fredag 19 november 2010

Mail till kd om partiets politik för äktenskap, adoptioner och inseminationer.

Kristdemokraterna kanske presenterar sin nya politik för samkönade par idag. Annars blir det förhoppningsvis svar från dem nästa vecka.

Jag bifogar här de två mail jag skickat till 22 politiker partiet. Bland dem partisekreteraren, gruppledaren i riksdagen och partiets ledamot i civilutskottet som har ansvar i riksdagen när det gäller familjepolitiken.

Dels ett mail som jag skickade i söndags, där jag argumenterar för att partiet ska säga ja till en könsneutral äktenskapslag och lika juridiska rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Eftersom mailet är långt har jag här i bloggposten tagit bort de delar som redovisar forskningsresultat om barn i samkönade familjer och det som handlar om hur föräldraskapspresumtionen fungerar eftersom jag redan förklarat de båda sakerna i andra bloggposter.

Sedan ett annat mail som jag sände till samma kd-politiker i onsdags, om att Sverige får ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2 från 1 januari 2011 och att det bör få konsekvenser för kd:s politik för samkönade par.

Om Kristdemokraterna ändrar sig när det gäller partiets politik för samkönade par är det givetvis inte bara eller ens främst orsakat av mina mail. Istället är det en debatt som redan startat internt i partiet. Mina mail kan ge argument sedan åt de i kd som är för en homovänligare politik.

I det här mailet föreslår jag

att Kristdemokraterna förklarar sig vara beredda att ompröva sina åsikter om en könsneutral äktenskapslag, samkönade pars möjlighet till adoptioner och lesbiska kvinnors möjlighet till inseminationer vid kliniker. I syfte att respektera alla typer av familjer.

att Kristdemokraterna, oavsett vad ni beslutar om det förstnämnda, säger ja till utredningsförslaget om att juridiskt likställa lagarna för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion.

I en intervju för några veckor sedan sa Kristdemokraternas ordförande
Göran Hägglund bl.a. följande enligt Dagens Nyheter.

"Kristdemokraterna måste utveckla sin familjepolitik så att den blir, och också upplevs som, något som skapar trygghet för alla familjetyper, enligt KD-ledaren. KD pådyvlas alltför ofta bilden av att ha en familjepolitik som bara passar två glada vuxna med äppelkindade barn i en sörgårdsidyll. – Men vi vet lika väl som andra att familjer ser olika ut, det är familjer som spricker, det kommer in nya vuxna, det kan vara föräldrar av samma kön. Familjer ska ha lika bra förutsättningar oavsett hur de ser ut, säger Hägglund."


Det är positivt att Göran Hägglund gör den kommentaren. Men ska partiet få någon trovärdighet är det också viktigt att anpassa partiets konkreta politik efter inriktningen om att ha en politik som stöder alla typer av familjer.


Kristdemokraterna är nu i en omprövningsprocess efter det dåliga valresultatet. Det bör då vara viktigt att även ompröva delar av familjepolitiken. Precis som bl.a. Moderaterna gjorde 2003-2004. Det handlar om att anpassa politiken efter hur verklighetens familjer ser ut.


Är Kristdemokraterna som parti berett att ompröva åsikterna när det gäller en könsneutral äktenskapslag, internationella homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor och säga ja till de reformerna? (som bekant är det lagar som redan gäller i Sverige). Eller om ni inte ännu är beredda att bli för dem att i alla fall acceptera dem politiskt och förtydliga att ni inte vill avskaffa dem? Det kan också handla om att partiet blir öppet för förändringar och svarar "möjligen" till reformerna i väntan på att man senare ska avgöra om man är för dem eller inte.


Två kristdemokratiska partier i Europa, CDA i Nederländerna och det flamländska kristdemokratiska partiet, är redan för en könsneutral äktenskapslag och att samkönade och olikkönade par ska ha samma rättigheter när det gäller adoptioner och inseminationer. Och det finns mycket forskning som visar att barn i homofamiljer har lika bra social och emotionell utveckling som andra barn har du helt rätt i....

Till betydande del handlar det här om reformer som redan är införda och som har tydligt stöd av era borgerliga samarbetspartier. Men i en del rör det sig om en reform som ännu inte är genomförd, föräldraskapspresumtion.....

I riksdagen är det brett stöd för reformen eftersom Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par medan bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hittills har tvekat. Förhoppningsvis säger nu även ni i Kristdemokraterna ja till förslaget. Det är i linje med att värna barnets bästa eftersom det förbättrar den juridiska tryggheten.


Principen om insemination har vi i Sverige redan sagt ja till, det lagreglerades i mitten på 1980-talet. Och lesbiska kvinnor kan sedan 2005 bli inseminerade vid kliniker. Det här förslaget om föräldraskapspresumtion är bara en logisk följd av de där förändringarna.


Kristdemokraterna bör försöka göra situationen så bra som möjligt för barnen. Att bara markera mot en följdreform som syftar till att praktiskt förbättra för en del lesbiska kvinnor blir fel. Och drabbar barnen - de som ni i kd säger att ni vill skydda.


Är Kristdemokraterna nu beredda att säga ja till föräldraskapspresumtion för lesbiska par?


Har ni frågor eller kommentar kan ni givetvis maila.


Mvh


Bengt Held

Malmö


I det här mailet

redovisar jag att från 1 januari 2011 får Sverige ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Något som är juridiskt bindande för domstolar att följa. Och en reform som Kristdemokraterna är för.

Konstitutionsutskottet i riksdagen har tisdagen 16 november lämnat Betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.). Från utskottets rapport.

"....grundlagsskyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta missgynnande med hänsyn till sexuell läggning...

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011."

Alla riksdagspartier har kompromissat ihop sig om förslaget och är för det förutom Sverigedemokraterna. Sverige har sedan 1 januari 2003 ett förbud i regeringsformen kapitel 1 mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning. Men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. Det var en enig riksdag som 2002 röstade ja till den förändringen.

Kapitel 2 i regeringsformen är juridiskt bindande för domstolar att följa när de tillämpar lagar som riksdagen beslutat om eller föreskrifter som regeringen sagt ja till. Det här är ännu ett argument till att Kristdemokraterna ska ompröva sin gamla politik och säga ja till en könsneutral äktenskapslag och lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer.


Sverige har inte någon tradition av att domstolar överprövar lagar för att inte vara förenliga med landets konstitution. Men trots det bör partier i riksdagen givetvis respektera de principer som anges i regeringsformen när man utformar sin konkreta politik. Och det s.k. uppenbarhetskravet för att en domstol ska pröva en lag för att vara oförenlig med regeringsformen försvinner efter 1 januari 2011.


Om Kristdemokraterna ska behålla åsikten att samkönade par inte ska ha samma rätt när det gäller adoptioner och inseminationer bör partiet också kunna lämna dokumentation som visar att barn i samkönade familjer mår sämre än andra barn. Hittills har ingen från kd kunnat presentera det.


Barnets bästa är centralt för all politik med koppling till barn. Men då ska man också kunna redovisa forskning som stöder att det är till barnets bästa om man vill ha sämre juridiska rättigheter för vissa grupper i samhället än för andra grupper.


Konsekvensen av det här resonemanget bör vara att kd omprövar sin politik när det gäller samkönade pars rättigheter i relation till olikkönade pars rättigheter. Varför ska de inte vara desamma?


Har ni frågor eller kommentar kan ni givetvis maila.


Mvh


Bengt Held

Malmö
Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har idag artiklar om Kristdemokraternas. SvD har också en artikel om strategin från Socialdemokraterna och Moderaterna att bemöta Sverigedemokraterna. Bland riksdagspartierna är det bara sd som har en ännu sämre HBT-politik än kd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar