tisdag 11 maj 2010

Lars Ohly (v) röstade nej till "samkönade par" i Valplattform.

Vänsterpartiet hade sin kongress i helgen där de bl.a. röstade om partiets Valplattform. Jag har tidigare berättat här att i partistyrelsens förslag fanns det inte med något om HBT.

Först trodde jag att partistyrelsen "glömt" det, vilket hade varit illa nog. Men det är värre än så visar det sig när man granskar dokumenten på Vänsterpartiets hemsida. Partiets ordförande Lars Ohly (v) och nästan alla i partistyrelsen har vid två tillfällen röstat nej till förslag att få med skrivningar om samkönade par i Valplattformen. Dessbättre förlorade partistyrelsen vid kongressomröstningen men de fick med sig 40 % av ombuden som röstade nej. När det gäller transrättigheter hade en medlem motionerat om att det skulle vara med men varken partistyrelsen eller kongressen röstade ja till det.

Debatten startade egentligen på partistyrelsemötet 24-25 oktober 2009 då de skulle lämna ett förslag till Valplattform för Vänsterpartiet. Martina Nilsson yrkade vid mötet att dokumentet borde innehålla något om alternativa familjer. Men Lars Ohly (v) och nästan alla andra i partistyrelsen röstade nej till förslaget. Martina Nilsson fick bara stöd av Vilmer Anderssen och Elise Norberg-Pilhem. De lämnade tillsammans följande reservation (alternativt förslag)
Reservation till förmån för Martina Nilssons yrkande om en ny punkt 37 med rubriken ’Leva tillsammans’ som belyser andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen. Vänsterpartiet arbetar för en öppenhet för stjärnfamiljer. I andra familjebildningar än den heteronormativa är inte trygghetssystem, lagar och försäkringar anpassade till att ge alla barn trygghet och likvärdiga rättigheter.
Kanske någon invänder att allt inte får plats i en valplattform, vilket givetvis är sant. Men notera att i partistyrelsens förslag till Valplattform var det 25 meningar som handlade om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det som Martina Nilsson föreslog var att lägga till två (2) meningar.

Partistyrelsen var för att två meningar i Valplattformen skulle handla om rasism.
Vi ser hur ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig starkare....

I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en human och rättsäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner.
Men alltså inget om HBT. I partistyrelsens förslag om jämställdhet var det med bl.a. följande.
Både kvinnor och män är föräldrar, men det är fortfarande kvinnor som förväntas ta ut nästan hela föräldraledigheten. Det leder till diskriminering i arbetslivet av kvinnor, och upprätthåller den ojämna fördelningen av hemarbetet. Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.
Även om innehållet är sant för många relationer, så är det ideologiskt heteronormativt. Ungefär som att det inte är några barn som bor tillsammans med samkönade par. Att då placera de två meningarna sist i den delen av Valplattformen hade balanserat heteronormativiteten något.

Sedan fick då Vänsterpartiets medlemmar rätt att lämna förslag till ändringar av partistyrelsens förslag till Valplattform.

Från Håkan Erikssons motion B163
att följande stycke läggs till som en ny punkt mellan punkt 36 och 37 (alltså som nytt stycke under rubriken ”Jämställdhet på riktigt”):

Leva tillsammans

Vi vägrar ställa upp på förlegade normer som slår fast att människor måste vara eller leva på ett visst sätt tillsammans. Den traditionella kärnfamiljen är inte det enda sättet att leva. Så ser inte allas våra familjer ut. Det är fullt av extramammor, plastpappor, samkönade par. Samhället behöver göras mer öppet för Stjärnfamiljer – saker som lagstiftning måste anpassas till det faktum att en familj likt stjärnor kan se ut på massor av olika sätt. Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle där saker som trygghetssystem, lagar och försäkringar är anpassade till att ge alla individer och familjer trygghet och likvärdiga rättigheter. Samhället skall vara anpassat efter människor, inte normer. Vi vill ha ett samhälle där ingen aspekt av kön (vare sig könstillhörighet, könsidentitet, könsuttryck, eller sexualitet) sätter begränsningar i en människas liv – först då kan vi också skapa ett jämställt samhälle på riktigt.
Från motion B147 från Vänsterpartiet Örebro
att nytt stycke infogas med följande skrivningar; ”Ny punkt ”Leva tillsammans”. Vänsterpartiet arbetar för en öppenhet för stjärnfamiljer. I andra familjebildningar än den heteronormativa är inte trygghetssystem, lagar och försäkringar anpassade till att ge alla barn trygghet och likvärdiga rättigheter. I ett jämlikt och jämställt Sverige anpassas lagstiftning, trygghetssystem och försäkringar till barnets rättigheter.”
Motion B157 från Vänsterpartiet Västra Södermalm vars yrkande fick majoritet vid omröstningen på kongressen med siffrorna 119-94 och 2 som avstod.
Stycket om delad föräldraledighet är viktigt, men utan en ifrågasättande av heteronorm och kärnfamilj framstår bilden lätt som att vi glömmer bort andra familjekonstellationer än mamma-pappa-barn.

Kongressen föreslås besluta

att följande text läggs till efter stycke 36: ”Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj: Vi driver en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och familjebildning.
Vänsterpartiet var det första partiet av betydelse i Sverige som på allvar engagerade sig för homosexuellas rättigheter. Redan 1973 lämnade partiet (som då hette Vänsterpartiet kommunisterna) ett förslag om en könsneutral samlevnadslag. Det är därför mycket negativt för partiet att partistyrelsen och nästan hälften av kongressombuden var emot att två meningar om bl.a. samkönade par skulle vara med i partiets Valplattform. Och att det blev nej från kongressen när det gäller transrättigheter, de röstade som partistyrelsen utan omröstning.

När Lars Ohly besöker Pridefestivaler så snackar han ofta om hur viktigt han och hans parti menar att det är bekämpa heteronormativitet. Och jag betvivlar givetvis inte att han i sak är HBT-vänlig. Han har skrivit några debattartiklar om bl.a. en könsneutral äktenskapslag.

Men det blir trots det något falskt när han sedan röstar nej till att HBT ska vara med i viktiga partidokument. Som jag tidigare skrivit här på bloggen så har Lars Ohly vad jag vet sagt något om HBT-rättigheter i sina 1 maj-tal sedan han blev ordförande. Partiet brukar varje år publicera hans tal på sin hemsida.

15 kommentarer:

 1. Motion A175 bifölls, på förslag av partistyrelsen. Angående att införa ett tredje juridiskt kön, vid sidan om män och kvinnor. http://www2.vansterpartiet.se/motioner2010/prop/show/motion.asp?PID=175. Förstår inte hur du kan läs ut att kongressen var emot transrättigheter.

  Frågan om skrivningarna om stjärnfamiljer var en del av en större debatt där många viktiga politikområden fick stryka på foten när partistyrelsen arbetade fram ett förslag till valplattform. Inte för att de inte var viktiga, utan för att man inte kan gå till val på allt. Nu tyckte dock en majoritet av kongressombuden att detta var tillräckligt prioriterat och konkret, därför bifölls också motion B157:2.

  SvaraRadera
 2. Håkan

  Tack för kommentaren.

  Det är den vanliga invänderningen om att "man inte kan gå till val på allt". Att allt inte får plats i en Valplattform. Men har det hänt att Vänsterpartiet inför något val de senaste decennierna "inte fått plats" med arbete för jämställdhet eller emot rasism i partiets Valplattform? Notera att jag inte har något emot att det är med men det är tydligt att v:s partistyrelse ännu rangordnar olika typer av diskriminering och intolerans där kön och etnicitet prioriteras före HBT. Det är helt oacceptabelt och det ska ni ha skarp kritik för.

  Partistyrelsen ville ha 25 meningar om jämställdhet och 2 meningar om rasism men inte någon om HBT.

  Visst är det bra att kongressen sa ja till tillåtande av ett tredje juridiskt kön. Men varför kunde ni inte få med några ord om det i Valplattformen.

  Sedan kommenterar du inte min kritik att den del som handlade om jämställdhet mellan män och kvinnor (där var det inte tal om att snacka om något annat än två kön) var heteronormativt och låtsades som att barn aldrig bor med andra typer av familjer än kärnfamiljen.

  Miljöpartiets partistyrelse har dessbättre varit mer tydligt HBT-vänlig inför sin kongress och sitt valmanifest än Vänsterpartiets partistyrelse.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Hej,

  Först vill jag säga att det är bra och viktigt att du lägger ner mycket tid och kraft och granskar det som vi säger och gör kring HBT-frågorna. Dock håller jag inte med om din analys eller slutsats.

  jag var en av de arbetade fram det första underlaget till valplattform. Vi hade som uppdrag att ta fram tre frågor som vänsterpartiet skulle prioritera högst i valet. Detta för att skapa en starkare profilering. Vår gemensamma uppfattning var och är att de senaste valplattformarna har varit felaktiga till sin konstruktion då de tagit upp för många frågor och därmed inte gjort att partiet har fokuserat på några få frågor vilket man måste göra under en valrörelse. Det har aldrig handlat om att göra politiska värderingar av vilka frågor som är viktigast utan de som vi tror att vi kan få mest genomslag för. Om vi hade valt de tre absolut viktigaste frågorna så hade det sett annorlunda ut. Det kan jag lova.

  Skulle vänsterpartiets nej till krig i afghanistan blivit mindre trovärdigt för att vi inte skrev in det i valplattformen från början? Skulle vänsterpartiets krav på 6-timmars arbetsdag blivit mindre viktigt för att det inte fanns med i förslaget från partistyrelsen? Jag kan ju göra listan hur lång som helst. Det är ju inte ett rimligt sätt att argumentera på. Frågan är lika viktig nu som den var före kongressen eller antagandet av förslaget till valplattform.

  Vill man mäta en frågas vikt hos ett parti så är det fel att gå till en enskild valplattform. Det krävs nog lite mer än så.

  Mvh

  Emil Broberg
  Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

  SvaraRadera
 4. Hej Emil!

  Tack för kommentaren.

  "Vill man mäta en frågas vikt hos ett parti så är det fel att gå till en enskild valplattform. Det krävs nog lite mer än så."

  Jag börjar med den sämsta delen av din kommentar. Som om jag skulle ha hävdat att valmanifest och valplattform vore det enda väsentliga när man ska jämföra partiers HBT-vänlighet. När har jag skrivit det? Det där blir bara en dålig ursäkt för dig och de flesta övriga i partistyrelsen som röstade nej till HBT-rättigheter i det viktiga dokumentet. För visst är en Valplattform eller motsvarande ett viktigt dokument.

  Jag skulle tipsa dig att kolla vad jag i övrigt skriver här på bloggen. Jag granskar riksdagsmotioner, propositioner, utredningar, partiprogram, debattartiklar, partiernas åsikter om HBT-reformer etc.

  Jag skrev även i bloggposten att jag inte betvivlar att Lars Ohly är HBT-vänlig i sak och att han skrivit debattartiklar om bl.a. en könsneutral äktenskapslag.

  Men avslöjande är att du inte kommenterar eller besvarar några viktiga frågor.

  1. Om nu Vänsterpartiets Valplattform skulle fokusera på några få (först tre, sedan blev det fyra) frågor (varken rasism eller HBT-fientlighet var bland dem) varför kunde du och partistyrelsen yrka att rasism skulle vara med i Valplattformen men inte HBT-fientlighet. Hur resonerade ni? Är arbetet mot rasism viktigare än arbetet emot HBT-fientlighet? Eller är det någon annan orsak?

  Du talar mot bättre vetande när du skriver att prioriteringar av frågor inte handlar omvärderingar. Argumentet att miljö skulle komma med i Valplattformen var just att skicka en signal till väljarna att v prioriterar miljön inom politiken. Men ni i partistyrelsen vill inte skicka den signalen när det gäller HBT-fientlighet, däremot när det gäller rasism.

  "Skulle vänsterpartiets krav på 6-timmars arbetsdag blivit mindre viktigt för att det inte fanns med i förslaget från partistyrelsen?"

  Jag menar att du här försökt blanda bort korten, du blandar ihop centrala värderingar som arbete mot diskriminering p.g.a kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet med pragmatiska reformer som sex timmars arbetsdag. (sedan kan givetvis HBT-människor vara för eller emot den senare reformen).

  För övrigt så var tydligen den främsta orsaken att ni inte skulle ha med sex timmars arbetsdag att det inte var realistiskt att genomföra?de närmaste åren. Tycker du man kan säga detsamma om arbetet för HBT-rättigheter? Tvärtom är det ju relativ enighet nu bland s-v-mp inom HBT-politiken. Även av den orsaken blir din jämförelse problematisk.

  För några decennier sedan var det en del vänstersossar bland bögar och lesbiska som röstade på Vpk (senare Vänsterpartiet) för att partiet hade betydligt bättre HBT-politik än s.

  Jag konstaterar att Socialdemokraterna idag är i princip lika HBT-vänliga och prioriterar bögars, lesbiskas och transpersoners rättigheter lika mycket som v, ja kanske mer om HBT förhoppningsvis blir en del av Socialdemokraternas senare valmanifest.

  2. Till sist så kommenterar inte du heller att partistyrelsens förslag till valmanifest var heteronormativt och resonerade som om barn bara bor i kärnfamiljer.

  Kanske du och många inom v gissar att ert parti kan leva på gamla meriter. Men opinionsmätningar bland HBT-folk (om än givetvis inte tillförlitliga men trenden är tydlig) visar att ni i v förlorat dramatiskt bland HBT-gruppen i takt med att konkurrensen från andra partier ökat.

  I höst måste ni i v som andra partier jobba för att få nya HBT-sympatisörer. Ungdomar accepterar inte om ni säger att ni var först att driva homorättigheter om ni inte prioriterar det idag. De är inte intresserade främst av vem som var bäst inom homopolitiken på 1970-talet utan 2010.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Håkan Eriksson12 maj 2010 kl. 20:50

  Hej igen... här kommer några ytterligare reflektioner.

  Ang. valplattformen

  Vi har uppenbarligen olika sätt att se på hur man skall utforma en valplattform. Du frågar exmepelvis varför man inte få med några ord om ett tredje juridiskt kön i Valplattformen, när man nu ändå biföll det på kongressen. Jag tycker det vore onödigt. Vår politik är så mycket mer än en valplattform. Om valplattformen vore hela vår politik hade man kunnat bifoga hela partiprogrammet som en bilaga till den, samt en lista över samtliga motioner vi laggt i riksdagen de senaste 10 åren som en annan bilaga. En valplattform bör vara kort, koncis och bestå av olika frågor vi driver i en valrörelse. Exempelvis ett tredje juridiskt kön tror jag inte är en valvinnarfråga som man bör aktivt driva i valet. Jag tror att för dem som ser den som en avgörande fråga, det är också dem som tar sig tid att exempelvis kolla på vår hemsida och se vad vi tycker. Eller kollar på något specifik hbt-material vi har.

  Jag vill framhålla att jag håller inte helt med partistyrelsen. Därför skrev jag också motion B163. Det handlar om olika valprioriteringar och strategier. Jag tycker framförallt att partistyrelsen skrev ett dåligt svar på motionen (om man ska hitta saker att kritisera PS för). Jag hade också såklart tyckt det varit bättre i fall min motion B163 bifölls istället för B157, då jag tycker den sätter in ordet stjärnfamilj i sitt samanhang lite mer och förklarar vad vi menar. I sak tycker jag dock inte att det är någon skillnad. Rent volymmässigt förstår jag att många tyckte texten i B163 var onödigt lång.

  SvaraRadera
 6. Håkan Eriksson12 maj 2010 kl. 20:51

  Ang. heteronormativitet.

  Styckena kring Jämställdhet i programmet är lyfta utifrån ett feministisk perspektiv på relationerna mellan män och kvinnor. Det lyfter främst fram och behandlar olika sätt att bryta kvinnors underordning. Det handlar bland annat om att bryta sterotypa genusmöster så som att kvinnor förväntas ta hand om barn. Det är ett faktum att kvinnor som grupp tar ut mycket mer föräldrarledighet än män som grupp. Vi lyfter fram att vi tycker det är en absurd ordning som reproducerar könsskillnader och ett ojämställt samhälle, och att vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn är inget konstigt eller heteronormativt. Det är möjligt att det finns visst tolkningsutrymme för att hävda det du hävdar, på grund av att vi sätter det i ett övergripande sammanhang om relationerna mellan män och kvinnor som grupprt, men jag håller inte med. Det är ju av samma anledning vi kommit fram till att två män är minst lika bra föräldrar som en kvinna och en man. Att dela föräldrarförsäkringen mellan flera vårdnadshavare är inte heller något som står emot det vi skriver.

  Dock tycker jag att det blir tydligare med tillägget som gjordes av kongressen i och med motion B157.

  SvaraRadera
 7. Håkan Eriksson12 maj 2010 kl. 20:52

  Ang. "konkurrens" om vilket parti som är bäst inom hbt

  Jag håller med om att många partier är mycket bättre pålästa inom hbt-frågor och driver bätre hbt-politik än förrut. Dock vill jag bara nämna att politik handlar om olika synsätt och ideologier. I många fall kan man inom hbt-frågor hitta konsensuslösningar över partigränser och i många sakfrågor kan alla komma överrens. Det betyder dock inte att det alltid finns ett objektivt rätt sätt att driva hbt-frågor. Alla homosexuella tycker inte lika dant och har inte samma analys.

  Du pratar exempelvis om kön, etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet som olika viktiga områden, där du mäter vilka som hämtat hem flest antal skrivna tecken i vilken valplattform. Det är ett sätt att analysera politik. Men man riskerar att missa saker med ett så kvantiativt mätinstrument. För min del tycker jag det är viktigt att ha ett integrerat köns-sexualitet-könsidentietsperspektiv. Jag ser de först och främst som olika aspekter på samma maktordning.

  Som feminist ser jag könsmaktsordningens grundläggande konflikt som vara den mellan män och kvinnor, där män lever på kvinnors underordning och där kvinnor tjänar på att rämna maktordningen. Att kvinnorna är dem som absolut främst tjänar på vår jämställdhetspolitik gör dock inte att det inte är viktigt att lyfta fram alla aspekter. Tvärt om tycker jag, att ta med ett övergripande analys av hur normer kring hur vi lever tillsammans, och kring kön- och sexualitet hämmar människor och reproducerar ojämställdhet (enligt mig är det både den materialistiska överordning män defacto har, samt de normer som bygger upp stereotypa genusmönster osv. som reproducerar könsmaktsordningen - man kan inte bara ha ett klassiskt marxismfeministiskt perspektiv) fokuserar även det i huvudsak på kvinnorna. Men även män och transpersoner. Könsmaktsordningen upprätthålls av olika normer så som * Mansnormen (mannen som norm och som överordnad), * Isärhållandet mellan könen (den bipolära könsuppdelningen och två-könsnormen, * Heteronormen, * Tvåsamhetsnormen osv.

  Detta är min analys som jag i mångt och mycket tror övriga partiet håller med mig kring. Det förs en idédebatt i partiet.

  Om man jämför den analysen med övriga partier så kommer man se att det inte är helt samma sak alla gång. Jag är inte expert på Miljöpartiet, men jag tror att de exempelvis använder order Queer mer än vad jag gör. Vem som är bäst handlar inte bara som vem som skriver mest, eller vem som har de mest (fras-)radikala skrivningarna. Det handlar också om vem man håller med om mest. När HBT-politiken utvecklas kommer man se att exempelvis alla bögar inte håller med varandra.

  SvaraRadera
 8. Håkan

  "Vi har uppenbarligen olika sätt att se på hur man skall utforma en valplattform. Du frågar exmepelvis varför man inte få med några ord om ett tredje juridiskt kön i Valplattformen, när man nu ändå biföll det på kongressen."

  Jag har aldrig krävt att det konkreta förslaget ska vara med i valplattformen. Var har du fått det ifrån. Jag håller med om att det är ett detaljkrav. Däremot hade man kunnat ha med HBT-rättigheter. Som man hade med ordet rasism.

  Av någon orsak har du nu inte i någon av dina svar och inte heller Emil i sitt svar förklarat varför rasism var med på två ställen redan i partistyrelsens förslag till Valplattform medan HBT inte var med på något ställe. Varken rasism eller HBT är ju någon av de fyra "fokusfrågorna". Varför rangordnar partistyrelsen etnicitet framför sexuell läggning och könsidentitet?

  "Exempelvis ett tredje juridiskt kön tror jag inte är en valvinnarfråga som man bör aktivt driva i valet."

  Det kanske det inte är. Men är det populism som är viktigast för dig i valrörelsen? Ska du och övriga i v då också undvika att snacka om HBT när ni är i en del förorter och i Småland därför att där kanske ni inte vinner så många nya sympatisörer med bögars och lesbiskas rättigheter? Och varför då inte undvika kampen mot rasism och islamofobi, ni kanske förlorar fler röster än ni vinner av att prioritera det? I Landskrona får ni kanske vara helt tysta då om rasism.

  Om du Håkan är den som skrev motionen om transrättigheter är det ju ännu svårare att förstå hur du kan försöka försvara partistyrelsens i din första kommentar. Men bra du är kritisk i din andra kommentar.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Håkan

  "Styckena kring Jämställdhet i programmet är lyfta utifrån ett feministisk perspektiv på relationerna mellan män och kvinnor."

  Du kanske känner till debatten om att det är flera typer av feminism. Vänsterpartiet hamnar tyvärr ofta i radikalfeministiska teorier som ofta är heteronormativa. V skriver ofta saker som att prostitution och porr är kvinnoförtryck och låtsas inte om som att det existerar bögporr och män som köper sex av andra män. Mycket tyder på att porrkonsumtionen och andelen som köpt sex är lika hög bland bögar som bland heterokillar så då kan "kvinnoförtryck" inte var främsta orsaken till porr och prostitution. Jag förnekar inte att många far i illa i de båda branscherna men debatten blir ofta paternalistisk där man göra alla som jobbar med sånt till offer även om de själva förnekar att att de är det. Här är inte v ensamt skyldigt iofs när det gäller prostitution, alla riksdagspartier är skyldiga. Men i porrdebatten är v ensamt parti att vara ensidigt emot det. Mp var också det tidigare men har de senaste åren nyanserat sig.

  "Det är möjligt att det finns visst tolkningsutrymme för att hävda det du hävdar, på grund av att vi sätter det i ett övergripande sammanhang om relationerna mellan män och kvinnor som grupprt, men jag håller inte med."

  Men kännetecknen för heteronormativitet är just att man fokuserar bara på en typ av relationer eller familj. Att skriva om familjer utan att förtydliga att det även är en del samkönade familjer är heteronormativt. Att ni som parti sedan inte har som syfte att vara heteronormativa är ointressant, de flesta idag som är heteronormativa i Sverige är det omedvetet.

  "Det är ju av samma anledning vi kommit fram till att två män är minst lika bra föräldrar som en kvinna och en man."

  Ja, det är positivt även om nu alla riksdagspartier förutom kd är för det.

  "Dock tycker jag att det blir tydligare med tillägget som gjordes av kongressen i och med motion B157."

  Precis. Det var även min poäng.

  Bengt

  SvaraRadera
 10. Det intressanta med att v som parti är "emot porr" är att när jag sedan talat med bögar som är v-politiker så har de alla sagt de kollar porr. Många är engagerade inom SLM (förening för bögar som gillar läder, uniformer, jeans etc) Det har aldrig där vad jag vet någon debatt om att man ska ta bort porren som ofta visas i lokalerna.

  Det här avslöjar en dubbelmoral.För om nu v egentligen tycker att bögporr är alright så avslöjar det att det inte är porren i sig som är problemet utan att de patriarkala strukturerna i samhället som påverkar delar av heteroporren. Då ska man jobba emot de strukturerna istället för att som v moralisera och som parti säga "nej till porr". Om man sedan själv gillar porr eller inte är givetvis en annan sak.

  Och är "hemmaporr" dvs par som filmar sig själva när de har sex också moraliskt fel för v? Eller det blir fel om paret visar det för sina bekanta? Ni får nog svårt att argumentera i den debatten.

  Återigen, det här skriver jag utan att försöka förneka att många (men inte alla) både män och kvinnor far illa i delar av branschen.

  Bengt

  SvaraRadera
 11. Håkan

  "Jag håller med om att många partier är mycket bättre pålästa inom hbt-frågor och driver bätre hbt-politik än förrut."

  Jag ska i sommar som vanligt göra en rapport om partiernas HBT-åsikter. De får poäng efter om de är för, emot eller tvekar om nya HBT-reformer. De som vill avskaffa reformer som riksdagen redan sagt ja till får minuspoäng.

  Poängen är följande maj 2010 (den kan givetvis förändras fram till jag gör rapporten i juli i år) Maxpoäng är 16.

  C, fp, v, mp, fi 16p
  S 15p
  M 9p
  Kd 7p
  Sd 4p

  De flesta partierna får alltså maxpoäng eller nästan maxpoäng. Konkurensen är en helt annan än för 20 år sedan.

  "Dock vill jag bara nämna att politik handlar om olika synsätt och ideologier."

  Det är sant, du som v-politiker tycker nog att det är din ideologi som är bäst för HBT-personer medan ett borgerligt parti tycker sin ideologi är bäst för gruppen. Det där är ju subjektivt.

  "Du pratar exempelvis om kön, etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet som olika viktiga områden, där du mäter vilka som hämtat hem flest antal skrivna tecken i vilken valplattform. Det är ett sätt att analysera politik."

  Helt fel. För det första räknade jag meningar, inte tecken, försök var hederlig i debatten. För det andra var det bara för att visa att det enkelt "fått plats" en eller två meningar om HBT utan att dokumentet blivit för långt.

  "Könsmaktsordningen upprätthålls av olika normer så som * Mansnormen (mannen som norm och som överordnad), * Isärhållandet mellan könen (den bipolära könsuppdelningen och två-könsnormen, * Heteronormen, * Tvåsamhetsnormen osv."

  Det som är positivt är att sex av riksdagens sju partier idag i princip delar den analysen. Du anklagar mp för att kanske vara "frasradikala" men en moderat skulle nog anklaga v för att vara samma sak och att orsaken till att m-politiker inte använder de där orden lika ofta som en v-politiker är att man menar samma sak men att partier har olika traditioner. Man kan vara queer i sina analyser utan att kallar sig queer i varje debattartikel när man gör de analyserna etc.

  Ja, det har varit en intressant debatt och skriv igen om du vill. Vore kul om andra bloggbesökare också skrev om hur de ser på den här debatten (eller rättare debatterna).

  Bengt

  SvaraRadera
 12. Förtydligande

  "Det som är positivt är att sex av riksdagens sju partier idag i princip delar den analysen."

  Det parti som inte delar analysen är givetvis kd. När det gäller m så har partiet de senaste åren erkänt patriarkala strukturer även om partiet internt är oenigt om det existerar sådana strukturer. Och m är inte som parti officiellt emot heteronormen (inte för den heller utan har ingen officiell åsikt som parti)

  Så kanske man ska skriva att 5,5 av riksdagspartierna håller med om analyserna.

  Bengt

  SvaraRadera
 13. Bengt

  "Så kanske man ska skriva att 5,5 av riksdagspartierna håller med om analyserna."

  Fast tycker C, FP och halva M verkligen att både två-könsnormen och tvåsamhetsnormen är bidragande orsaker till könsmaktsordningen?

  Hur ställer sig man då till tre-könsreformen(alt. avskaffandet av juridiskt kön) och polyamori?

  SvaraRadera
 14. Nea

  Bra fråga.

  Egentligen är det ju inte något parti som är konsekvent för avskaffandet av alla de normerna. Varken Vänsterpartiet eller Ung Vänster är för månggifte. Det är däremot Moderata Ungdomsförbundet, Liberala ungdomsförbundet, Centerns ungdomsförbund och Grön Ungdom och delar av Miljöpartiet. Att vi inte har en antalsneutral äktenskapslag är ju en typ av norm, även om jag själv är för den normen i lagen (främst av jämställdhetsorsaker men även därför att månggifte hade krånglat till det juridiskt)

  Och en del skulle hävda att sexköpslagen också är en normlag som begränsar människor och alla riksdagsgspartier är idag för den lagen.

  När det gäller inteförandet av ett tredje kön så vet jag inte varför du skriver bara c, fp och halva m därför att vad jag har inte heller s och mp sagt ja till den reformen. Och först för några dagar sedan sa v som parti ja till det.

  Egentligen handlar det om en färdriktning där alla partier förutom kd i riksdagen jobbar för att erkänna en mångfald av familjetyper och inte värdera någon som vara bäst för alla människor.

  I allt väsentligt är s, c, fp, v och mp och halva m för att lämna patriarkala strukturer och heteronormen medan främst sd men även många i kd är för att behålla den normen och de strukturerna. Sedan är det en del i kd och en del i m som inte erkänner att det existerar sådana strukturer och normer.

  Bengt

  SvaraRadera
 15. Oj, ja jag glömde s och mp, de borde också varit med i kommentaren!

  Ja, partierna rör sig i rätt riktning, fast vissa går före andra.

  Tack för svaret, jag ser med spänning fram mot sommarens partirapport. =)

  SvaraRadera