onsdag 28 juli 2010

Partiernas åsikter om 8 viktiga aktuella HBT-reformer.

Här är kapitel 1 från min rapport om partiernas HBT-politik 2010. Publicerar de andra kapitlen de närmaste dagarna här på bloggen.

1. Partiernas åsikter idag om 8 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ är de partier utanför riksdagen som haft bäst opinionssiffror de senaste åren. Piratpartiet är dock principiellt emot att skaffa sig åsikter om politiken generellt och därför har jag lämnat dem därhän. Det betyder att jag förutom riksdagspartierna granskar Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
c = centerpartiet
fp = folkpartiet
kd = kristdemokraterna
v = vänsterpartiet
mp = miljöpartiet
sd = sverigedemokraterna
fi = feministiskt initiativ


1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska "byta kön" måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. 2005 tillsatte dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning om lagen. Den presenterade sin rapport mars 2007. Alla riksdagspartier var för utredningen. Sista remissdag var november 2007. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till ny könstillhörighetslag trots att det är mer än tre år sedan könstillhörighetsutredningen presenterade sin rapport. Sedan har Socialstyrelsen startade en utredning om könstillhörighetslagen. Utredningen lämnade sin rapport 30 juni 2010.

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få juridiskt byta kön. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön. I praktiken betyder det tvångssteriliseringar av transsexuella.

Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslog ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön. Könstillhörighetsutredningen föreslog dock att sterilitetskravet skulle ersättas av ett kastrationskrav, något som Socialstyrelsens utredning inte föreslog.

Flera länder bl.a. Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att juridiskt byta kön även om de inte är sterila eller opererat sig.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön. Många länder i Europa har inte den typen av krav.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det var att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade vilket inte var tillåtet då i vissa länder. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige.

Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön i Sverige. Idag är det bara ett fåtal länder i Västeuropa som har medborgarskapskrav för juridiska könsbyten.

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

Ja: s, m, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen ”Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen röstade dock nej till det. Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008 föreslog ett införande av förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet. Representanter för alla riksdagspartier i utredningen var eniga om det.

Sedan har regeringen lämnat en proposition, En reformerad grundlag, som innehåller bl.a. ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. En enig riksdag röstade ja till det maj 2010. För att förslaget ska bli verklighet måste dock riksdagen rösta ja till det igen efter riksdagsvalet i höst eftersom det är en grundlagsförändring.

Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. Flera länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning, Några av dem är Portugal, Sydafrika, Ecuador, Bolivia och Thailand.

5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Ja: c, fp, v, mp, fi
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a. könsidentitet.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen. m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: kd, sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. De vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Kristdemokraterna vill sedan visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. De vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2010. Maxpoäng 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna 8p (10p-2p)
Sverigedemokraterna 6p (8p-2p)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar