fredag 20 november 2015

Fp tar ställning för embryodonationer.Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna till Folkpartiets landsmöte som startar idag. Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (bilden) vill i motion L47 att fp blir för att tillåta embryodonationer. 
.... Medan det är tillåtet att donera ägg och spermier är det i dag förbjudet att donera befruktade ägg, dvs. embryon, i Sverige. Det är däremot tillåtet i Belgien, England, Estland, Finland, Grekland, Kannada, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Ryssland, Slovakien, Spanien och Tjeckien. Statens medicinsk etiska råd (Smer) har utrett frågan och kommit fram till att för par som saknar både fungerande ägg och spermier bör det bli möjligt att behandlas med donerade befruktade ägg som blivit över vid andra pars IVF-behandling. Ett annat sätt är att kombinera ägg- och spermiedonation från separata donatorer. Vid dessa behandlingsmetoder kommer det blivande barnet att sakna genetisk släktskap med sina föräldrar. Smer anser att genetiskt samband mellan barn och föräldrar har mindre betydelse för barnets välmående i jämförelse med andra faktorer och att sociala samband väger tyngre. Utredning pågår nu om embryodonation ska kunna bli lagligt i Sverige. Folkpartiet bör ställa sig bakom att embryodonation införs för att fler barnlösa ska kunna bli föräldrar.
Motion emot surrogatmödraskap.

Dessbättre håller partistyrelsen med och yrkar bifall till motionen. Sedan tidigare är Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för reformen. Socialdemokraterna och Moderaterna är försiktigt positiva. Utredningen om ofrivillig barnlöshet (den ska lämna sin slutrapport februari 2016) behandlar bl.a. den här reformen. Motion L48 vill att fp ska bli emot att tillåta (altruistiskt) surrogatmödraskap. Partistyrelsen försvarar dock att fp 2014 tog ställning för reformen. En av ledamöterna i partistyrelsen, Staffan Werme, vill att landsmötet ska stödja motionen. I motion M13 argumenteras för följande. 
.... att Folkpartiet Liberalerna driver att minst en äldre- och omsorgsavdelning per kommun hbt-certifieras alternativt hbt-diplomeras för allas lika möjlighet till ett boende som ser till allas lika värde även ur ett hbt-perspektiv. I många kommuner i dag finns inget alternativ för årsrika hbt-personer som vill leva tillsammans även när någon av dem blir sjuk eller gammal och får en plats på ett äldre- eller omsorgsboende. Folkpartiet Liberalerna har med stolthet drivit frågan om bland annat ”eget rum” samt parboendegaranti för årsrika. Nu är det dags för nästa steg, en parboendegaranti som verkligen gäller alla....
Att fp centralt ska beslut om HBTQ-certifieringar är inte en lämplig metod.

Partistyrelsen vill att motionen ska betraktas som besvarad med bl.a. följande motivering.
.... Detta menar partistyrelsen är ett utmärkt förslag. Folkpartiet Liberalerna verkar redan på en lång rad orter för att verksamheter inom kommunens regi ska HBT-certifieras, och så sker i ökande utsträckning över landet. Det är på många sätt en väldigt positiv förändring som stärker HBT-personers rättigheter och inte minst rätten till ett värdigt och respektfullt bemötande, mer än någon enskild lagändring kan åstadkomma. Denna fråga bör dock drivas lokalt....
Där håller jag med partistyrelsen. Det blir ett en fyrkantig metod att fp centralt ska ha som mål att att varje kommun ska ha HBT-certifieringar hur vällovliga sådana än är. Men det finns andra metoder att nå målet om en HBTQ-inkluderande verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar