torsdag 6 januari 2011

Muf blir för tre nya transreformer.


Erik Bengtzboe (bilden), ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet, har äntligen besvarat mina mail om föreningens HBT-politik. Och även om svaren kommer sent är de dessbättre också ganska positiva. Muf säger nu för första gången ja till bl.a. att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp så länge den är kvar.

Först ska jag annars förtydliga att Muf till skillnad från de flesta andra ungdomsförbund inte har något handlingsprogram med detaljerade åsikter. Istället är det ordföranden som avgör vad de ska tycka utifrån Muf:s principer. Givetvis måste vederbörande känna av och lyssna på vad övriga i förbundsstyrelsen och i lokalavdelningarna tycker.

Muf har påverkat Moderaterna att bli ett HBT-vänligt parti.

När det gäller lika rättigheter har Muf länge varit tydliga. På 1990-talet när Moderaterna i praktiken var emot nästan alla homoreformer (även om partiet officiellt inte hade några åsikter om dem) engagerade sig Muf för partnerskapslagen och sedan för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor.

De unga moderaterna ska också ha en betydande del av äran för att partiet så småningom blev HBT-vänligt. Idag är Muf för bl.a. att tillåta transsexuella att spara könsceller och att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen.

HBT-reformer med koppling till lagar mot diskriminering och hets problematiska för Muf.

När det gäller attityder till lagar mot diskriminering och hets har Muf haft det svårare. De är principiellt emot att "grupper" (kön, etnicitet, sexuell läggning etc) ska vara med i lagar mot diskriminering. De vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp av yttrandefrihetsskäl. Även om jag inte helt håller med dem är det givetvis respektabla åsikter i sig.

Men frågan är vad man ska göra när den typen av lagar är kvar. Ska bl.a. transpersoner få samma juridiska skydd mot diskriminering, hets och hatbrott som homosexuella, svarta, judar etc. redan har? I många år hade Muf ingen officiell åsikt. När Niklas Wykman för några år sedan blev ordförande svarade han tyvärr nej.

Men för första gången, med Erik Bengtzboe som ny ordförande, är föreningen positiv till att transpersoner ska få juridiskt skydd av hetslagen, diskrimineringsförbud i regeringsformen och att "könsidentitet" explicit ska vara med i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Erik Bengtzboe kommenterar.
För oss är det en självklarhet att transpersoner ska få skydd av diskrimineringslagstiftningen på samma grund som övriga. Diskriminering är aldrig acceptabelt, oavsett grund.
Däremot är de mer negativa till kravet att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen (idag har arbetsgivare bara den skyldigheten när det gäller kön, etnicitet och religion)
Vi är inte heller för att arbetsgivaren och utbildningsansvariga ska via lag vara skyldiga att arbeta förebyggande i ett bredare perspektiv. Svenska arbetsgivare bär redan idag som det är ett starkt ansvar som man kan tycka sträcker sig långt utöver vad som är skäligt att kräva.
Jag mailade då Bengtzboe igen och framförde bl.a. följande.
Det är givetvis en respektabel åsikt att kräva att arbetsgivare och utbildningsansvariga inte ska vara skyldiga att förebygga någon typ av diskriminering (även om jag inte håller med om det i sak). Men när nuvarande skyldighet finns i lagen (när det gäller kön, etnicitet och religion) är då Muf för att motsvarande skyldighet ska gälla för sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder? Vilket svarsalternativ passar bäst. Ja, möjligen eller nej?
Erik Bengtzboe svarar då "möjligen". Däremot är Muf emot att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
Beträffandes FN så ser vi att nackdelarna med en HBT-konvention väger tyngre än fördelarna. Konventioner bortanför FN:s kompetensområde riskerar enbart att urholka FN:s förtroende och minska dess inflytande. Diskrimineringsfrågor är i högsta grad en nationell fråga, som inte ska dikteras av andra makter.
Mitt svar till honom blev följande.
Här är jag helt oenig med dig. Arbete mot diskriminering är definitivt inte bara en nationell angelägenhet eftersom det handlar om centrala mänskliga rättigheter. Jag hoppas du Erik vet att rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet som bl.a. Amnesty jobbar för. Diktaturer säger ofta att inskränkningar av yttrandefrihet etc. är en nationell fråga som ingen annan ska blanda sig i. Både du och jag är nog ense om att det är fel.

Men samma sak gäller för rätten att slippa bli diskriminerad. Drygt 70 länder har idag totalförbud mot samkönade relationer, även i privata hem. Jag hoppas verkligen inte att du och Muf tycker att det är en intern angelägenhet som andra länder, EU och FN inte ska "blanda sig i". För det skulle betyda att ni i Muf börjar resonera som vissa vänsterextrema grupper som accepterar kränkningar av mänskliga rättigheter med hänvisning till nationell suveränitet.
Även om jag är mycket kritisk emot resonemanget om en HBT-konvention i FN och mänskliga rättigheter internationellt så är det tydligt att Muf generellt är HBT-vänligare än tidigare.

I den poängsammanställning jag brukar göra om partiers och ungdomsförbunds åsikter ökar Muf med +7p. Varje "ja" ger 2p, varje "möjligen" 1p och varje "nej" 0p. För varje HBT-reform ett parti eller ett ungdomsförbund vill avskaffa får det -1p.

Partiers och ungdomsförbunds åsikter januari 2011 om 10 centrala aktuella HBT-reformer. Maxpoäng är 20.

Mp, fp, c, v, ssu, grön ungdom, luf, ung vänster 20p
S, cuf 19p
Muf +7p till 17p
M 16p
Kdu 12p
Kd 10p
Sd 7p


Uppdatering 1.

Bilden till den här bloggposten är Erik Bengtzboes presentationsbild på Facebook.


Uppdatering 2.

Ett tydligt tecken på att Erik Bengtzboe har fel när han skriver "diskrimineringsfrågor är i högsta grad en nationell fråga, som inte ska dikteras av andra makter" är att en domstol i Turkiet förbjudit en lokal HBT-förening med förevändningen att de ägnar sig åt "prostitution". De lokala politikerna har tidigare varit mer ärliga och sagt att de vill förbjuda föreningen eftersom det är "omoraliskt" med ställen för homosexuella. Men i sak är det givetvis lika absurt som argument. Föreningsfriheten ska gälla även i Turkiet som ansökt om medlemskap i EU.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar