tisdag 27 oktober 2015

Sverige kan få en av världens mest progressiva lagar för juridiska könsbyten.


Jag har verkligen inte detaljkoll på varje politiskt område. Men just när det gäller svensk HBTQ-politik brukar jag ha det. Men jag har missat att den utredning  (från januari 2015) som föreslog sänkningar av åldersgränsen för bl.a. juridiska könsbyten även helt vill avskaffa flera andra krav. Att jag missat det måste orsakats av att jag var så fokuserad just på åldersgränserna

I lagen om fastställande av könstillhörighet idag finns följande krav förutom 18-årsgränsen för att få byta kön juridiskt. "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden". Utredningen föreslår alltså att samtliga de kraven ska avskaffas.

Hittills är det fem länder i världen, Danmark (först sex månader efter ansökan beviljas en individs juridiska könsbyte), Irland, Malta, Colombia (individer får byta kön juridiskt max två gånger och det måste gått 10 år från det första till det andra juridiska könsbytet)  och Argentina som tillåter människor byta kön juridiskt utan att först fått en medicinsk diagnos.

Argentina var först.

Irland tillåter 16-17-åringar att byta kön juridiskt efter godkännande av vårdnadshavare samt en medicinsk bedömning. Argentina och Malta tillåter individer yngre än 18 år att byta kön juridiskt om både den som är minderårig och dess vårdnadshavare godkänner det. Danmark har 18-årsgräns. När det gäller Colombia har jag inte hittat någon information om det finns någon åldersgräns.

Argentina var 2012 det första landet i världen att tillåta människor att byta kön juridiskt utan att först fått en medicinsk diagnos.

I somras tog Vänsterpartiet som första riksdagsparti ställning för att avskaffa de medicinska kraven för att få byta kön juridiskt.

Utredningens lagförslag.

Från utredningens förslag till ny lag för juridiska könsbyten i Sverige.
..... 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ändring av en persons juridiska kön i folkbokföringen. 

2 § Den som har fyllt 15 år kan själv ansöka hos Skatteverket om att få sitt juridiska kön ändrat i folkbokföringen. Om den unge har fyllt 15 år men inte 18 år och vårdnadshavarens inställning till ändringen skiljer sig från den unges, eller inte framgår av den unges ansökan, ska Skatteverket informera social- nämnden. 

3 § Avser en ansökan någon som har fyllt 12 år men inte 15 år görs ansökan av vårdnadshavaren med den unges samtycke. 

 4 § Avser en ansökan någon som är under 12 år med medfödd avvikelse i könsutvecklingen görs ansökan av vårdnadshavaren. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg som styrker att en ändring av det juridiska könet är 1. förenlig med utvecklingen av barnets könsidentitet, och 2. i enlighet med barnets vilja med beaktade av barnets ålder och mognad.

5 § En ansökan om ändring av det juridiska kön som framgår av folkbokföringen får bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige. Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner. Ansökan ska göras skriftligen.


6 § En dom eller ett beslut om ändring av juridiskt kön, som har meddelats av en utländsk domstol eller en myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige om personen när domen eller beslutet meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där. 

7 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket. Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt....
Kritik från olika håll.

Jag tar inte ställning till varje detalj i det här utredningsförslaget när det gäller juridiska könsbyten. Det har fått kritik inte bara från de som tycker att det är för radikalt utan även från andra hållet. Att personer som ingått partnerskap (vilket var möjligt 1995-2009) inte ska få byta kön juridiskt utan att först skilja sig från sin partner. Att inte svenska medborgare som bor utomlands omfattas av lagen. Hanteringen av ärenden där den som är minderårig och vårdnadshavare är oense. Det bör även noga övervägas för- och nackdelar om att 15-17-åringar ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavares godkännande  Att unga från 12 års ålder ska få byta kön juridiskt är jag dock helt för.


Uppdatering 1.

Mina kommentarer när det gäller att avskaffa följande krav för att få byta kön juridiskt.
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden.
Det är åt det hållet Sverige kommer att gå är jag relativt säker på. Om inte de närmaste åren så senare. Och principiellt är det rätt. Dock är det en betydande omställning i definitionen av (juridiskt) kön och det bör föregås av offentlig debatt där folk med olika attityder bör få föra fram vad de tycker. Att försöka "snedda" den debatten kan tyckas vara bekvämt till en början men kommer bara straffa sig senare. Ska Sverige avskaffa de kraven måste politiker, HBT-aktivister och andra vara beredda att först bedriva opinionsbildning för det. 

Två aspekter måste klargöras.

1. Att individer med kriminella syften inte ska kunna använda det här för att undgå att lagföras för vad de gjort. Nu har ju flera andra länder infört ett system med fria juridiska könsbyten och vad jag vet har det inte orsakat sådana problem ( i alla fall inte så att det fått politiker att av den orsaken vilja ändra lagen). Men det här bör noggrant granskas - i synnerhet eftersom att en del säkert kommer föra fram just det argumentet i debatten. Och den oron kan inte bara direkt avfärdas.

2. Att byta kön juridiskt betyder också en del andra konsekvenser. Folk av ett visst juridiskt kön kallas till en del könsspecifika läkarundersökningar (gynekologi etc.). I synnerhet för unga kan det också få tydliga konsekvenser när det gäller bemötande (det må vara positivt eller negativt). Enligt mig bör det tydligt anges att för att en person, må hen vara vuxen eller minderårig, ska beviljas juridiskt könsbyte ska hen fått information om möjliga konsekvenser och skrivit på att hen fått infon.

Politik handlar till sist inte bara om principer hur fina de än må vara - utan även att få saker att fungera i praktiken. Om det inte gör det finns det ultra-konservativa grupper (och kanske ett riksdagsparti som är mer känt för att vara "svensk-vänliga" än trans-vänliga)  i Sverige som kommer utnyttja det politiskt. Jag lovar.

10-15 av remissinstanserna motsätter sig att en individ ska kunna byta kön juridiskt utan någon bedömning från myndigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar