tisdag 16 november 2010

Konstitutionsutskottet har sagt ja till bättre diskrimineringskydd.

Konstitutionsutskottet i riksdagen har idag lämnat Betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.). Från utskottets rapport.
Andra ändringar i regeringsformen syftar till att stärka och tydliggöra enskildas skydd mot intrång i fri- och rättigheterna från det allmännas sida, bl.a. mot betydande integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning. Vidare tydliggörs huvudprincipen om full ersättning vid expropriation och annat sådant förfogande, och grundlagsskyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta missgynnande med hänsyn till sexuell läggning. Bestämmelser om skydd för forskningens frihet och om att en rättegång ska vara rättvis och genomföras inom skälig tid införs också enligt förslaget....

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011....

Vid sidan av de sakliga ändringar som föreslås i regeringsformen föreslås även språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydligare och för att göra lagtexten könsneutral.
Alla riksdagspartier har kompromissat ihop sig om förslaget och är för det förutom Sverigedemokraterna. De skriver i en reservation (alternativt förslag) bl.a. följande.
Vikten av ett utträde ur EU gör att jag inte kan ställa mig bakom att det införs en bestämmelse i regeringsformen om medlemskap i EU. Mot bakgrund av den stora vikt jag lägger vid denna fråga och det förhållandet att det vilande förslaget bara kan antas eller förkastas i sin helhet är jag tvingad att yrka att hela det vilande förslaget förkastas trots att jag välkomnar stora delar av förslaget.
De kommenterar inte specifikt den del som handlar om förbud mot diskriminering. Resonemanget om EU är det enda sakargumentet de framför i reservationen till varför partiet är emot regeringsförslaget En reformerad grundlag. Det verkar nästan som att de har försökt att hitta något de kan invända emot. För det enda som förslaget gör när det gäller EU är att konstatera faktum, att Sverige är medlem i unionen.

Från utskottsmajoritetens kommentar.
Dessutom ska det enligt förslaget uttryckligen anges att Sverige är medlem i Europeiska unionen och deltar i internationellt samarbete inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet.
Sverige är redan idag juridiskt skyldigt, precis som övriga länder i unionen, att följa både Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Lissabonfördraget.

Sedan 1977 har kapitel 2 i regeringsformen två diskrimineringsförbud.
Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.
Efter 1 januari 2011 får den delen följande lydelse.
Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.
Det är även med en del om diskriminering p.g.a. kön.
Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.
Efter 1 januari 2011 får den delen följande lydelse.
Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.
Sverige har sedan 1 januari 2003 ett förbud i regeringsformen kapitel 1 mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning. Men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. Det var en enig riksdag som 2002 röstade ja till den förändringen.

Kapitel 2 i regeringsformen är juridiskt bindande för domstolar att följa när de tillämpar lagar som riksdagen beslutat om eller föreskrifter som regeringen sagt ja till.

Portugal, Sydafrika, Ecuador, Bolivia och Thailand har i sin respektive konstitution förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning.


Uppdatering 1.

Regeringsförslaget En reformerad grundlag innehåller tyvärr inte något motsvarande förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Inte heller i kapitel 1 i regeringsformen är det med något skydd för transpersoner. Både idag och efter 1 januari 2011 är följande med när det gäller diskrimineringsförbud.
Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Det är då enkelt att konstatera att av de sju diskrimineringsgrunderna i den "vanliga" lagen mot diskriminering (som gäller inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc.) så är alla uppräknade i regeringsformen kapitel 1 - förutom könsidentitet.

Tyvärr är det bara fyra riksdagspartier som hittills sagt ja till att transpersoner i regeringsformen ska få skydd mot diskriminering, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Övriga fyra riksdagspartier tvekar. När det gäller Socialdemokraterna är det faktiskt den enda HBT-reform av betydelse som de ännu inte sagt ja till. Den som blir ny ordförande i partiet har ett ansvar att engagera sig för den reformen.

Flera tidningar skriver idag om att Migrationsverket stoppat utvisningar av asylsökande från Irak.

Från Dagens Nyheter.
Vad gör Europadomstolen och vilka befogenheter har den?

– Europadomstolen har begärt att tvångsutvisningarna stoppas fram till den 24 november. Under tiden ska domstolen granska på vilka grunder som medlemsländerna fattat utvisningsbesluten. Domstolen kan begära längre tid. Om domstolen fattar beslut i något ärende kommer Sverige att följa det. Men det är väldigt oklart vad domstolen kommer att pröva. Gäller det situationen i till exempel Bagdad? Eller gäller det minoriteternas situation? Kommer domstolen att uttala sig om fler minoriteter, eller enbart om de kristna?...

Den irakiska staten kan inte längre garantera minoriteternas säkerhet.
Det är viktigt att förtydliga för svenska politiker och myndighetsansvariga att den allvarliga situationen för minoritetsgrupper i Irak även gäller för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Tillsammans med Iran är Irak det land där situationen för HBT-personer är svårast idag. Att skicka tillbaka asylsökande HBT-personer från Irak är inte acceptabelt.

Skånska Dagbladet berättar om att rapporteringen om hatbrott kan vara felaktig från polisen i Skåne.
Polisen i Malmö ska nu satsa på att utbilda all personal i kunskap kring hatbrott och Jeanette Larsson hoppas att det ska ge resultat i statistiken.

– Totalt ska 700 polisanställda genom gå en tre timmar lång utbildning om hatbrott. Det är positivt.
Även Sydsvenska Dagbladet skriver om det.

Dagens Nyheter har en artikel om Hjärtslag som är först ut bland filmerna på Stockholms Filmfestival som startar idag.
Dolan spelar själv en gaykille som blir kär i kvarterets nye Adonis. Lika förälskad blir hans bästa väninna. Men är föremålet för deras kärlek gay eller straight? Mottaglig eller iskall? Djupsinnig eller en idiot?

– De vet inget om honom. Han är egentligen ingen intressant människa, han har ingen karisma, han pluggar litteratur – men vad betyder det? Han är fejk. Men de bryr sig inte om honom, bara sig själva. De älskar honom för hans potential att älska dem. Det är inverterad narcissism.Uppdatering 2.

Jag skickade för några dagar sedan mail till några politiska ungdomsförbund om vad de tycker om utredningsförslaget att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. alla diskrimineringsgrunderna i lagen. Idag har de bara den skyldigheten när det gäller kön, etnicitet och religion, inte för sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder.

Jag ska förtydliga att jag tills vidare har avbrutit kontakten med Sverigedemokraterna. Inte p.g.a. deras främlingsfientlighet som jag i.o.f.s. är kritisk emot men som inte ska hindra mig att kontakta dem direkt om vad de har för åsikter. Nej, orsaken är att så många från partiet betett sig otrevligt även när jag skickat vänliga mail och ringt dem.

Jag har i.o.f.s. även haft kontakt ibland med otrevliga politiker från de "gamla" riksdagspartierna men inget parti har haft sådana attitydproblem när det gäller kritiska frågor som Sverigedemokraterna. De visar ett tydligt sektbeteende där jag tydligen är "en fiende till dem" därför att jag kritiserat deras politik. För övrigt besvarade de aldrig mail från mig innan de visste att jag granskar dem. Men nu är det inte möjligt med fungerande telefonkontakter heller.

Det här alltså orsaken till att jag inte kontaktar sdu trots att sd nu är riksdagsparti. Jag fokuserar på övriga sju partiers ungdomsförbund. Grön ungdom har samma politik i sak som Miljöpartiet och är därmed för att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen. Idag har Ssu svarat att även de är för den reformen.

Muf, Luf, Cuf, Ung vänster och Kdu har ännu inte svarat.

Bland riksdagspartierna är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för reformen medan övriga partier ännu svarar "möjligen".


Uppdatering 3.

En del tyder på att Kristdemokraterna nu håller på att ompröva sin politik för samkönade familjer. Det kan bli drastiska förändringar eller mer troligt måttliga. Eller att man behåller den gamla politiken vilket jag dock bedömer som mindre troligt. Vill inte skriva något på bloggposten förrän det blivit klart vad som gäller men jag har fått positiva signaler från en central politiker i kd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar