söndag 5 juni 2011

Ung vänster accepterar att diskriminera transkvinnor vid tjejmöten?

Tre ungdomsförbund har kongress den här helgen. Tidigare har jag kommenterat Cuf:s stämma och Kdu:s riksmöte. Här granskar jag Ung vänster. En av föreningens avdelningar, Ung Vänster i Uppsala, har lämnat följande principiellt intressanta motion (nr 126) som kommentar till det principprogram som föreningen antar på sin kongress.
Vi ser det som självklart utifrån förbundets feministiska analys att särorganisering ska ske utifrån genus och inte utifrån biologiskt kön, främst utifrån perspektivet att vi ska organisera människor utifrån deras faktiska intressen. Ytterligare något som talar för detta är att varje gång någon som har ett legitimt intresse av att delta i en separatistisk grupp utesluts riskerar vi att skapa en misstro mot vårt separatiska arbete och vår feministiska analys.

Det är viktigt att ha en klar bild av vilka legitima orsaker det finns att utesluta personer från en separatistisk aktivitet. De främsta skälen är som vi ser det att någon som upplevs som en man av omgivningen i ett kvinnoseparatistiskt sammanhang kommer att verka hämmande på diskussionsklimatet samt att, som konstateras i förslaget till principprogram, kvinnor, i egenskap av att vara de som drabbas av patriarkatet, ska vara de som har problemformuleringsrätten på detta område.

Det är mot denna bakgrund självklart så att någon som av den övriga gruppen upplevs vara man inte behöver inkluderas i ett kvinnoseparatistiskt sammanhang men lika självklart ska det vara att alla som av omgivningen upplevs som kvinnor ska vara välkomna och att utgångspunkten ska vara att i tveksamma fall, inom rimliga gränser, hellre fria än fälla.

Vi yrkar:
Att på s.22, rad 15 lägga till ”Eftersom vi inte har en essentialistisk syn på kön är det självklart att denna särorganisering sker efter genus.”
Man skulle ju förvänta sig att ett ungdomsförbund som kallar sig feministiskt och är emot heteronormen borde vara positiv till förslaget (som är försiktigt, argumenteringen är att transkvinnor ska bli "godkända" av övriga). Men istället yrkar föreningens programkommitté avslag på motionen med följande motivering.
Programkommittén delar inte motionärernas problembeskrivning. Vi har en mycket tydlig linje kring separatism – vid de 2 tillfällen då vi ordnar verksamhet enbart för tjejer, får enbart tjejer vara med. Självklart inkluderas då också tjejer som t.ex. föddes med ett manligt biologiskt kön. Det kan också vara värt att konstatera att det i praktiken väldigt sällan uppstår ”tveksamma fall”, så att man inte får en bild av att det är en vanligt förekommande situation. Programkommittén tycker att tillägget är överflödigt.
Det verkar nästan som om programkommittén tycker att de är radikala och generösa för att kvinnor som fötts med ett manligt biologiskt kön (och sedan opererat sig) ska få vara med. Men det är väl något som måste vara självklart. Att det sedan är få "tveksamma fall" är inget argument för att inte skaffa en princip. Det här är inte bara en teoretisk debatt.
RFSL Ungdom anklagar Ung Vänster för diskriminering

Under Hultsfredsfestivalen arrangerade Ung Vänster sin traditionella feministiska självförsvarskurs för tjejer. Snabbt upptäcktes det dock att Ung Vänster gjorde skillnad på tjejer och tjejer. Tre lesbiska tjejer beordrades upprepade gånger på ett förnedrande sätt att lämna lokalen med motiveringen "vi vill inte ha några killar här".
Det här hände 2002, för nio år sedan, och förhoppningsvis har Ung vänster lärt sig att hantera motsvarande situationer bättre sedan dess. Men tydligen var det tre lesbiska tjejer som är kvinnor biologiskt som fick en ursäkt efteråt. Vad hade hänt om det varit en intergendermänniska eller transvestit, född till man?

Motion om "pronomenrundor" när möten startar.

Jacobina Nilsson och Johan Bernfeldt från Ung Vänster Storstockholm har lämnat en motion (nummer 21) där de argumenterar för att "HBTQI-anpassa" föreningen.
Vår organisation har sedan länge varit för och kämpat för att alla människor ska ha lika rättigheter, att homosexuella, bisexuella, transpersoner queerpersoner och intersexuella, ska ha samma rättigheter som alla andra, heterosexuella-cis-personer.....Även fast många av oss inte tror det, så är i själva verket vår organisation riktigt dåligt anpassad till människor med ett kön, en könsidentitet som inte överrensstämmer med normen. Och detta MÅSTE vi ändra på.

Förslag: Vi tycker att Ung Vänster anpassar sig ytterligare till det faktum att alla inte följer normen. Det är jobbigt att vara normbrytare och kan vara svårt att våga tala om det. Därför bör Ung Vänster tillämpa ett normkritiskt perspektiv. Att t.ex. vid alla medlemsmöten och medlemsaktiviteter ha en pronomen-runda. Exempelvis bör den vara förlagd med en ev. namnrunda. (Pronomen-runda är att alla närvarande får säga vad personen vill bli tilltalad med för pronomen, det kan t.ex. vara han, hen, hon, den.) Det är viktigt att tillämpa denna typ av normkritiskt perspektiv för att underlätta för personer som har en identitet som inte överensstämmer med normen att få säga det, och ge de närvarande möjlighet att få veta exempelvis då vilket pronomen de närvarande föredrar och då ha möjlighet att använda rätt. För på samma sätt som könsskillnader skapas (beskrivet under punkten Feminism i principprogrammet) skapas kön, och att en förväntas tillhöra någon av dagens två juridiska kön, vilket inte alls stämmer då det finns personer som definierar sig mellan eller bortom man och kvinna. Ingen har rätt att ge någon ett kön, alla har rätt att välja själva!

Vi yrkar:
Att varje medlemsaktivitet som anordnas av Ung Vänster, i början ska innehålla en pronomen-runda. Detta ska föras in i både verksamhetsplanen och partiprogrammet.
Att Ung Vänster under verksamhetsåret 2011 sätter hbtqi-frågorna på dagordningen och låter dem genomsyra verksamheten som en röd tråd....
Att det vid separatistiska ”tjej”-arrangemang, skrivs att det är för tjejer av alla kön. Så inte transpersoner/intersexuella kommer i kläm. Även att information om separatistiska evenemang skickas ut till alla så att en själv kan välja vad en vill gå på, alternativt att det tillfrågas vilken information en vill få (för killar, för tjejer, eller båda). Annars tillämpas härskartekniken, undanhållande av information. Vi tycker också att alla skrivelser ska formuleras könsneutrala och istället för att använda han/hon använda hen, och istället för man (som generellt menande), en.
Den här motionen besvaras av förbundsstyrelsen som yrkar avslag på den med följande motivering.
Motionärerna tycker inte att förbundet gör tillräckligt för att personer med icke-normativa sexualiteter ska känna sig välkomna och bekväma i vår organisation. Förbundsstyrelsen håller med om motionens grundintention – att vi måste sträva efter att alla medlemmar ska ha samma möjligheter att verka inom organisationen. Det är en fråga om interndemokrati, och något vi behöver jobba kontinuerligt med. Förbundsstyrelsen tror däremot inte att varken pronomen-rundor eller könsneutrala begrepp är vägen fram, utan menar att fokus ska ligga på en allmän strävan om öppenhet och hänsyn. Vi tycker heller inte att kongressen bör besluta om detaljer i presentationsrundor.

Motionärerna tycker också att Ung Vänster ska sträva efter att profilera sig ytterligare utåt i hbt-frågor. Förbundsstyrelsen håller inte med. Vi tar ofta och tydligt ställning i hbt-frågor, och jobbar aktivt med deltagande på Pride-festivalen och International Day Against Homophobia. Ung Vänster har goda relationer med RFSL och RFSU, som vi tycker gör ett väldigt bra jobb med just det motionen efterfrågar.
Jag håller i och för sig med att pronomenrundor vanligen inte är lösningen på problemet med bristande respekt för transpersoner. Däremot är jag mycket kritisk emot att förbundsstyrelsen för Ung vänster låtsas att de är tydligt engagerade för HBT-rättigheter. Fakta är att föreningen sällan framför något med koppling till HBT-politiken förutom vid Stockholm Pride. När ledande personer i föreningen håller tal brukar det vara argumentering emot sexism och rasism men nästan aldrig mot homofobi.


Uppdatering 1.

I förra bloggposten kommenterade jag bl.a. parlamentsvalet i Portugal idag. Enligt de första prognoserna verkar HBT-negativa högerpartiet PSD få majoritet. Om partiet bildar regering tillsammans med homofientliga kristdemokratiska PP lär det tyvärr bli totalt reformstopp inom HBT-politiken de närmaste åren.

Högerpartiet PSD är dock oenigt, en minoritet (främst i huvudstaden Lissabon) är HBT-vänliga.


Uppdatering 2.

Alla de tre ungdomsförbund som den här helgen haft sina kongresser har valt ny ordförande. Hanna Wagenius är ny ordförande för Cuf, Aron Lund för Kdu och Stefan Lindborg för Ung vänster.

Det är nu definitivt avgjort att Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet går samman till ett gemensamt samfund. De tre frikyrkosamfunden som nu blir en förening, kallar sig preliminärt Gemensam framtid. Ordförande fram till samfundets kyrkokonferens 2012 blir baptisten Ann-Sofie Lasell.

Gemensam framtid blir det näst största samfundet i Sverige, efter Svenska kyrkan. De flesta i Missionskyrkan och en del i Baptistsamfundet är homovänliga medan Metodistkyrkan är relativt negativ till homorelationer. Eftersom Missionskyrkan är betydligt större än de två andra blir det i det nya samfundet en tydlig majoritet för att respektera samkönade relationer. Även inom Missionskyrkan är dock vigslar av samkönade par kontroversiellt.


Uppdatering 3.

Flera tidningar rapporterar om United Minds senaste opinionsmätning. Skulle resultatet bli verklighet hade varken Alliansen eller s+mp+v fått egen majoritet, alltså samma situation i riksdagen som idag. För första gången sedan senaste riksdagsvalet är s+v+mp större än m+fp+c+kd.

De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 10,9 % jämfört med 11.3 % i riksdagsvalet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar