torsdag 6 maj 2010

En HBT-reform kvar som Socialdemokraterna ännu inte är för.

Jag mailar ibland riksdagsledamöter från olika partier om HBT-politiken. De senaste åren har jag oftast kontaktat borgerliga partiers ledamöter. Dels för att alliansen är i majoritet och dels för att m och kd är de två partier som oftast tvekar att säga ja till nya HBT-reformer.

Men visst mailar jag även oppositionspartierna. Senast till de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott. S är nu för i princip alla HBT-reformer - förutom att transpersoner ska få skydd av regeringsformens diskrimineringsförbud. Senare i maj ska riksdagen debattera ett regeringsförslag om bl.a. bättre diskrimineringskydd i regeringsformen för homosexuella och bisexuella. Givetvis har även ni bloggbesökare möjlighet att kontakta s-ledamöterna i konstitutionsutskottet.
Till Socialdemokraterna representanter i konstitutionsutskottet

Hej!

Jag heter Bengt Held, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har gjort rapporter om partiernas HBT-politik i drygt 10 år.

I det här mailet föreslår jag

Att Socialdemokraterna säger ja till att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet, en reform som era samarbetspartier v och mp redan är för.

De senaste åren har kunskapen om transpersoners situation ökat inom flera riksdagspartier, även inom Socialdemokraterna. Några reformer som s blivit för är att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner och avskaffande av en del diskriminerande krav i könstillhörighetslagen t.ex. att en person måste vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Det vore då logiskt att Socialdemokraterna även blir för att transpersoner ska få skydd av regeringsformens förbud mot diskriminering.

Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Regeringsformen har med diskrimineringsförbud mot alla de typerna av diskriminering. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en sitution där transpersoner ännu ofta har det svårt och där även könstillhörighetslagen diskriminerar transsexuella.

Grundlagsutredningen med ledamöter från alla riksdagspartier föreslog december 2008 att regeringsformen kap 2 även ska innehålla ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. De lämnade dock inte motsvarande förslag om förbud i regeringsformen mot diskriminering pga könsidentitet. Men deras rapport var en kompromiss där alla partierna enats om ett gemensamt förslag.


Fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tydligt för ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet, alltså skydd för transpersoner. Hittills har Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna svarat "möjligen" till reformen.


Det vore bra om Socialdemokraterna blev för reformen. Det skulle även öka chansen att m och kd senare säger ja eftersom partierna brukar försöka enas om den här typen av reformer.

I riksdagen ska som ni vet konstitutionsutskottet i maj behandla regeringens proposition En reformerad grundlag. Ett av förslagen där är att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kap. 2. Jag vet mycket väl att det är för sent att få med några nya förslag i sak inför riksdagens behandling av propositionen. Däremot är det ju möjligt för s att, antingen i ett särskilt yttrande eller i riksdagsdebatten, förtydliga att man senare vlll att riksdagen även förbjuder diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.

Jag bifogar fakta om regeringsformens diskrimineringsförbud sist i det här mailet.


Kan Socialdemokraterna som parti säga formellt ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen?


Mvh

Bengt Held

Malmö


Kapitel 1

Idag har de flesta grupper skydd av Kapitel 1 § 2 regeringsformen.

"Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."

Sedan 2003 är "sexuell läggning" med i Kap. 1 § 2 men ännu inte "könsidentitet".

Sverige har en ny lag mot diskriminering från 2009 med förbud mot 7 olika typer av diskriminering. Av dem är alla diskrimineringstyper även med i regeringsformen kap. 1. Förutom "könsidentitet". Det är inte acceptabelt.

Kapitel 2

Sedan är det även med diskrimineringsförbud i Kapitel 2 i regeringsformen, ett kapitel som är judidiskt bindande för riksdag, regering och myndigheter d.v.s. domstolar kan förklara lagar och regler som inte är förenliga med kap. 2 i regeringsformen för att vara ogiltiga.

"15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.

16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt."

Den borgerliga regeringen lämnade december 2009 en proposition om att även "sexuell läggning" ska vara med i kap.2 § 15. Tidigare har alla riksdagspartier enats om det i Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008-

Dock så föreslår inte regeringen något motsvarande diskrimineringsförbud i kap. 2 när det gäller "könsidentitet". Inte heller Grundlagsutredningen som kompromissade ihop sig till ett enigt förslag.

1 kommentar: