måndag 19 oktober 2015

Öppna moderater vill införa "nationell frigörelsedag" för HBTQ-rättigheter


Det här är fjärde delen av min granskning av Moderaternas stämma som avslutades igår.  Öppna moderater föreslog i motion 240 att det ska införas en "nationell frigörelsedag" 29 augusti varje år.
....  I Sverige är en av de viktigaste händelserna i hbtq-historien ockupationen av Socialstyrelsens trappa under frigörelseveckan år 1979, som ledde till att sjukdomsstämpeln för homosexuella och bisexuella senare togs bort. Den 29 augusti 1979 spelade en avgörande roll i den moderna svenska hbtq-historien. För att minnas den dagen då Socialstyrelsens trappa började ockuperas vore det naturligt att arbeta för en nationell komma ut-dag den 29 augusti, eller en ”frigörelsedag”. När det i dag finns dagar i Sverige namngivna efter bakverk känns det inte för långt bort att vi får en dag namngiven efter detta viktiga tillfälle i historien. Vi yrkar av ovanstående att partistämman för Nya Moderaterna beslutar att arbeta för: att det ska införas en nationell frigörelsedag den 29 augusti....
Partistyrelsen ville betrakta motionen besvarad med bl.a. följande motivering.
.... I Sverige har vi dock en tradition som innebär att vi inte annat än undantagsvis fattar politiska beslut om att införa olika minnesdagar och liknande dagar. I princip det enda som är föremål för politiska beslut är de allmänna flaggdagarna, som beslutas av regeringen genom ändringar i förordningen om allmänna flaggdagar.... Initiativ till minnesdagar likt den motionärerna föreslår är välkomna men brukar således inte bli föremål för politiska beslut. Frågan kan däremot med fördel hållas levande och drivas av dem som så anser lämpligt i den allmänna debatten med syfte att dagen ska få stor uppmärksamhet och högtidlighållas av många.....
Öppna moderater kritiska emot RFSL.s "monopol".

I motion 261 argumenterade Öppna moderater för en "branschstandard" när det gäller HBT-certifiering.
.... Den monopolliknande situation som råder på marknaden kring hbt-certifieringar i dag anser vi dock är olycklig. Vi skulle istället hellre se en mångfald av certifieringsföretag samt att det införs en branschstandard som certifieringsaktörerna kommer överens om vari den bör bestå. På så sätt kan diskussionen om vad som är lämpliga/rimliga krav för en certifiering breddas och fördjupas och man undviker att en enda organisation – RFSL – själv bestämmer kraven. Vi yrkar av ovanstående att partistämman för Nya Moderaterna beslutar: att Nya Moderaterna verkar för ett införande av en branschstandard av hbt-certifiering....
Partistyrelsen ville betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande motivering.
.... Frågor om att utveckla branschstandarder eller att utmana en viss etablerad organisation vad gäller definitionen av kriterier för certifieringar är dock inte primärt en uppgift som lämpar sig för politiska beslut. Det är snarare en typ av processer som bör växa fram på marknaden och med god hjälp av önskemål från anställda, brukare och kunder....
RFSL har en  monopolliknande situation inom HBT-certifiering.

I synnerhet i den senare motionen lyfter Öppna moderater något viktigt. Att RFSL idag har närmast en monopolliknande situation inom området. Att bryta monopol är jag som liberal positiv till. Det handlar dels om att den som är missnöjd kan vända sig till någon annan. Att kunna välja. Men även att det oftast finns en prispressande effekt. RFSL tar idag ut kostnader som jag betraktar som orimliga för de som vill bli HBT-certifierade (men även omfånget i antal timmar av certifieringen är ofta absurda).

Också jag förstår att RFSL har en pressad ekonomi. Just därför välkomnar jag att regeringen vill öka anslagen till HBTQ-organisationer. Men då måste också RFSL anpassa sin certifiering till verksamheters behov. Och möta konkurrens från andra. Men jag delar partistyrelsens inställning att en "bransch-standard" är främst ett uppdrag för civilsamhället. Dock kan politiker ägna sig åt opinionsbildning. När det gäller en nationell frigörelsedag är det egentligen samma princip som bör gälla. Om en nationell frigörelsedag är en bra metod eller inte lämnar jag därhän - även om jag sympatiserar med intentionen. Men det är först när civilsamhället nått ett brett stöd som det kan bli aktuellt för politiker att hantera ärendet.

Debatt på stämman om HBTQ-rättigheter.

I en bloggpost i lördags kritiserade jag att flera förslag från en arbetsgrupp inom Moderaterna inte kom med när partistyrelsens behandlat ärendet. Det handlade bl.a tillåtande av surrogatmödraskap och embryodonationer. Vid debatten på partistämman i lördags var Bodil Sidén, andre vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet, även hon  kritisk emot det. Fredrik Säweståhl, ordförande för Öppna moderater deltog i debatten och kommenterade bl.a. att han tolkade det som att m tagit ställning för Anna Kinberg Batras kommentarer i augusti i de delar som inte behandlats av stämman. Det där måste dock redas ut ordentligt och därför kommer jag kontakta m för en officiell kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar