söndag 31 augusti 2014

Kristna värdepartiet vill förbjuda kommuner ge stöd åt HBT-festivaler.


Har du längtat efter att Sverige ska få ett högerkristet HBT-fientligt parti? Nej, inte jag heller. Men i början av det här året bildades Kristna värdepartiet. Sverigedemokraterna är ett HBT-negativt parti men det här partiet är ännu sämre när det gäller mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Kristna värdepartiet kandiderade inför EU-valet men det blev ett fiasko, de fick bara ca 300 röster (och då är de som felstavade partiets namn inräknade) och "ångrade" sig efteråt. EU-valet visade ju hur lite stöd de har vilket inte är taktiskt bra inför riksdagsvalet.

Högerkristen ideologi.

Innan vi går in på partiets konkreta politik vill jag redogöra för vad högerkristen ideologi egentligen är. Det handlar om en närmast nyliberal ekonomisk politik (skatterna ska vara mycket låga, det är främst civilsamhället och välgörenhet som ska åtgärda problem med fattigdom, inte offentliga sektorn) i kombination med reaktionära värderingar när det gäller HBTQ-rättigheter, jämställdhet, ibland även invandring. Försvaret ska vara starkt, kriminalpolitiken ska fokusera på skärpta straff och staten ska "främja" kristet-konservativa värderingar. Flera av de här åsikterna är var för sig givetvis legitima (jag är själv för ett stärkt försvar) men tillsammans utgör de en högerkristen ideologi.

Sverige har inte haft något högerkristet parti hittills. Kristdemokraterna (och många inom svenska frikyrkliga samfund) har historiskt varit i mitten inom den ekonomiska politiken trots konservatism Både kd och Sverigedemokraterna försvarar en generell välfärd och offentliga försäkringssystem.

Andre Juthe är en av fyra talespersoner och har mailat om partiets åsikter om HBT-reformer. Jag vill förtydliga att orsaken till att jag gör den här bloggposten inte är främst för att bekämpa ett litet marginellt parti som kanske får 1000 röster i riksdagsvalet, ungefär samma nivå som Svenskarnas parti kan nå. Utan att ge er bloggbesökare motargument emot reaktionära argument.

1. Likställd åldersgräns för sexuella relationer.
1978 jämställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer till 15 år (tidigare var den 18 år för samkönade relationer). Stödjer ditt parti den likställda åldersgränsen?
Vi funderar på om inte åldersgränsen för sexuella relationer bör höjas. Det är konstigt att åldersgränsen för sex är lägre än klassificeringen för barn respektive vuxen. Men detta är vi inte färdiga med. Men likställdhet är vi för. Är man vuxen får man bestämma över sitt eget liv.
Min kommentar. Det är givetvis en legitim åsikt att vilja höja (eller sänka) åldersgränsen med några år för sexuella relationer så länge man är för att samma regler ska gälla för samkönade och olikkönade relationer. Dock bör det konstateras att historiskt har pojkar och flickor fått ingå äktenskap och ha sex från unga tonåren i de flesta samhällen (vilket inte måste betyda det är rätt men så är det, även i berättelserna i Bibeln).  I det katolska Europa (och Sverige var som bekant katolskt på medeltiden) fick flickor gifta sig från 12 års ålder och pojkar från 14 års ålder. Det gällde fram till början av 1900-talet då progressiva (i relation till andra) katoliker medverkade till att höja gränsen till 16 år medan konservativa katoliker jobbade för att behålla de gamla åldersgränserna.

Själv tycker jag åldersgränsen i Sverige idag hittar en rimlig balans. Det finns flera saker som minderåriga (i lagens mening barn) får göra vid en viss ålder, jobba, ansluta sig till ett politiskt parti eller religiöst samfund, konfirmera sig etc. Men det här visar sexualskräcken hos konservativt religiösa människor. Observera att lagen inte förslår att 15-åringar ska ha sex utan att de får ha det.

2. Socialstyrelsens klassificering av sjukdomar. Socialstyrelsen avskaffade 1979 homosexualitet att klassificeras som sjukdom. Stödjer ditt parti att sjukdom idag inte betraktas som en sjukdom enligt Socialstyrelsen?
Vi anser inte att partier ska bestämma klassificeringen av sjukdomar överhuvudtaget, det är en fråga för forskare inom psykiatrin. Frågan visar (likväl som svaren från partier) att vetenskapen i Sverige blivit osunt politiserad. Sådant ska inte politiken lägga sig i.
Min kommentar. Här visar Kristna värdepartiet sin okunskap. Det var Socialstyrelsen ensamt som 1979 (efter en demonstration av modiga gayaktivister) tog bort homosexualitet som en sjukdom enligt deras register, regering och riksdag utövade inte påtryckningar på dem.

3. Gayparader och demonstrationer för HBT-rättigheter. Är ditt parti för att gayparader och demonstrationer för HBT-rättigheter är tillåtna? 
Alla människor har rätt till demonstrationer, att vara emot det är att vara emot mänskliga rättigheter. 
Bör riksdagen enligt ditt parti förbjuda kommuner att ge stöd till sådana arrangemang?
Ja det offentliga ska inte stöda privata intresseorganisationer. Det är principiellt fel. Kommun, stat eller andra myndigheter ska inte ge stöd till intresseorganisationer överhuvudtaget. Medel får organisationer hitta hos sina medlemmar, inte hos staten.
Min kommentar. Det är i.o.f.s. bra (men borde egentligen vara självklart) att Kristna värdepartiet försvarar demonstrationsfriheten men att de vill förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till HBT-festivaler visar hur extremistiska de är. I USA ger den federala staten och delstatsansvariga sällan bidrag till organisationer (varken HBTQ-organisationer eller religiösa samfund, däremot är det ofta generösa skatteavdrag för folk som skänker pengar till sådant) men landet har inget som helst förbud emot det. Här kombinerar Kristna värdepartiet sin nyliberala attityd inom den ekonomiska politiken med sin HBT-fientlighet.

4. Sexual- och samlevnadsundervisning i skolor.

Bör riksdagen förbjuda RFSL och andra föreningar för HBT-organisationer att besöka skolor? 
Skolor bör ha rätt att bjuda in vilken organisation, religiös grupp etc som den anser kan vara intressant för eleverna. Men RFSL etc ska ses som vilken annan intresseorganisation som helst, jämfört med t.ex. Jehovas vittnen eller annan intresseorganisation och ska inte ha någon legitimitet från det offentliga. 
Ska det vara tillåtet för skolor att lämna information om att det är lika acceptabelt att leva i en homorelationer som i en heterorelation? 
Nej, skolan ska inte förordna något annat än det traditionella äktenskapet, eftersom vi anser att det är nödvändigt som konstitution för samhället. RFSL har naturligtvis rätt att ge information om vad de har för åsikter, men det ska inte vara skolans åsikter, det ska framgå att det är RFSL:s åsikter.
Min kommentar. Här visar partiet sina extremt reaktionära attityder igen. RFSL bör få besöka skolor men det viktigaste är att skolan förmedlar budskapet att samkönade relationer är exakt lika mycket värda och fina som olikkönade relationer.

5. Familjepolitiska lagar.

Enligt ditt partis hemsida vill Kristna värdepartiet avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och bara tillåta olikkönade par att ingå äktenskap. Partiet vill också avskaffa sambolagen (som gäller både för homo- och heteropar) och partnerskapslagen. Det skulle betyda att med er politik skulle två personer (av samma kön) som idag är gifta kommer att juridiskt betraktas som ensamstående. Stämmer det? 
De som inte är gifta kan välja att ingå avtal, fri avtalsrätt är en mänsklig rättighet.
Partiet är även emot samkönade adoptioner. Sedan 2005 har lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Vill ni även avskaffa den reformen?
Ja. Det ligger inte i barnets intresse att på förhand uteslutas att få en pappa. 
Vill ni även avskaffa närståendeadoptioner (att en person i en samkönad relation har rätt att adoptera sin partners barn i vissa situationer)? 
Inte om synnerligen goda skäl föreligger. 
Ni skriver på er hemsida att ni tycker det är ok ibland att ensamstående ska få adoptera, varför ska inte även den möjligheten avskaffas enligt er? 
Vi anser att ensamstående kan få adoptera om synnerligen goda skäl föreligger. Annars väger barnets rätt till en mamma och en pappa tyngre än övriga överväganden.
Min kommentar. Det sistnämnda avslöjar för partiet hyckleri. De är för totalförbud emot samkönade pars möjlighet att adoptera (med argumentet att barn behöver "både en pappa och en mamma" men tycker trots det att ensamstående (givetvis heterosexuella enligt dem) ska få adoptera i undantagsfall. En pappa är bättre än två pappor, en mamma är bättre än två mammor enligt partiets förvridna logik. Sedan visar all forskning att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Olika enkäter kan ge olika resultat i marginalen men när det gjorts meta-forskning (sammanställning av diverse olika rapporter) är resultatet entydigt. Fascinerande också att Kristna värdepartiet vill föra Sverige 30 år tillbaka då samkönade relationer inte juridiskt erkändes något som helst. Par som bott ihop i partnerskap-äktenskap ibland i nästan 20 år ska plötsligt betraktas som ensamstående juridiskt. Är det den kristna medmänskligheten?

6. Lagen om juridiska könsbyten.

Tidigare fanns det många krav för att få byta juridiskt kön. 2012-2013 beslutade riksdagen att avskaffa en del av kraven, att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Regeringen har tillsatt en utredning om nuvarande åldersgräns, 18 år, bör sänkas, för att någon ska få byta juridiskt (det handlar alltså inte om "könsbytesoperationer") för att få kön. Stödjer ditt parti avskaffandet av de tre tidigare kraven för att få byta kön juridiskt? 
Nej. 
Är ditt parti för att sänka (alternativt avskaffa) åldersgränsen (idag 18 år) för att få byta juridiskt kön? 
Nej det är absurt att barn ska fatta sådana beslut.
Min kommentar. Att de är emot att sänka åldersgränsen och vill behålla tvångssteriliseringar av transsexuella och kravet att någon ska vara ogift (de är ju emot en könsneutral äktenskapslag) är helt väntat men något förvånande att de även hålla fast vid att en person måste vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt kön. Men de vill väl göra det så svårt som möjligt att byta kön juridiskt.

7. Namnlagen.


Domstolar har senaste åren infört möjlighet för människor att välja könskonträra namn (namn som är typiska för det motsatta könet än personens biologiska kön) genom att omtolka nuvarande namnlag. Individer från 12 år kan nu välja könskonträra namn (för 12-17-åringar krävs vårdnadshavares godkännande). Stödjer ditt parti den här möjligheten? 
Nej namn ska återspegla verkligheten.
Min kommentar. Alltså vems verklighet? Religiösa fundamentalisters? Eller transpersoners? Och sedan länge finns det namn som får användas av både män och kvinnor, som Kim, är de människorna overkliga?

8. Diskriminering.

Sedan många år finns det förbud emot att diskriminera någon p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 4 utredningar har lämnat om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. Idag gäller det kravet bara för kön, etnicitet och religion inom arbetsmarknaden, även för sexuell läggning och funktionshinder för utbildningsansvariga, inget krav när det gäller könsidentitet och ålder. Stödjer ditt parti nuvarande lagar emot diskriminering? 
Ja. 
Är ditt parti för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen? 
Ja.
Min kommentar. Det är bra att Kristna värdepartiet här stödjer reformerna men själva är de ju för allvarlig diskriminering i de familjepolitiska lagarna, vill förbjuda kommuner att ge stöd åt HBT-personer och inte ens erkänner att det finns "sexuella läggningar" (se nästa punkt för den diskussionen).Hade deras politik genomförs skulle den bli ett uselt föredöme för arbetsgivare och utbildningsansvariga.

9. Regeringsformen.

Sedan flera år innehåller regeringsformen förbud emot diskriminering p.g.a. alla diskrimineringsgrunder i den "vanliga" lagen emot diskriminering - förutom könsidentitet. Stödjer ditt parti att diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning är förbjudet i regeringsformen? 
Eftersom vi inte tro att det finns “läggningar” i den betydelse som homo-rörelsen använder begreppet så kan vi inte acceptera den formuleringen. Däremot kan vi acceptera formuleringen diskriminering p.g.a “sexuell livsstil”. 
Är ditt parti för att även transpersoner (könsidentitet) ska få skydd av ett förbud i regeringsformen emot diskriminering? 
Ja vi är emot diskriminering av alla människor oavsett skäl.
Min kommentar. Det är givetvis känsligt för homofientliga partier som Kristna värdepartiet att erkänna att det finns olika sexuella läggningar. Om folk är homo så stigmatiserar ju partiet en grupp som själva inte har valt att vara homo. Resonerar de om att det är ett val, "en livsstil" blir det enklare för dem att stigmatisera. Men det senare är givetvis fel i sak. Men fascinerande att de tar ställning för att ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tvekar ännu om att genomföra den reformen.

10. Lagen om hets emot folkgrupp och straffskärpningsparagrafen vid hatbrott.

Sedan många år är hets mot personer p.g.a. deras sexuella läggning, etnicitet och religion förbjuden. Hatbrott som motiveras av folks sexuella läggning, etnicitet och religion kan också ge högre straff enligt brottsbalken. Stödjer ditt parti de här lagarna? 
Nej de är problematiska i och med att de är oklara och istället riskerar att inskränka yttrandefrihet och åsiktsfrihet. De måste omformuleras eller tas bort (befintlig lagstiftning borde räcka). 
Oavsett vad ditt parti tycker om lagen om hets mot folkgrupp bör vara kvar eller inte, vill ditt parti att transpersoner (könsidentitet) också ska bli inkluderade i de två lagarna så länge lagarna är kvar?? 
Vi anser det inkonsekvent och godtyckligt att bara vissa grupper kan ingå i denna lag. Varför är det fel att “hetsa” mot en godtyckligt avgränsad grupp men inte mot en annan? Lagen bör formuleras så att den omfattar alla godtyckligt avgränsade grupper och att den inte hindrar yttrandefrihet, och från att påstå sakfakta.
Min kommentar. Det är givetvis en legitim åsikt att vara tveksam eller negativ till lagen om hets emot folkgrupp (jag vill själv ta bort förbudet att "missakta" men behålla förbudet att "hota" samt att lagen bör inkludera skydd för transpersoner). Vad partiet menar med "befintlig lagstiftning" är otydligt eftersom lagen om hets emot folkgrupp är del av den. Att hävda att lagen ger "godtyckligt" skydd är något problematiskt eftersom den främst är till för att skydda grupper som historiskt och idag är utsatt för hetspropaganda för vilka man är.

11. Tredje juridiskt kön.

Är ditt parti för att tillåta personer att tillhöra ett tredje juridiskt kön?
Nej, att införa begrepp som saknar referens är bara förvirrande.
Min kommentar. Förvirrande för vem? Religiösa fundamentalister? Att införa ett tredje juridiskt kön är en reform som hjälper en liten grupp (men för dem är det viktigt) utan att övriga befolkningen påverkas negativt

12. EU.

Inom EU pågår en debatt om att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden (idag gäller det kravet bara för kön och etnicitet). Är ditt parti för att EU ska införa direktiv om att alla länder ska införa förbud inom i princip alla samhällsområden även när det gäller sexuell läggning och könsidentitet?
Se svar ovan.
Är ditt parti för att samkönade äktenskap från Sverige ska i varje land EU juridiskt erkännas om ett svenskt homopar flyttar dit?
Eftersom “samkönade äktenskap” är som att prata om “gifta ungkarlar” eller “fyrkantiga trianglar” är vi inte för detta. De som inte vill gifta sig, har avtalsrätt om de vill ordna juridiska förehavanden.
Min kommentar. Kristna värdepartiet visar återigen sin bisarra retorik. I sydstaterna i USA jobbade högerkristna med samma frenesi emot att en vit människa och en svart människa skulle få gifta sig med varann. Faktum är att majoriteten i USA länge var det förbudet trots att det upphävdes 1967 av högsta domstolen. Först på 1980-talet blev en majoritet av befolkningen i USA för att tillåta "rasblandade" äktenskap.

13. FN.

76 länder har idag totalförbud för manliga homorelationer (även för frivilliga sexuella relationer mellan vuxna i privata hem). 43 länder har sådant totalförbud för kvinnliga homorelationer. FN har många konventioner emot diskriminering bl.a. p.g.a. kön, etnicitet och funktionshinder. Dock inte sexuell läggning och könsidentitet. Är ditt parti för att Sverige ska jobba internationellt för att alla länder som idag har totalförbud emot homorelationer ska avskaffa den typen av lagar? 
Vi anser att staten inte ska lägga sig privata relationer (så länge dessa inte inskränker någon annans rättigheter etc), det betyder att vi anser att människor själva har rätt att bestämma över sina privatliv. Så vi antar att svaret är ja, på frågan, sen är frågan hur mycket Sverige ska arbeta internationellt med dessa frågor. 
Är ditt parti för att en HBT-konvention inom FN? 
Nej, befintliga konventioner borde vara tillräckliga också för HBT-personer.
Min kommentar. Det är väl tydligt att befintliga konventioner (som explicit inte nämner HBT-personer) inte är tillräckliga när 76 länder har totalförbud emot samkönade relationer. Notera också att Kristna värdepartiet inte tycks bekymra sig så mycket för förföljelse av HBT-personer i andra länder. "Vi ska inte jobba för mycket emot sådant" är deras budskap.

14. HBT-flyktingar.

Sedan 2006 kan flyktingar i Sverige få asyl enligt Genevekonventionen om de blivit förföljda p.g.a. kön (både biologiskt och socialt kön) eller sexuell läggning. Är ditt parti för den reformen? 
Ja även om vi anser att rätten till asyl ska gälla mer än bara vissa godtyckligt avgränsade grupper.
Min kommentar. En av mycket få delar där partiet har en bra HBT-politik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar