måndag 26 oktober 2015

Ingen remissinstans är emot att sänka 18-årsgräns för juridiska könsbyten.


Förra borgerliga regeringen startade en utredning om minderåriga ska få möjlighet att byta juridiskt kön (idag är åldersgränsen 18 år). Utredningen lämnade sina förslag i början av det här året. Det finns många aspekter bl.a. situationen för personer med "medfödd avvikelse i könsutvecklingen" (intersexuella), vilka myndigheter som ska ansvara för vad, om personer i partnerskap ska få genomgå juridiska könsbyten utan att avsluta partnerskapsrelationen, om svenska medborgare som bor utomlands ska få den möjligheten enligt svensk lag etc.

Jag ska dock i den här bloggposten fokusera dels på åldersgränsen för juridiska könsbyten, dels den för medicinska operationer i samband med könskorrigeringar. Drygt 60 remissinstanser (sista remissdag var 31 augusti) har till regeringskansliet lämnat kommentarer om utredningens förslag.

Debatten handlar inte om 18-gränsen för juridiska könsbyten ska sänkas utan hur.

I utredningen föreslås att 12-14-åringar ska få byta kön juridiskt med vårdnadshavares godkännande, 15-17-åringar ska få göra det själva även om vårdnadshavarna är emot det. Bland remissinstanserna finns det många olika förslag till alternativ. Men låt oss till att börja med granska om de vill att nuvarande 18-årsgräns bör behållas eller inte. Fascinerande är att 0 (noll) av drygt 60 remissinstanser försvarar åldersgränsen idag när det gäller juridiska könsbyten.  Istället är de oense om hur långt man ska gå.

Benjamin, en förening för en del transsexuella och f.d. transsexuella, yrkar avslag på hela utredningsförslaget med motiveringen att de ansvariga visar "medicinsk okunskap". Just Benjamin har dock i decennier visat ha en synnerligen konservativ attityd när det gäller två-köns-normen och de var också ivrigt emot (sic!) avskaffande av sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt. Föreningen sprider också ibland föraktfulla kommentarer emot människor som identifierar sig som transpersoner. Men det bör noteras att Benjamin inte i sak är emot sänkta åldersgränser.

Konservativa attityder inom delar av vården.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Karolinska institutet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri är generellt negativa till förslagen men är för att 16-17-åringar med vårdnadshavarnas godkännande ska kunna byta kön juridiskt. Det som är intressant är att remissinstanserna medikaliserar in absurdum även resonemang om juridiska könsbyten. Det är resonemang om när en del lämnat puberteten trots att den delen inte har något som helst med medicin att göra utan om att ändra i en del juridiska handlingar. I flera år har transsexuella berättat för mig om konservativa attityder inom delar av svensk vård. När jag granskar remissvaret från Karolinska institutet blir det tydligt hur svårt  det måste vara för en del av de här människorna som också är i en utsatt situation. Remissvaren från Karolinska institutet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes är så fyrkantiga i attityden emot transpersoner att man skulle tro kommentarerna var från 1995 och inte 2015.

Flera remissinstanser vill gå längre.

På den andra kanten bland remissinstanserna finns de som vill gå längre än utredningen bl.a RFSL, RFSL Ungdom, Kim (transförening) FPES (transförening) och RFSU. Deelvis gäller det även Statens medicinsk-etiska råd (SMER) och Juridiska fakulteten Uppsala universitet båda är kritiska emot fasta åldersgränser men anger inte tydligt om fler unga bör få kunna få byta kön juridiskt än i utredningsförslaget.

För en 15-årsgräns för juridiska könsbyten är bl.a. Familjerättssocionomernas riksförening.

Några remissinstanser stödjer att juridiska könsbyten ska få göras från 12 års ålder men vill att vårdnadshavares godkännande ska krävas även för 15-17-åringar. Bl.a. Skatteverket (de är dock  kritiska emot förslaget om att juridiska könsbyten ska kunna ändras av andra än transpersoner), Socialstyrelsen (är dock skeptisk till hur just åldersgränserna exakt föreslagits), Karolinska universitetssjukhuset (är dock för att det bör ske en prövning att den som är ung inte byter juridiskt kön p.g.a. psykisk ohälsa).

Ungefär hälften av remissinstanserna är för utredningens förslag till åldersgränser när det gäller juridiska könsbyten och godkännande av vårdnadshavare.

Ca hälften av remissinstanserna ger dock tydligt stöd till utredningens förslag när det gäller åldersgränser för juridiska könsbyten. Bland dem finns de flesta remissvar som lämnats från kommuner och regioner-landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Sveriges läkarförbund, Försäkringskassan, Endokrinologer och gynekologer inom Svensk förening för transsexuell hälsa, Psykiatriker i Svensk förening för transsexuell hälsa, Rädda barnen, Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare, Juridiska fakulteten Lunds universitet och Juridiska fakultetsnämnden Stockholms universitet.

Medicinska operationer.

Här har utredningens förslag betydligt svagare stöd. Alltså att 15-17-åringar ska få göra operationer i könsorganen och ta bort könskörtlar om de fått godkännande av läkare och vårdnadshavarna. I utredningen finns det ett särskilt yttrande från Barnombudsmannens representant att det krävs en noggrann ny utredning innan politiker bör genomföra förändringar i nuvarande lagar i den delen. Nästan lika många remissinstanser yrkar bifall till det som de som stödjer utredningens förslag där.

Och mitt tips är att det bör lyftas ut från regeringskansliets beredning av utredningen. Att det bör tillsättas en ny separat utredning om det. Av två orsaker. Dels i sak, det är en betydande förändring att låta minderåriga få samtycka till sådana ingrepp i deras kropp, ingrepp som inte kan justeras efteråt. Dels att kontroversen om den delen riskerar göra att de berättigade kraven på sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten riskerar att fördröjas betydligt annars.


Uppdatering 1.

Jag har nu i bloggposten placerat länkar till några av remissvaren. Skulle vilja länka även till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Karolinska institutet, RFSL Ungdom, FPES, RFSU, Karolinska universitetsjukshuset. Vårdförbundet, Endokrinologer och gynekologer inom Svensk förening för transsexuell hälsa, Psykiatriker i Svensk förening för transsexuell hälsa, Rädda barnen och Diskrimineringsombudsmannen. Har dock inte hittat de remissvaren på internet så att jag kan länka till dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar