söndag 12 november 2017

Sd saknar trovärdighet i debatten om diskriminering.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Två sd-politiker vill i motion ST06 ändra Sveriges diskrimineringslag så att den inkluderar även de diskrimineringsgrunder i Europakonventionen som inte är med i svenska lagen.
.... Lag.... om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel 14 i denna lag räknas istället dessa diskrimineringsgrunder upp: Kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd och ställning i övrigt.....
Två sd-politiker vill i motion ST07 att partistyrelsen ska ges i uppdrag att "att utreda möjligheten att partiet verkar för att införa politisk åskådning som en diskrimineringsgrund."

Sd har varit engagerade emot HBTQ-reformer.

Partistyrelsen rekommenderar avslag.
.... Det innebär att vi motsätter oss alla former av otillbörlig särbehandling på grund av personliga egenskaper eller preferenser. Detta gäller all särbehandling, vare sig den är positiv eller negativ. Därför behöver vare sig grundlag eller annan lag räkna upp några särskilt skyddsvärda grunder.... För att ett sammanhållet och tryggt samhälle ska råda krävs att våra gemensamma resurser och krafter används för det gemensammas bästa, inte för att gynna enskilda grupper som för tillfället uppbär etablissemangets gunst. Att som idag ha en mängd olika förutsättningar och åtgärder när det gäller olika personliga egenskaper och preferenser leder till ett godtycke kring vilka som kan anses förtjäna särskilt stöd eller vara mer skyddsvärda än andra. Man riskerar med andra ord att hamna i ett Orwellianskt ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. Nuvarande ordning tenderar att medföra att fler exkluderas än inkluderas. Partistyrelsen ser därför helst att hela nuvarande systematiken med diskrimineringsgrunder avskaffas och ersätts med en enkel regel om otillbörlig särbehandling....
Det där är förvisso en legitim debatt. Men sd tillhör ett parti som har ett halv-nazistiskt ursprung och där de senaste decennierna jobbat emot reformer för att förbättra mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. Fram till slutet av 1990-talet ville de från Sverige deportera alla utom-europeiska invandrare som kommit efter 1970. Det är förvånande och något absurt att sd tror att just de hävdar allas lika rättigheter. De tycks inte fatta att deras trovärdighet är närmast noll i den debatten.

Partiet har främst problem med att etnicitet och religion är med i diskrimineringslagen.

Låt oss granska deras reservation 6 i konstitutionsutskottet betänkande Fri- och rättigheter från 2016.

.... I regeringsformen (RF) finns förbud mot diskriminering på grund av olika omständigheter som rör den enskilde som person, t.ex. etnicitet eller religion. Vi anser att en sådan uppräkning är olycklig då den utesluter svenskar och lätt leder till ett resonemang som landar i att ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika”....
Det blir tydligt att det sd har problem med är främst etnicitet (invandrare) och religion (muslimer). I deras iver att försvaga skyddet för de grupperna accepterar de utan problem att även HBT-rättigheter försämras. Det är avslöjande.

Det finns givetvis en orsak till att vissa grupper fått explicit skydd i lagarna emot diskriminering. I ett idealiskt samhälle vore det lika konstigt att någon blir diskriminerad p.g.a. svart hår som rött hår. Men nu lever vi inte ännu i det samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar