onsdag 14 oktober 2015

Partistyrelsen i m vill ta bort bidrag till föreningar som inte jobbar för HBTQ-rättigheter.

Moderaterna, näst största partiet i riksdagen, startar sin stämma (kongress) imorgon. I början av året startades ett antal arbetsgrupper som skulle lämna förslag inom diverse områden. Därefter har partistyrelsen behandlat arbetsgruppens rapporter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför stämman. Från sid 228-229 (notera att sid-hänvisningarna är utifrån handlingarna, inte efter pdf-dokumentet).
.... Ett sätt är att se över hur normkritik, mångfald, hbtq-kompetens och kunskap om alla diskrimineringsgrunder kan ges större utrymme i skola och utbildning. Till exempel genom att stärka dessa inslag på lärarutbildningen. Det kan också vara motiverat att se över möjligheterna att stärka diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete. Till exempel genom att förstärka spetskompetens inom DO gällande alla diskrimineringsgrunder. Behovet av detta syns bland annat i att DO har prövat ytterst få fall av diskriminering av transpersoner i domstol. Ytterligare ett steg kan vara att se över möjligheterna för att stärka påföljderna för brott mot diskrimineringslagen. Till exempel genom att det blir mer kostsamt att diskriminera.... Det handlar också om att öka tryggheten och ta krafttag mot radikalisering och extremism då hbtq-personer ofta är extra utsatta. Hot och våld måste bekämpas för att värna ett fritt och öppet samhälle....
Höjda skadestånd inte viktigast.

Det är välkommet att Moderaterna nu mer explicit än tidigare framför att norm-kritik (där heteronormen är en del som ska kritiseras) är viktig. Även att det bör få mer utrymme på utbildning för lärare. Däremot är jag tveksam till om höjda skadestånd vid fällande domar är viktigast för att bekämpa diskriminering. De avgörande problemen är att få fall anmäls i relation till verklig diskriminering samt att det är sällan det sedan hamnar i domstol. Delvis handlar det om att diskrimineringsärenden är offentliga (och jag har inga invändningar emot det) samt att många vill undvika ett domstolsärende som kan bli jobbig för alla parter. Det viktiga där är bekämpa heteronormen för att det ska bli mindre dramatiskt att bli offentlig HBTQ-person samt tydliggöra rättshjälpen för folk som är diskriminerade (oavsett om det är sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet eller vilken orsak det må vara). Viktigt är också att säkerställa att minoritetsgrupper har förtroende för rättsväsendet. Från sid 231-232.
.... Det är viktigt att det hbtq-lyft som Moderaterna tidigare föreslagit nu genomförs av moderatledda kommuner runt om i landet. Hbtq-lyftet syftar till att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.... Till exempel bör det ställas tydligare krav på idrottsrörelsen och föreningslivet i samband med beviljande av bidrag från offentliga medel. För att beviljas bidrag behöver det tydligt uppvisas att föreningarna aktivt arbetar mot alla diskrimineringsgrunder och att det sedan följs upp för rätt till fortsatta bidrag. Vad gäller arbetet mot våld i nära relationer är det avgörande att också perspektivet om samkönade par tas in i det preventiva arbetet såväl som i arbetet med att skydda dem som utsatts för brott. Ett förstärkt hbtq-perspektiv är även viktigt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt då sexuell läggning ofta kan vara en anledning till att någon utsätts för detta. Alla som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, har rätt till skydd och stöd. Därför är det viktigt att socialtjänst och skyddade boenden inte utgår från heteronormativa mönster i sitt bemötande och att hbtq-kompetens stärks inom dessa verksamheter. Det är också viktigt att fler skyddade boenden görs könsneutrala. Det är även tydligt att det behövs mer kunskap om våld i samkönade relationer, relationsvåld riktat mot transpersoner och hedersrelaterat våld som sker på grund av sexuell läggning....
Avgörande att förslagen genomförs i praktiken.

Att Moderaterna är för könsneutralitet när det gäller skyddade boenden är positivt. Även att ökade krav bör ställas på föreningar om att aktivt engagera sig emot alla diskrimineringsgrunderna. Men då gäller det att det här också genomförs i praktiken i kommunerna. I nästan alla borgerligt styrda kommuner är Moderaterna största partiet. Jag är ytterst tveksam till om sådana kommuner bedriver en mer könsneutral verksamhet när det gäller bl.a. våld i nära relationer och skyddade boenden samt krav på föreningar att förebygga diskriminering emot HBTQ-personer än kommuner där Socialdemokraterna är störst bland de styrande partierna. Men signalen från partistyrelsen är viktig. Från sid 302.
.... Likaså behöver brott som begås mot människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religion eller etnisk tillhörighet motverkas kraftigare....
Från sid 310.
.... Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer.... Moderaterna anser att även könsuttryck och könsidentitet uttryckligen ska omfattas av lagstiftningen....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar