tisdag 24 november 2015

Debatt i sd om homoadoptioner.Det här är andra och sista delen av min granskning av handlingarna till Sverigedemokraternas landsdag som startar på fredag och håller på till söndag.  För första gången håller HBT-rättigheter hamna i fokus i debatten internt i Sverigedemokraterna. Lukas Karlsson, kommunfullmäktigeledamot i Uddevalla vill att partiet blir för samkönade adoptioner. Från motion FBC15004.
.... Även om det existerar medfödda skillnader mellan de två könen så finns det inget som motsäger eller hindrar barn att ha rätt till två mödrar eller två pappor.... Det finns många familjer som har barn med samkönade föräldrar där barnet har tydliga moders- och fadersgestalter.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör vikten inte ligga på vilket kön barnets nya adoptionsföräldrar har. Vikten av att komma till ett tryggt och kärleksfullt hem bör vara det som prioriteras. Barn som förlorat båda sina biologiska föräldrar ska alltid kunna särskilja mellan biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Det finns miljontals barn i världen som skulle önska en trygg och säker uppväxt genom adoption. Att förhindra att fler säkra adoptioner sker i Sverige är inte rätt väg att gå och många studier visar även att barn till samkönade föräldrar ej får fler psykiska problem i vuxenlivet än barn till hetero-föräldrar....
Argumentation är klockren. Men som väntat vill den ultra-konservativa partistyrelsen med Jimmie Åkesson (bilden) som ordförande avslå motionen med bl.a. följande motivering.
... En annan ändring tar bort nuvarande tydliga ställningstagande om att ett barns biologiska föräldrar inte bara bör finnas närvarande i dess liv, utan också utgöra dess modersrespektive fadersgestalt. Som socialkonservativt parti värnar Sverigedemokraterna banden mellan barn och förälder och bör även fortsättningsvis betona att barnens bästa generellt bör anses vara då dess föräldrar får inneha föräldrarollerna. Partistyrelsen kan därmed inte ställa sig bakom de föreslagna ändringarna....
Partistyrelsen i sd är HBT-vänliga i teorin - men inte i praktiken.

Sd är ensamt riksdagsparti att vilja avskaffa nuvarande jämlika adoptionslag. Övriga sju riksdagspartier är för homoadoptioner. Två sd-medlemmar från Ulricehamn, däribland den lokale ordföranden Mattias Bengtsson, har lämnat en motion  (15004) om att partiet bör bli HBT-vänligare.
.... Ett annat område där ett förtydligande av Sverigedemokraternas ståndpunkt är angeläget, är HBT. Sverigedemokraternas partiprogram är på denna punkt ouppdaterat och otydligt, vilket bäddar för missförstånd.... Det finns flera anledningar till att uppdatera vår ståndpunkt i denna fråga. 1. Att själv få välja sin livspartner är en demokratisk rättighet/frihet och att erkänna detta är därmed att stå upp för demokratiska värderingar. 2. Föreställningar av homofoba och antidemokratiska krafter breder ut sig i samhället och genom att ta tydlig ståndpunkt i denna fråga tydliggör vi vårt ställningstagande och också avståndstagande från dessa extrema rörelser, vilka Sverigedemokraterna felaktigt klumpas ihop med. 3. Genom ett tydligt ställningstagande på denna punkt visar vi att Sverigedemokraterna erkänner individens rätt att själv forma sin framtid och lycka oavsett sexuell läggning. Summan av samtliga punkter är att ett tydliggörande av vår ståndpunkt i denna fråga samtidigt också är ett tydliggörande av att vi står upp för demokratiska värderingar och de rättigheter och friheter vi åtnjuter i vårt demokratiska samhälle.... 
Partistyrelsen vill betrakta motionen som besvarad med bl.a. följande.
.... Den felaktiga uppfattningen om Sverigedemokraterna som ett HBT-fientligt parti kommer sig av våra politiska motståndares och massmediernas nidbilder samt att många av våra politiska motståndare hör till de mer extrema krafterna inom HBT-rörelsen som gjort det till sin politiska metod att utmåla alla som inte tycker som dem som homofoba och fientligt inställda mot sexuella minoriteter.... Partistyrelsen menar därför att det redan finns en skrivelse med samma andemening som den som motionären föreslår och att Sverigedemokraterna därmed tydligt tagit ställning mot diskriminering av personer till följd av deras sexuella läggning....
Björn Tidland, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg, argumenterar i motion PÖ15001 för bl.a. följande.
.... Oavsett sexuell läggning kan, vill och ska du kunna verka i samhället på samma villkor som övriga medborgare. Skrivningen bör därför inkludera dessa grupper och få följande formulering: "Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med bl.a. följande.
.... När vi i de etiska riktlinjerna nämner FN:s deklaration åsyftar detta självklart även övriga omständigheter där vi menar att ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning ingår. Att dessa omständigheter inte räknas upp i de etiska riktlinjerna ska därför inte förstås som att de är exkluderade från avståndstagandet från diskriminering och otillbörlig särbehandling....
Partistyrelsen i sd är alltså HBT-vänlig - i teorin. Men inte i praktiken. Den är ännu för att avskaffa nuvarande jämlika lagar för adoptioner och inseminationer.


Uppdatering 1.

Ett fåtal sd-riksdagsledamöter är positiva till homoadoptioner.

Av sd.s 48 riksdagsledamöter har Paula Bieler, Sven-Olof Sällström och Markus Wiechel meddelat att de är för nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner, alltså att samkönade par ska kunna prövas på samma villkor som olikkönade. Bieler är även ledamot i partistyrelsen men har inte reserverat sig till förmån för motionen om att sd ska bli positivt till homoadoptioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar