tisdag 23 mars 2010

Tre "röda" och ett "blått" landsting diskriminerar lesbiska kvinnor.

Socialutskottet i riksdagen har behandlat förslag när det gäller Hälso- och sjukvårdsfrågor. Deras rapport publicerades idag på riksdagens hemsida. Men diskuterar där bl.a. inseminationer för lesbiska kvinnor och blodgivning för män som har sex med män.

Egentligen hade man även kunnat kommentera motionsförslag om att ändra lagen om "könsbyten" men ofta så fokuserar utskotten på vissa motioner medan övriga behandlas i något man kallar "förenklad ordning" d.v.s. utan kommentarer. Till den senare kategorin är i år motionerna om könstillhörighetslagen.

I december 2009 avslöjade jag här på bloggen att Socialstyrelsen föreslår att män som har sex med män får bli blodgivare om vederbörande inte haft sex med någon annan man det senaste halvåret. De nya reglerna började gälla 1 mars 2010. Två moderata riksdagsledamöter lämnade i september förra året en motion om att avskaffa totalförbudet för män som har sex med att bli blodgivare Det gjorde även fem socialdemokratiska riksdagsledamöter i en annan motion.

Ett enigt Socialutskottet svarar att Socialstyrelsen nu ändrat reglerna.
Utskottet konstaterar att Socialstyrelsen nyligen beslutat om nya föreskrifter om blodverksamhet vilka innebär att sexuellt riskbeteende, inte sexuell läggning eller grupptillhörighet, ska vara styrande för riskbedömningen för vem som ska få bli blodgivare.
Däremot var utskottet inte enigt om kommentaren till motioner om diskriminering av lesbiska kvinnor när det gäller inseminationer vid kliniker.

HBT-siten QX hade april 2009 en artikel om att fyra landsting ännu diskriminerar lesbiska kvinnor. Trots att det sedan flera år är förbjudet med diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom bl.a. sjukvården.
I Östergötland får lesbiska två försök som kostar 3 000 kronor. Heterosexuella betalar 250 kronor per gång, och har obegränsat antal försök.

Lesbiska par i Västernorrland, Västerbotten och Jämtland måste själva först bekosta tre försök hos privat vårdgivare, vilka kostar 8 000 kronor styck. Om dessa misslyckas erbjuder landstingen assisterad befruktning i form av IVF (befruktning utanför kroppen) till lesbiska par. Heterosexuella betalar patientavgift för insemination.
Föreningen Sveriges Kommuner och Landsting har på sin hemsida en lista på vilka partier som är i majoritet i regioner och landsting. I Jämtland och Västerbotten är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, i Västernorrland Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och i Östergötland Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och det regionala partiet Vrinnelistan.

Det är alltså främst de som har ansvar för diskrimineringen av lesbiska kvinnor när det gäller inseminationer vid kliniker. Tre av de fyra landstingen är "röda" medan ett är "blått". Sedan är även oppositionspartier för diskrimineringen i några av landstingen, men det är inte någon ursäkt. Landstingen har skyldighet att följa lagarna mot diskriminering.

En del av dem argumenterar att det inte är någon sjukdom att vara lesbisk och att deras inseminationer därmed inte bör få samma skattebidrag som infertila heterosexuellas. Men för det första så är det ju även en del lesbiska kvinnor som är infertila, för det andra var riksdagens syfte med att 2005 tillåta inseminationer för lesbiska vid kliniker att de skulle få samma stöd som heterosexuella kvinnor.

Det är två motioner från hösten 2009 om att avskaffa diskrimineringen av lesbiska kvinnor när det gäller inseminationer. En från två fp-ledamöter och en från en mp-ledamot.

Majoriteten av ledamöterna (m, c, fp, kd, s och v) i Socialutskottet lämnar följande kommentar.
Då det gäller frågor om diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning refererade utskottet tidigare (bet. 2008/09:SoU13 s. 46) till socialminister Göran Hägglunds anförande i en interpellationsdebatt den 9 december 2008 (ip. 2008/09:130, prot. 2008/09:45)....

I sitt svar hänvisade Socialministern vidare till lagen om diskriminering och två pågående rättsprocesser:...

De rättsprocesser som Göran Hägglund refererar till i sitt svar är fortfarande pågående. Det ena målet överklagades av DO den 2 december 2009 till Högsta domstolen (mål nr T5607-09). Detta mål handläggs för närvarande (mars 2010) i Högsta domstolen. Något datum för avgörande är inte bestämt....

I 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Enligt 13 § diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering som har samband med sexuell läggning förbjuden inom hälso- och sjukvården. Den som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utskottet konstaterar vidare att det är sjukvårdshuvudmännen som självständigt finansierar och beslutar hur de organiserar och bedriver vården inom sitt område; t.ex. beslutar de hur mycket resurser som ska avsättas för exempelvis behandlingar av ofrivillig barnlöshet och under vilka förutsättningar sådan vård ska ges.

Ett parti, Miljöpartiet, är dock för ett alternativt svar. Thomas Nihlén (mp) skriver bl.a. följande.

Vidare förekommer orättvisor när det gäller hur mycket par får betala, där lesbiska par i vissa landsting får betala mycket mer än heterosexuella par. Jag anser att regeringen bör uppmana landstingen att se över sina regler och bestämmelser så att lesbiska kvinnor och par inte missgynnas eller diskrimineras.
Egentligen är det väl politisk enighet bland partierna i riksdagen (möjligen med undantag av kd som egentligen vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker) om att kostnaden för lesbiska par bör vara densamma som för heteropar när det gäller inseminationer. Både Moderaternas och Socialdemokraternas kongresser röstade förra året tydligt ja till det.

Nu måste de fyra landstingen som ännu diskriminerar lesbiska kvinnor byta policy. Att behålla nuvarande regler är inte acceptabelt.

2 kommentarer:

  1. De borde vällan varit dikriminerar som är mellan fnuttar och inte rött och blått.

    SvaraRadera
  2. Anonym

    Din kommentar är något otydlig. Men du för förtydliga om du vill det.

    Bengt

    SvaraRadera