måndag 13 november 2017

Sd svänger om homoadoptioner efter motion från dess ungdomsförbund.
Det här är sjunde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar 23-26 november. Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsdagarna i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Ungsvenskarna (sd:s ungdomsförbund) vill i motion FBC20 att partiet ska bli för nuvarande jämlika adoptionslag.
.... I SD:s principprogram under rubrik Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten står det att utläsa att principen om att motsätta sig adoption för samkönade par inte ska gälla nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till. Då Sverigedemokraterna inte motsätter sig borgerlig vigsel för samkönade par är det således rimligt att anta att partiet, enligt undantaget i principprogrammet, inte motsätter sig närståendeadoption för samkönade, gifta par. Även om benämningen ”nära släkting” ej skulle syfta på make/maka torde inriktningsprogrammet ge stöd för närståendeadoption när barnet uppnått en viss ålder och därmed odlat en nära relation till maken/makan. Den samkönade adoptionen som då kvarstår, som partiet motsätter sig, är den internationella samkönade adoptionen. Sedan lagändringen 2003 som möjliggjorde för samkönade par som ingått äktenskap att ansöka om adoption har det genomförts en internationell samkönad adoption. Detta kan jämföras med de cirka 30-talet närståendeadoptioner som sker varje år av samkönade par. Med andra ord motsätter sig partiet endast mindre än en procent av det totala antalet samkönade adoptioner. Det är vår mening att det krävs tydlighet i frågan, både för partiets företrädare och allmänheten. Det finns inte heller något seriöst stöd i forskning gällande potentiella komplikationer och/eller negativa konsekvenser för barn som växer upp hos samkönade par. Även om så vore fallet hade det inte kunnat nyttjas som argument för rådande linje i och med att man redan accepterar den adoption som faktiskt genomförs av samkönade par. Vi vill poängtera att kärnfamiljen fortfarande utgör den eftersträvansvärda samlevnadsformen, men barnets bästa måste samtidigt ställas ovanför alla andra kriterier. Vilket vi i enlighet med vår politiska övertygelse och principprogrammets utformning alltid ska verka för....
Möjligt det är ett taktiskt resonemang.

Att Ungsvenskarna vill att samkönade par ska få bli prövade på samma villkor som olikkönade par är tydligt. Men de har också en viss fixering vid kärnfamiljen. Det kan antingen vara för att de tycker det. Men också vara en del av ett taktiskt resonemang, att det blir lättare få majoritet för motionen. Partistyrelsen rekommenderar att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018."
.... Motionären lyfter en symboliskt laddad fråga, som debatterats flitigt – både inom och utom partiet – de senaste decennierna.... Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat.... Precis som motionären lyfter har partiet öppnat för adoptioner som frångått kärnfamiljens uppbyggnad i de fall det funnits antingen släktband eller andra nära relationer mellan adoptivföräldrar och barn. Men med grund i konservatismens försiktighetsprincip har partiet i övrigt anammat en kritisk hållning till de som utan fasta belägg hävdat att en öppning för att aktivt frångå kärnfamiljen är helt problemfri. Det är en hållning som i väsentliga delar överensstämmer med hur en lång rad remissinstanser yttrade sig inför lagändringen 2003. Motionären påpekar dock att forskningsläget idag byggts ut och att den inte hittat stöd för större negativa konsekvenser av att växa upp som barn till föräldrar i en samkönad relation. Mot bakgrund av detta är det partistyrelsens mening att det idag finns fog för att, avseende rätten att prövas som adoptivföräldrar, se över om det verkligen är rimligt att exkludera samkönade par.....
Sd försöker krångla ur sig att de varit emot reformen.

Redan för 20 år sedan var forskningen tydlig, barn i samkönade relationer mår lika bra som andra barn. De s.k. barnexperterna var inte experter när det gäller barn i homofamiljer. Samtliga av dem har också sedan ändrat sig för många år sedan och blivit för den jämlika adoptionslagen. Att hävda forskningen blivit tydligare är förvisso sant på marginalen men främst en ursäkt för sd:s partistyrelse att nu försöka krångla ur sig att de varit emot reformen.

Trots det är sd:s omsvängning egentligen inte förvånande. En opinionsmätning häromåret visade att bara 18 % av svenska folket var emot homoadoptioner, bland kd-sympatisörer var nivån 31 %. Kristdemokraterna blev för övrigt för nuvarande jämlika adoptionslag 2015. Förmodligen är det även en minoritet av sd-sympatisörer som är emot reformen. Konservatismen handlar till viss del om att vara positiv till det som visat sig fungera bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar