torsdag 19 november 2015

Luf och liberala studenter vill fp ska bli för att barn ska få fler än två vårdnadshavare.


Det här andra delen av min granskning av handlingarna inför fp:s landsmöte som startar imorgon. Jan Björklund (bilden) är som bekant ordförande i partiet. I motion E17 föreslås att hatbrottslagarna även ska inkludera funktionshindrade. Motionen E18 vill att hedersmotiv ska inkluderas i brottsbalken när det gäller bedömande av försvårande omständigheter. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
Partistyrelsen anser att största restriktivitet bör gälla när det handlar om lagändringar som inskränker den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, även när det sker med de bästa av avsikter. Den frågan bör skiljas från frågan om på vilka grunder som straffskärpning kan komma ifråga för brott som begås med hatmotiv. I detta sammanhang tar partistyrelsen också upp motion E18, som förespråkar att hedersmotiv ska inkluderas i straffskärpningsparagrafen. Partistyrelsen anser att det är rimligt att överväga om brottsbalkens straffskärpningsregel behöver förändras för att tydligare fånga upp de brott med hatmotiv som begås mot olika individer, däribland individer med funktionsnedsättning. Likaså bör frågan om hedersmotiv analyseras i detta sammanhang. Detta bör dock göras i ett bredare sammanhang där bestämmelsen också utvärderas i sin helhet. Motionerna E17 och E18 bör med detta anses besvarade.
När s, mp och v var i opposition för några år sedan argumenterade de tre partierna för att hedersrelaterade motiv i brottsbalken explicit ska betraktas som en försvårande omständighet. Alliansen och Sverigedemokraterna avfärdade det vilket jag var kritisk emot. Jag är givetvis inte negativ till att göra en bred utvärdering av lagarna om hets och hatbrott. Det har redan tillsatts en utredning om att inkludera skydd för transpersoner i hatbrottslagarna. Något jag välkomnar. Jag hoppas s-mp-regeringen tillsätter även en utredning så småningom (eller ger tilläggsdirektiv till utredningen om hatbrott och transpersoner) när det gäller straffskärpningar för hedersrelaterade brott. När det gäller lagen om hets emot folkgrupp och funktionshindrade har jag inget emot en utredning. Dock bör det noteras att dagens högerextremister inte sprider den typen av hat-propaganda emot funktionshindrade som det gjordes förr.

Fler än två vårdnadshavare för barn.

Motion E37 yrkande 1 föreslår att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två. Partistyrelsen kommenterar bl.a. följande.
Partistyrelsen anser nu liksom tidigare, att denna komplexa fråga måste ses i ett helhetsperspektiv. Det finns i dag många olika sätt som en familj kan se ut, där ett barn kan ha fler än två vuxna i sin omgivning som tar hand om det och utövar föräldraskap på olika sätt. I de allra flesta fall finns det heller inget som helst hinder eller risk för konflikt med någon lag oavsett hur familjekonstellationen ser ut. Däremot finns det en risk för dåligt bemötande i kontakt med myndigheter och verksamheter, men detta är svårt att lösa lagstiftningsvägen. Att vara vårdnadshavare innebär också en rätt att vara medbeslutande i ett antal frågor som rör barnet. Det går till exempel inte att ansöka om pass för barnets räkning, att välja skola och en lång rad andra vardagsbeslut, utan att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökningshandlingen. Detta är inget problem, i de fall vårdnadshavarna är överens. Men i de fall de inte är det, är det tyvärr alltför vanligt att barnet används som gisslan i en konflikt de vuxna emellan. Vi har redan sett en kraftig ökning av sådana fall i Sverige, under det senaste decenniet. Den risken skulle öka ytterligare, om lagen öppnade för fler än två vårdnadshavare. Det enda nordiska land som prövat en lösning med möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare, Island, har också avskaffat den igen. Sedan 2003 gäller också på Island samma sak som i Sverige, nämligen att ett barn inte kan ha mer än två vårdnadshavare vid en och samma tidpunkt. Ändringen motiverades bland annat med att det kan innebära problem att ha många vårdnadshavare samtidigt. Med hänvisning till detta bör motion E37 yrkande 1 avslås
Dock har nuvarande (borgerligt-socialdemokratiska) regering på Irland lämnat ett förslag om att tillåta fler än två vårdnadshavare för barn. Sverige bör tillsätta en utredning som utvärderar om det är minderåriga ska få möjlighet till fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa.

Henrik Edin (luf) och Hanna Håkanson (liberala studenter) anmäler särskilt yttrande  till förmån för bifall till motion E37 yrkande 1. Motivering: ”För att ta hänsyn till verkligheten bör Folkpartiet Liberalerna ta ställning för att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar