onsdag 30 september 2009

Socialdemokraterna accepterar könsneutral namnlag.

Jag skrev igår om att regeringsrätten i en prejudicerande dom avgjort att vem som helst har rätt att byta till ett förnamn "som är typiskt för det motsatta könet". Lagen i sig är könsneutral och hindrar inte en sådan tolkning.

Det var skatteverket som hade överklagat till regeringsrätten för att få principen om könsneutralitet i namnlagen prövad.

Och nu har regeringsrätten publicerat domen på sin hemsida.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

AA har till Skatteverket anmält att han till sina två förnamn E… J… önskar lägga förnamnet Madeleine. Av 34 § namnlagen framgår att ett förnamn inte får godkännas om det kan väcka anstöt, om det kan antas leda till obehag för den som ska bära det eller om det av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Utgångspunkten är således att ett namn ska godkännas, om inte något av de uppräknadekriterierna är för handen. Madeleine är ett vanligt förnamn. Namnet i sig kan därför inte väcka anstöt. Inte heller kan namnet, som AA själv valt, antas leda till obehag för honom. Frågan är om den omständigheten att namnet Madeleine traditionellt bärs av kvinnor medför att namnet uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn för en man. Valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillerkännas den enskilde. Särskilt gäller detta när en myndig person önskar byta ut eller, som i förevarande fall, lägga till ett förnamn.

Regeringsrätten finner att det inte finns skäl att anse att namnet Madeleine uppenbarligen inte är lämpligt för AA. Överklagandet ska därför avslås.


Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är för en könsneutral namnlag medan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar "möjligen" till den reformen.

Jag har därför idag skickat ett mail till de senare partierna och informerat om regeringsrättens dom.

Från mitt mail.

Därför frågar jag om ditt parti politiskt accepterar regeringsrättens dom att tolka namnlagen könsneutralt. Eller om ditt parti vill att en senare namnlagsutredning bör resonera om att ändra lagen så att rätten att välja förnamn återigen inskränks med motiveringen att vissa namn är till för biologiska män och andra för biologiska kvinnor.


Socialdemokraterna har redan svarat att de accepterar den nya tolkningen. Det betyder att partiet är för en könsneutral namnlag. De vill visserligen att det ska startas en utredning om andra delar av namnlagen men är emot att resonera om att försöka avskaffa könsneutraliteten. Det är positivt att s är tydligt för reformen.

Ska bli intressant att senare kolla vad m, c, kd och sd svarar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar