.

Drabbar även humanistiska muslimer som är emot homofobi och antisemitism.

Man kan däremot varit mycket kritisk till att Ungdomsstyrelsen inte har bättre koll på våra skattepengar. Och även till att liberala och socialdemokratiska tidningar sällan avslöjar sådant här. Eller SvT eller SR för den delen. De om några borde väl vara ivriga att granska reaktionära värderingar, homofobi, antisemitism och sexism. Kanske det är någon typ av kulturrelativism som ibland hindrar en granskning. Om det är sant förtjänar de skarp kritik.

Islamofobi är ett allvarligt problem i Sverige och många andra länder. Främlingsfientliga Sverigedemokraterna och en del andra försöker exploatera de generaliserande negativa attityderna mot muslimer. Men den här typen av föreningar är kontraproduktiva eftersom de förvärrar fördomar om att varje muslim är extremist.

Att föreningen sprider hat är tillräckligt som argument för att så snabbt som möjligt stoppa bidrag och återkräva de pengar som betalats ut (bidragsdirektiven är tydliga att de bara riktar sig till föreningar som respekterar demokratiska värderingar). Men ett annat argument är att det här även drabbar de muslimer som är humanistiska och emot homofobi och antisemitism.


Uppdatering 1.

Birgitta Ohlsson (fp) kritiserar bidrag till antidemokratiska föreningar.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson kritiserar att staten ger bidrag till antidemokratiska föreningar men hänvisar också att hon inte är ansvarig minister för bidragsgivningen. Nej, men två av dina fp-kolleger i regeringen är det. Och alla ministrar i regeringen bör så snabbt som möjligt ta itu med problemet och fixa att kontrollen av den här typen av bidrag blir bättre.

Per Gudmundsson, som ska ha en eloge för sin granskning, berättar själv på sin blogg om reaktioner efter avslöjandet av att en förening som är för att avrätta homosexuella fått statliga bidrag.

Andra som kommenterar. Ungdomsstyrelsen. RFSL.

Absurt jämställa intoleransen från Frälsningsarmén och Sveriges Imam Förbund.

Jag håller med det mesta i kommentaren från Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL. Visst är det mycket hyckleri från de främlingsfientliga som aldrig kritiserar homofientliga kristna samfund. Men när hon buntar ihop Frälsningsarmén med Sveriges Imam Förbund blir det problematiskt. Frälsningsarmén ska ha skarp kritik för att vägra homosexuella som soldater i föreningen. Men de accepterar homosexuella som medlemmar, de har aldrig krävt någon typ av straff för homorelationer och definitivt inte dödsstraff. Själv har jag noterat många homofientliga kommentarer från både muslimer och kristna utan att kontakta RFSL men jag gjorde däremot det när föreningen teg när den islamistiska föreningen Tuff bjöd in någon som är för avrättningar av homosexuella.

Men Westerlund och en del andra sprider ofta ilskna kommentarer mot bl.a. Sverigedemokraterna och kallar dem både rasister och starkt HBT-fientliga. Visst ska man kritisera sd, det gör jag själv ofta, men om man kallar ett parti som accepterar en könsneutral äktenskapslag och är för närståendeadoptioner för homopar för att vara "starkt HBT-fientligt" vilket ord har RFSL kvar att använda om nazister och islamister som vill avrätta homosexuella? Som vanligt är en del i RFSL förvirrade och devalverar ords värde till oigenkännlighet.

Sveriges Imam Förbund kommenterar och som de flesta islamistiska föreningar försöker de göra sig till offer "vi får inte säga vad vi tycker, det är synd om oss". Känns argumenten igen från högerextrema föreningar? Men givetvis har både islamister och högerextremister rätt att framföra sina budskap inom ramarna för lagen om hets mot folkgrupp. Men här handlar det om vidriga hatiska kommentarer och föreningar som har den typen av värderingar ska inte få en krona i bidrag, sedan kvittar det om det är nazister eller islamister.

10 mest följda HBT-twittrarna.

Brittiska HBT-siten Pinknews avslöjar vilka kända HBT-personer som har flest "följare" när de twittrar. Av foton att döma verkar 7 av de 10 på listan vara män (någon av dem kan givetvis identifiera sig som transperson). Men den som hamnar på förstaplatsen är en kvinna, popsångerskan Lady Gaga. Tvåa är Ellen de Generes och trea Stephen Fry. Hela listan kan du hitta här.


Uppdatering 2.

Aje Carlbom brukar framför kloka saker i integrationsdebatten. Men när han på Newsmill ska kommentera bidragen till Sveriges Imam Förbund blir det galet. Dels argumenterar han principiellt för att man inte ska ställa några andra krav på föreningar som får bidrag annat än att de ska arbeta med argumentation och inte våld. Det är sant att Sveriges Imam Förbund gör det som metod men de vill också avrätta homosexuella, en grupp i samhället. Det är ungefär som om en nazistgrupp hade haft som mål att avrätta alla judar (som inte konverterat till kristendomen) om de fått makten. Våldsretorik om något.

Men hyckleriet är också avslöjande. För har nazistiska Svenskarnas parti fått några bidrag från Ungdomstyrelsen när de ordnade ett scoutläger i Skåne? Givetvis inte. Trots att Svenskarnas parti använder argumentation som metod. Att sedan både nazister och islamister i en annan situation (där det varit strategiskt gynnsamt för dem) använt våld måste man vara naiv för att undvika konstatera.

Det andra argumentet är att alternativet till statsbidrag till islamister är att de blir beroende av bidrag från diktaturregimer. Det är ungefär ett resonemang som att staten på 1930-talet borde betalat ut bidrag till nazistgrupper för att de inte skulle fixa pengar från Hitler-Tyskland istället. Aje Carlbom resonerar som om Sveriges Imam Förbund vore någon kriminell grupp. Vad händer om vi inte har koll på den? De kanske börjar argumentera för att avrätta homosexuella? Nej, förresten det blev fel, de gör redan det.