torsdag 1 oktober 2015

Checklista för riksdagsledamöter. Tips om HBTQ-motioner.


Jag har idag mailat ca 40 riksdagsledamöter med tips om HBTQ-reformer de kan lämna motioner (förslag) om. Du som är bloggbesökare kan givetvis själv kontakta riksdagsledamöter. Men det börjar bli bråttom. 6 oktober är sista dagen för allmänna motionstiden. Alltså sista dagen i år ledamöterna kan motionera om i princip vad som helst. Från mailet..... Som bekant startade allmänna motionstiden 21 september och pågår fram till 6 oktober.  Jag ger er här tips på viktiga HBT-reformer som så snabbt som möjligt bör genomföras. Dessutom tipsar jag om diverse queerreformer (sådana som inte är exklusiva för HBT-gruppen men som proportionellt berör gruppen eller delar av gruppen mer än befolkningen generellt alternativt utmanar heteronormen)

När det gäller vissa reformer har riksdagen redan tydliggjort att regeringen bör återkomma med förslag eller utredningar och ibland pågår utredningar men det skadar inte trots det att motionera om det för att hålla debatten levande.

Jag förväntar mig inte varje parti ska lämna motionsförslag om alla de här 28 reformerna. HBTQ-engagerade ledamöter från olika borgerliga partier kan kolla med varann om en viss motion är inlämnad. Samma sak med HBTQ-engagerade ledamöter från röd-gröna partier.

Vill även förtydliga att jag inte har granskat om det redan lämnats in motioner om en del av de här reformerna....


HBT-reformer.

1. Att likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.
2. Att individer tillåts tillhöra ett tredje juridiskt kön.
3. Att nuvarande 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt sänks eller avskaffas.
4. Att nuvarande 18-gräns för att göra könskorrigerande operationer utreds förutsättningslöst. (Utredningen om sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten har visserligen lämnat vissa förslag i den delen men de har fått tydlig kritik från många remissinstanser som de vill att det ska bli en separat utredning om könskorrigerande operationer innan sådana förslag eventuellt ska genomföras)
5. Att följande krav för att få byta juridiskt kön bör utredas förutsättningslöst. "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden".
6. Att införa könsneutrala personnummer.
7. Att det förtydligas i den planerade nya namnlagen att 13-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) och vuxna ska få välja könskonträra namn.
8. Att införa ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.
9. Att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)
10. Att lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
11. Att straffskärpningslagen explicit ska skydda även transpersoner.
12. Att regeringen ska tillsätta en utredning om äldre HBTQ-personers situation.
13. Att regeringen ska tillsätta en utredning om offentliga bidrag till civilsamhället, i synnerhet när det gäller religiösa samfund och föreningar, respekterar principen om respekt för bl.a. HBTQ-personer. I synnerhet att motverka att offentliga bidrag hamnar hos organisationer som direkt är för förföljelse av HBTQ-personer i Sverige och andra länder.
14. Att tvångssteriliserade transsexuella bör få skadestånd.
15. Att regeringen ska tillsätta en utredning om situationen för de som söker asyl p.g.a. sexuell läggning, kön och könsidentitet.
16. Att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. En lämplig metod är att först försöka få EU att bli för att det så att unionen kan driva det inom FN.
17. Att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
18. Att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
19. Att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen

.
Queerreformer. Det här är bara ett urval av motioner som kan definieras som queer.
 

1. Att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare (om en domstol bedömer det att vara till barnets bästa)
2. Att även sambopar (samkönade eller olikkönade) ska kunna bli prövade som adoptivföräldrar.
3. Att förenkla faderskapsprövningen för ogifta olikkönade par. 
4. Att ogifta pappor enklare ska kunna bli erkända som förälder till ett barn, om mamman till barnet nekar till att mannen är pappan startar ofta en lång och byråkratisk process.
5. Att det ska vara möjligt att använda både donerad sperma och donerade äggceller (embryodonationer) vid behandlingar för att en kvinna ska bli med barn. Idag är det bara tillåtet att en av de två är donerad.
6. Att tillåta surrogatmödraskap, att en kvinna blir gravid mot ersättning för sina omkostnader men sedan lämnar barnet till någon annan individ eller par.
7. Att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.
8. Att karenstiden (idag 12 månader för vissa grupper) ska kortas för att få ge blod.
9.  Att regelverket när det gäller sexualitetspolitiken (inseminationer och annat) inte ska vara så olika som det är idag mellan de olika landstingen och regionerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar