måndag 15 augusti 2011

Sverigedemokraterna accepterar homovigslar i Svenska kyrkan.


Sverigedemokraterna lämnar sitt krav på att Svenska kyrkan bör avskaffa möjligheten till samkönade vigslar inom samfundet. Det avslöjar Henrik (inget efternamn i mailet) från Sverigedemokraternas informationsavdelning. Han berättar också att Sverigedemokraterna är positiva till att FN sagt ja till en HBT-resolution. Däremot har partiet ingen officiell åsikt om en könsneutral namnlag för vuxna, om än att Henrik gissar att sd egentligen är emot reformen.

Här är delar av det mail som jag sände till Sverigedemokraterna i fredags och de svar partiet lämnat.


1. Samkönade vigslar inom Svenska kyrkan.

Jag har kollat de motioner som Svenska kyrkan på sin hemsida redovisat kommit in till kyrkomötet i höst. Noterar att ingen av de motionerna tydligen föreslår att samfundet bör avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda, alltså ett upphävande av beslutet vid kyrkomötet 2009.

Därför vill jag fråga vad Sverigedemokraterna idag tycker om samkönade vigslar inom Svenska kyrkan. Vad jag vet är ni ännu emot att samfundet utför sådana vigslar. Stämmer det?
Det är något som vi principiellt varit emot, dock har inga tankar om att försöka förändra och återgå till hur det var. Vi anser att det är upp till samfunden och prästerna att avgöra om man vill viga samkönade par eller ej.
Vill ni att Svenska kyrkan avskaffar möjligheten att viga samkönade par eller ni är principiellt emot sådana vigslar men har accepterat att de finns och vill inte avskaffa dem?
Vi har inga planer på att förändra och återgå till hur det gamla regelverket såg ut.
Jag vet att sd förtydligat att partiet principiellt är emot den könsneutrala äktenskapslagen men har accepterat den och vill inte avskaffa den. Men här gäller det samkönade vigslar inom Svenska kyrkan.
Du sammanfattade precis våra tankar om detta politiska område.
2. Könsneutral namnlag - för vuxna.

29 september 2009 avgjorde regeringsrätten ett policybeslut som i praktiken betyder att namnlagen blir helt könsneutral för vuxna. Från RFSL:s pressmeddelande om det.

Regeringsrätten skriver i sin dom att valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillkännas den enskilde, särskilt när denne är vuxen. Man konstaterar också att det inte finns några hinder i namnlagen för att män ska kunna bära traditionella kvinnonamn vice versa. Tidigare har länsrätter och kammarrätter dömt olika i fall där transpersoner överklagat Skatteverkets avslag på deras ansökningar om att få lägga till namn som är typiska för män om de är juridiska kvinnor och vice versa.

Skatteverket ville att regeringsrätten skulle lämna ett beslut som kunde bli prejudicerande, alltså att andra domstolar sedan följer principen.

Är sd, precis som övriga riksdagspartier, för den policy som gäller sedan september 2009, att namnlagen är könsneutral för vuxna?
Detta är ingen fråga som partiet har tagit ställning i. Rent spontant är min gissning att vi är emot det, likt vi är emot allt som har att göra med att "sudda" ut och försöka förändra det biologiska hos människor. Vi är generellt motståndare till allt som har med genusperspektiv att göra.
3. HBT-resolution i FN.

Trenden de senaste åren har varit tydlig. Fler och fler länder i FN betraktar HBT-rättigheter som mänskliga rättigheter. Från ILGA-Europes hemsida.

Today the United Nations' Human Rights Council adopted a resolution on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. This is the first of its kind....

With 23 countries voting in favour, 19 countries against and 3 countries abstained, the UN resolution has been adopted in Geneva.

This historic resolution, presented by South Africa, affirms the universality of human rights, and notes concern about acts of violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. It requests the High Commissioner for Human Rights to prepare a study on violence and discrimination on these grounds, and calls for a panel discussion to be held at the Human Rights Council to discuss the findings of the study in a constructive and transparent manner, and to consider appropriate follow-up.

För första gången är Europa inte den världsdel som i något FN-sammanhang röstar HBT-vänligast. Alla 9 länderna från Amerika var för resolutionen. Av 12 länder i Europa röstade 10 ja och 2, Ryssland och Moldavien, nej. De flesta som var negativa var länder i Afrika och Asien. Japan, Sydkorea och Thailand röstade dock ja, även ett land i Afrika, Mauritius.

Yes": Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, France, Guatemala, Hungary, Japan, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, Thailand, UK, USA, Uruguay.

"No" : Angola, Bahrain, Bangladesh, Cameroon, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Moldova, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Uganda.

Abstentions: Burkina Faso, China, Zambia

Absent: Kyrgyzstan, Libya (suspended)

Är sd, precis som övriga riksdagspartier, för att FN sagt ja till HBT-resolutionen?
Ja det är vi. Att människor, oberoende etnicitet, sexuell läggning, handikapp, eller va det må vara, ska ha samma rättigheter är en självklarhet. Att man väljer att motarbeta diskriminering och kampen för allas lika värde är givetvis något vi ser positivt på.
Sverigedemokraterna nära Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Man kan konstatera att om partierna och HBT-politiken är ett tåg så rör det sig framåt år efter år. De flesta politiska partier är i första vagnen, Socialdemokraterna i.o.f.s. i bakre delen av den. Moderaterna är i andra vagnen, Kristdemokraterna i tredje och Sverigedemokraterna i fjärde och sista. Givetvis förtjänar sd inget beröm för att bli för saker som de flesta andra i samhället blev positiva till för flera år sedan. Men det är intressant att debatten och de förändrade attityderna även påverkar konservativa partier som sd och kd.

Sverigedemokraterna är nu nära gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan när det gäller homovigslar. Båda är ännu negativa till samkönade vigslar inom samfundet men har accepterat den nya policyn. Det här betyder att konservativa Frimodig kyrka är ensamma kvar om att vilja avskaffa kyrkomötesbeslutet från 2009 (att tillåta homovigslar).

När det gäller HBT-rättigheter internationellt tvekar sd ännu om Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN medan övriga riksdagspartier är för det.

Givetvis förtjänar sd skarp kritik för att de inte tydligt respekterar att vuxna människor fritt ska kunna välja förnamn könsneutralt. Det avslöjar igen att partiet är heteronormativt, något som de själva erkänner.

Sd ännu för tre försämringar.

Även om sd nu accepterat homovigslar inom Svenska kyrkan är partiet ännu för tre försämringar inoom HBT-politiken.

1. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som sd är för).

2. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

3. Att avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet.

Kristdemokraterna är för två försämringar inom HBT-politiken, samma som sd när det gäller adoptioner och inseminationer. Övriga riksdagspartier vill inte försämra någon del när det gäller rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.


Uppdatering 1.

Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson, Emma Henriksson, kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet några c-politiker, bland dem öppet homosexuelle Fredrick Federley, för att de i en annan artikel argumenterat för kvoterad föräldraförsäkring.
Vi Kristdemokrater utgår från att människor i allmänhet är bättre på att välja inriktning i sina liv än vad vi politiker är på att välja inriktning åt dem. Visst kan vi ha synpunkter och teorier om vad som i stora drag är bra för människor, ibland är de dessutom väldigt välgrundade. Men det ger oss inte befogenhet att styra över enskilda människors livsval.
Spontant är jag som liberal negativ till fler "pappamånader" även om jag accepterat de som finns. Kvotering är av princip fel. Men debatten är givetvis inte utan komplikationer. För mycket tyder på att könsfördelningen av föräldraförsäkringen påverkar jämställdheten inom arbetsmarknaden. Därför blir det en avvägning, är det rätt att använda oliberala (kvotering) metoder (mer än hittills) för att nå liberala mål (jämställdhet). De som är för mer kvotering har en poäng i att övriga bidragsystem är individuella och inte kan överlåtas. Mot det kan anföras att sjukdom och arbetslöshet är något som påverkar individer medan (biologiskt och-eller socialt) föräldraskap ofta är gemensamt för människor som bor ihop. Även jämställdhetsbonusen (som jag är för) är en viss kvotering om än mild. Mitt svar är nej till fler "pappamånader" som situationen är idag men jag är inte lika kategoriskt negativ som för några år sedan. Om det inte blir tydliga förändringar åt ett mer jämställt föräldraförsäkringsuttag utan utvecklingen stannar av de närmaste åren bör en tredje "pappamånad" i alla fall övervägas.

Det som annars är fascinerande är kd:s princip om att respektera att familjer är olika inte påverkar dem att, som de flesta andra partier, bli för lika regler för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar