onsdag 7 oktober 2015

En del kd-politiker använder "hen" som pronomen.


Det här är andra  delen av min granskning av handlingarna inför Kristdemokraternas riksting (kongress) som börjar imorgon. Det handlar om motioner (förslag) till rikstinget och partistyrelsens kommentarer till dem. Distriktsstyrelsen för kd i Västerbottens län skriver som en kommentar till en motion.
.... Förslaget innebär att hen som stannar hemma inte kan nyttja avdraget, eftersom hen inte har någon inkomst....
Även från en motion av några medlemmar i Upplandsdistriktet finns hen med som pronomen. Det må vara närmast kuriosa och bara detaljer men det visar att HBTQ-debatten även påverkat kd. Catharina Hellgren yrkar i motion 2.19 "att Kristdemokraterna verkar för en översyn av det offentligas stöd till brottsofferjourer". Och får stöd av partistyrelsen. Från motionen.
.... Se över samhällets stöd till brottsofferjourerna! Brottsoffer behöver stöd av brottsofferjourerna dels individuellt före, under och efter rättegångar, dels i form av självhjälpsgrupper i synnerhet för homosexuella och för unga brottsoffer....
Kd påverkade inte homoadoptionslagen.

Motion 3.03 av Samuel Körner Lilja lär det bli debatt om. En majoritet i partistyrelsen, bland dem ordföranden Ebba Busch Thor (bilden) yrkar bifall till "att Kristdemokraterna ställer sig bakom den nuvarande adoptionslagstiftningen som ger samkönade par rätt att prövas som adoptivföräldrar". Partistyrelsen är dock oense. Från motionen.
.... Dock så inser jag att en adoption där ett samkönat par är inblandat är något som inte ses med blida ögon i många länder där synen på homosexualitet är kantad av hat och fördomar, men i de fall där det är möjligt för samkönade par att adoptera så måste den möjligheten finnas. Varje barn har rätt att känna sig älskat och omhändertaget och här har vi som samhälle och parti ett stort ansvar att hjälpa så många barn som möjligt. Ett sätt att hjälpa de föräldralösa barnen är just att tillåta samkönade par att adoptera. Det är inte en heltäckande lösning och det tar inte bort problemet, men det är en del av lösningen. Det har höjts många röster mot tidigare motioner av det här slaget och motivationerna till varför detta är ett dåligt förslag har varit många. Man har varit orolig för att barn till samkönade par ska bli mobbade och även att dessa barn missar antingen det kvinnliga eller det manliga perspektivet på samhället. Som svar på det första så kan vi idag se en större acceptans gentemot homosexuella i allmänhet och just därför så är problemet med mobbing av barn med homosexuella föräldrar inte lika stort som det har varit tidigare. Angående det andra argumentet så tror jag inte att man varken missar det kvinnliga eller det manliga perspektivet med två föräldrar av samma kön. Man kommer alltid att möta både kvinnor och män under sin levnad och genom det möta och så långt det är möjligt förstå alla de för och nackdelar som det finns med att vara både kvinna och man....
Kommentaren från distriktsstyrelsen för Skåne är något besynnerlig.
Kristdemokraterna hävdade barnperspektivet väldigt hårt när den nuvarande lagstiftningen behandlades. Detta ledde till att lagstiftningen intog ett tydligare barnperspektiv.
Det där är faktiskt historieförfalskning. Fakta är att kd 2002 var emot alla typer av adoptioner för samkönade par, även s.k. närståendeadoptioner. Kd påverkade inte lagförslaget, tvärtom kritiserade partiet det. Nåväl, partistyrelsen yrkar bifall till motionen men distriktsstämman i Skåne ändrar det till att motionen ska betraktas "som besvarad", alltså varken bifall eller avslag. Dessbättre är dock partistyrelsen positiv och argumenterar bl.a. följande.
.... Då barn förlorat sina biologiska föräldrar anser vi att man ska försöka ge barnet ersättning för de föräldrar som gått förlorade. Men alla familjer ser inte likadana ut. Med respekt för det och med barnperspektivet i fokus är det partiets hållning sedan tidigare att tillåta så väl närstående- som ensamstående att prövas som adoptivföräldrar. Att ensamstående får prövas innebär, allt annat lika, en mer sårbar situation för barnet. Att på förhand utesluta samkönade par förefaller därför i jämförelse inte rimligt. Dock är det viktigt att understryka att det är barnets bästa som ska stå i fokus vid varje adoption, inte vuxnas behov och önskemål....
Kd har gjort helomvändning om skyldighet för vigselförrättare att även viga samkönade par.

I samband med en motion 2.01 om arvoden för vigselförrättare lämnar distriktet för Stockholms län bl.a. följande kommentar.
.... Distriktsstyrelsen tycker att det är väldigt angeläget att vi underlättar för dem som vill ingå  äktenskap eller partnerskap och på det sättet ge sig själva och kommande generationer ett starkt  juridiskt stöd för sitt gemensamma liv...
Det är fascinerande att distriktsstyrelsen tydligen tror att det ännu är möjligt att ingå partnerskap. Det alternativet försvann när Sverige fick en könsneutral äktenskapslag 2009. De som då redan ingått partnerskap fick dock möjlighet att behålla det eller omvandla det till äktenskap. Missförstånd finns det också i motion 2.02. av Max Fredriksson som fått för sig att borgerliga vigselförrättare kan vägra viga samkönade par. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
.... Att vara borgerlig vigselförrättare innebär att man är myndighetsutövare. Har man tagit på sig detta uppdrag förväntas man följa lagen. Har man betänkligheter kan man inte åta sig ett sådant uppdrag. Det är Länsstyrelsen som förordnar vigselförrättare enligt Äktenskapsbalken. Den som förordnas av Länsstyrelsen är skyldig att förrätta vigsel och kan således inte neka att utföra sitt myndighetsuppdrag. Partistyrelsen menar därför att sådana åtgärder som motionären föreslår inte är nödvändiga, eftersom detta redan tillgodoses genom nuvarande lagstiftning....
Det där är helt rätt. Det som partistyrelsen dock "glömmer" berätta är att riksdagen 2006 röstade igenom att varje borgerlig vigselförrättare även måste vara skyldig att vara partnerskapsförrättare. Av riksdagens dåvarande sju partier var alla för det - förutom Kristdemokraterna. De tyckte att borgerliga vigselförrättare skulle kunna vägra förrätta partnerskap och därmed diskriminera samkönade par. Men positivt att kd nu gjort en helomvändning om det.

Partistyrelsens kommentarer när det gäller HBTQ-relaterade motioner är bra - med ett undantag.

Det är en del förvirrade resonemang från olika håll men partistyrelsen hamnar "rätt" när det gäller HBTQ-relaterade motioner. Med ett undantag. Och det kommer jag att avslöja i sista och tredje delen av min granskning.

Principprogrammet (som jag kommenterade i förra bloggposten) planeras behandlas fredag 9.30-11.30, motioner om vigselförrättare och brottsofferjourer fredag 13.50-16.55, motioner om adoptioner söndag 9.00-10.20.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar