måndag 6 november 2017

Partistyrelsen i l vill tyvärr inte förbjuda slöjor i grundskolan.
Det här är nionde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte 17-19 november Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsmötet i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Partistyrelsen rekommenderar bifall till följande från skolpolitiska gruppen.
.... Elever ska inte undantas från simundervisning, eller undervisning i sex- och samlevnadskunskap. Skollagen ska följas. Uppdelning av undervisningen mellan tjejer och killar ska endast kunna göras tillfälligt och av pedagogiska skäl – inte permanent och av religiösa skäl. Nya religiösa friskolor ska ej tillåtas, befintliga ska inte kunna utvidga sin verksamhet. Inspektionen av religiösa friskolor och förskolor ska skärpas. Huvudmän som inte följer läroplanens normer och värdegrund ska inte få bedriva skola och förskola....
Partistyrelsen föreslår en något udda kompromiss. För det första tillåter förmodligen Europakonventionen inte att Sverige förbjuder inrättande av nya religiösa friskolor. Däremot är det nog möjligt att stoppa att de får skattepengar, om inte annat bör vårt land driva det inför Europadomstolen. Förslaget borde vara att de elever som redan finns i religiösa friskolor ska få slutföra sin utbildning. Men att skolorna i övrigt inte får statsbidrag.

Slöjor bör förbjudas i grundskolan.

I motion F20 vill bl.a. Maria Winberg Nordström, kommunalråd i Helsingborg, att slöjor ska förbjudas i grundskolan.
.... Svensk grundskola ska vara likvärdig och jämställd. Därför ska vi varken tillåta eller acceptera att elever bär uttryck för förtryck. Barn ska ha rätt att växa upp fria från hedersförtryck och samhället har ansvar att skydda deras frihet. Ett exempel på uttryck för förtryck är när barn, flickor, bär slöja. Grundskolan ska vara en fredad zon där samhället ska skydda flickors och pojkars frihet från hedersnormer och förtryck. Religion får inte användas som ursäkt för att inskränka andra människors frihet. Det finns gränser för vad det svenska samhället ska tolerera i religionens namn. Vi anser att en gräns ska dras där religion används som alibi för att negativt särbehandla eller förtrycka andra människor. Slöjan är inte vilket plagg som helst. Den går inte att jämföra med keps, hatt eller någon annan huvudbonad. Slöjan är ett uttryck för kvinnoförtryck och hedersnorm. Slöjan är en klädkod för hederskulturen och signalerar att bäraren är kysk och ärbar. Slöjan som klädkod är ett konkret uttryck för det religiöst motiverade kravet på kvinnor och flickor att dölja sin kropp. Slöjan har direkt koppling till familjens heder. Samma krav ställs varken på pojkar eller män. Denna regel att kvinnor ska täcka sig är en del i ett helt system med värderingar och regler som går ut på att mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, att kvinnor och flickor har mindre frihet än män och pojkar, att kvinnor har mindre makt över sitt liv än män. Bruket att bära slöja motiveras med religion och tradition. Sverige har grundlagsskyddad religionsfrihet. Denna frihet där var och en får ha sin tro och utöva den är värdefull. Men enligt vår mening måste det finnas en skillnad mellan individens frihet att tro, tänka, tycka vad hen vill och beteenden som motiveras av religiösa skäl. Människor ska självklart vara fria att uttrycka sin religion. Men det är att gå för långt när uttryck för religion används för att legitimera beteenden som förtrycker andra. Barn väljer sällan sin religion. De påverkas av föräldrarnas eller påtvingas föräldrarnas religion. Liberalernas landsmöte  Om liberaler har värderingen att grundskolan ska vara likvärdig och jämställd och har konstaterat att slöjan är ett uttryck för förtryck av flickor och kvinnor så menar vi att Liberalerna som parti också behöver dra en slutsats. Grundskolan ska för eleverna få vara en fristad där jämställdhet och jämlikhet råder och elever ska slippa uttryck för ojämställdhet och förtryck. Därför ska det heller inte vara tillåtet för barn att bära slöja eller andra symboler med liknande innebörd i grundskolan. Kampen för ökad jämställdhet vinns stegvis. Det är bra att detta nästa steg tas inom ramen för grundskolan eftersom den är obligatorisk och samhället kan ingripa om anhöriga förvägrar flickor rätten till skolgång. Jämställdhet går före religion....
Debatten är alltför viktig för att överlåtas till sd.

Jag håller med. Har själv föreslagit samma sak tidigare här på bloggen. Nu kanske Liberalernas partistyrelse skulle våga föreslå bifall till motionen. Men icke. De fegar ur. Partistyrelsen rekommenderar att motionen ska betraktas som besvarad.
.... Partistyrelsen är medveten om att det går att se slöjan i det ljus som motionerna tar sitt avstamp i. Samtidigt är partistyrelsen inte beredd att på det sätt som önskas begränsa möjligheten att bära slöjan eller andra religiöst präglade plagg i förskola och skola...."
Den här principiella debatten, om att värna barns frihet från reaktionära seder, är alltför viktig att överlåtas till främlingsfientliga grupper. Landsmötet bör yrka bifall till motion F20.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar