tisdag 24 november 2015

Förvirrat om informationsplikten men sd har faktiskt rätt om en sak.Sverigedemokraterna, tredje största partiet i riksdagen, har sina landsdagar (kongress) 27-29 november. Inför evenemanget har fyra rapporter lämnats.  I förslaget till nytt kriminalpolitiskt program finns inget om hatbrott. Däremot om informationsplikten för hiv-positiva. 
.... En HIV-smittad person som har sexuellt umgänge med någon annan utan att upplysa dem kan få fri från straff. Till exempel friade Hovrätten i Skåne 2013 en HIV-smittad man som i tingsrätten tidigare dömts till ett års fängelse. Detta trots att hovrätten, precis som tingsrätten, ansåg det bevisat att mannen haft oskyddat sex med fyra kvinnor. Hovrätten menade att en förutsättning för att mannen skulle kunna dömas för ”framkallande av fara för annan” var att han genom sitt handlande utsatt kvinnorna för en ”konkret fara” för allvarlig sjukdom. Efter att ha tagit del av ett sakkunnigutlåtande av både Smittskyddsinstitutet och en professor på Karolinska institutet, ansåg hovrätten emellertid att risken för hivsmitta i de aktuella fallen var mycket låg. Anledningen till detta var att mannen, under den tid som åtalet avser, hade en väl fungerande HIV-behandling. Sverigedemokraterna anser att även den minsta risken för smitta ska vara straffbart. Det ska vara upp till den andra personen i den sexuella relationen att avgöra vilka risker han eller hon vill ta. Smittskyddslagen ska uppdateras för att även den som är smittad med HIV eller andra allvarliga sexuellt överförbara sjukdomar har upplysningsplikt gentemot personer den smittade har sexuellt umgänge med. Underlåtenhet att informera om allvarliga smittsamma sjukdom ska vara straffbart.... 
Det här tyder på en viss okunskap hos ansvariga för programmet (och det har säkert blivit godkänt av partistyrelsen). Hiv är som sjukdom sedan 1980-talet en del av smittskyddslagen och därmed informationsplikten. Senaste 10 åren har medicinska utvecklingen lett till att hiv-positiva som genomgår behandling med s.k. broms-mediciner har nästan obefintlig risk att sprida hiv. Därför borde hiv lyftas ut från delar av smittskyddslagen. Att sd motsätter sig det är inte förvånande. Att de försöker sprida antydningar om att hiv inte är del av informationsplikten är dock oacceptabelt.

Ingen kritik emot situationen för HBTQ-personer i islamistiska diktaturer.

Ibland hävdar sd att de kanske inte är "PK" i svensk inrikespolitik eftersom vårt idag är HBTQ-vänligt (trots att sd tidigare varit emot många reformer som de senare accepterat) men att de värnar bögar, lesbiska och transpersoner som är förföljda i en del länder.. Men i förslaget till nytt utrikespolitiskt program finns inte något som helst med om HBTQ-rättigheter. Inte ens om vidriga islamistiska diktaturer som Iran och Saudiarabien.

I förslaget till nytt barnprogram finns inget med om att sd vill avskaffa nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Som väntat kritiseras genuspedagogik men det finns också en del där sd faktiskt har rätt.
.... Enligt gällande lagstiftning är det barnet självt som väcker frågan om fastställande av faderskap. Eftersom faderskap i regel fastställs innan barnet är myndigt görs detta genom att antingen socialnämnden, modern eller annan vårdnadshavare för barnets talan. Kvinnan har således rätt att på egen hand begära en utredning, i vilken faderskapstest kan begäras för att fastställa faderskap. En man som misstänker att han är far saknar däremot sådan rätt. Han kan vända sig till socialnämnden, men måste där göra tillräckligt troligt att han kan vara far för att en utredning ska öppnas. Dessutom krävs det alltid att modern bekräftar ett faderskap om det ska kunna fastställas utan domslut. Vi anser det vara principiellt viktigt att ett barn alltid ska ha rätt att veta vilka dennes biologiska föräldrar är. Vi menar också att fäder ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara föräldrar som mödrar. Därför anser vi att en man skall ha rätt att kräva en utredning om faderskap, förutsatt att faderskap ännu inte fastställts genom genetiskt test. I det fall ett sådant test visar positivt är det vår mening att faderskapet ska fastställas oavsett moderns medgivande och utan krav på domslut. För att undvika missbruk av denna rättighet föreslår vi att staten ska stå för eventuella kostnader i det fall den som kräver faderskapstestet också är fadern. I andra fall får individen själv stå för hela kostnaden, utan subventioner....
Tyvärr är det bara sd som driver den här reformen även om s, c och v är försiktigt positiva. Och det här är en queer-reform. Enligt patriarkala normer är det främst män som ska ha makten i samhället generellt medan kvinnor ska ha det när det gäller vårdnad av barn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar