fredag 9 oktober 2015

Fp vill ge 4 miljoner mer till HBTQ-organisationer.


Folkpartiet vill i sitt budgetalternativ höja statsbidragen till HBT-organisationer med 4 miljoner. En ökning från 7,3 till 11,3 miljoner. Det finns också rekord-mycket om HBT-rättigheter i deras alternativa budget. Det har aldrig hänt tidigare att det funnits med inom så många områden i ett riksdagspartis budgetdokument.

I budgetförslaget från s-mp-regeringen (som förhandlat ihop det med v) förklaras det visserligen också att HBT-organisationer bör få ökat stöd men det preciseras inte med hur mycket. Även när det gäller pengar från 2016 till genomförande av den HBT-strategi som tidigare borgerliga regeringen beslutade vill fp öka stödet jämfört med s-mp-v. Från regeringens budgetförslag.
År 2017 minskas anslaget med 4 miljoner kronor till följd av att tillfälliga satsningar inom r amen för hbt - strategin upphör och 2018 minskas anslaget med ytterligare 5 miljoner kronor till följd av att tidigare tillfälliga satsningar för åtgärder mot rasism, främlingsfientlighet och liknande former av intolerans upphör.
Fp emot att DO ska få 10 miljoner extra.

Från fp:s budgetalternativ.
Det är viktigt att arbetet med strategin fortsätter, och vi är kritiska till att regeringen aviserar sänkta ambitioner på hbt-området när strategin löper ut. Från 2017 och framåt reserverar vi därför 6 miljoner kronor för fortsatta åtgärder på hbt-området. För år 2016 avvisar vi regeringens förslag till ospecificerad höjning av anslag 2:2 för att finansiera andra satsningar i vår budgetmotion. På detta anslag prioriterar vi en höjning av anslaget för stöd till hbt-organisationer med 4 miljoner kronor per 2016. Från 2017 tillskjuter vi ytterligare 6 miljoner kronor för att finansiera en fortsättning av hbt- strategin.
Folkpartiet vill använda ungefär lika mycket pengar till utgiftsposten Åtgärder emot rasism och diskriminering m.m. (där HBT-rättigheter är en del) som s-mp-v. Men fp är alltså för att högre andel reserveras för HBT-rättigheter från 2016 och vill tydliggöra att 4 miljoner mer ska ges till HBT-organisationer från 2015. När det gäller DO (Diskrimineringsombudsmannen) är fp emot regeringens förslag att höja anslaget med 10 miljoner, å andra sidan vill partiet använda 50 miljoner extra för jämställdhetsåtgärder.

Första partiet som "mainstreamat" HBT-rättigheter i budgetalternativ.

Aldrig tidigare har ett riksdagsparti haft med så mycket om HBT-rättigheter i ett budget-dokument.
.... Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter.... Medborgare och företag som kommer i kontakt med myndigheterna ska få en enhetlig behandling och de ska känna förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen. Detta ska gälla oavsett sådant som geografisk hemvist, kön eller könsidentitet, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.... 

Hatbrott fortsätter att vara ett allvarligt problem för individer och grupper som är utsatta för andras fördomar på grund av religion, sexuell läggning, hudfärg eller någon annan personlig egenskap. Hatbrott måste hanteras mer professionellt och de drabbades förtroende till polisen och rättsväsendet måste höjas så att fler människor vågar anmäla, berätta om vad de utsatts för och kan utgå från att myndigheterna går till botten med anmälningarna.... 

Den ökande repressionen mot det civila samhället under senare år, liksom kränkningarna av t.ex. hbt-personers rättigheter, visar på ett alarmerande sätt att den politiska utvecklingen i landet går åt helt fel håll.... Sverige måste fortsätta driva på i frågor som hos många biståndsgivarländer betraktas som politiskt känsliga, framför allt kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätten till fri abort – det som brukar beskrivas som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – samt hbt-personers rättigheter.... 

Människor som flyr krig och förföljelse ska kunna få skydd i vårt land. Vi värnar om dem som drabbas av personlig förföljelse och som tvingas fly på grund av politisk övertygelse, etnicitet, religion, kön, sexualitet eller könsidentitet.... 

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Därför är det också viktigt att angripa de attityder och idéer som finns i samhället och stärka de förebyggande insatserna. I detta perspektiv är det också centralt att inse att det hedersrelaterade våldet är ett allvarligt hot mot individers frihet och en central jämställdhetsfråga. Brott ska aldrig relativiseras med hänsyn till patriarkala traditioner eller hedersbegrepp.... 
Folkpartiet förtjänar en eloge för att bli det första riksdagspartiet som "mainstremar" HBT-rättigheter i ett budgetförslag. Alltså att det inte bara blir en separat del utan integreras när det gäller olika politik-områden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar