söndag 19 juni 2011

Kd och sd hyllar äktenskapet - accepterar ännu tvångsskilsmässor.


Kristdemokraterna är ännu officiellt emot att samkönade par ska få adoptera (förutom närståendeadoptioner) och bli inseminerade vid kliniker. Partiet tvekar också om att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att transsexuella ska få byta kön juridiskt.

För några veckor sedan mailade jag Kristdemokraterna om vad de juni 2011 tycker om ett antal reformer med koppling till HBT-politiken. Att jag frågade om möjligheten för ensamståendes möjlighet att adoptera var givetvis för att kolla om de äntligen skaffat sig en konsekvent policy.

I många år har kd argumenterat emot homoadoptioner med argumentet "barn har rätt till en pappa och en mamma". All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Men förutom det är kd:s argumentering ologisk eftersom de aldrig föreslagit avskaffande av möjligheten för ensamstående att adoptera, bara att "överväga" det. Det blir tydligt att partiet har andra "dolda" argument emot homoadoptioner. Och tidigare har det handlat om att kd varit homofientligt och emot samkönade relationer. De senaste åren har kd nyanserat sig något men inkonsekvensen är kvar när det gäller deras politik för adoptioner.

Här är de svar som Tove Fridman, handläggare för kd, i fredags lämnade för partiets del.

1. Att ensamstående har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar.
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?

2. Att samkönade par har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar på samma villkor som olikkönade par?
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?
Frågor om adoption kommer att behandlas på rikstinget senare i sommar. Kristdemokraternas inställning fram tills eventuellt nytt beslut är att samkönade par inte ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar. Jag bifogar en länk till motionen som motiverar varför. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GP02L26 Frågan om ensamståendeadoptioner ska utvärderas, bl.a. mot bakgrund av att lagstiftningen är från 1917.
3. Att lesbiska kvinnor (som är gifta eller sambo) har rätt att bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par i samma situation.
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?
Nej. Vi slår vakt om varje barns rättighet till en mamma och en pappa. Genom insemination fråntar man från början barnets rätt till den ena av sina biologiska föräldrar.
4. Att gifta lesbiska par ska få samma möjlighet till föräldraskapspresumtion som gifta olikkönade par. Ännu ej genomförd reform.
Ja, möjligen eller nej?
Idag är det så att om en kvinna, som är gift, partner eller sambo med en annan kvinna, fått en behandling utförd enligt lagen om genetisk integritet m.m., ska maken, partnern eller sambon till den behandlade kvinnan enligt 1 kap. 9 § FB också anses som barnets förälder. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att lagstiftaren så långt som möjligt medverkar till att ge alla barn tillgång till sina biologiska föräldrar och till en uppväxt med en mamma och pappa som vuxna förebilder. Vi anser inte att lagstiftaren – riksdagen – tar på sig uppgiften och ansvaret att aktivt frånta ett barn dess rätt till sina båda biologiska föräldrar. I konsekvens med detta motsatte vi oss lagstiftningen om assisterad befruktning för lesbiska par.
5. Är kd som parti nu för att avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få juridiskt byta kön?

6. Är kd som parti nu för att avskaffa kravet att någon måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön?
Kristdemokraterna har välkomnat att Socialstyrelsen har tagit initiativ till att utreda frågor som rör könstillhörighet. Nu har socialstyrelsen lämnat förslag och vi kommer att noga gå igenom socialstyrelsens utredning och deras förslag, liksom remissvaren. Frågor rörande de rättsliga villkoren för att genomgå könsbyte kommer även behandlas vid kristdemokraternas riksting.
7. Vad tycker kd idag om den könsneutrala äktenskapslag som Sverige har sedan 2009?
Ni vill tydligen ännu att den ska vara könsneutral och bör göras civilrättslig d.v..s. att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Men har ni accepterat att det är en äktenskapslag eller ni vill ännu byta ut ordet äktenskapslag till något annat, som samlevnadsslag?
När det gäller äktenskapslagstiftningen har kristdemokraterna fortsatt samma syn som tidigare.
Det blir tydligt att Kristdemokraterna ännu inte tycker att samkönade par förtjänar att ingå borgerliga äktenskap. Det är ju orsaken till att de senaste åren velat avskaffa ordet äktenskap i lagarna.

Partiet har inte heller officiellt sagt ja till att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Trots att partiets ordförande, socialminister Göran Hägglund (kd), var relativt positiv till reformerna i en riksdagsdebatt 10 juni. Paradoxalt nog betyder det här att de två partier, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som oftast officiellt hyllar äktenskapet är de som tvekar om att avskaffa tvångsskilsmässor för en grupp i samhället. Övriga riksdagspartier är för att avskaffa kravet att vara ogift för att få byta kön juridiskt.

När det gäller adoptioner och inseminationer mailade jag i fredags några följdfrågor till kd.

Adoptioner.

Om argumentet emot samkönade adoptioner (förutom närståendeadoptioner) är att barn bör få "en pappa och en mamma" varför har ni då olika policy när det gäller samkönade par och ensamstående när det gäller att få möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar. Ensamstående ger ju inte heller någon "rätt till en pappa och en mamma" för barnet. Tvärtom ger det ett barn färre ansvariga juridiska vårdnadshavare vilket inte kan gynna barnet i relation till ett samkönat par.

Kd är fram till eventuellt nytt beslut på rikstinget ännu emot att samkönade par ska få bli prövade som adoptivföräldrar (förutom närståendeadoptioner). Vill kd avskaffa nuvarande lag när det gäller den delen eller partiet är principiellt emot den delen av lagen men har accepterat den?

Inseminationer för lesbiska par vid kliniker.

Vill kd avskaffa nuvarande lag när det gäller den delen eller partiet är principiellt emot den delen av lagen men har accepterat den?

Att göra föräldraskapspresumtionen könsneutral.

Ni är alltså ännu emot inseminationer för lesbiska par. Men när nu lagen finns vad tycker då kd om att gifta lesbiska par ska få samma möjlighet till föräldraskapspresumtion som gifta olikkönade par.

Ja, nej eller möjligen?

När kd besvarat följdfrågorna redovisar jag det givetvis här på bloggen.


Uppdatering 1.

Flera tidningar publicerar siffrorna från senaste opinionsmätningen från Sifo. Skulle resultatet bli verklighet hade s+mp+v fått egen majoritet. Orsaken är att kd skulle hamna utanför riksdagen med 3,6 %. Även c och v är dock nära gränsen med 4,5 % vardera. I praktiken tyder mycket på att varken Alliansen eller s+mp+v skulle få egen majoritet om det vore val idag.

De HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 10,4 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet.


Uppdatering 2.

Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg kommenterar partiets dåliga opinionssiffror.
– Det område vi har landat på är barn och unga. Sverige är inte världens bästa land att växa upp i. Även om vi nu har en viktig diskussion angående ekonomisk utsatthet finns det fler värden man behöver se på. Man kan vara fattig på närvarande vuxna och relationer, säger hon.
Om kd ska få någon som helst trovärdighet inom familjepolitiken bör man erkänna mångfalden av familjetyper. Inte bara i teorin utan även i den praktiska politiken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar