onsdag 30 september 2015

Första gången en svensk regering har med HBT-rättigheter i sitt "huvud-budgetförslag"För första gången är HBT(Q)-rättigheter med i "huvud-budgetförslaget" från en svensk regering. S-mp-regeringen har förhandlat ihop budgeten med v.

Från sid 25.
.... Varje elev ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen för utbildningen, oavsett könstillhörighet el ler könsidentitet....
Från sida 62.
.... Det är angeläget att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård. Alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt nä r det gäller resurser och insatser....
Från sid 65-66.
.... Alla ska, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet , funktionsnedsättning, ålder eller religion, respekteras för den hen är och åtnjuta samhällets skydd för detta.... För att stärka hbtq - personers ställning i samhället avser regeringen att förstärka stats - bidraget t ill organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.... Regeringen avser också att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och transpersoner som utsatts för våld i en nära relation....
Alliansen hade med HBTQ-rättigheter i alternativ budget.

Sedan finns det bilagor till budgeten. I bilagan utgiftsområde 13 om diskriminering, jämställdhet och integration har det sedan många år funnits med HBT-personers situation i svenska regeringars budgetförslag. Men att det även kommer med i "huvud-budgetförslaget" avslöjar delvis vad som är prioriterat. S-mp-regeringens "huvud-budgetförslag" är i år ovanligt långt, ca 1,5-2 gånger så mycket som det brukar vara.  Då kan den givetvis med få med fler saker. Men notera att även om den bara fått med hälften av de här formuleringarna när det gäller HBTQ-rättigheter är det betydligt bättre än att det tidigare inte funnits med något som helst om HBTQ-personers situation. Oavsett vilka partier som var varit med i regeringen.

Miljöpartiet hade med HBT-rättigheter i sina alternativa budgetförslag 2010 och 2012, Vänsterpartiet 2011 och Alliansen (deras gemensamma budgetalternativ när de hamnat i opposition) 2014.

Det viktiga är att konkreta förslag lämnas. .

Förra hösten var jag relativt kritisk emot s, mp och v när det gäller vad de fått ihop inom det här området. Nu konstaterar jag att de levererar, med råge, i centrala politiska dokument. För det förtjänar de tre partierna en eloge. HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Sedan kan man vara kritisk emot att pengar inte avsätts för skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Eller att det inte blivit ett fokus på hiv-preventionen. Förhoppningsvis kommer sådant med senare.

Men det som främst måste till från nuvarande regering är att leverera i praktisk politik framåt. Dokumenten anger en inriktning. Nu måste konkreta förslag lämnas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar