fredag 6 november 2015

HBT-liberaler vill fp ska bli för genuspedagog i varje kommun.


Folkpartiet håller sitt landsmöte (kongress) 20-22 november. Det här är första delen av min granskning av handlingarna till landsmötet.

Fp må var ett litet parti men i nuvarande parlamentariska situation kan de ibland spela en avgörande roll som vågmästare i riksdagen. S-mp-regeringen har inte majoritet där ens med stöd av v som den samarbetar med om budgetar. Alliansen har generellt varit kallsinnig (förutom ett fåtal områden) emot inviter om blocköverskridande samarbete från regeringen, men det borgerliga parti som varit minst avvisande till det har varit just fp. Med nuvarande parlamentariska situation finns det alltså orsak att granska fp-landsmötet även av den orsaken.

Öppna moderater har hunnit före HBT-liberaler.

I motion B 5 vill HBT-liberaler "att HBT-liberaler representeras i partistyrelsen". Partistyrelsen vill att motionen ska betraktas som besvarad med  bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen vill här påminna om den skrivning som finns i verksamhetsplanen om att ta fram tydliga kriterier för vilka förutsättningar som gäller för ett nätverk i Folkpartiet Liberalerna, och vilket stöd riksorganisationen ska erbjuda. Detta arbete har nyligen påbörjats. Eventuella stadgeändringar som kan bli aktuella, kan då lösas inom ramen för det ovan aviserade arbetet med en större stadgeöversyn. Motionärernas förslag kommer att tas upp i detta arbete. Landsmötet bör med detta anse motion B3–B6 besvarade....
Det som är intressant med det här att Socialdemokraterna (kanske inte oväntat) och Moderaterna (oväntat) här har varit före Folkpartiet. Tidigare i år har HBT-S blivit adjungerad inte bara till sossarnas partistyrelse utan även till verkställande utskottet. Öppna moderater blev adjungerade till partistyrelsen. Formellt kan givetvis inget invändas emot partistyrelsens kommentar. Men nog borde det orsaka viss reflexion i Folkpartiet att m hann före fp om det här (inte bara för att de hade sin partistämma strax före fp.s landsmöte utan att processen i det senare partiet dröjer flera år). Det hade ingen trott för 20 år sedan. Jag lovar. Landsmötet borde besluta att HBT-liberaler ska vara adjungerad till partistyrelsen. Vissa kommer säkert hänvisa till att öppet homosexuelle riksdagsledamoten Robert Hannah föreslås bli invald i partistyrelsen men han kan rimligen inte representera HBT-liberaler. Det är ungefär lika snurrigt som att hävda att eftersom det redan finns unga personer i partistyrelsen behöver inte Luf bli adjungerade där.

Normkritiskt språkbruk.

I motion B 16 vill HBT-liberaler att  "Folkpartiet ska verka för att intern och extern kommunikation ska vara befriad från normativa uttryck i såväl tal som skrift" och att "partistyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta för ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt". Från motionen.
... Exempel på detta är när det uttrycks att ”män och kvinnor” ska ha lika lön. Ett bättre sätt är att säga att ”alla” ska ha det. Ett annat exempel på ett normativt uttryckssätt är då begreppet ”pappamånad” används. Förutom att det är felaktigt, så osynlig - görs familjer där ingen pappa finns eller de familjer där ingen varken kan eller vill definiera sitt kön...
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande kommenterar.
.... Partistyrelsen delar helt motionärernas åsikter. Även detta är ytterst en fråga om trovärdighet. I en del fall – som det i motionen omnämnda exemplet ”pappamånad” – kan det finnas behov av att i kommunikationen anknyta till sådana ord och begrepp som människor använder i dagligt tal, även när dessa är föråldrade eller missvisande. Detta ska dock aldrig förekomma ensamt eller användas slentrianmässigt, utan sådana hänvisningar bör bara ske i anslutning till att förklara ett neutralt sätt att uttrycka sig....
Här håller jag med partistyrelsen. Jag har själv använt begrepp pappamånader men satt det just inom citationstecken för att visa att det egentligen inte är det bästa uttrycket.Men jag tycker också att HBT-liberaler har en väsentlig poäng. Alla partier, även Folkpartiet, använder ibland heteronormativa uttryck. I synnerhet när det gäller jämställdhetsformer. Partierna generellt bör skärpa till sig där.

HBT-liberaler vill ha genuspedagog i varje kommun.

I motion D 3 vill HBT-liberaler att varje kommun ska ha minst en genuspedagog och att "Folkpartiet verkar för att utbildningar för förskollärare och grundskolelärare innehåller genuspedagogik".
.... Genusperspektiv handlar om att sätta fokus på våra föreställningar om könsskillnader och på det sättet förstå samhället på ett mer individanpassat sätt. Här spelar förskolan och skolan en mycket viktig roll och genusmedveten pedagogik i dessa verksamheter är viktigt för att öka jämställdheten och nå ett likvärdigt bemötande av hbt-personer. Invanda normsystem bör brytas så tidigt som möjligt i livet. Kommuner har ett viktigt uppdrag att ge kompetensutveckling i frågor som rör genus. Det kan handla om språkets betydelse och hur barn redan i förskolan uppmuntras till ett icke könsstereotypt språk. Lärare måste ha kunskap och inte bara utgå från sina egna värderingar. För att komma till rätta med dessa normativa strukturer så bör det i varje kommun finnas tillgång till genuspedagog som aktivt kan verka för att bryta könsnormer och osynliggörande av barn och ungdomar....
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande.
.... Partistyrelsen anser att hela utbildningssystemet ska genomsyras av ett genusperspektiv. Lärare och skolledning behöver utbildas i hur man kan upptäcka hur traditionella könsroller uppstår och genuspedagogik ska genomsyra verksamheten. Skollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Vi behöver utjämna skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar. Partistyrelsen instämmer därför med motionären om vikten av att Folkpartiet Liberalerna i riksdagsarbetet markerar betydelsen av genuspedagogik i förskola och skola....
Jag håller med partistyrelsen. Hur vällovligt det än är med genuspedagogik (om det används rätt, tyvärr finns exempel där det använts fel) betraktar jag det inte som att ett parti ska besluta att varje kommun måste ha en sådan. Jag noterar att partistyrelsen betonar vikten av genuspedagogik och att det bör fp-politiker i kommunerna ta till sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar