onsdag 1 juni 2011

Kd:s partistyrelse otydlig om homoadoptioner.

Kristdemokraterna har idag till media skickat ett pressmeddelande om sitt riksting (kongress) 30 juni - 2 juli i år. Med utskicket följer handlingarna till rikstinget bl.a. motioner och partistyrelsens kommentarer till dem. Även jag har för min bloggs del fått materialet.

Daniel Sturesson, valledare för kd i Skåne 2010, har lämnat en motion om att partiet bör bli för en helt likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par. Sedan juni 2010 är kd positiva till att homopar får närståendeadoptera. För första gången tydliggörs det i ett dokument från partistyrelsen (i deras svar till motionen från Daniel Sturesson).

Partistyrelsen lämnar även följande kommentar i sin inledning till "Barn och Familj". (sid 85)
Barnens och familjernas olika behov under olika skeden i livet är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för ett gott samhälle. För att kunna ge stöd till alla familjer behöver vi se att familjer ser olika ut – ombildade familjer, ensamstående familjer, traditionella kärnfamiljer, regnbågsfamiljer. Behoven kan variera beroende av hur familjen ser ut och i vilket skede man befinner sig i livet. Försöken att politiskt styra familjen mot ett, och endast ett, sätt att leva har alltid funnits. Vi vill enträget försvara familjernas frihet.
Partistyrelsens svar (sid 88) till motionen (sid 87) är däremot svårtolkat och ganska fegt. Det blir typ att de varit emot homoadoptioner men ska följa utvecklingen av forskningen. Attityden är mer resonerande än tidigare.
Motionären lyfter fram en viktig fråga. Hur ska reglerna på adoptionsområdet se ut för att på bästa sätt tillvarata barnets rättigheter och behov av en trygg omsorgsmiljö? Utgångspunkten för Kristdemokraterna är att vuxna inte har rätt till barn, däremot har barn rätt till föräldrar. När ett barn inte kan tas omhand av sina biologiska föräldrar är det viktigt att hitta en stabil familjemiljö där barnet kan få trygghet, omsorg och kärlek. Utgångspunkten för

Kristdemokraternas hållning har varit att det offentliga bör sträva efter att barnet ska få ersättning för det som gått förlorat, nämligen en mamma och en pappa. Sedan finns det situationer, exempelvis när barnet redan finns i ett tryggt sammanhang, där en adoption är det bästa för barnet även om barnet då inte får en ny mamma och pappa.

En adoption innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rättslig ställning som barn till den eller dem som adopterar. Redan i dag finns ett antal kriterier för att man ska få adoptera. Enligt de kriterier som används i dag ska man bland annat ha fyllt 25 år, men helst inte över 42 år. Den som är gift får endast adoptera gemensamt med sin make, såvida det inte är fråga om adoption av den andra makens barn. Dessa kriterier är inte per automatik diskriminerande enbart för att de är särbehandlande.

Det är också viktigt att påpeka att en adoption alltid kräver tillstånd av domstol. Domstolen prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig. Domstolens prövning föregås av en utredning hos socialnämnden. I utredningen granskas allt ifrån privatekonomi till sociala förhållanden, föräldrarnas eventuella sjukdomar, sociala nät och arbetssituation. Detta eftersom man, så långt det är möjligt, måste kunna garantera det allra bästa för barn som adopteras.

Partistyrelsen har noterat att det i olika sammanhang påpekas att partiet inte har uttalat sig i frågan om ensamståendes möjlighet att adoptera. Detta är en missuppfattning. Vid två tillfällen har partiet i riksdagen skrivit kommittémotioner (med anledning av propositioner) om att frågan om ensamståendeadoptioner måste utvärderas, bl.a. mot bakgrund av att lagstiftningen är från 1917.

Forskning visar att internationellt adopterade barn generellt utvecklas väl och klarar skolgången lika bra som genomsnittet. Men forskning har också visat att en mindre andel löper högre risk att hamna i missbruk, psykisk ohälsa eller få andra sociala problem.

Kunskapsläget kring adoptioner utvecklas i takt med att allt fler som adopterats växer upp och blir äldre. Därför finns det skäl att ta till sig denna nya kunskap och utifrån den se över partiets politik på området såväl internationella adoptioner, nationella adoptioner och närståendeadoptioner. Frågan om de olika kriterierna som ligger till grund för prövningen som adoptivförälder bör också ses över. Den principiella utgångspunkten för översynen ska vara barnets rättigheter och behov av en trygg uppväxt och hemmiljö.

Partistyrelsens förslag till beslut:
Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att med ovanstående yttrande anse motion 3:2 besvarad.
Partistyrelsen berättar inte i vilken form de vill föra debatten om adoptioner. Inte heller låtsas de om att de tidigare i flera år lämnade motioner i riksdagen om att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar medan de aldrig gjort samma sak om ensamståendes adoptioner. Absurt inkonsekvent.

Resonemanget om barns rätt till "en pappa och en mamma" blir hycklande trots hänvisningarna till någon motion från 1997 om att "utvärdera" ensamadoptioner. När det gäller homoadoptioner har det hittills aldrig varit något resonemang om "utvärdering", partiet har negativt. Men kanske det här är början till en mer konsekvent policy. Men jag hoppas verkligen att ombuden vid rikstinget snabbar på processen och tydliggör att kd är för en likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par. Kd i Skåne har gett sitt stöd till Daniel Sturessons motion.

All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Alla barnrättsföreningar av betydelse i Sverige är positiva till en likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par, även kd:s tre borgerliga regeringskolleger.


Uppdatering 1.

Flera tidningar har idag notiser om Kristdemokraternas riksting. I meddelandet från TT är det dock inte med något om politiken i sak förutom att partistyrelsen vill "utreda" familjepolitiken.

Valberedningen föreslår en del nya människor i partistyrelsen. David Lega tycker de ska vara ledamot och Michael Anefur förste suppleant. Både Lega och Anefur är tydligt HBT-vänliga, den senare är kd:s talesperson när det gäller rättigheter för HBT-personer.

Senare ska jag här på bloggen kommentera partistyrelsens svar till motioner om att göra det enklare för lesbiska kvinnor att bli inseminerade och att partiet ska jobba för att avskaffa kravet på sterilitet i könstillhörighetslagen (som reglerar juridiska könsbyten för transsexuella).

Uppdatering 2.

Debattören Dilsa Demirbag-Sten blir intervjuad av den kristna tidningen Dagen.
Vad är det värsta med religion?

- Synen på andra människor. Alltså samma sak som används för att göra gott. Synen på kvinnor och homosexuella, till exempel.
Från en annan intervju i samma tidning.
Tio frågor om Kalla faktas granskning av Frälsningsarmén till Phil Poysti, fotograf och redigerare på Kalla fakta och medlem i Filadelfia Stockholm....

En är att Frälsningsarmén inte bör få ta del av skattemedel i form av bidrag till trossamfunden därför att de inte tillåter homosexuella att bli soldater. Var det det ni försökte visa?

- Reportaget ställde frågan om Frälsningsarméns värderingar är förenliga med reglerna för statsbidrag.
Filadelfia är den största församlingen i Pingströrelsen, ett homofientligt frikyrkligt samfund. Tre andra frikyrkosamfund, Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet planerar att i helgen bli ett gemensamt samfund. Missionskyrkan är generellt hyfsat homovänligt och tillåter att de församlingar som vill viga samkönade par att få göra det. Pingströrelsen och Missionskyrkan har betydligt fler medlemmar än övriga frikyrkosamfund i Sverige.

6 kommentarer:

 1. "All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn."
  Det är ju bra i så fall ur barnens perspektiv men ref. gärna till vilka undersökningar det är. Jag vill veta vilka som utfört dessa och om det finns kopplingar till HBT rörelsen eftersom jag vet att den kristna högern hänvisar till dito som säger motsatsen. Man måste vara källkritisk Bengt!

  Vad gäller adoption så är det stora problemet som jag ser det adoptionen i sig, oavsett de nya päronens sexuella läggning. Det borde diskuteras mer.

  KD ja...
  Jag tycker det skall hålla en konservativ syn på HBT frågor vilket jag tror är vad majoriteten av deras medlemmar vill.
  Och varför skulle dom inte få det? I en demokrati så tycker inte jag att man skall tvinga på dom "din" eller "min" åsikt.
  Var istället glad för att det finns så många partier som stödjer tex dina åsikter.
  Ibland verkar det som HBT rörelsen skall fälla alla älgar i skogen...

  En sista fråga:
  Man brukar säga att de som är väldigt kritiska till tex homosexualitet kanske är osäker på sin egen sexualitet. Då måste väl det också kunna gälla de som är väldigt emot heterosexualitet...?

  SvaraRadera
 2. Anonym

  "En sista fråga:
  Man brukar säga att de som är väldigt kritiska till tex homosexualitet kanske är osäker på sin egen sexualitet. Då måste väl det också kunna gälla de som är väldigt emot heterosexualitet...?"

  Ja, och vilka är det som är väldigt emot heterosexualitet? Att jobba för lika juridiska och sociala rättigheter är inte detsamma som vara vara emot heterosexuella. Det blir lika absurt som att anklaga folk som jobbar för att invandrare inte ska bli diskriminerade att de är emot etniska svenskar.

  "KD ja...
  Jag tycker det skall hålla en konservativ syn på HBT frågor vilket jag tror är vad majoriteten av deras medlemmar vill."

  Men om du inte är medlem varför har du fått för dig att du ska få tycka till om vad partiet bör göra, men inte jag? Du är inkonsekvent så det snurrar om det. Deras rikstingsombud får väl känna efter vad medlemmarna tycker och sedan göra egna bedömningar. Men när det gäller minoriteters rättigheter är det också lämpligt att ombud kanske går före ibland. Hade Moderaterna bara lyssnat på sina medlemmar och ingen hade försökt påverka opinionen internt hade nog m inte varit hyfsat invandrings- och homovänligt som det är idag.

  "Och varför skulle dom inte få det? I en demokrati så tycker inte jag att man skall tvinga på dom "din" eller "min" åsikt.
  Var istället glad för att det finns så många partier som stödjer tex dina åsikter.
  Ibland verkar det som HBT rörelsen skall fälla alla älgar i skogen..."

  Kristdemokraterna är ett regeringsparti och blockerar många reformer, bl.a. att lesbiska kvinnor ska få samma möjlighet till föräldraskapspresumtion som olikkönade par, till nytta för barnets juridiska trygghet. Så HBT-rörelsen har all orsak att granska och försöka påverka kd. Att partiet är litet betyder inte att det är maktlöst inom familjepolitiken när de är regeringsparti.

  Men principiellt är det främsta argumentet att jag har lika stor rätt som du att tycka till om vad kd bör ha för policy. Trots att du tydligen inte är medlem i partiet tycker du dig ha rätt att berätta vad de ska tycka om homoadoptioner. Jag har samma rätt.

  "Vad gäller adoption så är det stora problemet som jag ser det adoptionen i sig, oavsett de nya päronens sexuella läggning. Det borde diskuteras mer."

  Det där är en annan debatt som jag inte har något emot. Men det är inget som helst argument emot att kd ska vara för lika möjligheter att bli prövade för adoptioner. Om bara vita personer hade fått adoptera hade det varit rätt att även tillåta svarta att adoptera så länge adoptionsrätten vara kvar. Sedan får den som vill jobba för att förbjuda eller minska antalet adoptioner.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Anonym

  "Det är ju bra i så fall ur barnens perspektiv men ref. gärna till vilka undersökningar det är. Jag vill veta vilka som utfört dessa och om det finns kopplingar till HBT rörelsen eftersom jag vet att den kristna högern hänvisar till dito som säger motsatsen. Man måste vara källkritisk Bengt!"

  Jag har jobbat med HBT-politik i ca 15 år och noga följt debatten. Tror du inte jag har mer koll än att jag kollar en studie och tycker det räcker som argument, tror du jag tycker det räcker om någon HBT-förening snackar med några kompisar och sedan lämnar en rapport? Kanske det är så du granskar rapporter men inte jag.

  Amerikanska psykologförbundet publicerade redan 2004 en SAMMANSTÄLLNING av forskningen.

  Jag har säkert länkat till och citerat rapporten 10 gånger här på bloggen och i mail till politiker men igen och igen frågar människor efter forskning.

  http://www.apa.org/about/governance/council/policy/parenting.aspx

  "The picture that emerges from research is one of general engagement in social life with peers, parents, family members, and friends. Fears about children of lesbian or gay parents being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no scientific support. Overall, results of research suggest that the development, adjustment, and well-being of children with lesbian and gay parents do not differ markedly from that of children with heterosexual parents."

  Hänvisning till forskningsrapporter.

  "These include concerns that lesbians and gay men are mentally ill, that lesbians are less maternal than heterosexual women, and that lesbians' and gay men's relationships with their sexual partners leave little time for their relationships with their children. In general, research has failed to provide a basis for any of these concerns (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Tasker, 1999; Tasker & Golombok, 1997). First, homosexuality is not a psychological disorder (Conger, 1975). Although exposure to prejudice and discrimination based on sexual orientation may cause acute distress (Mays & Cochran, 2001; Meyer, 2003), there is no reliable evidence that homosexual orientation per se impairs psychological functioning. Second, beliefs that lesbian and gay adults are not fit parents have no empirical foundation (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002). Lesbian and heterosexual women have not been found to differ markedly in their approaches to child rearing (Patterson, 2000; Tasker, 1999). Members of gay and lesbian couples with children have been found to divide the work involved in childcare evenly, and to be satisfied with their relationships with their partners (Patterson, 2000, 2004a). The results of some studies suggest that lesbian mothers' and gay fathers' parenting skills may be superior to those of matched heterosexual parents. There is no scientific basis for concluding that lesbian mothers or gay fathers are unfit parents on the basis of their sexual orientation (Armesto, 2002; Patterson, 2000; Tasker & Golombok, 1997). On the contrary, results of research suggest that lesbian and gay parents are as likely as heterosexual parents to provide supportive and healthy environments for their children."

  Vad jag vet är Amerikanska psykologförbundet varken del av någon homolobby eller judelobby. För du resonerar väl likadant om judar som om homosexuella. Rapporter om Israel, antisemitism, palestiniers situation, om situationen för judiska barn etc får inte göras av judar i något land eller hur? De är "partiska" enligt ditt resonemang. Du måste vara källkritisk Anonym!

  Bengt

  SvaraRadera
 4. En tysk utredning föreslog 23 juli 2009 att samkönade par bör få samma möjligheter till adoptioner som olikkönade par. Ansvariga för utredningen som startade 2006 är "Instituts für Familienforschung an der Universität Bamberg" alltså institutet för familjeforskning vid Bamberguniversitetet. Det är nog en av de mest omfattande granskningarna i Europa om hur barn i homofamiljer har det.

  Det tyska justitiedepartementet lämnade då information om utredningen. Man har intervjuat ca 700 barn via enkäter och personligen träffat ca 100 barn. Resultaten är entydiga. Barn i samkönade familjer mår lika bra och har samma emotionella och sociala utveckling som andra barn.

  "Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" (levnadssítutionen för barn i samkönade partnerskap)

  http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Forschungsbericht_Die_Lebenssituation_von_Kindern_in_gleichgeschlechtlichen_Lebenspartnerschaften.pdf?__blob=publicationFile

  Från den rapporten (sid 306)

  "Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaftenin ihrer Entwicklung nur wenig – und wenn, dann eher in positiver Weise– von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen."

  På svenska blir det ungefär att barn och ungdomar i samkönade familjer inte i någon negativ aspekt avviker från andra barn i sin utveckling, tvärtom när det är någon avvikelse så är den positiv.

  Det intressanta för Kristdemokraternas del är att Tyskland hade en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering som var ansvarig för publiceringen av rapporten.

  Kan du Anonym hitta några rapporter som visar att barn i samkönade familjer mår sämre än andra barn. Det borde väl vara enkelt om du nu tror att barn som bor med "en pappa och en mamma" mår bättre generellt än barn som bor med två pappor eller två mammor.

  För övrigt är redan tre kristdemokratiska partier, ett i Nederländerna och två (flamländska respektive vallonska)i Belgien för att samkönade par ska ha samma möjlighet till adoptioner och inseminationer som olikkönade par. De tre kristdemokratiska partierna har trots det (eller på grund av det) betydligt högre stöd än kd i Sverige.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Varför så agressiv? Jag hade ingen annan tanke när jag skrev mitt att diskutera detta och satt inte här och tänkte att nu skall Bengt allt få...

  Då får det vara.

  SvaraRadera
 6. Anonym

  Jag är inte mer aggressiv än dig. Du anklagade mig för att "tvinga" på andra mina åsikter och att jag inte är källkritisk. Det är absurt.

  Du blev överbevisad med råge om de rapporter du efterfrågade. Det hade du inte väntat dig. Då får det vara för din del. :-)

  Bengt

  SvaraRadera