onsdag 12 maj 2010

Betygen för den borgerliga regeringens HBT-politik.

I skolorna planeras det för betyg nu. Lärare försöker vara rättvisa och elever är nervösa. En del av dem.

Även den borgerliga regeringen ska få sitt "betyg" 19 september i höst av svenska folket. Givetvis i relation till vad folk förväntar sig av det röd-gröna alternativet. Eller andra partier för den delen.

Det är dags att utvärdera och recensera den borgerliga regeringens arbete. Visserligen kanske de hinner genomföra en del saker fram till i september men det blir nog marginellt i relation till vad de gjort de senaste åren. Riksdagsarbetet avslutas redan i juni.

Jag är ju för betyg precis som utbildningsminister Jan Björklund (fp) och därför ska regeringen inte få några "skriftliga omdömen" utan just betyg. Där MVG (mycket väl godkänd) är det bästa alternativet, sedan VG (väl godkänd), G (godkänd) och IG (icke-godkänd) är det sämsta alternativet.

Jag delar in HBT-politiken i olika delar. Äktenskapslagen, könstillhörighetslagen, diskriminering, hatbrott, skolan, flyktingar, internationellt.

Äktenskapslagen VG

Att bedöma regeringens arbete när det gäller äktenskapslagen är komplicerat. Sverige har ju fått en könsneutral äktenskapslag 2009. Trots att ett av partierna, Kristdemokraterna, i den borgerliga regeringen var emot reformen. Men det blev en del förseningar och till sist var m, c och fp tvungna att lämna en riksdagsmotion om att lagen bör vara könsneutral, kd blockerade att regeringen skulle lämna ett sådant förslag.

Att jag ger ett ganska bra betyg är dels för att det är en mycket viktig reform, främst symboliskt. Kanske den principiellt viktigaste HBT-lagen sedan riksdagen likställde åldersgränsen för homo- och heterorelationer 1978. Och m, c och fp förtjänar en eloge för att de genomförde reformen trots att det nästan blev regeringskris i den ofta annars eniga alliansen. Men att jag inte placerar MVG som betyg är därför att det aldrig blev någon proposition, givetvis är det resultatet som är viktigast men det är ett problem för borgerligheten att ett av dess partier ännu har svårt att respektera att även samkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap. Plus för regeringen är att statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) tydligt argumenterat i debatten för en könsneutral äktenskapslag.

Könstillhörighetslagen IG

När det gäller könstillhörighetslagen kan betyget inte bli annat än IG. Trots att könstillhörighetsutredningen lämnade sitt förslag till ny lag redan våren 2007 har regeringen drygt tre år senare ännu inte lämnat någon proposition (regeringsförslag) om det. Visserligen var delar av utredningsförslaget dåligt. Och visst har transpersoners föreningar varit oeniga. Men till sist har regeringen ett ansvar att föreslå ett avskaffande av de delar i nuvarande lag som försvårar för transsexuella och diskriminerar gruppen. Det är viktigt att konstatera att det inte bara är socialminister Göran Hägglund och hans parti Kristdemokraterna som är ansvarigt för den här situationen utan även m, c och fp. Regeringens beslut är kollektiva.

Diskriminering VG

Från 1 januari 2009 har Sverige en ny lag mot diskriminering som även förbjuder diskriminering p.g.a. könsidentitet. Även i övrigt blev lagen mer konsekvent. Tyvärr föreslog inte regeringen att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen utan tillsatte istället en utredning om det som lämnade sin rapport i början av det här året. Men positivt var att den borgerliga regeringen tydligt skärpte straffen för de som blir fällda för diskriminering.

En annan positiv nyhet är att partierna i Grundlagsutredningen enades om att föreslå ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Riksdagen ska rösta ja till det förslaget senare i maj. Tyvärr blev det inget förslag i Grundlagsutredningen om att införa ett förbud mot könsidentitet i regeringsformen.

Totalt kan man konstatera att det blivit eller håller på att bli flera viktiga förbättringar av skyddet mot diskriminering men att det är några reformer som regeringen ännu inte sagt ja till. Därför blir betyget VG.

Hatbrott G

2007 så skrev regeringen i sitt regleringsbrev (direktiv) till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att de skulle redovisa vad de gjort när det gäller arbetet mot hatbrott. Men de senaste tre åren har det inte blivit något motsvarande krav till de två myndigheterna. Regeringen menar att de bytt system och främst fokuserar på återrapportering och att vad som är med i regleringsbreven inte är vad regeringen förväntar sig att myndigheterna ska prioritera. Trots det hade det varit positivt om man i senaste regleringsbrevet försökt få veta vad som hänt inom området de senaste åren.

Justieminister Beatrice Ask (m) har besökt Pridefestivaler och senast RFSL:s kongress i Skellefteå och varit tydlig med att hon menar arbetet mot hatbrott är viktigt. Men problemet är att hon i princip aldrig sagt motsvarande i den offentliga debatten. Ett annat problem är att transpersoner ännu idag varken har skydd av hetslagen eller är explicit omnämnda i straffskärpningslagen för hatbrott. Och regeringen har inte gjort något för att förbättra den situationen. Därför kan betyget inte bli bättre än G.

Skolan VG

Regeringen har lämnat ett förslag till ny skolplan. Positivt är att man där inte rangordnar olika typer av intolerans och diskriminering som i förra skolplanen. Istället hänvisar man till den nya lagen mot diskriminering. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har också försökt förtydliga att friskolor ska respektera de värderingar som gäller för kommunala skolor bl.a. att respektera HBT-personer. Att jag trots de här positiva delarna inte ger regeringen MVG utan VG är därför att man inte fixat att sex och samlevnad och HBT ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningarna.

Flyktingar G

Egentligen har det hänt en del bra saker här de senaste åren. Dels har Sverige fått en ny lag där även människor som blir förföljda p.g.a. kön och sexuell läggning kan få asyl som konventionsflyktingar. Det har förtydligats att kön ska tolkas både biologiskt och socialt vilket betyder skydd även för transpersoner.

2007 gav den borgerliga regeringen direktiv i regleringsbrevet till Migrationsverket att förbättra utbildningen av sin personal när det gäller bl.a. HBT-kompetens. Något som tidigare s-regeringar inte gjort. Och den borgerliga regeringen har haft med det i regleringsbreven till Migrationsverket även de tre senaste åren.

Trots det blir betyget inte annat än G. Och paradoxalt nog är ansvaret för det en av två ministrar i regeringen som är öppet HBT. Bisexuelle migrationsminister Tobias Billström (m) har haft mycket svårt att i debatter förtydliga att det är fel att avvisa asylsökande med motiveringen att de kan vara trygga i sitt gamla hemland om de är "diskreta". Visst har Billström begränsad frihet i det nya systemet, det är Migrationsverket, Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen som ska avgöra ärenden. Men trots det har Billström ett politiskt ansvar och han hade, utan att explicit kritisera någon myndighet eller domstol, kunnat förtydliga att HBT-personer inte ska tvingas dölja vem de är och avvisas till sitt gamla hemland. Den signalen hade nog nått även en del inom Migrationsverket.

Internationellt MVG

HBT-politiken internationellt är den del som den borgerliga regeringen främst förtjänar beröm för. Som första regering i världen så hade man hösten 2006 med HBT i sin regeringsförklaring, att en del bögar, lesbiska och transpersoner blir förföljda i en del länder. Sedan har regeringen engagerat sig inom EU och Europarådet för HBT. Flera ministrar har varit med i gayparader i Östeuropa som moraliskt stöd där. Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har varit tydlig i kraven på att länder ska respektera HBT-människors rättigheter även om det är kontroversiellt. Sedan har tyvärr regeringen ännu inte sagt ja till att Sverige ska ha som mål att FN senare antar en HBT-konvention. Men i relation till de positiva delarna av regeringens politik är det marginellt.

Summering betygen

MVG

Internationellt

VG

Äktenskapslagen
Diskriminering
Skolan

G

Hatbrott
Flyktingar

IG

Könstillhörighetslagen


Uppdatering 1

En ny opinionsmätning från Novus som både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har artiklar om idag avslöjar att det är jämnt mellan de två politiska blocken.

Jag rekommenderar folk att själva granska de politiska alternativens politik, både HBT och annat, kanske även kontakta partierna om dess politik för bögar, lesbiskas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter.

Om du inte håller med mig om betygen för den borgerliga regeringens HBT-politik skriv då en kommentar om du vill det. Givetvis får du skriva även om du håller med mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar