fredag 29 augusti 2014

Liberala partiet är ideologiskt HBT-vänliga men svajar om flera konkreta reformer.Tycker du att Fredrick Federley (c) är en nyliberal politiker? Det kanske han är, men jämfört med Liberala partiet (eller som de heter i riksdagsvalet, Klassiskt liberala partiet) är Federley närmast en vänstersosse. Liberala partiet har faktiskt funnits i 10 år men hittills fått mycket begränsade framgångar. De ökade dock från ca 200 röster 2006 till ca 700 röster 2010. Partiet ideologi är nyliberal (själv kallar de sig "klassiska liberaler"). Jag har kontaktat partier om vad de tycker om konkreta HBT-reformer. Jonas Bylund från partiets styrelse har lämnat följande kommentarer.

Könsneutral äktenskapslag.
1. Vi stödjer reformen att könsneutralisera äktenskapslagstiftningen, med reservation för att vi anser att äktenskapet är en frivillig union mellan fria individer och inte bör regleras i lag.
Min kommentar. Liberala partiet vill alltså avskaffa samtliga samlevnadslagar och ersätta dem med att folk ska kunna ingå privaträttsliga avtal. Så länge äktenskapslagen finns kvar tycker de att den ska vara könsneutral. Det är givetvis en legitim åsikt att tycka att alla relationer bara ska regleras med privaträttsliga avtal, dock hävdar jag själv att många faktiskt vill ingå officiella äktenskap och därför bör få göra det. Nuvarande sambolag ger också skydd åt den i en relation som har sämst ekonomi vid ingående av en relation (i en olikkönad relation, oftast kvinnan).

Adoptioner och inseminationer. Samt om det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion (idag gäller olika regler där för olikkönade och lesbiska par efter inseminationer)
2a. Vi stödjer reformen att sluta hindra samkönade par att adoptera. Vi anser att detta är en fråga som berör målsman och biologiska föräldrar, inte staten.

2b. Vi stödjer föräldraskapspresumtion av samma anledning som 2a.
Min kommentar. Det bör dock konstateras att barnets biologiska föräldrar inte alltid lever (det är ibland orsaken till att barnet blir bortadopterat).

Att avskaffa kraven att vara steril, ogift, svensk medborgare och 18 år för att få byta juridiskt kön. (de tre första kraven har som bekant redan genomförts, åldersgränsen utreds just nu)
3a. Vi anser att en persons upplevda kön är det som ska få avgöra en persons juridiska kön, men helst vill vi inte behöva könsindela människor i några offentliga handlingar överhuvudtaget.

3b. Vi tycker inte att det ska finnas en åldersgräns för byte av juridiskt kön.
Min kommentar: Liberala partiet vill alltså att juridiska kön bör avskaffas. Men så länge de finns kvar bör åldersgränsen avskaffas.

Att namnlagen bör vara könsneutral.
4. Vi anser att en person har rätt att kalla sig vad denne vill, utan restriktioner.
Min kommentar. Partiet vill alltså att nuvarande namnlag bör tolkas så att alla oavsett ålder fritt ska få välja namn. Enligt nuvarande praxis får människor från 12 års ålder (för 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande) fritt välja könskonträra (typiska för det motsatta könet än det juridiska) namn. Att låta föräldrar välja att deras son ska heta Lena eller deras dotter Lars tror jag inte att samhället ännu är moget för men det är intressant att här är Liberala partiet mer radikala än vad jag själv är och tycker likadant som bl.a. RFSL.

Lagar emot diskriminering.
5a. Diskrimineringslagstiftning förhåller vi oss skeptiska till. I ett fritt samhälle ska individer, företag och organisationer ha rätt att på godtyckliga premisser välja vem de interagerar med. Vi ämnar att avskaffa nuvarande lagstiftning inom området.

5b. Vi anser att en arbetsgivare har rätt att enligt eget godtycke har rätt att bestämma vem som anställs. Vad gäller särbehandling på en arbetsplats anser vi att arbetsgivaren har ett ansvar, dock ej nödvändigtvis juridiskt. Vad gäller offentlig sektor bör det finnas en strävan efter likabehandling och jämställdhetskrav.
Min kommentar. I ett förtydligande mail förklarar Liberala partiet att de är för lagar emot diskriminering inom den offentliga sektorn (de vill dock att den i princip bara ska utgöras av försvar och rättsväsende). När det gäller att, så länge lagar emot diskriminering finns kvar, om partiet  är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen (idag gäller det kravet bara för kön, etnicitet och religion för arbetsgivare, för utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder, men inget om könsidentitet och ålder) är partiets attityd tyvärr "nej".

Jag själv är bestämt för att även privata arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att följa lagar emot diskriminering. Visst är det en inskränkning av äganderätten men det här är en typisk målkonflikt där olika värden står emot varann. Jag tycker rätten att slippa bli diskriminerad väger tyngre än rätten att fritt disponera sin egendom inom det här området. Liberala partiet tycker annorlunda.

Förbud i regeringsformen emot diskriminering.
6a. Vi stödjer de formuleringar som finns under kapitel 2 i regeringsformen.
6b. Vi stödjer att de formuleringar som finns under kapitel 2 i regeringsformen ska inkludera transpersoner.
Min kommentar. Partiet är alltså för att bl.a. sexuell läggning finns i regeringsformens förbud emot diskriminering och att det även bör omfatta könsidentitet.

Lagen om hets emot folkgrupp.
7a. Vi är helt emot lagen om hets mot folkgrupp.

7b. Vi vill inte inkludera ytterligare grupper i lagen om hets mot folkgrupp på grund av se 7a.
Min kommentar. Det är en legitim åsikt att vilja avskaffa lagen om hets emot folkgrupp. Idag är det förbjudet att "hota" eller "missakta" grupper när det gäller sexuell läggning, etnicitet och religion. Själv vill jag avskaffa förbudet att "missakta" (det är ett otydligt begrepp och leder ibland till oacceptabla inskränkningar av yttrandefriheten, men däremot behålla förbudet att "hota"). Oavsett vad man tycker om hetslagen skulle Liberala partiet kunna framföra att transpersoner bör få skydd av lagen så länge den finns kvar. Flera borgerliga ungdomsförbund har just framfört den policyn. Liberala partiet förtjänar kritik för sin attityd här.

8. Införande av ett tredje juridiskt kön.
Juridiskt kön innebär per definition att juridiken har anledning att behandla olika kön på olika sätt. Vi erkänner inte dessa anledningar och ett tredje juridiskt kön kan betraktas som ett steg mot avskaffande av juridiskt kön som begrepp, men vi är obesluteade i frågan ang. införandet av ett tredje juridiskt kön.
Min kommentar. Partiet vill alltså helt avskaffa juridiska kön och så länge sådana finns kvar är partiets attityd "möjligen" till att införa ett tredje juridiskt kön. Intressant är att det här exakt likadant som Piratpartiet resonerar.

Sverige bör jobba för att EU inför direktiv om att alla länder i unionen ska ha förbud emot diskriminering inom i princip alla samhällsområden när det gäller sexuell läggning och könsidentitet (idag gäller det bara för kön och etnicitet). Sverige bör jobba för att alla svenska samkönade par ska bli juridiskt erkända oavsett vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
9a. Nej. Vi är emot diskrimineringslagstiftning.

9b. Vi vill inte lägga oss i andra länders lagstiftning, men ett i Sverige ingånget avtal bör vara giltigt utomlands.
Min kommentar. I ett förtydligande mail kommenterar Liberala partiet att de "i princip" är för det bör finnas ett förbud emot diskriminering i offentlig sektor i hela EU men att det egentligen inte bör avgöras där utan på nationell nivå.

Sverige bör jobba för en HBT-konvention i FN.
10. Vi tar inte ställning till en hypotetisk FN-konvention utan att veta vad som ingår i sagda konvention.
Min kommentar. Partiets attityd är alltså "möjligen" till reformen.

HBT-flyktingar bör kunna få asyl enligt Genèvekonventionen.
11. Vi är för helt fri invandring och välkomnar alla förslag att öppna gränserna.
Min kommentar. Partiet är alltså för reformen men vill gå längre och införa fri invandring. De som kommer till Sverige ska dock i deras samhälle inte få något offentligt stöd och inte heller de som redan bor i Sverige. Där tycker jag och Liberala partiet helt olika, jag är för ett samhälle med skattebetald skola, vård och omsorg och offentliga ersättningar bl.a. socialbidrag (försörjningsstöd).


Sammanfattning.

Liberala partiet är ideologiskt HBT-vänliga men ibland sviktar de ordentligt att ge stöd till konkreta reformer. De har givetvis rätt att vara emot lagen om hets emot folkgrupp och emot lagar om diskriminering (förutom offentliga sektorn) men de borde trots det kunna framföra att så länge sådana lagar finns kvar ska bl.a. transpersoner få samma skydd som flera andra grupper redan har.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar