lördag 28 november 2015

Moderaterna är förvirrade om sin HBTQ-politik.


Moderaterna hade sin stämma (kongress) i oktober. Strax därefter mailade jag deras HBTQ-politiske talesperson Olof Lavesson (bilden) med en kopia till partiledningen (bland dem deras partiordförande och deras öppet homosexuelle partisekreterare Tomas Tobé) om vad partiet faktiskt tycker om diverse HBTQ-reformer. Mitt fokus var på de löften som partiets ordförande Anna Kinberg Batra på partiets hemsida gett i somras. Löften som nu visat sig vara ibland falska.

Jag hyllade Nya Moderaterna i somras för att jag faktiskt trodde deras omläggning av sin politik i mer "queer" riktning var på allvar. Men trots många påminnelser har Olof Lavesson och övriga i partiet vägrat att besvara mina frågor trots att det är ca 1 månad sedan jag först kontaktade dem om det här. För det förtjänar m skarp kritik. Jag förstår givetvis att många kontaktar ett riksdagsparti men m är näst störst i riksdagen och har pengar och personal efter det. Och Lavesson är HBTQ-politisk talesperson. Om inte ens han har koll på vad partiet tycker är partiet i allvarlig kris inom HBTQ-politiken. Att de inte kunnat kommentera om Anna Kinberg Batras kommentarer på deras hemsida i augusti även är partiets politik är faktiskt skamligt. 
I det här mailet vill jag att det blir utrett vad m som parti tycker OFFICIELLT som parti oktober-november 2015 när det gäller en del HBTQ-reformer. På Moderaternas hemsida publicerades bl.a. följande 1 augusti i år.

 "Det var på ett seminarium fredagen den 31 juli anordnat av RFSL som Anna Kinberg Batra gav ett antal besked: Transpersoner ska inkluderas i såväl hetsbrotts- som hatbrottslagstiftning. Sänk åldersgränsen för juridiskt könsbyte. Utred embryodonation. Ställ högre krav på kommuner och landsting i bemötandet av HBT-personer. Avskaffa informationsplikten för hiv-smittade. Tillåt reglerat surrogatmödraskap. Värna asylrätten och stärk kunskapen hos Migrationsverket om HTBQ-frågor och följ upp att de direktiv Alliansregeringen gav Migrationsverket efterlevs."

Från en artikel i Svenska dagbladet. "Anna Kinberg Batra sade också under den drygt 45 minuter långa utfrågningen att hon tycker att Sverige ska möjliggöra för surrogatmödraskap. – Min grundsyn är att familjer måste kunna vara trygga oavsett hur de har kommit till. Man måste erkänna att det finns det här sättet finns och då tycker jag inte att man ska hindra det utan att det ska ske under ordnade former, förklarade hon. En hållning som Kinberg Batra hävdade är ganska okontroversiell inom partiet, även om RFSL påpekade att hennes företrädare Fredrik Reinfeldt verkat vara mindre positiv inställd. – Jag har varit gravid, det har inte han, var Kinberg Batras kommentar till det." I en partimotion lämnad 6 oktober till riksdagen är dock budskapet delvis annat. "Snart fattar riksdagen beslut om att även ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Vi är positiva till att utöka möjligheterna för fler att starta familjer. Nu avvaktar vi Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet som presenteras i december 2015, där frågan om surrogatmoderskap tas upp."

Låt oss därför reda ut vad m tycker som parti reform för reform. Jag börjar med de reformer där det är enklast att avgöra partiets åsikter. 1. Transpersoner ska inkluderas i såväl hetsbrotts- som hatbrottslagstiftning. Här är m tydligt för, det finns stämmobeslut på det nu. 2. Ställ högre krav på kommuner och landsting i bemötandet av HBT-personer. Samma här. M är för enligt stämmobeslut. 3. Avskaffa informationsplikten för hiv-smittade. Här finns det stämmobeslut på att den delen av lagen förutsättningslöst ska utredas. Det är ett steg framåt jämfört med var m var för några år sedan men att m vill avskaffa informationsplikten stämmer inte. Sedan till områden där det kan vara mer otydligt i vissa delar. 4. Värna asylrätten och stärk kunskapen hos Migrationsverket om HTBQ-frågor och följ upp att de direktiv Alliansregeringen gav Migrationsverket efterlevs. Att m är för det är tydligt. Men många partier i riksdagen, senast har kd tagit ställning för det, vill utvärdera den lag som infördes 2006 om att individer som blir förföljda p.g.a. sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt) ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Det handlar om att långsiktigt skapa en rättssäker process för den gruppen av asylsökande. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering? 5. Utred embryodonation. Här är det något enklare än vissa andra delar eftersom det "bara" handlar om en utredning. Stämmer det att m officiellt är för att utreda att tillåta embryodonationer? Till sist några reformer där det verkligen är otydligt vad m egentligen tycker. 6. Tillåt reglerat surrogatmödraskap. Här finns det motstridiga signaler. Vid en sammantagen bedömning av kommentarer från m senaste månaderna kan man tolka det som att m principiellt tagit ställning för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap men en lika lämplig tolkning är att m ännu vill avvakta utredningen som ska lämnas februari 2016. Att Kinberg Batra tydligen personligen är positiv är en annan sak. Men vad tycker m officiellt? 7. Sänk åldersgränsen för juridiskt könsbyte. Här finns egentligen bara Kinberg Batras kommentarer. Ärendet behandlas varken i riksdagsmotioner eller stämmohandlingar för m:s del. Är m för att åldersgränsen för JURIDISKA (obs "könsbytesoperationer" är en annan sak) bör sänkas från idag 18 år? Det viktiga är inte var m hamnar konkret, 12, 15, 16 år eller något annat utan om m principiellt vill sänka åldersgränsen. Fp och s har tagit ställning för det utan att precisera var exakt den nya åldersgränsen bör hamna. Jag rekommenderar er att först läsa min bloggpost där jag går igenom remissvaren om just förslagen till sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten. Ingen remissinstans är emot att sänka 18-årsgräns för juridiska könsbyten. Det betyder att bara sd just nu tagit ställning för att behålla nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten. 8. Övrigt Jag tolkar det som att m ännu svarar "nej" och inte "möjligen" till följande reformer, införande av ett tredje juridiskt kön samt att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Det viktiga här är inte att m:s svar blir snabbt (det är inte brådskande) utan att det blir rätt. Men min förhoppning är att ni kan svara senast 10 november, gärna tidigare om möjligt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar