fredag 1 juli 2016

RFSL får faktiskt skärpa till sig när det gäller remisser.24 februari lämnades utredningen om ofrivillig barnlöshet till s-mp-regeringen. Den behandlade bl.a. förslag om surrogatmödraskap (att det inte bör tillåtas), konservativa och radikalfeminister som annars brukar ogilla varann bildade en ohelig allians i sin avsky för reformen. Men utredningen var också positiv till bl.a. en könsneutral föräldraskapslag efter inseminationer samt att tillåta embryodonationer.  Sista remissdag var 23 juni, alltså för ungefär en vecka sedan. Jag planerar att inom närmaste veckan publicera en bloggpost om samtliga remissvar. Men redan nu granskar jag RFSL:s kommentarer.
.... RFSL beklagar däremot att flera av utredarens förslag präglas av ett cis- och heteronormativt synsätt, och en bristande hbtq-kompetens, som begränsat de framlagda förslagen på ett olyckligt sätt... I den fortsatta hanteringen av de behandlade frågorna önskar RFSL att dessa separeras från varandra, så att inte alla utredningens delar får vänta på att den komplexa och omdebatterade frågan om reglering av surrogatmödraskapsöverenskommelser har fått en politisk lösning....
Positivt att utredningen vill tillåta embryodonationer.

Det där har också varit mina invändningar. Att surrogatmödraskap är så kontroversiellt får aldrig bli en ursäkt för att försena förslag som det finns bred enighet om. RFSL är positiv till s.k. embryodonationer (att både sperma och äggceller utifrån ska kunna doneras till ett par). Och jag håller med. Men RFSL kommenterar även följande.
.... RFSL avstyrker utredningens förslag att inte tillåta donationer inom par där båda har ägg, om inte medicinska skäl finns....
Det som den debatten handlar om är i princip omöjligt att sammanfatta enkelt. Jag hänvisar till sid 2-3 i RFSL:s remissvar. Och ska jag vara ärlig fattar jag inte RFSL:s resonemang, det är t.o.m. för avancerat för en HBTQ-aktivist som jag är. Jag tar varken ställning för eller emot. Men vill bara ge RFSL rådet att vid muntliga kontakter med regeringen enklare förklara vad det handlar om. Både jag och RFSL är positiva till en könsneutral föräldraskapslag.
.... Uppdraget har inte omfattat att utreda om en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas, utan endast om föräldraskapet för en kvinna som inte fött barnet ska kunna fastställas (utan adoption) också om barnet tillkommit i egen regi eller utomlands. Detta skulle i så fall likställa fastställandet med vad som gäller för män i motsvarande situation. Utredningen konstaterar också att två tidigare utredningar ( Barn i homosexuella familjer - SOU 201:10 och Föräldraskap vid assisterad befruktning - SOU 2007:3) båda tidigare har föreslagit att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas utan att detta har lett till lagstiftning....
RFSL måste lära sig att formulera sig begripligt som de gjorde förr.
..... RFSL avstyrker utredningens förslag om att altruistiska surrogatmödraskapsöverenskommelser inte ska kunna regleras i Sverige och att hälso- och sjukvården inte ska kunna vara behjälpliga.... RFSL är kritiskt till att utredningen verkar se det som sin uppgift att motverka kommersiella transnationella surrogatmödraskapsarrangemang, trots att detta inte ingick i utredningen direktiv. Utredningens förslag vad gäller reglering av föräldraskap i Sverige för barn som fötts av surrogatmödrar i andra länder underlättar inte för barn att få rättslig tillgång till sina föräldrar och kan inte ses som förenliga med principen om barns bästa. Särskilt allvarligt är förslaget om en ny vägransgrund, något som ytterligare skulle försvåra situationen för barn och deras föräldrar....
Jag håller med RFSL även här. Men generellt har alltså RFSL skaffat sig en otymplig retorik som föreningen aldrig hade förr i sina remisskommentarer. Kolla det här från remissyttrandet där nuvarande ordföranden Frida Sandegård är en av avsändarna.
.... I och med den skrivelse som Skatteverket presenterade den 31 maj i år, efter det att denna utredning presenterat sitt betänkande, har några av frågorna fått sitt svar, medan andra ännu återstår att lösa för lagstiftaren, bland annat den om en mer generell tillämpning av ”förälder” som beteckning på människor som har barn. Med Skatteverkets och utredningens förslag används denna beteckning nu endast för juridiska ciskvinnor som är gifta med en person som fött barnet de är föräldrar till, medan en juridisk kvinna med transbakgrund som bidragit med spermier till barnet som de är föräldrar till också får beteckningen ”mor”. (Se bland annat resonemanget ovan.) Det är uppenbart att den sortens särregleringar måste åtgärdas.....
RFSL når inte ut med sitt budskap när de inte kan formulera sig begripligt.

Notera att första meningen har 4 (fyra!) kommatecken. RFSL bara gör sig själva löjliga genom att formulera sig så. Att skriva begripligt är faktiskt mycket svårare än att som RFSL krångla till det så att de inte når ut med sitt egentliga budskap. Vill förtydliga att jag sällan har problem med att tolka dokument oavsett om de är från RFSL eller andra. Men RFSL:s remissvar är i delar som om det vore akademisk forskning av någon som inte har förmåga att pedagogiskt förklara sina poänger..

De kanske invänder att de inte vänder sig emot "allmänheten". Men det är ju bara naivt att tro att folk i regeringskansliet och riksdagen generellt lättare skulle kunna tolka deras kommentarer än HBTQ-aktivister.

Skärp er RFSL!


2 kommentarer:

 1. Jag håller med. För en gångs skull. Unikt.
  Annars är du en självutnämd överstepräst som
  gärna krånglar in dig i ord och meningar som ger
  svårartad ångest att förstå.

  SvaraRadera
 2. Gissar att det är dte HBTQ-vänliga budskapet som ger dig ångest.

  Vilka ord är det du inte förstår?

  SvaraRadera