lördag 21 november 2015

Fp:s partistyrelse vill att barn ska kunna besluta ta bort sitt könsorgan.


Det här är femte och sista delen av min granskning av motionerna till Folkpartiets landsmöte som håller på den här helgen. Homo- bi- och transliberaler (bilden till dem här bloggposten är deras logga) lämnar flera förslag i motion K32 när det gäller juridiska könsbyten och medicinska operationer för minderåriga.  
... Motion K32 lyfter i tre yrkanden förslag om att stärka rätten till könskorrigering, juridisk eller medicinsk, för ungdomar under 18 år. I motionens första yrkande föreslås, i enlighet med förslaget i utredningen SOU 2014:91, att åldersgränsen för juridisk könskorrigering (alltså byte av personnummer) utan vårdnadshavares samtycke ska sättas till 15 år. I motionens andra yrkande föreslås att gränsen för juridisk könskorrigering sätts till 12 år, under förutsättning att samtycke från vårdnadshavare finns. I motionens tredje yrkande föreslås att tillstånd för ingrepp i könsorgan eller könskörtlar ska kunna ges oavsett ålder, givet att det finns medicinsk grund. I detta fall går motionärerna längre än utredningen, som föreslog en lägre åldersgräns för ingrepp vid 15 år. Partistyrelsen instämmer i stort med motionärernas intentioner.... Tidigare har Folkpartiet Liberalerna bland annat i rapporter tagit ställning för en sänkning av åldersgränsen för juridisk könskorrigering till 16 år. Partistyrelsen finner ingen dramatik i att anpassa detta något år nedåt. En åldersgräns vid 15 år för att kunna genomföra en sådan ansökan på egen hand, utan vårdnadshavares samtycke, kan därför ses som oproblematisk. Partistyrelsen föreslår därför att motion K32 yrkande 1 bifalls. När det gäller att ytterligare sänka gränsen ned till 12 år, som föreslås i yrkande 2, innebär detta en större förändring mot tidigare och är inte något Folkpartiet Liberalerna tidigare tagit ställning för. I utredningen betonas ett delvis nytt perspektiv på rätten att få välja juridiskt kön, nämligen att ”respekten för den enskildes privatliv och rätten till självbestämmande och integritet innebär, att det ska stå individen fritt att ändra det kön som har registrerats för vederbörande i folkbokföringen”.... Partistyrelsen vill därför tillstyrka K32 yrkande 2. När det gäller K32 yrkande 3 gör partistyrelsen, liksom motionärerna, den bedömningen att så länge erforderlig utredning genomförs, och om den finner att tunga sakskäl talar för att ett medicinskt ingrepp skulle vara till nytta för individen, så bör detta kunna genomföras oberoende av ålder. Någon i lagen fastställd åldersgräns för denna behandling bör därför inte finnas, samtidigt som det slutliga beslutet oavsett eventuell åldersgräns bör ligga hos Socialstyrelsen genom kravet på tillstånd. Med största sannolikhet kommer det att vara så att medicinska skäl ofta kommer att tala emot tidiga ingrepp, åtminstone under överblickbar tid och tills ny forskning kan tala för något annat. Men med detta tillgodosett, ser partistyrelsen inte att det finns något sakligt skäl att i lagen fastställa en undre åldersgräns. Motion K32 yrkande 3 bör med detta anses bifallet med vad partistyrelsen anfört....
Jag är kritisk emot partistyrelsen när det gäller medicinska operationer.

Jag välkomnar att partistyrelsen vill bifalla de två första yrkandena, om juridiska könsbyten. Det är mycket positivt att fp som första borgerliga parti tar ställning för reformerna. Däremot håller jag inte med om att åldersgränsen för medicinska operationer i samband med "könsbyten" ska avskaffas. Det handlar om åtgärder som i princip inte kan ångras efteråt. Dock är jag öppen för att 15-17-åringar ska få möjligheten med läkares och vårdnadshavares godkännande. Men det bör ske ytterst restriktivt. För mig är det besynnerligt att politiker som tycker en individ måste vara 20 år för att få handla en flaska vin på Systembolaget kommenterar att hen redan som 14-åring, eller 4-åring, ska kunna ge godkännande till operationer som handlar om att ta bort personens könsorgan.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan tidigare tagit ställning för att helt avskaffa åldersgränsen både när det gäller juridiska könsbyten och medicinska operationer i samband med "könsbyten". Även RFSL är positivt till det. Socialdemokraterna är principiellt för att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten men har inte angett någon ny åldersgräns. Sverigedemokraterna är för att behålla nuvarande 18-årsgräns medan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas attityd är "möjligen" till sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. I motion K31 argumenterar en del fp-medlemmar för följande.
.... att Folkpartiet Liberalerna i riksdagen lyfter frågan och driver på för att sjukdomsklassningen av transsexuella omedelbart tas bort

Under 2014 tog APA, American Psychiatric Association, som ligger till grund för världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer, bort sin definition av sjukdomsklassning av transsexuella. Socialstyrelsen har alltid följt WHO:s rekommendationer men här har Folkpartiet Liberalerna en möjlighet att gå före....
Att ta bort transsexualism som sjukdom är problematiskt.

Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
.... Partistyrelsen är positiv till att detta arbete sker, men menar att Folkpartiet Liberalerna inte kan tillföra något i sak i processen. När vi liberaler kritiserar värdekonservativa som vill hålla tillbaka den förändring som pågår, så argumenterar vi för att freda den medicinska bedömningen från partiideologiska inslag.... 
Jag håller med partistyrelsen. Problemet är att om Socialstyrelsen tar bort transsexualism som sjukdom riskerar det att de som vill genomföra förändringar av sin kropp inte kan få sådana åtgärder finansierade av skatter. Även om intentionen är god måste det noga prövas. Men om ett borttagande av diagnosen kan kombineras med skattebetald vård vore det välkommet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar