torsdag 15 oktober 2015

Öppna moderater vill tillåta månggifte.
Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Moderaternas stämma (kongress) som börjar idag. Partiets HBTQ-förening Öppna moderater argumenterar i motion 72 för införande av en antalsneutral äktenskapslag.
..... På Öppna Moderaters förbundsstämma i april röstade en klar majoritet av ombuden för att Öppna Moderater ska verka för införandet av en antalsneutral äktenskapslagstiftning. Det heterosexuella monogama äktenskapet har varit det allenarådande i väst-världen och det är först på senare tid som detta har börjat ifrågasättas och på många håll inkluderat homosexuella. Och grunden är densamma i ifrågasättandet av den monogama normen. Frågan om relationer med flera personer har dock länge varit aktuell i hbtq-communityt, detta är ingen nyhet för den insatte. Den polyamorösa rörelsen, som är en del i hbt-communityt, har under lång tid drivit rätten till förhållanden med fler personer än två. För många är en naturlig följd av en relation att reglera den i form av äktenskap. Oavsett vari bevekelsegrunderna består för att ingå äktenskap ska inte staten, så länge den reglerar äktenskap, diskriminera någon form av relation. Dock är det viktigt att påpeka att vi ser det som en självklarhet att äktenskap ska ingås frivilligt oavsett om det är med en eller flera personer. Allt vad tvång heter vill Öppna Moderater å det skarpaste fördöma, därför vill vi se att straffpåföljden skärps beträffande tvångsäktenskap..... På motsvarande sätt skulle det kunna fungera i ett äktenskap mellan tre eller flera personer. Vårdnaden tillfaller först föräldrarna och sedan kan de själva välja att söka stöd för fler vårdnadshavare i domstol där domstol kan besluta ”att vårdnaden om barnet vid sidan av eller i stället för föräldrarna anförtros en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta;”.... Sverige erkänner redan i dag polygama äktenskap när människor som flyttar till Sverige tidigare gift sig i ett annat land. Men man tillåter inte att folk gifter sig med mer än en person innanför landets gränser. Detta är en inkonsekvens som bör rättas till. Samhället bör vara inkluderande för alla människor. Lagstiftning skapar normer som stänger ute individer från kärleken. Därför bör äktenskapslagstiftningen förändras till att bli antalsneutral. Detta är ur ett liberalt perspektiv en självklar rättighet. Eftersom politik handlar om att vilja förändra samhället på ett principiellt plan och för oss moderater handlar det om att ge människor makt att forma sina liv i den riktning de själva vill. Kärleken ska vara öppen för alla, inte endast för de som älskar enligt samhällets normer....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.

Motiveringen är bl.a. följande.
Motionärerna argumenterar dels för en antalsneutral äktenskapsbalk, dels för att straffen för äktenskapstvång bör skärpas. Förbundsstyrelsen yrkar avslag. Motionärerna jämför antalsneutral äktenskapsbalk med könsneutral. Partistyrelsen menar dock att frågan om antalsneutrala äktenskap inte kan likställas med frågan om könsneutrala äktenskap. Samkönade pars rätt att gifta sig är på ett tydligt sätt en fråga om frihet, lika rättigheter och individualism. Antalsneutral äktenskapslagstiftning är problematisk av flera skäl, som inte gäller för samkönade äktenskap. En antalsneutral äktenskapslagstiftning innebär en svåröverblickbar och radikal förändring av äktenskapet som institution. Samkönade äktenskap ändrade inte äktenskapet i sig, utan vilka som hade rätt att ingå det. Vissa argumenterar för att vissa starkt konservativa och religiösa krafter skulle gynnas av att deras patriarkala relationskonstellationer skulle vinna legitimitet och öka i utbredning. Det är en viktig synpunkt att lyssna på. Unga tjejer ska varken riskera äktenskapstvång eller att mer eller mindre tvingas in i ett äktenskap med flera andra fruar. Man kan konstatera att det inte är möjligt att gifta sig med flera personer samtidigt i något annat liberalt demokratiskt land, utan att månggifte existerar i länder där kvinnors rättigheter är mycket kraftigt begränsade. I ett internationellt perspektiv är utmaningen därför snarast att arbeta för mer frihet för kvinnor bland annat genom att ifrågasätta månggifte som institution. Utöver motiveringarna ovan menar partistyrelsen att det är mycket oklart vilka konsekvenser månggifte skulle få för frågor om exempelvis barnvårdnad och bodelning. Det kan dessutom påpekas att det folkliga stödet för månggifte sannolikt är mycket litet i Sverige och motståndet betydande.
En antalsneutral sambolag bör utredas.

När det gäller skärpta straff för äktenskapstvång hänvisar partistyrelsen till att sådana genomfördes 2014 och att de först bör utvärderas innan nya åtgärder eventuellt ska beslutas.

Jag håller helt med partistyrelsen när det gäller månggifte. Att jämföra en sådan reform med en könsneutral äktenskapslag är fel. Den senare reformen orsakar inga juridiska komplikationer eller utgör något hot emot jämställdheten. Sedan är jag för att starta en utredning om en antalsneutral sambolag som alternativ till äktenskap för två personer. Även där kommer det givetvis finnas juridiska komplikationer men fördelen är att samboskap inte är sanktionerat av patriarkala religiösa samfund från kulturer som tillåter månggifte.

Moderata ungdomsförbundet är precis som flera andra av riksdagspartiernas ungdomsförbund för en antalsneutral äktenskapslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar