fredag 14 maj 2010

Mp ska ha valaffich med HBT-tema i höst.

Idag startar Miljöpartiets kongress i Uppsala. Ombuden ska i helgen rösta om partistyrelsens förslag till valmanifest och motioner från medlemmar.

På sin hemsida avslöjar idag partiet hur deras valaffischer i höst ska se ut. 2006 var mp första riksdagspartiet att ha HBT som tema på en valaffisch. Och tydligen ska Miljöpartiet göra samma sak igen i höst. Först med orden "Modernare Sverige" på affischen där "Sverige" är i regnbågsfärger. Därefter följande text.
Vi vill skapa ett Sverige där alla är fria att leva som de vill. Därför är det hög tid att skrota heteronormen och införa nolltolerans mot alla former av diskriminering.
Det här är intressant för det bevisar att partier kan ha med HBT som en integrerad del i affischering. Många riksdagspartier har i decennier haft affischer för jämställdhet mellan könen och emot rasism. Men av någon orsak har partistrateger (även i homovänliga partier) ofta tvekat att ha homo eller HBT som tema. Argumentet att det är mycket kontroversiellt gällde kanske till viss del förr men inte idag. Ska man undvika varje kontroversiell del av politiken på affischer ska man för övrigt inte argumentera emot rasism heller.

Idag kanske det främsta argumentet är att budskapet bara riktar sig till en marginell grupp i samhället. För det första är det fel, mycket tyder på andelen av befolkningen som är HBT är ca 10 %, kanske ännu högre. För det andra har även många av den övriga befolkningen de senaste åren börjat engagera sig för HBT-personers mänskliga rättigheter.

Om man ska vara ärlig så var egentligen Folkpartiet först med att ha affischer med någon koppling till homo. Det var i valrörelsen 1994 när Folkpartiet hade en affisch med budskapet "Det är för mycket S & M i politiken" syftande på de två största riksdagspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. På affischen var det två läderbögar varav en höll i en kedja som var om den andres hals.

Givetvis var det något som många homosexuella tyckte var kul och ett tecken på att det var möjligt att använda bögar i en valaffisch. Men det handlade inte främst om homorättigheter vilket Miljöpartiets affisch gör inför höstens val.

Till mp:s kongress har det skickats en motion med koppling till HBT-rättigheter. Göran Larsson menar i motion 2.2. att arbetet emot diskriminering av homosexuella och bisexuella blivit sämre sedan Homoombudsmannen försvann och Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick ansvar för alla typer av diskriminering. Göran Larsson föreslår
att MP verkar för att inrätta en Homoombudsman under nästa mandatperiod,

att MP verkar för att utreda hur de övriga ombudsmännen inom diskrimineringsområdena ska organiseras under nästa mandatperiod.
Klokt nog avfärdar partistyrelsen i Miljöpartiet förslaget att återinrätta olika ombudsmän. Och partiet röstade ju själv som övriga riksdagspartier för sammanslagningen av myndigheterna. Det är en vinst att allt arbete samlas på ett ställe. Sedan har DO givetvis ett ansvar att fixa så att det blir fokusering i samhällsdebatten på alla typerna av diskriminering.

Miljöpartiets partistyrelse föreslår följande i sitt svar.
att MP verkar för att det inom ramen för diskrimineringsmyndigheten utses fyra främjandeombudsmän med tydligt ansvar för respektive diskrimineringsområde
Jag själv vill nog varken argumentera för eller emot den förändringen. Min spontana reaktion är dock att det inte är riksdagen som ska detaljstyra hur DO ska organisera sig. Det måste vara resultatet som är det viktigaste, politiker ska avgöra myndighetsstrukturen generellt och sedan får varje myndighet fixa strukturen internt.

Ett av partiets språkrör, Maria Wetterstrand, höll tal när mp inledde sin kongress. Tyvärr sa hon inte något om HBT-rättigheter. Däremot argumenterar hon och övriga i partistyrelsen en del emot heteronormen i deras förslag till nytt jämställdhetsprogram (Motion 2.1).
Miljöpartiet de gröna arbetar för ett samhälle där alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, könsuttryck med mera, ges samma förutsättningar. Det feministiska perspektivet betyder för oss gröna att det finns en genomgripande könsmaktsordning, där mannen är norm....

Redan som barn påförs vi könsnormer som är begränsande. Det socialt konstruerade könet, det vi kallar genus, är inskränkande för individens frihet, både för kvinnor och för män....

Den traditionella synen på föräldraskap bygger på heteronormativ tvåsamhet. Familjer som inte är än kärnfamilj anses vara ”annorlunda” och passar inte in i normen. Begreppet stjärnfamiljer, där kärnfamiljen bara är en av många familjetyper, är bättre anpassat för dagens Sverige....

MP anser att all personal som arbetar inom i skolan, såväl på förskole-, grundskole- som gymnasienivå, ska ha genomgått en genuspedagogisk utbildning. Det är även viktigt att pedagogerna har ett normkritiskt förhållningssätt så att det inte upprätthålls en heterosexuell norm i skolan. Särskilda ämnesområden man bör lägga vikt på i skolan för att främja jämställdhet är konflikthantering och sex- och samlevnadsundervisning....
Jag har tidigare kritiserat Vänsterpartiet för att vara påverkade av radikalfeministiska teorier vilket ofta gör deras dokument heteronormativa. HBT och arbete emot heteronormen blir något i separata dokument och sällan integrerat i den "vanliga" politiken. Här är Miljöpartiet bättre.

I förslaget till jämställdhetsprogram från mp:s partistyrelse förtydligar man att våld även är ett problem i samkönade relationer. Men kritiserar inte pornografi generellt utan "mans- och kvinnoförnedrande pornografi".

Sedan är det andra delar av programmet jag är kritisk emot och som är problematiska. Partistyrelsen skriver följande definition av hedersrelaterat våld (eller skamrelaterat våld som de kallar det).
Skamrelaterat våld är en komplex definition av mäns våld mot kvinnor som uppkommit i de senaste årens debatt, främst när man talar om kvinnor av utländsk härkomst.
Mp borde känna till att den typen av våld drabbar även en del män. Bl.a. många män som är HBT-personer.

När det gäller sexköpslagen så hamnar mp i samma retorik som övriga partier, de generaliserar och gör alla sexsäljare till offer vilket är paternalistiskt. Även om det givetvis är många (men inte alla) som far illa i branschen.

Mp har hamnat i någon typ av kvoteringshysteri precis som s och v när man vill könskvotera bolagsstyrelser. Som liberal är jag emot kvotering generellt, människor är mer mångfacetterade än att bara ha en egenskap. Och om kvotering är bra, varför då inte kvotera efter sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet etc. till bolagsstyrelserna, något som s, v och mp inte är för.

Trots det blir det tydligt att mp generellt har integrerat arbetet emot heteronormativitet mer än v i de flesta av sina dokument.


Uppdatering 1

Jag ska förtydliga varför jag här främst jämför Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I riksdagen är det fem partier som officiellt är emot heteronormen, s, c, fp, v och mp. Givetvis ska även s, c och fp granskas men dels så har v och mp sina kongresser den här månaden och därför blir det enkelt att jämföra deras dokument. Dels så är v och mp de partier som oftast inför Pridefestivaler säger att de är emot heteronormen. Då kan man också ha högre krav att de följer det i sina egna dokument.

För övrigt är sex av riksdagspartiernas ungdomsförbund officiellt emot heteronormen. Ssu, cuf, luf, uv, gu och även muf trots att Moderaterna som parti inte har någon officiell åsikt om heteronormen.


Artiklar om Miljöpartiets kongress

DN1 DN2 DN3 SvD1 SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar